Gi?i đáp th?c m?c SCECLI 1202 các s? ki?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324383 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? kh?c ph?c và gi?i quy?t các s? ki?n SCECLI 1202.

THÔNG TIN THÊM

Bư?c đ?u tiên trong x? l? s? c? nh?ng s? ki?n này là đ? xác đ?nh các m? l?i Win32. M? l?i này phân bi?t lo?i th?t b?i là nguyên nhân gây s? ki?n SCECLI 1202. Đây là m?t ví d? v? m?t s? ki?n SCECLI 1202. M? l?i đư?c hi?n th? trong trư?ng mô t?. Trong ví d? này, m? l?i này là 0x534. Các văn b?n sau khi m? l?i là mô t? l?i.

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: SceCli
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1202
Ngày: MM/DD/YYYY
Thời gian: HH:MM:SS AM|AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: %ComputerName%
Mô t?: Các chính sách b?o m?t đư?c ph? bi?n v?i c?nh báo. 0x534: không có ánh x? gi?a các tài kho?n tên và an ninh ID đ? đư?c th?c hi?n. H?y t?m ki?m thêm chi ti?t trong x? l? s? c? ph?n trong b?o m?t giúp.

Sau khi b?n xác đ?nh m? l?i, t?m ph?n m? l?i đó trong bài vi?t này, và sau đó làm theo các bư?c g? r?i trong ph?n đó.

0x534: không có ánh x? gi?a các tài kho?n tên và an ninh ID đ? đư?c th?c hi?n.
- hay -
0x6fc: m?i quan h? tin c?y gi?a vùng chính và tên mi?n đáng tin c?y th?t b?i.

Các m? l?i có ngh?a r?ng đ? có m?t s? th?t b?i đ? gi?i quy?t m?t tài kho?n an ninh đ? đ?nh danh b?o m?t (SID). Đi?u này thư?ng x?y ra ho?c v? m?t tên trương m?c đư?c mistyped ho?c v? trương m?c đ? b? xóa sau khi nó đ? đư?c thêm vào các thi?t l?p chính sách b?o m?t. Đi?u này thư?ng x?y ra trong các Quy?n ngư?i dùng ph?n ho?c các Các nhóm b? gi?i h?n ph?n c?a thi?t l?p chính sách b?o m?t. Nó c?ng có th? x?y ra n?u các tài kho?n có t?n t?i trên m?t s? tin tư?ng và sau đó các m?i quan h? tin tư?ng là b? h?ng.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh các tài kho?n đó gây ra s? th?t b?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, cho phép ghi s? g? l?i cho ph?n m? r?ng phía khách hàng c?u h?nh b?o m?t. Đ? th?c hi?n vi?c này:
  1. B?t đ?u k? biên so?n.
  2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\ {827D319E-6EAC-11 D 2-A4EA-00C04F7 9F83A}
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
   Giá tr? tên: ExtensionDebugLevel
   Ki?u d? li?u: DWORD
   D? li?u có giá tr?: 2
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 2. Làm tươi l?i thi?t đ?t chính sách đ? t?o l?i s? th?t b?i. Đ? làm m?i các thi?t đ?t chính sách, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi
  Đi?u này t?o ra m?t t?p tin đư?c đ?t tên Winlogon.log trong thư m?c %SYSTEMROOT%\Security\Logs.
 3. T?m các tài kho?n c?a v?n đ?. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  t?m/i "không th? t?m th?y" %SYSTEMROOT%\security\logs\winlogon.log
  T?m ra xác đ?nh các v?n đ? tài kho?n tên--ví d?, "không th? t?m MichaelAlexander." Trong này ví d?, tài kho?n ngư?i dùng MichaelAlexander không t?n t?i trong tên mi?n, ho?c nó có m?t l?i chính t? khác nhau--ví d?, MichelleAlexander.

