Làm th? nào đ? s? d?ng Powercfg.exe trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324347 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng Powercfg.exe, m?t ti?n ích mà đ? đư?c gi?i thi?u trong gia đ?nh Windows Server 2003. B?n có th? s? d?ng công c? này đ? truy c?p các cài đ?t t? các công c? tùy ch?n ngu?n đi?n trong b?ng đi?u khi?n và thi?t l?p các cài đ?t này t? m?t d?ng l?nh (n?u b?n là m?t qu?n tr?). Powercfg.exe có ch?c năng b? sung đ? m? r?ng m?t s? cài đ?t mà không ph?i là có s?n trong b?ng đi?u khi?n. B?n không th? s? d?ng công c? này đ? c?u h?nh t?t c? các thi?t l?p trong công c? tùy ch?n ngu?n đi?n; b?n ch? có th? c?u h?nh các thi?t l?p đư?c mô t? trong bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t danh sách các thi?t đ?t cho các ho?t đ?ng khác nhau h? th?ng mà b?n có th? c?u h?nh b?ng cách s? d?ng Powercfg.exe, g? powercfg /? m?t d?u nh?c l?nh. B?n có th? c?u h?nh nhi?u tùy ch?n ngu?n đi?n thi?t l?p trong gia đ?nh Windows Server 2003.

Bài này li?t kê t?t c? các thông s? mà có s?n trong gia đ?nh Windows Server 2003.

LƯU ?: B?n có th? s? d?ng Powercfg.exe đ? c?u h?nh máy tính n?u b?n th?c hi?n m?t cài đ?t không giám sát ho?c n?u b?n s? d?ng k?ch b?n sau khi cài đ?t.

Powercfg.exe đư?c thi?t k? đ? làm vi?c trên Windows Server 2003 gia đ?nh. Nó có th? làm vi?c trên h? đi?u hành khác, ch?ng h?n như Windows 2000; Tuy nhiên, Microsoft không đ?m b?o r?ng nó s? làm vi?c trên h? đi?u hành khác và không h? tr? vi?c s? d?ng nó. N?u b?n s? d?ng công c? này trên h? đi?u hành khác, s? d?ng nó nguy cơ c?a riêng b?n. Đ? xem các thông s? mà b?n có th? s? d?ng v?i Powercfg.exe, lo?i powercfg /? t?i d?u nh?c l?nh ho?c t?m ki?m s? tr? giúp t?p tin đ? "powercfg."

Cú pháp cho Powercfg.exe

powercfg [/ danh sách | /query [tên] | / t?o ra tên | / xóa tên | /setactive tên | / thay đ?i cài đ?t tên | / hibernate [on|off] | / xu?t kh?u tên [/file tên t?p tin] | /Import tên [/file file_name] | /globalpowerflag [on|off] /option:flag | /?]

Các tham s? cho Powercfg.exe

/ danh sách, / l

S? d?ng các tham s? đ? hi?n th? m?t danh sách t?t c? các có s?n hi?n có s?c m?nh chương tr?nh trên máy tính. Cùng m?t danh sách có s?n trên các Lư?c đ? ngu?n đi?n tab c?a công c? tùy ch?n ngu?n đi?n trong Pa-nen đi?u khi?n.

Cho Ví d?, n?u b?n s? d?ng các /list tham s?, các chương tr?nh m?c đ?nh sau đây xu?t hi?n:
 • Max pin
 • Qu?n l? ngu?n đi?n t?i thi?u
 • Luôn trên
 • Tr?nh bày
 • Xách tay/máy tính xách tay
 • Trang ch?/văn ph?ng
N?u b?n có thêm chương tr?nh khác vào máy tính, các đ? án xu?t hi?n trong danh sách.

/ truy v?n, /q

S? d?ng l?nh sau đ? truy v?n m?i đ? án đ? t?m hi?u các thi?t đ?t:
powercfg /query Lư?c đ?
Ví d?, n?u b?n ch?y powercfg /query "luôn trên", các thi?t đ?t cho lư?c đ? luôn luôn trên xu?t hi?n.

LƯU ? N?u tên lư?c đ? ch?a m?t không gian, b?n ph?i kèm theo các đ? án tên trong d?u ngo?c kép.

N?u b?n ch? r? m?t đ? án c? th?, các thi?t đ?t m?c đ?nh chương tr?nh xu?t hi?n. Ví d?, n?u b?n ch?y powercfg /query, các thi?t l?p c?a các chương tr?nh hi?n t?i xu?t hi?n. Lư?c đ? hi?n t?i là li?t kê trong công c? tùy ch?n ngu?n đi?n trong Pa-nen đi?u khi?n.

