C?i ti?n đ? Adprep.exe trong Windows Server 2003 Service Pack 1 và trong hotfix 324392

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324392 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các ho?t đ?ng thư m?c đ? chu?n b? c? (Adprep.exe) trong Microsoft Windows Server 2003 chu?n b? m?t khu r?ng Microsoft Windows 2000 và tên mi?n c?a m?nh cho vi?c cài đ?t c?a b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. Bài vi?t này tài li?u nâng cao đ? Adprep.exe trong Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Bài vi?t này c?ng cung c?p m?t hotfix bao g?m các b?n C?p Nh?t c?a Adprep.exe. B?n có th? áp d?ng hotfix này đ? C?p Nh?t Adprep.exe th?m chí n?u b?n không cài đ?t Windows Server 2003 SP1.

Chú ý Chúng tôi khuyên b?n luôn luôn s? d?ng các phiên b?n m?i nh?t c?a Adprep.exe m? r?ng gi?n đ?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? chu?n b? m?t khu r?ng Windows 2000 đ?n máy ch? lưu tr? m?i ho?c nâng c?p Windows Server 2003 tên mi?n l?, ch?y các adprep /forestprep l?nh vào gi?n đ? ho?t đ?ng t?ng th?, và sau đó ch?y các adprep /domainprep l?nh trên Th?c s? ho?t đ?ng kinh doanh cơ s? h? t?ng, m?i tên mi?n.

Các phiên b?n C?p Nh?t c?a Adprep.exe h? tr? các l?nh sau đây và c?i ti?n. Nh?ng c?i ti?n giúp qu?n tr? viên thành công nâng c?p lên Windows Server 2003.
 • adprep /forestprep

  Các adprep /forestprep l?nh th?c hi?n các ho?t đ?ng tương t? như trong b?n phát hành c?a Windows Server 2003. Cú pháp c?a l?nh này là không thay đ?i. C?i ti?n bao g?m qu?n l? thông báo l?i t?t hơn trong các c?u h?nh ngăn ch?n các adprep /forestprep b? ch? huy t? thành công ch?y.
 • adprep /domainprep

  Trong Windows Server 2003 không có gói d?ch v?, các adprep /domainprep l?nh thêm tr?nh mô t? b?o m?t h?n ch? t?t c? các đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPOs) trong tài nguyên SYSVOL đư?c chia s?. Khi b?n s?a đ?i các c?p phép trên t?t c? các GPOs trong cây SYSVOL, d?ch v? nhân b?n t?p NT c?a (NTFRS) trên b? đi?u khi?n vùng có ngu?n g?c ph?i g?i t?t c? các GPOs đ?n t?t c? các khác tên mi?n l? trong mi?n đó. M?t s? cơ s? h? t?ng m?ng ch?a nhi?u b? đi?u khi?n vùng ho?c GPOs có th? đ? dư?i căng th?ng n?u h? đư?c k?t n?i b?ng cách liên k?t m?ng ch?m. Khi các adprep /domainprep l?nh đư?c s? d?ng, chi phí gia tăng t? đ?ng b? hoá đ?y đ? c?a GPOs trong tài nguyên SYSVOL chia s? có th? quá t?i các m?ng như v?y. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, các phiên b?n C?p Nh?t c?a Adprep.exe decouples s?a đ?i quy?n trong các ngu?n tài nguyên SYSVOL đư?c chia s? t? các ho?t đ?ng khác đư?c th?c hi?n b?i các adprep /domainprep b? ch? huy.

  Trong phiên b?n c?a Adprep.exe đó là bao g?m trong Windows Server 2003 SP1, các adprep /domainprep l?nh th?c hi?n các ho?t đ?ng tương t? như trong các phiên b?n trư?c đó c?a Adprep.exe. Tuy nhiên, câu l?nh C?p Nh?t không s?a đ?i c?p phép trên GPOs tr? khi b?n s? d?ng các m?i /gpprep chuy?n đ?i. Sau khi cài đ?t b?n C?p Nh?t c?a Adprep.exe, b?n nh?n đư?c thông báo sau khi b?n ch?y các adprep /domainprep l?nh:
  Tên mi?n chéo m?i l?p k? ho?ch ch?c năng cho chính sách nhóm, RSOP có k? ho?ch ch? đ?, đ?i h?i ph?i có h? th?ng t?p tin và thư m?c ho?t đ?ng c?p phép đư?c c?p nh?t cho đ?i tư?ng chính sách nhóm hi?n có (GPOs). B?n có th? b?t ch?c năng này b?t k? lúc nào b?ng cách ch?y? adprep.exe /domainprep /gpprep? ngày DC mà gi? vai tr? ch? ho?t đ?ng kinh doanh cơ s? h? t?ng.

