Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này x?y ra khi b?n ghi d? li?u CD-R ho?c CD-RW quang Controls trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324129 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này x?y ra n?u b?n ghi d? li?u CD-R và đ?a CD-RW quang h?c và làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? v?i đ?a CD-R và ? đ?a CD-RW.

N?u b?n g?p m?t v?n đ? đ?c t? đ?a b?ng cách s? d?ng đ?a CD-R, ? đ?a CD-RW, DVD ? đ?a ho?c ? đ?a CD, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
321641 Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? thư?ng x?y ra khi m?t máy tính d?a trên Windows XP không th? đ?c m?t đ?a CD ho?c DVD

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? ghi d? li?u vào m?t đ?a quang, b?n có th? g?p b?t k? tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i ghi đ?a khác nhau.
 • B?n g?p v?n đ? v?i các ? đ?a và các tính năng ghi âm đư?c xây d?ng trong Windows XP.
 • B?n g?p v?n đ? v?i các chương tr?nh bên th? ba mà b?n s? d?ng đ? vi?t d? li?u vào đ?a.
 • B?n không th? đ?c đ?a trong t?t c? các phiên b?n Windows.
 • B?n không th? đ?c đ?a, ho?c m?t s? t?p trên đ?a, b?ng cách s? d?ng m?t máy nghe nh?c MP3.
 • Khi b?n thêm t?p ho?c c?p vào đ?a đ? ch?a d? li?u, m?t s? t?p tin b? m?t.
 • Ghi t?p lên đ?a không phù h?p.
 • Đ?a ghi l?i ho?t đ?ng là m?t cách nh?t quán không thành công.

GI?I ĐÁP TH?C M?C

Gi?i đáp th?c m?c l?i c? th?

N?u b?n g?p m?t trong các l?i sau đây, h?y làm theo các bư?c thích h?p đ? gi?i quy?t các l?i. N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ?, h?y làm theo các bư?c trong ph?n "General g? r?i".
 • Không có không có đ?a trong ?. H?y đưa m?t đ?a CD có th? ghi đư?c vào ? đ?a.
  L?i này có th? x?y ra n?u đ?a CD-R ho?c CD-RW drive không công nh?n như là m?t thi?t b? ghi. L?i này c?ng có th? x?y ra n?u tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đ? b? h?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xem phương pháp 3 trong ph?n "General g? r?i" và phương pháp 1 trong ph?n "Nâng cao g? r?i".
 • Lái xe không th? truy c?p, không đúng ch?c năng
  Thông báo l?i này thư?ng x?y ra khi b?n c? g?ng ghi vào m?t đ?a CD-R ho?c CD-RW, và Windows XP built-in tính năng ghi âm đ?a không nh?n ra ? đ?a CD như m?t ? đ?a CD ghi. Thông báo l?i này c?ng có th? x?y ra n?u các chương tr?nh bên th? ba c? th? đư?c cài đ?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i này, h?y b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  316529Đ?a CD-R ho?c CD-RW drive không công nh?n như là m?t thi?t b? ghi
  315350 Thông báo l?i "Không đúng ch?c năng" khi b?n truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, DVD-ROM ? đ?a ho?c ? CD-RW
 • L?i xóa b? t?p ho?c c?p.
  Không th? xóa b? tên t?p. T?p trên đ?a CD-ROM này là ch?-đ?c. B?n không th? sao ho?c di chuy?n các t?p lên đ?a CD-ROM này.
  Thông báo l?i này có th? x?y ra b?i v? t?p tin cá nhân không th? b? xoá kh?i CD-RW. B?n không th? dùng đ?a CD ghi âm tính năng c?a Windows XP cho vi?c lưu tr? truy c?p ng?u nhiên trong khi b?n đang ghi vào đ?a.

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t chương tr?nh bên th? ba có h? tr? tính năng này ho?c xoá CD-RW trư?c khi b?n vi?t lên đ?a. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  303008M?t thông báo l?i có th? đư?c hi?n th? khi b?n xoá b? m?t t?p ho?c c?p trên m?t phương ti?n truy?n thông CD-RW
  306641 Làm th? nào đ? xóa các t?p tin t? đ?a CD-RW, Windows XP
 • SCSI l?i: không có b? đi?u h?p máy ch? lưu tr? SATA, đư?c t?m th?y
  Khi b?n b?m vào Ok, b?n nh?n đư?c m?t thông báo "Không có đ?a CD ghi đư?c t?m th?y".