Sau đây danh sách có ví d? v? s?n lư?ng t? m?t truy v?n khác nhau ba:
 • powercfg /query "Trang ch?/văn ph?ng bàn":
  Field Description        Value
  -----------------        -----
  Name            Home/Office Desk
  Numerical ID            0
  Turn off monitor (AC)     After 20 mins
  Turn off monitor (DC)     After 5 mins
  Turn off hard disks (AC)     Never
  Turn off hard disks (DC)   After 10 mins
  System standby (AC)       Never
  System standby (DC)      After 5 mins
  System hibernates (AC)      Never
  System hibernates (DC)    After 20 mins
  Processor Throttle (AC)     NONE
  Processor Throttle (DC)    ADAPTIVE
 • powercfg /query "t?i đa pin"
  Field Description         Value
  -----------------         -----
  Name              Max Battery
  Numerical ID            5
  Turn off monitor (AC)     After 15 mins
  Turn off monitor (DC)     After 1 mins
  Turn off hard disks (AC)     Never
  Turn off hard disks (DC)   After 3 mins
  System standby (AC)      After 20 mins
  System standby (DC)      After 2 mins
  System hibernates (AC)    After 45 mins
  System hibernates (DC)    After 60 mins
  Processor Throttle (AC)     ADAPTIVE
  Processor Throttle (DC)     DEGRADE
  					
 • powercfg /query
  Field Description         Value
  -----------------         -----
  Name              Always On
  Numerical ID            3
  Turn off monitor (AC)     After 20 mins
  Turn off monitor (DC)     After 15 mins
  Turn off hard disks (AC)     Never
  Turn off hard disks (DC)   After 30 mins
  System standby (AC)       Never
  System standby (DC)       Never
  System hibernates (AC)      Never
  System hibernates (DC)      Never
  Processor Throttle (AC)     NONE
  Processor Throttle (DC)     NONE
  					
LƯU ?: Các thi?t l?p luôn đư?c hi?n th? trong vài phút. N?u b?n mu?n c?u h?nh thi?t đ?t cho hai gi?, nh?p 120 phút.

B?n có th? s? d?ng các powercfg /query s? / s? l?nh đ? truy v?n đ? án b?i s? thay v? theo tên. B?n nh?n đư?c đ?u ra cùng m?t mà b?n làm n?u b?n truy v?n theo tên. Danh sách sau đây có nh?ng con s? cho m?i chương tr?nh:
 • 5: Max pin
 • 4: T?i thi?u qu?n l? đi?n năng
 • 3: Luôn trên
 • 2: Tr?nh bày
 • 1: Xách tay/máy tính xách tay
 • 0: Trang ch?/văn ph?ng
N?u b?n thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, cách đánh s? có th? thay đ?i.

/ t?o ra, /c installer.bat/c

S? d?ng các tham s? đ? t?o ra m?t đ? án s?c m?nh v?i m?t quy đ?nh Tên. Lư?c đ? m?i đư?c t?o ra v?i các thu?c tính c?a hi?n đang ho?t đ?ng đ? án.

/Delete, / d

S? d?ng các tham s? đ? xóa các đ? án quy?n l?c v?i các ch? đ?nh tên.

/setactive, / s

S? d?ng các tham s? đ? th?c hi?n các đ? án quy?n l?c v?i các quy đ?nh tên ho?t đ?ng.