  Thao tác này s? gây ra t?t c? các GPOs n?m trong thư m?c chính sách c?a SYSVOL đ? đư?c nhân r?ng m?t l?n gi?a b? ki?m soát mi?n trong mi?n này. Microsoft khuy?n cáo đ?c KB Q324392, đ?c bi?t là n?u b?n có m?t s? l?n các đ?i tư?ng chính sách nhóm.
 • adprep /domainprep /gpprep

  Các ch?c năng c?a các adprep domainprep /gpprep l?nh ph? thu?c vào nhà nư?c c?a các tên mi?n. N?u vi?c C?p Nh?t adprep /domainprep Chưa đư?c ch?y l?nh, l?nh này là tương đương v?i ch?c năng c?a các adprep /domainprep l?nh trong phiên b?n g?c c?a Windows Server 2003. Trong nh?ng trư?ng h?p này, các l?nh th?c hi?n t?t c? các ho?t đ?ng tên mi?n đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 309628. Các ho?t đ?ng bao g?m thi?t l?p quy?n cho GPOs trong SYSVOL. N?u vi?c C?p Nh?t adprep /domainprep đ? ch?y l?nh, các adprep /domainprep /gpprep l?nh thêm ch? vi?c k? th?a ki?m soát m?c truy nh?p (ACEs) GPOs trong tài nguyên Sysvol đư?c chia s?. ACEs b? sung cho doanh nghi?p mi?n b? đi?u khi?n truy c?p đ?c quy?n trên GPOs. Các c?p phép đư?c yêu c?u đ? h? tr? t?p k?t qu? c?a chính sách (RSoP) ch?c năng cho các trang web d?a trên chính sách.
Đ? thêm thông tin v? Adprep.exe trong b?n phát hành c?a Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309628Ho?t đ?ng kinh doanh đư?c th?c hi?n b?i các ti?n ích Adprep.exe khi b?n thêm b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 v?i m?t tên mi?n Windows 2000 ho?c r?ng
V? v? nh?ng c?i ti?n, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng các phiên b?n C?p Nh?t c?a Adprep.exe.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows Server 2003, phiên b?n 32-bit
  Date     Time  Version      Size File name
  -----------------------------------------------------------------
  23-Jul-2004 09:04 5.2.3790.196  397,824 Adprep.exe
Windows Server 2003, phiên b?n 64-bit
  Date     Time  Version      Size File name  Platform
  -----------------------------------------------------------------
  23-Jul-2004 09:05 5.2.3790.196 1,071,616 Adprep.exe   IA-64
Đ? tích h?p các t?p tin C?p Nh?t hotfix này cung c?p v?i các t?p tin trên đ?a CD ban đ?u cài đ?t Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép n?i dung c?p \I386 t? Windows Server 2003 CD vào máy tính c?a b?n.
 2. T?i t?p tin hotfix 194432_ENU_i386_zip.exe máy tính c?a b?n.
 3. Trong Windows Explorer, đ?nh v? và sau đó nh?p đúp vào t?p tin hotfix.
 4. Khi b?n đư?c nh?c, ch? đ?nh m?t thư m?c cho các file trích xu?t.
 5. Xác đ?nh v? trí và b?m đúp vào các ENU.exe WindowsServer2003-KB324392-x 86-enu.exe t?p tin.

  Chú ý T?p tin này n?m trong c?p b?n đ? ch? đ?nh trong bư?c 4.
 6. Khi b?n đư?c nh?c đ? ch? đ?nh m?t thư m?c cho các file trích xu?t, nh?p đư?ng d?n thư m?c \I386 b?n đ? sao t? CD Windows Server 2003 trong bư?c 1.
T?i d?u nh?c l?nh ch?y các adprep l?nh và đ?i s? d?ng l?nh c?a nó t? thư m?c \I386.

