วิธีการเอาการจำลองแบบด้วยตนเอง ใน SQL Server 2000 หรือ ใน SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324401 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีลบการจำลองแบบจากคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2000 หรือ Microsoft SQL Server 2005 เมื่อต้องการลบการจำลองแบบ คุณต้องลบการบอกรับสมาชิก แห่งที่ และ distributor ที่มีการกำหนดค่าสำหรับการจำลองแบบ คุณสามารถลบการจำลองแบบได้ โดยการเรียกใช้สคริปต์ Transact-SQL ที่ถูกสร้างขึ้น โดยโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่สามารถสร้าง Transact SQL สคริปต์เพื่อลบการจำลองแบบ คุณสามารถเอาออกการจำลองแบบได้ด้วยตนเอง โดยใช้ขั้นตอนของระบบที่เก็บไว้และคำสั่ง Transact SQL อื่น ๆ บทความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนของระบบที่เก็บไว้ที่สามารถใช้ในกระบวนการนี้

หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ กระบวนงานที่เก็บไว้ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ดู SQL Server หนังสือออนไลน์

เอาการจำลองแบบด้วยตนเอง

คุณสามารถลบการจำลองแบบด้วยตนเอง โดยใช้ขั้นตอนของระบบที่เก็บไว้และคำสั่ง Transact SQL อื่น ๆ เมื่อต้องการจะเอาการจำลองแบบทั้งหมด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ลบการบอกรับสมาชิกทั้งหมดที่มีการกำหนดค่าสำหรับการจำลองแบบ
 2. ลบงานทั้งหมดที่มีการกำหนดค่าสำหรับการจำลองแบบ
 3. ปล่อย distributor ที่มีการกำหนดค่าสำหรับการจำลองแบบ
หมายเหตุ:ขั้นตอนของระบบที่เก็บไว้สำหรับแต่ละชนิดของการจำลองแบบอยู่ในบทความนี้ ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเก็บต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของการจำลองแบบที่คุณต้องการเอาออก

ลบการบอกรับสมาชิก

เมื่อต้องการลบการบอกรับสมาชิกจากอินสแตนซ์ของ SQL Server คุณสามารถใช้ขั้นตอนการจัดเก็บต่อไปนี้และพารามิเตอร์เหมาะสม:
 • sp_dropsubscription: คุณสามารถใช้ได้sp_dropsubscriptionระบบการจัดเก็บกระบวนการลบการบอกรับสมาชิกกับบทความพิเศษ สิ่งพิมพ์ หรือชุดของการบอกรับสมาชิกบนผู้เผยแพร่ คุณต้องเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้เผยแพร่บนฐานข้อมูลการประกาศ
 • sp_droppullsubscription: คุณสามารถใช้ได้sp_droppullsubscriptionระบบการจัดเก็บกระบวนการลบการบอกรับเป็นสมาชิกในฐานข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกที่ คุณต้องเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่สมาชิกที่บนฐานข้อมูลการบอกรับสมาชิก pull
 • sp_dropmergesubscription: คุณสามารถใช้ได้sp_dropmergesubscriptionระบบการจัดเก็บกระบวนการลบการบอกรับสมาชิก กับสิ่งพิมพ์ผสาน และตัว แทนการผสานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่การผสาน คุณต้องเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้เผยแพร่บนฐานข้อมูลการประกาศ
 • sp_dropmergepullsubscription: คุณสามารถใช้ได้sp_dropmergepullsubscriptionระบบการจัดเก็บกระบวนการลบการบอกรับเป็นสมาชิก pull ที่ผสาน คุณต้องเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่สมาชิกที่บนฐานข้อมูลการบอกรับสมาชิก pull

ลบการบอกรับสมาชิก snapshot

การฝากส่งที่บอกรับเป็นสมาชิกกับบทความต่าง ๆ ทั้งหมดสำหรับสิ่งพิมพ์สำเนาชั่วคราว เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
USE <Publication database name>
GO
EXEC sp_dropsubscription @publication = N'<Publication name>', @article = N'all', @subscriber = N'all', @destination_db = N'all'
เมื่อต้องการลบการบอกรับสมาชิก snapshot pull กับบทความต่าง ๆ ทั้งหมดสำหรับสิ่งพิมพ์สำเนาชั่วคราว ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เรียกใช้สคริปต์ SQLb ต่อไปนี้ที่สมาชิกที่:
  USE <Subscription database name>
  GO
  EXEC sp_droppullsubscription @publisher = N'<Publisher server name>', @publisher_db = N'<Publication database name>', @publication = N'<Publication name>'
 2. เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
  USE <Publication database name>
  GO
  EXEC sp_dropsubscription @publication=N'<Publication name>', @subscriber = N'<Subscriber server name>', @article = N'all', @destination_db = N'all'

