Làm th? nào đ? c?u h?nh IIS Web trang web xác th?c trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324274 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 310344.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh Internet c?a Microsoft Thông tin ch?ng th?c trang Web Services (IIS) trong Windows Server 2003. B?n có th? c?u h?nh IIS đ? xác th?c ngư?i dùng trư?c khi h? đư?c phép truy c?p vào m?t Trang web, m?t thư m?c trong trang web, ho?c th?m chí là m?t tài li?u c? th? ch?a trong m?t thư m?c trong trang web. Xác th?c trong IIS có th? đư?c s? d?ng đ? tăng cư?ng các c?p đ? an ninh trên các trang web, thư m?c và văn b?n không đ? đư?c xem b?i các công chúng nói chung.

Xác th?c trong IIS là r?t quan tr?ng khi ngu?n tài nguyên là không có ngh?a là đ? truy c?p vô danh ho?c công c?ng, nhưng khi các máy ch? Web ph?i có th? truy c?p đ?n thông qua ngư?i s? d?ng trên Internet. Ví d? v? trang Web bao g?m các ?ng d?ng mà yêu c?u đi?u khi?n truy c?p xác th?c Microsoft Outlook Web Access (OWA) và d?ch v? đ?u cu?i Microsoft nâng cao Khách hàng.

Làm th? nào đ? c?u h?nh xác th?c trong IIS

 1. B?t đ?u qu?n l? IIS ho?c m? IIS snap-in.
 2. M? r?ng Server_name, nơi Server_name là tên c?a các máy ch?, và sau đó m? r?ng Các trang web.
 3. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào các trang Web, ?o thư m?c hay t?p tin mà b?n mu?n c?u h?nh xác th?c, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các B?o m?t thư m?c ho?c B?o m?t t?p tin Tab (như là thích h?p), và sau đó dư?i Chưa xác đ?nh ngư?i và truy c?p ki?m soát, b?m Ch?nh s?a.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m bên c?nh vi?c xác th?c phương pháp hay phương pháp mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

  Các phương pháp xác th?c đư?c thi?t l?p m?c đ?nh đang Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?pTích h?p Windows xác th?c:
  • Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p: Khi chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p đư?c b?t lên, không có ch?ng ch? xác th?c ngư?i dùng đư?c yêu c?u đ? truy c?p các trang web. Tùy ch?n này s? d?ng t?t nh?t khi b?n mu?n đ? c?p quy?n truy c?p công c?ng đ? thông tin yêu c?u không có an ninh. Khi ngư?i dùng c? g?ng k?t n?i đ?n trang Web c?a b?n Trang web, IIS gán k?t n?i đ?n các IUSER_ComputerName tài kho?n, nơi ComputerName là tên c?a h? ph?c v? trên đó IIS đang ch?y. Theo m?c đ?nh, IUSER_ComputerNametài kho?n là thành viên c?a nhóm khách. Nhóm này đ? h?n ch? b?o m?t, áp đ?t b?i NTFS quy?n h?n h? th?ng t?p tin, mà ch? đ?nh m?c truy nh?p và lo?i n?i dung có s?n cho ngư?i dùng công c?ng. Đ? ch?nh s?a các c?a s? tài kho?n đư?c s? d?ng đ? truy c?p vô danh, nh?p vào Tr?nh duy?t trong các Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p h?p.

   Quan tr?ng N?u b?n b?t truy c?p vô danh, IIS luôn luôn c? g?ng xác th?c ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng vô danh xác th?c đ?u tiên, ngay c? khi b?n b?t phương pháp xác th?c b? sung.
  • Tích h?p Windows xác th?c: Tên c? là NTLM ho?c Windows NT Challenge/Response xác th?c, phương pháp này s? g?i thông tin xác th?c ngư?i dùng trên các m?ng như m?t vé Kerberos, và cung c?p b?o m?t. Windows Xác th?c tích h?p s? d?ng Kerberos Phiên b?n 5 và NTLM xác th?c. Đ? s? d?ng phương pháp này, khách hàng ph?i s? d?ng Microsoft Internet Explorer 2.0 ho?c sau này. Ngoài ra, xác th?c tích h?p Windows không đư?c h? tr? qua HTTP các k?t n?i ?y quy?n. Tùy ch?n này đư?c s? d?ng t?t nh?t cho m?t m?ng n?i b?, mà c? các ngư?i s? d?ng và máy tính máy ch? Web trong cùng m?t tên mi?n, và qu?n tr? viên có th? H?y ch?c ch?n r?ng m?i ngư?i dùng đang s? d?ng Internet Explorer 2.0 ho?c sau này.