C?i ti?n khác đ? Adprep.exe

Bên c?nh các ph? ki?n đ? đư?c đ? c?p, các phiên b?n C?p Nh?t c?a Adprep.exe th? này g?m các c?i ti?n sau đây:
 • Các adprep /forestprep l?nh gi?i thi?u thay đ?i lư?c đ? r?ng r?ng và toàn mi?n.

  Đ? cho phép các adprep /forestprep l?nh đ? gi?i thi?u nh?ng thay đ?i lư?c đ?, b? đi?u khi?n vùng gi? vai tr? c?a gi?n đ? ho?t đ?ng ch? ph?i đư?c ho?t đ?ng trên m?ng. Ngoài ra, b? đi?u khi?n tên mi?n này ph?i có th? th?c hi?n trong nư?c làm b?n sao CN = lư?c đ? phân vùng do đi?u khi?n vùng cu?i kh?i đ?ng l?i.

  Nếu adprep /forestprep b? ch? huy không th? gi?i thi?u nh?ng thay đ?i lư?c đ?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Adprep đ? không th? m? r?ng gi?n đ?.
  [T?nh tr?ng/h? qu?]
  Master lư?c đ? đ? không hoàn t?t m?t chu k? nhân sau khi kh?i đ?ng l?i cu?i cùng. Gi?n đ? master ph?i hoàn t?t ít nh?t m?t chu k? nhân r?ng trư?c khi gi?n đ? có th? đư?c gia h?n.
  [Đ?ng c?a ngư?i]
  Ki?m ch?ng r?ng master gi?n đ? đư?c k?t n?i vào m?ng và có th? giao ti?p v?i các b? đi?u khi?n vùng. S? d?ng các trang web và d?ch v? bám-theo đ? nhân r?ng gi?a gi?n đ? ho?t đ?ng master và ít nh?t m?t đ?i tác nhân r?ng. Sau khi nhân b?n đ? thành công, ch?y adprep m?t l?n n?a.
  B?n phát hành c?a Windows Server 2003 adprep /forestprep b? ch? huy không hi?n th? thông báo l?i này.
 • Các adprep /forestprep ch? huy s? d?ng ti?n ích Schupgr.exe đ? th?c hi?n các tranh gi?n đ?.

  N?u b? ki?m soát mi?n Windows 2000 có ch?a gi?n đ? ph?n m? r?ng mà không ph?i là tương thích v?i Windows Server 2003 gi?n đ? ph?n m? r?ng, các ti?n ích Schupgr.exe và các adprep /forestprep b? ch? huy không th? th?c hi?n t?t c? các lư?c đ? b? sung. Trong trư?ng h?p này, các adprep /forestprep l?nh phát hi?n có th? x?y ra mâu thu?n gi?n đ? ph?n m? r?ng và thông báo h? cho ngư?i dùng trư?c khi nó nâng c?p gi?n đ?.
 • C?nh báo th?t b?i Initsync là thay đ?i.

  Đ?i v?i các adprep /forestprep l?nh đ? làm cho b?n c?p nh?t lư?c đ? r?ng, Schema Master Th?c s? ho?t đ?ng ph?i đáp ?ng yêu c?u InitSync b?ng cách th?c hi?n m?t làm b?n sao các lư?c đ? phân vùng t? ít nh?t m?t b? đi?u khi?n vùng khác trong r?ng. N?u lư?c đ? Master thành công không th? th?c hi?n này nhân r?ng trong nư?c, vai tr? Schema th?y s? không có s?n. V?n đ? này gây ra các adprep /forestprep l?nh th?t b?i. Trong Windows Server 2003 không có gói d?ch v?, thông đi?p l?i đư?c t?o ra trong t?nh tr?ng này không xác m?t cách chính xác đ?nh v?n đ? Initsync này.

  Phiên b?n Adprep.exe đó là bao g?m trong Windows Server 2003 SP1 m?t cách chính xác xác đ?nh v?n đ? Initsync và t?o ra các thông báo l?i sau:
  ADPREP đ? không th? m? r?ng gi?n đ?.
  [T?nh tr?ng/h? qu?]