ลบการบอกรับเป็นสมาชิกของทรานแซคชัน

เมื่อต้องการลบการบอกรับเป็นสมาชิกกหมุดกับบทความต่าง ๆ ทั้งหมดสำหรับสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชัน เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
USE <Publication database name>
GO
EXEC sp_dropsubscription @publication = N'<Publication name>', @article = N'all', @subscriber = N'all', @destination_db = N'all'
เมื่อต้องการลบการบอกรับเป็นสมาชิก pull กับบทความต่าง ๆ ทั้งหมดสำหรับสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่สมาชิกที่:
  USE <Subscription database name>
  GO
  EXEC sp_droppullsubscription @publisher = N'<Publisher server name>', @publisher_db = N'<Publisher database name>', @publication = N'<Publication name>'
 2. เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
  USE <Publication database name>
  GO
  EXEC sp_dropsubscription @publication =N'<Publication name>', @subscriber = N'<Subscriber server name>', @article = N'all', @destination_db = N'<Destination database name>'

ลบการบอกรับเป็นสมาชิกของการผสาน

เมื่อต้องการลบการบอกรับเป็นสมาชิกของกหมุด เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
USE <Publication database name>
GO
EXEC sp_dropmergesubscription @publication = N'<Publication name>', @subscriber = N'<Publisher server name>', @subscriber_db = N'<Subscription database name>', @subscription_type = N'push'
เมื่อต้องการลบการบอกรับเป็นสมาชิกของ pull ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่สมาชิกที่:
  USE <Subscription database name>
  GO
  EXEC sp_dropmergepullsubscription @publication = N'<Publication name>', @publisher = N'<Publisher server name>', @publisher_db = N'<Publisher database name>'
 2. เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
  USE <Publication database name>
  GO
  EXEC sp_dropmergesubscription @subscription_type = N'pull', @publication = N'<Publication name>', @subscriber = N'<Subscriber server name>', @subscriber_db = N'<Subscription database name>'

ปล่อยที่ประกาศ

หลังจากคุณลบการบอกรับสมาชิกทั้งหมดที่สมัครใช้งานสิ่งพิมพ์ คุณสามารถลบสิ่งที่พิมพ์ หลังจากคุณลบงานในฐานข้อมูลการเผยแพร่ คุณต้องตั้งค่าอ็อพชันฐานข้อมูลการจำลองแบบสำหรับฐานข้อมูลการประกาศเป็นเท็จ เมื่อต้องการลบสิ่งพิมพ์ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ของระบบที่เก็บไว้:
 • sp_droppublication: คุณสามารถใช้ได้sp_droppublicationระบบการจัดเก็บกระบวนการปล่อยสิ่งพิมพ์และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ คุณต้องเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่ผู้เผยแพร่บนฐานข้อมูลการประกาศ
 • sp_dropmergepublication: คุณสามารถใช้ได้sp_dropmergepublicationระบบการจัดเก็บกระบวนการปล่อยสิ่งพิมพ์ผสานและตัวแทนการ Snapshot ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่การผสาน บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ที่ยังไม่ตกหาย คุณต้องเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่ผู้เผยแพร่บนฐานข้อมูลการประกาศ
 • sp_replicationdboption: คุณสามารถใช้ได้sp_replicationdboptionระบบการจัดเก็บขั้นตอนการตั้งค่าอ็อพชันฐานข้อมูลการจำลองแบบสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน คุณต้องเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้เผยแพร่
เมื่อต้องการลบสิ่งพิมพ์สำเนาชั่วคราว เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
USE <Publication database name>
GO
EXEC sp_droppublication @publication = N'<Publication name>'

USE master
GO
exec sp_replicationdboption @dbname = N'<Publication database name>', @optname = N'publish', @value = N'false'
เมื่อต้องการลบสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชัน เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
USE <Publication database name>
GO
EXEC sp_droppublication @publication = N'<Publication name>'