  Thông báo l?i này có th? x?y ra v?i m?t s? phiên b?n c?a đ?a CD-R ho?c CD-RW chương ghi âm tr?nh mà không tương thích v?i Windows XP. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cài đ?t cho thi?t b? c?a b?n, và liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m đ? có đư?c m?t C?p Nh?t tương thích cho chương tr?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  316393"SCSI Error: không có SCSI Host Adapter Found" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? ghi đ?a CD
 • L?i: Không th? hoàn t?t thu?t s? ghi CD.
  Thông báo l?i này có th? x?y ra n?u d?ch v? ghi CD IMAPI b? t?t. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng các d?ch v? đang ch?y và r?ng nó đ? không đư?c t?t. Theo m?c đ?nh, các d?ch v? đư?c thi?t l?p đ? Hư?ng d?n s? d?ng. Ch?y d?ch v? ghi CD IMAPI, và sau đó ki?m tra nó b?ng cách ghi m?t đ?a CD-R ho?c CD-RW. N?u các d?ch v? ho?t đ?ng, b?n có th? ph?i đ?t d?ch v? T? đ?ng N?u nó không b?t đ?u trong ch? đ? hư?ng d?n s? d?ng. Đ? thi?t l?p d?ch v? đ? T? đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Services.msc/s, sau đó b?m Ok.
  2. B?m đúp IMAPI CD Burning COM d?ch v?.
  3. Dư?i T?nh tr?ng d?ch v?, b?m B?t đ?u.
  4. C? g?ng đ? vi?t d? li?u vào CD.

Khắc phục sự cố chung

Phương pháp 1: Xác nh?n r?ng đ?a CD-R ho?c CD-RW c?a b?n đư?c li?t kê trong danh sách các kh? năng tương thích ph?n c?ng (HCL)

Xem HCL đ? đ?m b?o r?ng ? đ?a CD-R c?a b?n ho?c ? đ?a CD-RW c?a b?n là tương thích v?i Windows XP. T?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho các thương hi?u và mô h?nh c?a đ?a CD-R ho?c CD-RW drive. Đ? xem danh sách các thi?t b? đư?c h? tr? trên HCL m?i nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
N?u thi?t b? c?a b?n không có trong danh sách HCL, liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng l?y b?n c?p nh?t ph?n v?ng cho thi?t b? ho?c có đư?c m?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z


N?u thi?t b? c?a b?n đư?c li?t kê trong danh sách HCL, ti?p t?c phương pháp 2.

Cách 2: Ki?m tra qu?n l? thi?t b? đ? xem li?u thi?t b? b? thi?u

Đ? m? tr?nh qu?n l? thi?t b?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i sysm.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. B?m vào các Ph?n c?ng tab, và sau đó nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.
N?u b?n th?y r?ng đi?n tho?i c?a b?n là m?t tích, liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b? đ? t?m hi?u làm th? nào đ? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho thi?t b?. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z
N?u thi?t b? c?a b?n đư?c li?t kê trong qu?n l? thi?t b?, ti?p t?c phương pháp 3.

Phương pháp 3: Ki?m tra qu?n l? thi?t b? đ? xem li?u có m?t v?n đ? v?i tr?nh đi?u khi?n

N?u ngư?i qu?n l? thi?t b? cho th?y đó là m?t v?n đ? v?i thi?t b?, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách g? b? cài đ?t và sau đó cài đ?t l?i nó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i SYSDM.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. Trên các Ph?n c?ng tab, b?m vào Qu?n l? thi?t b?.
 3. Nh?p vào ? đ?a có s? d?ng tr?nh đi?u khi?n mà b?n mu?n lo?i b?.
 4. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào G? cài đ?t.

  Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c lo?i b?, b?m Ok.
 5. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Quét các thay đ?i ph?n c?ng.
N?u các bư?c nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b? đ? t?m ra cho dù đó là m?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t cho thi?t b?.Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z

Phương pháp 4: S? d?ng m?t chương tr?nh bên th? ba

N?u b?n đang s? d?ng các tính năng ghi âm đư?c xây d?ng trong Windows XP, b?n có th? làm vi?c xung quanh v?n đ? b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh ghi CD bên th? ba.

Chú ý M?t s? chương tr?nh bên th? ba có th? g?p v?n đ? v?i ? c?ng c? th?. Ngoài ra, các phiên b?n c? th? c?a chương tr?nh bên th? ba có th? đ? bi?t đ?n các v?n đ?. N?u b?n đ? s? d?ng m?t chương tr?nh bên th? ba, liên h? s?n xu?t đ? t?m ra cho dù có đư?c bi?t đ?n các v?n đ? ho?c C?p Nh?t mà b?n c?n ph?i nh?n th?c. Ph?n "Tham kh?o" ch?a các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i các chương tr?nh bên th? ba c? th?. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z

Cách 5: Thay đ?i đ?a CD hay DVD drive đư?c l?p tr?nh đ?u vào/đ?u ra ch? đ? (PIO) b? nh? tr?c ti?p truy c?p (DMA) Mode

Đ? thay đ?i t? ch? đ? PIO DMA Mode, h?y làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
310751 Thi?t đ?t là khó có th? t?m th?y trong Windows XP

Kh?c ph?c s? c? nâng cao

Nh?ng phương pháp này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i nâng cao, x? l? s? c?, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

Phương pháp 1: H?y ch?c ch?n r?ng ? đ?a CD-R ho?c CD-RW đư?c công nh?n là m?t thi?t b? ghi

Đ? ch?c ch?n r?ng đ?a CD-R ho?c CD-RW drive đư?c công nh?n là m?t ? ghi, h?y đ?m b?o r?ng các Ghi âm th? xu?t hi?n trong các thu?c tính ? đ?a CD:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy tính của tôi.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?a CD-R ho?c CD-RW drive, b?m vào Thu?c tính, và sau đó t?m các Ghi âm tab.
N?u đ?a CD-R ho?c CD-RW drive không công nh?n như m?t ? đ?a ghi âm c?a Windows XP, nhưng các ? đ?a đư?c công nh?n ch? là m?t đ?a CD-ROM, xác nh?n r?ng các ? đ?a CD-R ho?c CD-RW drive là tương thích v?i Windows XP. Ví d?, xác nh?n r?ng các ? đ?a có tương thích v?i Windows XP n?u các Ghi âm th? không xu?t hi?n. Đ? xem danh sách các thi?t b? đư?c h? tr? trên HCL m?i nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx


N?u ? đ?a không tương thích, b?n v?n có th? ghi đ?a trong Windows XP n?u b?n s? d?ng m?t chương tr?nh bên th? ba tương thích, ho?c n?u b?n c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n. Liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng đ? m?t ph?n v?ng hay m?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z


Chú ý N?u đ?a CD-R ho?c CD-RW drive đư?c công nh?n là m?t thi?t b? ghi, nhưng b?n nh?n đư?c các "không có không có đ?a trong ?. H?y đưa m?t đ?a CD có th? ghi đư?c vào ? đ?a"l?i, làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
316529 Đ?a CD-R ho?c CD-RW drive không công nh?n như là m?t thi?t b? ghi
Bài vi?t này mô t? cách đ? làm cho các Ghi âm tab xu?t hi?n cho các thi?t b? đư?c h? tr?.