/Change, /x

S? d?ng các tham s? đ? thay đ?i thi?t đ?t quy?n l?c ch? đ?nh đ? án. B?n có th? s? d?ng các tham s? b? sung sau đây đ? xác đ?nh nh?ng thay đ?i:
 • /Monitor-Timeout-AC phút
  S? d?ng tham s? này đ? t?t màn h?nh sau khi các đư?c ch? đ?nh s? phút khi máy tính đang ho?t đ?ng trên ngu?n AC. S? d?ng m?t giá tr? là 0 đ? t?t th?i gian ch?.
 • /Monitor-Timeout-DC phút
  S? d?ng tham s? này đ? t?t màn h?nh sau khi các đư?c ch? đ?nh s? phút khi máy tính đang ho?t đ?ng trên DC (pin) s?c m?nh. S? d?ng m?t giá tr? là 0 đ? t?t th?i gian ch?.
 • /Disk-timeout-AC phút
  S? d?ng tham s? này đ? t?t đ?a c?ng sau khi các đư?c ch? đ?nh s? phút khi máy tính đang ho?t đ?ng trên ngu?n AC. S? d?ng m?t giá tr? là 0 đ? t?t th?i gian ch?.
 • /Disk-timeout-DC phút
  S? d?ng tham s? này đ? t?t đ?a c?ng sau khi các đư?c ch? đ?nh s? phút khi máy tính đang ho?t đ?ng trên DC (pin) s?c m?nh. S? d?ng m?t giá tr? là 0 đ? t?t th?i gian ch?.
 • /Standby-timeout-AC phút
  S? d?ng tham s? này đ? đ?t máy tính ? ch? đ? ch? sau ch? đ?nh s? phút khi máy tính đang ho?t đ?ng trên ngu?n AC. S? d?ng m?t giá tr? là 0 đ? t?t th?i gian ch?.
 • /Standby-timeout-DC phút
  S? d?ng tham s? này đ? đ?t máy tính ? ch? đ? ch? sau ch? đ?nh s? phút khi máy tính đang ho?t đ?ng trên DC (pin) s?c m?nh. S? d?ng m?t giá tr? là 0 đ? t?t th?i gian ch?.
 • /Hibernate-timeout-AC phút
  S? d?ng tham s? này đ? lưu n?i dung c?a máy tính b? nh? vào đ?a và t?t máy tính sau khi s? quy đ?nh c?a phút khi máy tính đang ho?t đ?ng trên ngu?n AC. S? d?ng m?t giá tr? là 0 đ? chuy?n gi?m th?i gian ch?.
 • /Hibernate-timeout-DC phút
  S? d?ng tham s? này đ? lưu n?i dung c?a máy tính b? nh? vào đ?a và t?t máy tính sau khi s? quy đ?nh c?a phút khi máy tính đang ho?t đ?ng ngu?n đi?n DC (pin). S? d?ng m?t giá tr? là 0 đ? b?t t?t th?i gian ch?.
 • /Processor-throttle-AC ga [không có | liên t?c | làm suy thoái | thích nghi]
  S? d?ng tham s? này đ? ch?n chính sách throttling năng đ?ng đư?c dùng khi máy tính đang ho?t đ?ng trên ngu?n AC (n?u vi x? l? c?a b?n h? tr? b? x? l? hi?u su?t nhà nư?c ki?m soát). Ch?n throttling năng đ?ng chính sách b?ng cách s? d?ng ga và m?t trong b?n tham s? b? sung:
  • không có
   Tham s? này gây ra b? vi x? l? ho?t đ?ng ? các nhà nư?c hi?u su?t cao nh?t m?i lúc.
  • h?ng s?
   Tham s? này gây ra b? vi x? l? ho?t đ?ng ? các tr?ng thái hi?u su?t th?p nh?t m?i lúc.
  • làm suy gi?m
   Tham s? này gây ra b? vi x? l? ho?t đ?ng ? các tr?ng thái hi?u su?t th?p nh?t và làm gi?m hi?u su?t b?ng cách áp d?ng d?ng đ?ng h? throttling (c?n đư?c g?i là tuy?n tính hi?u su?t gi?m) như là pin máy tính đ?m b?o tư?i tiêu. B?n thư?ng s? d?ng tham s? này khi máy tính đang ho?t đ?ng trên pin năng lư?ng và nó hi?m khi đư?c s? d?ng v?i /Processor-throttle-AC.
  • thích nghi
   Tham s? này s?a đ?i bang hi?u su?t là t? đ?ng d?a trên nhu c?u máy tính đ?t trên vi x? l? (CPU).
 • /Processor-throttle-DC ga [không có | liên t?c | làm suy thoái | thích nghi]
  S? d?ng tham s? này đ? ch?n chính sách throttling năng đ?ng đư?c dùng khi máy tính đang ho?t đ?ng DC (pin) ngu?n đi?n (n?u c?a b?n h? vi x? l? tr? b? x? l? hi?u su?t nhà nư?c ki?m soát). Đ? thi?t l?p các chính sách throttling năng đ?ng, s? d?ng ga và m?t trong các tham s? b? sung b?n đư?c li?t kê trong /Processor-throttle-AC.
GHI CHÚ:
 • Thi?t đ?t AC đư?c s? d?ng khi máy tính đang ch?y trên AC s?c m?nh.
 • Thi?t đ?t DC đư?c s? d?ng khi máy tính đang ch?y trên pin. Pin có th? là m?t ho?c là máy tính xách tay pin ho?c m?t bàn làm vi?c trên m?t cung c?p năng lư?ng uninterruptible (UPS).
 • N?u b?n đ?t giá tr? th?i gian ch? là 0, tương ?ng th?i gian ch? tính năng b? t?t.