  Xác đ?nh l? do t?i sao trương m?c này không th? đư?c gi?i quy?t. Ví d?, t?m l?i, m?t tài kho?n đ? xoá, sai chính sách áp d?ng cho máy tính này, ho?c m?t v?n đ? tin tư?ng.
 4. N?u b?n xác đ?nh r?ng các tài kho?n đ? đư?c g? b? t? chính sách, t?m th?y các v?n đ? chính sách và các cài đ?t v?n đ?. Đ? xác đ?nh thi?t l?p mà có ch?a các tài kho?n chưa đư?c gi?i quy?t, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh trên máy tính là s?n xu?t các s? ki?n SCECLI 1202, và sau đó nh?n ENTER:
  c:\>find/i"tên trương m?c"%SYSTEMROOT%\security\templates\policies\gpt*.*
  Ví d? này, cú pháp và k?t qu? là:
  c:\>find /i "MichaelAlexander" %SYSTEMROOT%\security\templates\policies\gpt*.*
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00000.DOM
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00001.INF
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00002.INF
  SeInteractiveLogonRight = TsInternetUser,*S-1-5-32-549,*S-1-5-32-550,MichaelAlexander,*S-1-5-32-551,*S-1-5-32-544,*S-1-5-32-548
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00003.DOM
  Đi?u này xác đ?nh GPT00002.inf như khuôn m?u đư?c lưu tr? b?o m?t t? v?n đ? Group Policy object (GPO) có ch?a các cài đ?t v?n đ?. Nó c?ng xác đ?nh thi?t đ?t v?n đ? như SeInteractiveLogonRight. Tên hi?n th? cho SeInteractiveLogonRight là "Đăng nh?p t?i đ?a phương."

  Đ? có m?t b?n đ? h?ng s? (ví d?, SeInteractiveLogonRight) tên hi?n th? c?a h? (ví d?, Logon t?i đ?a phương), xem Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, "Hư?ng d?n h? th?ng phân ph?i." B?n đ? là trong ph?n "Quy?n ngư?i dùng" ph? l?c.
 5. Xác đ?nh GPO có v?n đ? cài đ?t. T?m ki?m các m?u đư?c lưu tr? b?o m?t mà b?n xác đ?nh đư?c trong bư?c 4 cho văn b?n "GPOPath =." Trong ví d? này, b?n s? th?y nh?ng đi?u sau đây:
  GPOPath = {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9} \MACHINE
  Gi?a "GPOPath =" và "\MACHINE" là GUID GPO.
 6. Đ? t?m tên thân thi?n c?a GPO, s? d?ng ti?n ích tài nguyên Kit Gpotool.exe. Lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  gpotool / ti?t
  T?m ki?m đ?u ra GUID b?n xác đ?nh trong bư?c 5. B?n d?ng làm theo GUID ch?a tên thân thi?n c?a chính sách. Ví dụ:
  Policy {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
  Policy OK
  Details:
  ------------------------------------------------------------
  DC: domcntlr1.wingtiptoys.com
  Friendly name: Default Domain Controllers Policy
  
B?n bây gi? đ? xác đ?nh các tài kho?n c?a v?n đ?, các cài đ?t v?n đ? và v?n đ? GPO. Đ? gi?i quy?t v?n đ?, lo?i b? ho?c thay th? v?n đ? m?c.

0x2: h? th?ng không th? t?m th?y t?p đ? ch? r?.

L?i này là tương t? như 0x534 và 0x6fc ? ch? nó gây ra b?i m?t tên trương m?c irresoluble. Khi 0x2 l?i x?y ra, nó thư?ng ch? ra r?ng tên trương m?c irresoluble đư?c xác đ?nh trong m?t Các nhóm b? gi?i h?n chính sách thi?t l?p.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh d?ch v? nào ho?c đ?i tư?ng đó là có s? th?t b?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, cho phép ghi s? g? l?i cho ph?n m? r?ng phía khách hàng c?u h?nh b?o m?t. Đ? th?c hi?n vi?c này:
  1. B?t đ?u k? biên so?n.
  2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\ {827D319E-6EAC-11 D 2-A4EA-00C04F7 9F83A}
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
   Giá tr? tên: ExtensionDebugLevel
   Ki?u d? li?u: DWORD
   D? li?u có giá tr?: 2
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 2. Làm tươi l?i thi?t đ?t chính sách đ? t?o l?i s? th?t b?i. Đ? làm m?i các thi?t đ?t chính sách, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi
  Đi?u này t?o ra m?t t?p tin đư?c đ?t tên Winlogon.log trong thư m?c %SYSTEMROOT%\Security\Logs.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau, và sau đó nh?n ENTER:
  t?m/i "không th? t?m th?y" %SYSTEMROOT%\security\logs\winlogon.log
  T?m ra xác đ?nh các v?n đ? tài kho?n tên--ví d?, "không th? t?m MichaelAlexander." Trong này ví d?, tài kho?n ngư?i dùng MichaelAlexander không t?n t?i trong tên mi?n, ho?c nó có m?t l?i chính t? khác nhau--ví d?, MichelleAlexander.

