Làm th? nào đ?: C?u h?nh d?ch v? Simple Network Management Protocol (SNMP) trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324263 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh các Simple Network Management Protocol (SNMP) d?ch v? trong Windows Server 2003. Đi?u này bài vi?t mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh thu?c tính đ?i l? SNMP, b?y SNMP và SNMP an ninh.

T?o ra các d?ch v? SNMP, khi c?u h?nh cho m?t đ?i l?, b?y thư đư?c g?i đ?n m?t đi?m đ?n cái b?y, n?u b?t k? s? ki?n c? th? x?y ra. Ví d?, b?n có th? c?u h?nh các d?ch v? SNMP đ? g?i m?t cái b?y khi nó nh?n đư?c m?t yêu c?u thông tin mà không có c?ng đ?ng chính xác tên và không không phù h?p v?i m?t máy ch? lưu tr? đư?c ch?p nh?n đ?t tên cho các d?ch v?.

Làm th? nào đ? c?u h?nh thông tin đ?i l? SNMP

Đ? c?u h?nh thông tin đ?i l? SNMP:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? máy tính.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng D?ch v? và Các ?ng d?ng, sau đó b?m D?ch v?.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào D?ch v? SNMP.
 4. B?m vào các Tác nhân tab.
 5. G? tên ngư?i dùng hay qu?n tr? viên c?a máy tính trong các Liên h? h?p và sau đó g? v? trí v?t l? c?a máy tính ho?c liên l?c ? các V? trí h?p.

  Nh?ng ? ki?n đang đư?c đi?u tr? như văn b?n và tùy ch?n.
 6. Dư?i D?ch v?, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m bên c?nh đ? các d?ch v? cung c?p b?i máy tính c?a b?n. D?ch v? tùy ch?n là:
  • V?t l?: Ch? đ?nh cho dù máy tính qu?n l? thi?t b? v?t l?, ch?ng h?n như m?t phân vùng đ?a c?ng.
  • Các ?ng d?ng: Ch? đ?nh cho dù máy tính s? d?ng b?t k? chương tr?nh nào đó g?i d? li?u b?ng cách s? d?ng TCP/IP.
  • Đư?ng truy?n d? li?u và subnetwork: Ch? đ?nh qu?n cho dù máy tính này l? a TCP/IP subnetwork ho?c đư?ng truy?n d? li?u, ch?ng h?n như m?t c?u.
  • Internet: Ch? đ?nh cho dù máy tính này ho?t đ?ng như m?t c?ng IP (b? đ?nh tuy?n).
  • K?t thúc đ? k?t thúc: Ch? đ?nh cho dù đi?u này máy tính ho?t đ?ng như m?t máy ch? lưu tr? IP.
 7. Nh?p vào Ok.
LƯU ?: N?u b?n đ? cài đ?t thi?t b? m?ng TCP/IP b? sung, ch?ng h?n như chuy?n đ?i m?t ho?c m?t router, xem yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 1213 cho b? sung thông tin. Đ? xem RFC 1213, h?y truy c?p sau đây Internet Engineering Task Quân (IETF) Web site:

http://www.IETF.org/RFC/rfc1213.txt
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Làm th? nào đ? c?u h?nh các c?ng đ?ng SNMP và b?y

Đ? c?u h?nh b?y:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? máy tính.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng D?ch v? và Các ?ng d?ng, sau đó b?m D?ch v?.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào D?ch v? SNMP.
 4. B?m vào các B?y tab.
 5. Trong các C?ng đ?ng tên h?p, g? các c?ng đ?ng ch? tên mà máy tính này s? g?i tin nh?n cái b?y, sau đó b?m Thêm vào danh sách.
 6. Dư?i Các đi?m đ?n cái b?y, b?m Thêm.
 7. Trong các Tên máy ch?, đ?a ch? IP ho?c IPX h?p, g? tên, đ?a ch? IP ho?c IPX c?a máy ch? và sau đó nh?p vào Thêm.

  Tên máy ch? ho?c đ?a ch? xu?t hi?n trong các Cái b?y các đi?m đ?n danh sách.
 8. L?p l?i bư?c 5 đ?n 7 đ? thêm các c?ng đ?ng và cái b?y đi?m đ?n mà b?n mu?n.
 9. Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? c?u h?nh b?o m?t SNMP

C?u h?nh b?o m?t SNMP cho m?t c?ng đ?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? máy tính.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng D?ch v? và Các ?ng d?ng, sau đó b?m D?ch v?.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào D?ch v? SNMP.
 4. B?m vào các Bảo mật tab.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các G?i xác th?c cái b?y ki?m tra h?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n) n?u b?n mu?n có m?t cái b?y tin nh?n đư?c g?i m?i khi xác th?c không thành công.
 6. Dư?i C?ng đ?ng đư?c ch?p nh?n tên, b?m Thêm.
 7. Đ? xác đ?nh như th? nào các máy ch? x? l? SNMP yêu c?u t? các ch?n c?ng đ?ng, b?m m?c quy?n mà b?n mu?n trong các C?ng đ?ng quy?n h?p.
 8. Trong các C?ng đ?ng tên h?p, g? tên ch? c?ng đ?ng mà b?n mu?n, và sau đó b?m Thêm.
 9. Xác đ?nh có hay không đ? ch?p nh?n các gói SNMP t? m?t máy ch?. Đ? làm như v?y, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Ch?p nh?n yêu c?u SNMP t? b?t k? máy ch? lưu tr? trên m?ng, b?t k? v? danh tính, b?m Ch?p nh?n các gói SNMP t? b?t k? máy ch? lưu tr?.
  • Đ? h?n ch? s? ch?p nh?n c?a các gói tin SNMP, nh?p vào Ch?p nh?n các gói SNMP t? các máy ch?, b?m Thêm, và sau đó nh?p tên máy ch? lưu tr? thích h?p, đ?a ch? IP ho?c IPX trong các Tên máy ch?, đ?a ch? IP ho?c IPX h?p.
 10. Nh?p vào Thêm.
 11. Nh?p vào Ok.
QUAN TR?NG: N?u b?n lo?i b? t?t c? các c?ng đ?ng tên m?c đ?nh tên "Công chúng", SNMP không tr? l?i b?t k? tên c?ng đ?ng đư?c tr?nh bày.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh b?o m?t m?ng cho các d?ch v? SNMP, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324261C?u h?nh b?o m?t m?ng cho các d?ch v? SNMP trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 324263 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324263 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324263

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com