/Export, e

S? d?ng tham s? này đ? xu?t kh?u các đ? án quy?n l?c v?i các quy đ?nh tên t?p. Theo m?c đ?nh, các thi?t đ?t đư?c xu?t kh?u t?i Scheme.pow n?u b?n làm không ph?i ch? r? m?t tên t?p tin. B?n c?ng có th? s? d?ng các /file file_name tham s?.

/Import, / i

S? d?ng tham s? này đ? nh?p các đ? án đi?n t? m?t t?p tin theo tên đ? ch? đ?nh. Theo m?c đ?nh, các thi?t đ?t đư?c nh?p kh?u đ? Scheme.pow n?u b?n không ph?i ch? r? m?t tên t?p tin. N?u m?t lư?c đ? v?i tên đó đ? t?n t?i, đó là thay th? v?i cái m?i. B?n c?ng có th? s? d?ng các /file file_name tham s?.

/ hibernate, /h

S? d?ng tham s? này đ? b?t/t?t tính năng ng? đông. Th?i gian ch? tr?ng thái ng? đông không đư?c h? tr? trên t?t c? các máy tính h? tr? ng? đông.

/ s?, n

S? d?ng tham s? này cho phép các đ? án đi?n mà b?n mu?n ho?t đ?ng trên đ? đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng m?t đ?nh danh s?. Khi b?n s? d?ng đi?u này tham s? thay v? c?a tên lư?c đ? đi?n trên d?ng l?nh, ch? đ?nh c?a nó nh?n d?ng s?. B?n có th? s? d?ng tham s? này k?t h?p v?i các tham s? sau đây:
 • /Query
 • /Delete
 • /setactive
 • /Change
 • /Export
 • /Import

/globalpowerflag, g

Cú pháp:
/globalpowerflag, /g [ngày | t?t] / tùy ch?n: [batteryicon | multibattery | resumepassword | wakeonring | videodim]
S? d?ng l?nh này đ? chuy?n c? hi?u quy?n l?c toàn c?u tính năng ho?c t?t. S? d?ng tham s? đ?u tiên đ? ch? ra cho dù đ? bi?n các tính năng ho?c t?t. Các /Option: tham s? là b?t bu?c và nó theo sau là tên c?a các tính năng mà b?n đang chuy?n Baät hoaëc Taét. B?n có th? s? d?ng các thông s? sau đây v?i l?nh này:
 • batteryicon
  S? d?ng tham s? này đ? b?t ho?c t?t đ?ng h? đo pin bi?u tư?ng trong vùng thông báo. Khi lá c? này đư?c d?n s?ch, đ?ng h? đo pin bi?u tư?ng s? không xu?t hi?n.
 • multibattery
  S? d?ng tham s? này đ? b?t ho?c t?t nhi?u pin hi?n th? trong máy tính thư?c đo đi?n năng.
 • resumepassword
  S? d?ng tham s? này đ? b?t ho?c t?t các yêu c?u ngư?i s? d?ng cung c?p m?t kh?u khi máy tính l?i t? ch? đ? ch? ho?c ng? đông.
 • wakeonring
  S? d?ng tham s? này đ? b?t ho?c t?t Wake v?ng h? tr?.
 • videodim
  S? d?ng tham s? này đ? b?t ho?c t?t h? tr? cho m? các hi?n th? video khi máy tính thay đ?i t? ngu?n AC DC (pin) s?c m?nh.

/help, /?

S? d?ng tham s? này đ? hi?n th? thông tin v? sau đây tham s? d?ng l?nh:
 • powercfg /list
 • powercfg /query Lư?c đ?
 • powercfg /query
 • powercfg / t?o ra Lư?c đ?
 • powercfg /delete Lư?c đ?
 • powercfg /setactive Lư?c đ?
 • powercfg /change Lư?c đ? /Monitor-Timeout-DC 15
 • powercfg /change Lư?c đ? /Monitor-Timeout-DC 0
 • powercfg / hibernate ngày
 • powercfg /export Lư?c đ? /file t?p tin
 • powercfg /query s? / s?
 • powercfg /globalpowerflag ngày /option:batteryicon

Thu?c tính

ID c?a bài: 324347 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB324347 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324347

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com