  Master lư?c đ? đ? không hoàn t?t m?t chu k? nhân sau khi kh?i đ?ng l?i cu?i cùng. Gi?n đ? master ph?i hoàn t?t ít nh?t m?t chu k? nhân r?ng trư?c khi gi?n đ? có th? đư?c gia h?n.

  [Đ?ng c?a ngư?i]

  Ki?m ch?ng r?ng master gi?n đ? đư?c k?t n?i vào m?ng và có th? giao ti?p v?i các b? đi?u khi?n vùng. S? d?ng các trang web và d?ch v? bám-theo đ? nhân r?ng gi?a gi?n đ? ho?t đ?ng master và ít nh?t m?t đ?i tác nhân r?ng. Sau khi nhân b?n đ? thành công, ch?y ADPREP m?t l?n n?a.
 • Adprep th?c hi?n xác minh gi?n đ?.

  B?n có th? g?p khó khăn v?i các adprep /forestprep l?nh khi b?n ch?y các phiên b?n c?a Adprep.exe đó là bao g?m trong Windows Server 2003 không có gói d?ch v?, và b?n có đ? m? r?ng mà không ph?i là h?p l?. Nh?ng ph?n m? r?ng gi?n đ? có th? đ? đư?c cài đ?t b?i các chương tr?nh bên th? ba. Nh?ng ph?n m? r?ng gi?n đ? không chính xác đư?c đ?nh danh RFC xác đ?nh đ?i tư?ng ho?c đ?nh ngh?a gi?n đ? Microsoft b?o lưu. Sau đó, các ph?n m? r?ng gi?n đ? s? d?ng nh?ng đ?nh ngh?a trên các đ?i tư?ng có m?t con đư?ng khác nhau tên phân bi?t (DN) ho?c m?t LDAP khác nhau tên hi?n th?.

  Trong phiên b?n c?a Adprep.exe đư?c bao g?m trong Windows Server 2003 không có gói d?ch v?, các t?p tin đăng nh?p Adprep không ch? r? ràng ra các thu?c tính Active Directory b? ?nh hư?ng. V? v?y, b?n ph?i t? xác đ?nh các thu?c tính không chính xác trong s? t?t c? các b? sung có th? đư?c th?c hi?n b?i m?t trong các thư m?c LDAP trao đ?i t?p tin đ?nh d?ng. Thông thư?ng, t?p tin này là các t?p tin Sch18.ldf.

  Trong phiên b?n c?a Adprep.exe đó là bao g?m trong Windows Server 2003 SP1, Adprep xác nh?n gi?n đ? trư?c khi các adprep /forestprep ti?n thu đư?c l?nh. N?u Adprep phát hi?n m?t ph?n m? r?ng không tương thích gi?n đ?, l?nh d?ng l?i. L?nh sau đó t?o ra m?t thông báo l?i tương t? như thông báo l?i sau. Thông báo l?i này b?n ghi các đ?nh danh đ?i tư?ng và tên phân bi?t c?a đ?i tư?ng v?n đ?.
  Anh "2.5.4.45" đư?c xác đ?nh cho đ?i tư?ng CN = UniqueID, CN = Schema, CN = Configuration, DC = ADPREP, DC = com xung đ?t v?i các ph?n m? r?ng gi?n đ? c?n thi?t cho Windows 2003.

  [T?nh tr?ng/h? qu?]

  ADPREP s? m? r?ng lư?c đ? hi?n có c?a b?n.

  [Đ?ng c?a ngư?i]

  Liên h? v?i nhà cung c?p các ?ng d?ng m? r?ng gi?n đ? v?i giá tr? Anh "2.5.4.45" và gi?i quy?t mâu thu?n này. Sau đó ch?y ADPREP m?t l?n n?a.
  Trong t?nh hu?ng này, b?n ph?i liên h? v?i đ?i l? bán chương tr?nh thêm các ph?n m? r?ng lư?c đ? mà không ph?i là h?p l? và có nhà cung c?p chính xác đ?i tư?ng gi?n đ?. Sau đó, các nhà cung c?p ph?i c?p nh?t chương tr?nh đ? cho chương tr?nh làm vi?c v?i các đ?i tư?ng s?a ch?a đ?.