  Xác đ?nh l? do t?i sao trương m?c này không th? đư?c gi?i quy?t. Ví d?, t?m l?i, m?t tài kho?n đ? xoá, sai chính sách áp d?ng cho máy tính này, ho?c m?t v?n đ? tin tư?ng.
 4. N?u b?n xác đ?nh r?ng các tài kho?n đ? đư?c g? b? t? chính sách, t?m th?y các v?n đ? chính sách và các cài đ?t v?n đ?. Đ? t?m nh?ng g? thi?t l?p ch?a các tài kho?n chưa đư?c gi?i quy?t, g? sau t?i d?u nh?c l?nh trên máy tính là s?n xu?t các s? ki?n SCECLI 1202, và sau đó nh?n ENTER:
  c:\>find/i"tên trương m?c"%SYSTEMROOT%\security\templates\policies\gpt*.*
  Ví d? này, cú pháp và k?t qu? là:
  c:\>find /i "MichaelAlexander" %SYSTEMROOT%\security\templates\policies\gpt*.*
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00000.DOM
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00001.INF
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00002.INF
  SeInteractiveLogonRight = TsInternetUser,*S-1-5-32-549,*S-1-5-32-550,JohnDough,*S-1-5-32-551,*S-1-5-32-544,*S-1-5-32-548
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00003.DOM
  Đi?u này xác đ?nh GPT00002.inf như khuôn m?u đư?c lưu tr? an ninh t? GPO v?n đ? có ch?a các cài đ?t v?n đ?. Nó c?ng xác đ?nh thi?t đ?t v?n đ? như SeInteractiveLogonRight. Tên hi?n th? cho SeInteractiveLogonRight là "Đăng nh?p t?i đ?a phương."

  Đ? có m?t b?n đ? h?ng s? (ví d?, SeInteractiveLogonRight) tên hi?n th? c?a h? (ví d?, Logon t?i đ?a phương), xem Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, "Hư?ng d?n h? th?ng phân ph?i." B?n đ? là trong ph?n "Quy?n ngư?i dùng" ph? l?c.
 5. Xác đ?nh GPO có v?n đ? cài đ?t. T?m ki?m các m?u đư?c lưu tr? b?o m?t mà b?n xác đ?nh đư?c trong bư?c 4 cho văn b?n "GPOPath =." Trong ví d? này, b?n s? th?y nh?ng đi?u sau đây:
  GPOPath = {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9} \MACHINE
  Gi?a "GPOPath =" và "\MACHINE" là GUID GPO.
 6. Đ? t?m tên thân thi?n c?a GPO, s? d?ng ti?n ích tài nguyên Kit Gpotool.exe. Lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  gpotool / ti?t
  T?m ki?m đ?u ra GUID b?n xác đ?nh trong bư?c 5. B?n d?ng làm theo GUID ch?a tên thân thi?n c?a chính sách. Ví dụ:
  Policy {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
  Policy OK
  Details:
  ------------------------------------------------------------
  DC: domcntlr1.wingtiptoys.com
  Friendly name: Default Domain Controllers Policy
  

B?n bây gi? đ? xác đ?nh các tài kho?n c?a v?n đ?, các cài đ?t v?n đ? và v?n đ? GPO. Đ? gi?i quy?t v?n đ?, t?m ki?m các ph?n b? gi?i h?n các nhóm chính sách b?o m?t cho trư?ng h?p c?a các v?n đ? tài kho?n (trong ví d? này, "MichaelAlexander"), và sau đó lo?i b? ho?c thay th? v?n đ? m?c.

0x5: truy c?p b? t? ch?i.