   Chú ý N?u nhi?u xác th?c tùy ch?n đư?c ch?n, IIS c? g?ng thương lư?ng phương pháp an toàn nh?t đ?u tiên, và sau đó nó ho?t đ?ng xu?ng danh sách giao th?c xác th?c có s?n cho đ?n khi m?t giao th?c xác th?c l?n nhau là h? tr? b?i máy khách và máy ch?.
  • Digest xác th?c cho tên mi?n Windows các máy ch?: Xác th?c Digest đ?i h?i m?t ID ngư?i dùng và m?t kh?u, cung c?p m?t m?c trung b?nh c?a an ninh, và có th? đư?c s? d?ng khi b?n mu?n c?p cho truy c?p đ? b?o đ?m thông tin t? m?ng công c?ng. Phương pháp này cung c?p cùng ch?c năng như là xác th?c cơ b?n. Tuy nhiên, phương pháp này truy?n ngư?i dùng ?y nhi?m trên m?ng như m?t b?ng băm MD5, ho?c thông đi?p tiêu hóa, trong đó ban đ?u tên ngư?i dùng và m?t kh?u không th? deciphered t? b?ng băm. Đ? s? d?ng phương pháp này, khách hàng ph?i s? d?ng Microsoft Internet Explorer 5.0 tr? lên.

   N?u b?n b?t tiêu hóa xác th?c, g? tên l?nh v?c trong các L?nh v?c h?p.
  • Xác th?c cơ b?n (m?t kh?u đư?c g?i trong r? ràng văn b?n): Xác th?c cơ b?n yêu c?u ngư?i s? d?ng ID và m?t kh?u, và cung c?p m?t m?c đ? b?o m?t th?p. Ch?ng ch? ngư?i dùng s? đư?c g?i trong văn b?n r? ràng trên m?ng. Đ?nh d?ng này cung c?p m?t m?c đ? b?o m?t th?p v? các m?t kh?u có th? đư?c đ?c b?i h?u h?t các giao th?c h?c. Tuy nhiên, nó là tương thích v?i s? Web khách hàng, r?ng nh?t. Tùy ch?n này là t?t nh?t đư?c s? d?ng khi b?n mu?n c?p quy?n truy c?p vào thông tin v?i ít ho?c không có nhu c?u cho b?o m?t.

   N?u b?n b?t xác th?c cơ b?n, lo?i tên mi?n tên mà b?n mu?n s? d?ng trong các Tên mi?n m?c đ?nh h?p. B?n có th? c?ng tùy ch?n nh?p giá tr? trong các L?nh v?c h?p.
  • Microsoft.NET h? chi?u xác th?c: .H? chi?u m?ng xác th?c cung c?p đăng nh?p đơn an ninh, mà cung c?p cho ngư?i dùng v?i quy?n truy c?p vào d?ch v? đa d?ng trên Internet. Khi b?n ch?n tùy ch?n này, yêu c?u đ? IIS ph?i ch?a h?p l?.NET h? chi?u thông tin đăng nh?p vào chu?i truy v?n ho?c trong các cookie. N?u IIS không phát hi?n .H? chi?u NET credentials, yêu c?u đư?c chuy?n hư?ng đ?n các.NET h? chi?u đăng nh?p Trang.

   Chú ý Khi b?n ch?n tùy ch?n này, t?t c? các phương pháp xác th?c khác không có s?n (xu?t hi?n dimmed).
 6. M?t lo?i xác th?c d?a trên các yêu c?u máy ch? lưu tr? thay v? trên ch?ng ch? ngư?i dùng. B?n có th? gi?i h?n truy c?p d?a trên ngu?n IP Đ?a ch? ngu?n m?ng ID ho?c tên mi?n m? ngu?n. Đ? c?u h?nh lo?i xác th?c, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Dư?i Đ?a ch? IP và tên mi?n H?n ch?, b?m Ch?nh s?a.
  2. Thực hiện một trong những việc sau:
   • Đ? t? ch?i truy c?p, h?y nh?p vào C?p quy?n truy c?p, sau đó b?m Thêm. Trong các T? ch?i truy c?p vào h?p tho?i xu?t hi?n, ch? đ?nh các tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó b?m Ok.

    Máy tính, nhóm các máy vi tính, ho?c tên mi?n mà b?n quy đ?nh s? đư?c thêm vào danh sách.
   • Đ? c?p quy?n truy c?p, h?y nh?p vào Truy c?p b? t? ch?i, sau đó b?m Thêm. Trong các C?p quy?n truy c?p vào h?p tho?i xu?t hi?n, ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó b?m Ok.

    Máy tính, nhóm các máy vi tính, ho?c tên mi?n mà b?n đ? ch?n s? đư?c thêm vào danh sách.
  3. Nh?p vào Ok.
 7. Nh?p vào Ok, và sau đó b? IIS Manager ho?c đóng IIS snap-in.

Khắc phục sự cố

 • B?n có th? đư?c nh?c đ? áp d?ng b?t k? thay đ?i nào mà b?n đ? th?c hi?n đ? trang web hi?n có. N?u b?n mu?n thay đ?i xác th?c áp d?ng khác n?i dung, nh?p vào n?i dung t? danh sách các nút con và sau đó nh?p vào Ok. N?u b?n không mu?n nh?ng thay đ?i đư?c áp d?ng cho b?t c? đ?a tr? các nút, không ch?n b?t k? m?c nào trong danh sách và b?m Ok.
 • Trong IIS, b?n có th? thi?t l?p xác th?c tùy ch?n t?i trang Web, thư m?c ho?c t?p tin c?p. Cùng m?t nguyên t?c đư?c th?o lu?n ? đây bài vi?t áp d?ng cho m?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324274 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbwebservices kbappservices kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324274 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324274

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com