  Trong ví d? đó xu?t hi?n trong thông báo l?i này, các nhà cung c?p ph?i thay đ?i tên phân bi?t liên quan UniqueID đ? MyUniqueID ho?c b?t k? tên nào khác.

  B?n c?ng có th? thêm tên phân bi?t liên quan và s? d?ng m?t đ?nh danh đ?i tư?ng h?p l?. Ví d?, b?n có th? thêm myinetOrg cùng v?i các đ?nh danh chính xác đ?i tư?ng cho inetOrg. Trong ví d? này, các gi?i pháp là đ? đ?i tên myinetOrg đ? inetOrg và sau đó đ? thêm m?t ph?n m? r?ng m?i cho chương tr?nh cùng v?i m?t chương tr?nh C?p Nh?t.
 • Exchange InetOrgPerson phát hi?n s? đư?c thêm.

  Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n m? r?ng gi?n đ? b?ng cách s? d?ng các phiên b?n c?a Adprep đó là bao g?m trong Windows Server 2003 không có gói d?ch v?.
  • Gi?n đ? đ? đư?c m? r?ng b?i Microsoft Exchange 2000 Server.
  • Vi?c s?a ch?a InetOrgPerson đ? không đư?c áp d?ng.
  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c không có thông báo l?i. Gi?n đ? đư?c kéo dài, nhưng LDAP hi?n th? tên c?a vi?c trao đ?i sau ba thu?c tính b? hư h?ng:
  • MS Exchange, HouseIdentifier
  • MS Exchange-thư k?
  • MS Exchange, LabeledURI
  M?t ví d? v? v?n đ? này là như sau.

  Gi?n đ? Exchange 2000 mà không s?a ch?a InetOrgPerson
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Lo?i đ?i tư?ngGiá trị
  Thu?c tínhMS Exchange, HouseIdentifier
  LDAPDisplayNameHouseIdentifier
  Windows Server 2003 gi?n đ? ph?n m? r?ng
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Lo?i đ?i tư?ngGiá trị
  Thu?c tínhHouseIdentifier
  LDAPDisplayNameHouseIdentifier
  B?i v? Windows Server 2003 gi?n đ? yêu c?u các HouseIdentifier LDAPDisplayName, Windows Server 2003 gi?n đ? C?p Nh?t thi?t h?i hi?n t?i HouseIdentifier LDAPDisplayName Exchange 2000 thêm. Sau khi các adprep /forestprep l?nh k?t thúc ch?y, LDAPDisplayName c?a các MS Exchange, HouseIdentifier xu?t hi?n như sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Lo?i đ?i tư?ngGiá trị
  Thu?c tínhHouseIdentifier
  LDAPDisplayNameDUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Các phiên b?n C?p Nh?t c?a Adprep đư?c bao g?m trong Windows Server 2003 SP1 m?t cách chính xác phát hi?n ph?n m? r?ng gi?n đ? Exchange 2000. N?u lư?c đ? Exchange 2000 đ? không đư?c c?p nh?t b?ng cách kh?c ph?c InetOrgPerson, Adprep đăng m?t tin nh?n mà ch? đ?o ngư?i dùng đ?n bài vi?t 325379. Thư c?ng ch? đ?o ngư?i s? d?ng đ? gi?i quy?t xung đ?t gi?n đ? trư?c khi ch?y Adprep. Trong t?nh hu?ng này, Adprep t?o ra các thông báo l?i sau:
  ADPREP đ? không th? m? r?ng gi?n đ?.

  [T?nh tr?ng/h? qu?]

  Không có xung đ?t lư?c đ? v?i Exchange 2000. Gi?n đ? không đư?c nâng c?p.

  [Đ?ng c?a ngư?i]

  Xung đ?t gi?n đ? ph?i đư?c gi?i quy?t trư?c khi ch?y ADPREP. Gi?i quy?t xung đ?t gi?n đ?, cho phép thay đ?i đ? nhân r?ng gi?a t?t c? các đ?i tác nhân r?ng, và sau đó ch?y ADPREP. Đ? có thông tin v? vi?c gi?i quy?t cu?c xung đ?t, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft Q325379
Để có thêm thông tin về thuật ngữ được sử dụng trong bài viết này, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 324392 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbinfo kbmt KB324392 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324392

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com