USE master
GO
EXEC sp_replicationdboption @dbname = N'<Publication database name>', @optname = N'publish', @value = N'false'
เมื่อต้องการลบสิ่งพิมพ์ผสาน เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
USE <Publication database name>
GO
EXEC sp_dropmergepublication @publication = N'<Publication name>'

USE master
GO
EXEC sp_replicationdboption @dbname = N'<Publication database name>', @optname = N'merge publish', @value = N'false'

ปล่อย distributor ที่

หลังจากที่บอกรับสมาชิกทั้งหมดและการประกาศที่ปล่อยคุณ คุณสามารถปล่อย Distributor ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณปล่อย distributor ที่ คุณต้องลบการกำหนดสมาชิกได้จากผู้เผยแพร่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ใช้วิธีการจัดเก็บไว้ที่ต่อไปนี้:
 • sp_dropsubscriber: คุณสามารถใช้ได้sp_dropsubscriberระบบการจัดเก็บกระบวนการปล่อยกำหนดสมาชิกจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีการลงทะเบียน กระบวนงานที่เก็บไว้ลบรายการรีจิสทรีสำหรับสมาชิกได้ที่ กระบวนงานที่เก็บไว้จะรันเมื่อผู้เผยแพร่บนฐานข้อมูลการประกาศ
 • sp_dropdistributor: คุณสามารถใช้ได้sp_dropdistributorระบบการจัดเก็บกระบวนการเอาการ distributor เรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่ distributor ที่
เมื่อต้องการลบการกำหนดสมาชิกได้จากผู้เผยแพร่ เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ผู้เผยแพร่:
USE master
GO
EXEC sp_dropsubscriber @subscriber = N'<Subscriber server name>', @reserved = N'drop_subscriptions'
เมื่อต้องการลบการ distributor เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ที่ distributor ที่:
USE master
GO
EXEC sp_dropdistributor @no_checks = 1

ใช้วิธีการที่เก็บไว้

คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนการจัดเก็บต่อไปนี้เมื่อคุณลบการจำลองแบบ:
 • sp_removedbreplication: คุณสามารถใช้ได้sp_removedbreplicationระบบการจัดเก็บกระบวนการลบออบเจ็กต์ของการจำลองแบบทั้งหมดจากฐานข้อมูล โดยไม่มีการปรับปรุงข้อมูลที่ distributor ที่ คุณต้องเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ ที่ผู้เผยแพร่บนฐานข้อมูลการประกาศ หรือ ที่สมาชิกในฐานข้อมูลบอกรับเป็นสมาชิก ต่อไปนี้คือ ไวยากรณ์สำหรับขั้นตอนนี้จัดเก็บไว้:
  sp_removedbreplication '<Database name>'
 • sp_droparticle: คุณสามารถใช้ได้sp_droparticleระบบการจัดเก็บกระบวนการปล่อยบทความ จากสิ่งพิมพ์สำเนาชั่วคราว หรือ จากสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชัน คุณไม่สามารถลบบทความในถ้ามีการบอกรับเป็นอย่าง น้อยหนึ่งสมาชิกบทความที่เผยแพร่มีอยู่ คุณต้องเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่ผู้เผยแพร่บนฐานข้อมูลการประกาศ ต่อไปนี้คือ ไวยากรณ์สำหรับขั้นตอนนี้จัดเก็บไว้:
  sp_droparticle @publication = N'<Publication name>', @article = N'<Article name>', @force_invalidate_snapshot = 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server หนังสือออนไลน์:
 • วิธีการปิดใช้งานการประกาศและการแจกจ่าย (Transact-SQL)
 • วิธีการลบงานและวัสดุ (Transact-SQL)
 • วิธีการลบการบอกรับสมาชิกกด (Transact-SQL)
 • วิธีการลบการบอกรับสมาชิก Pull (Transact-SQL)
 • วิธีการลบการบอกรับสมาชิกแบบไม่ระบุชื่อ (Transact-SQL)
 • วิธีการลบงานและวัสดุ (ตัวจัดการองค์กร)
 • วิธีการลบการบอกรับสมาชิกกหมุด (ตัวจัดการองค์กร)
 • วิธีการลบ pull หรือสมัครสมาชิกแบบไม่ระบุชื่อ (ตัวจัดการองค์กร)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324401 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbhowtomaster kbreplication kbstoredproc kbmt KB324401 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324401

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com