L?i này thư?ng x?y ra khi h? th?ng đ? không đư?c c?p quy?n truy c?p chính xác đ? c?p nh?t danh sách đi?u khi?n truy c?p c?a m?t d?ch v?. Đi?u này có th? x?y ra n?u các qu?n tr? viên xác đ?nh quy?n cho m?t d?ch v? trong m?t chính sách nhưng không c?p quy?n truy c?p đ?y đ? đi?u khi?n trương m?c h? th?ng.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh d?ch v? nào ho?c đ?i tư?ng đó là có s? th?t b?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, cho phép ghi s? g? l?i cho ph?n m? r?ng phía khách hàng c?u h?nh b?o m?t. Đ? th?c hi?n vi?c này:
  1. B?t đ?u k? biên so?n.
  2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\ {827D319E-6EAC-11 D 2-A4EA-00C04F7 9F83A}
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
   Giá tr? tên: ExtensionDebugLevel
   Ki?u d? li?u: DWORD
   D? li?u có giá tr?: 2
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 2. Làm tươi l?i thi?t đ?t chính sách đ? t?o l?i s? th?t b?i. Đ? làm m?i các thi?t đ?t chính sách, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi
  Đi?u này t?o ra m?t t?p tin đư?c đ?t tên Winlogon.log trong thư m?c %SYSTEMROOT%\Security\Logs.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau, và sau đó nh?n ENTER:
  t?m/i "l?i m?" %SYSTEMROOT%\security\logs\winlogon.log
  Nh?n đ?u t?m ra d?ng d?ch v? v?i s? cho phép sai--ví d?, "L?i m? Dnscache." Dnscache là tên vi?t t?t cho d?ch v? DNS Client.
 4. T?m hi?u chính sách ho?c các chính sách đó đang c? g?ng đ? s?a đ?i các đi?u kho?n d?ch v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  t?m/i"d?ch v?"% SYSTEMROOT%\security\templates\policies\gpt*.*".
  Dư?i đây là m?t câu l?nh m?u và đ?u ra c?a nó:
  d:\>find /i "dnscache" %windir%\security\templates\policies\gpt*.*
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00000.DOM
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00001.INF
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00002.INF
  Dnscache,3,"D:AR(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;LA)"
  
  ---------- D:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00003.DOM
  
 5. Xác đ?nh GPO có v?n đ? cài đ?t. T?m ki?m các m?u đư?c lưu tr? b?o m?t mà b?n xác đ?nh đư?c trong bư?c 4 cho văn b?n "GPOPath =." Trong ví d? này, b?n s? th?y nh?ng đi?u sau đây:
  GPOPath = {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9} \MACHINE
  Gi?a "GPOPath =" và "\MACHINE" là GUID GPO.
 6. Đ? t?m tên thân thi?n c?a GPO, s? d?ng ti?n ích tài nguyên Kit Gpotool.exe. Lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  gpotool / ti?t
  T?m ki?m đ?u ra GUID b?n xác đ?nh trong bư?c 5. B?n d?ng làm theo GUID ch?a tên thân thi?n c?a chính sách. Ví dụ:
  Policy {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
  Policy OK
  Details:
  ------------------------------------------------------------
  DC: domcntlr1.wingtiptoys.com
  Friendly name: Default Domain Controllers Policy
  
Bây gi? b?n đ? xác đ?nh các d?ch v? v?i s? cho phép sai và GPO v?n đ?. Đ? gi?i quy?t v?n đ?, t?m ki?m các d?ch v? h? th?ng ph?n c?a chính sách b?o m?t cho trư?ng h?p c?a các d?ch v? v?i các đi?u kho?n sai, và sau đó h?y hành đ?ng s?a sai đ? c?p h? th?ng tài kho?n c?a h? và ki?m soát quy?n truy c?p vào d?ch v?.

0x4b8: m? r?ng l?i.

0X4b8 l?i là chung lo?i và có th? đư?c gây ra b?i m?t s? v?n đ? khác nhau. Đ? kh?c ph?c các l?i này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cho phép ghi s? g? l?i cho ph?n m? r?ng phía khách hàng c?u h?nh b?o m?t. Đ? th?c hi?n vi?c này:
  1. B?t đ?u k? biên so?n.
  2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\ {827D319E-6EAC-11 D 2-A4EA-00C04F7 9F83A}
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
   Giá tr? tên: ExtensionDebugLevel
   Ki?u d? li?u: DWORD
   D? li?u có giá tr?: 2
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 2. Làm tươi l?i thi?t đ?t chính sách đ? t?o l?i s? th?t b?i. Đ? làm m?i các thi?t đ?t chính sách, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi
  Đi?u này t?o ra m?t t?p tin đư?c đ?t tên Winlogon.log trong thư m?c %SYSTEMROOT%\Security\Logs.
 3. Xem các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau. Nh?ng bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c bi?t đ?n gây ra l?i 0x4b8. Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  260715 ID s? ki?n 1000 và 1202 sau khi c?u h?nh chính sách
  278316 ESENT t? ch?c s? ki?n ID 1000, 1202, 412, và 454 đang đăng nh?p nhi?u l?n trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 324383 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbhowto kbmt KB324383 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324383

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com