Cách 2: Cài đ?t gói KB320174, thi?t l?p t?c đ? ghi cho m?t đ?a CD-R, và sau đó di chuy?n v? trí t?p t?m th?i cho Windows XP

Chú ý Th?c hi?n theo các bư?c này n?u b?n g?p v?n đ? liên t?c khi b?n sao t?p ho?c c?p đ? m?t đ?a CD-R ho?c CD-RW v?i m?t máy ghi đ?a CD:
 1. Đ? cài đ?t gói KB320174, h?y làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  320174 Đ?a CD ghi trong Windows XP là thi?u các t?p tin ho?c thư m?c ho?c là không th? đ?c
 2. Đ? thi?t l?p t?c đ? ghi, h?y làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  309522 Làm th? nào đ? thi?t l?p t?c đ? ghi cho m?t đ?a CD-R trong Windows XP
 3. Đ? di chuy?n v? trí t?p t?m th?i, h?y làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  308572 Làm th? nào đ? di chuy?n v? trí t?p t?m th?i cho ghi âm đ?a CD Windows XP

THÔNG TIN THÊM

Các thông tin và gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho xem hi?n th?i c?a t?p đoàn Microsoft v? nh?ng v?n đ? như c?a ngày công b?. Gi?i pháp này có s?n thông qua Microsoft ho?c thông qua m?t nhà cung c?p bên th? ba. Microsoft không khuyên b?n đ?c bi?t nên b?t k? nhà cung c?p bên th? ba ho?c bên th? ba gi?i pháp bài vi?t này có th? mô t?. Có th? c?ng có các nhà cung c?p bên th? ba ho?c các gi?i pháp c?a bên th? ba bài vi?t này không mô t?. B?i v? Microsoft ph?i đ?i phó v?i thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này không nên đư?c hi?u là m?t cam k?t c?a Microsoft. Microsoft không th? b?o đ?m ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c c?a b?t k? gi?i pháp đư?c tr?nh bày b?i Microsoft, ho?c b?ng b?t k? nhà cung c?p bên th? ba đư?c đ? c?p.

Microsoft làm cho không có s? b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các đ?i di?n, b?o đ?m và đi?u ki?n cho dù r? ràng, ng? ? hay theo lu?t đ?nh. Chúng bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i đ?i di?n, b?o hành ho?c đi?u ki?n c?a tiêu đ?, không vi ph?m, đi?u ki?n th?a đáng, kh? năng bán hàng và cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? khác v?t li?u hay thông tin. Trong trư?ng h?p không có Microsoft s? ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? gi?i pháp bên th? ba bài vi?t này đ? c?p đ?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314096Nâng cao x? l? s? c? cho các v?n đ? x?y ra khi b?n cài đ?t m?t ? đ?a CD ho?c DVD m?i trên Windows XP
308012 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n chơi m?t đ?a DVD trong Windows XP
306318 X? l? s? c? phát l?i DVD trong Windows Media Player cho Windows XP
306319 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? sáng t?o CD âm thanh trong Windows Media Player cho Windows XP
302711 Windows XP không h? tr? th? nghi?m trư?c khi ghi vào đ?a CD-R ho?c CD-RW phương ti?n
300779 Tùy ch?n "Vi?t đ? CD" có s?n trong khi sao t?p vào vùng dàn
306641 Làm th? nào đ? xóa các t?p tin t? đ?a CD-RW, Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i các chương tr?nh bên th? ba c? th? trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310628D? dàng CD Creator 5.0 không ho?t đ?ng trong Windows XP
321640 ? CD-ROM có th? không th? đ?c đ?a đ?nh d?ng UDF trong Windows XP
314993 M?t đ?a trong m?t ? đ?a DVD có th? không th? chơi t? đ?ng v?i Roxio Easy CD Creator 5.1 và Norton Anti-Virus 2002
315345 "CD Recording Software s? nguyên nhân Windows đ? tr? thành không ?n đ?nh" thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng Windows XP
314060 B?n không c?n có th? truy c?p vào ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD, ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau khi b?n lo?i b? m?t đ?a CD ghi chương tr?nh hay m?t chương tr?nh ghi đ?a DVD trong Windows XP: "error code 31"
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? c? th?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308591Không th? ghi đ?a CD-ROM b?ng cách s? d?ng m?t Samsung CD-RW
309325 V?n đ? khi b?n t?o CD âm thanh v?i c?a b?n Hewlett-Packard CD-nhà văn


Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Đ? giúp đ? v?i v?n đ? ? đ?a CD hay DVD trong Windows Vista, truy c?p trang web Microsoft sau:

Thu?c tính

ID c?a bài: 324129 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbresolve kbhardware kbtshoot kbhowtomaster kbmt KB324129 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324129

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com