Napredno re?avanje problema za gre?ke ?Stop error code 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)? u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 324103 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak sa postepenim uputstvima opisuje kako se re?avaju problemi sa ?Stop 0x0000007B? porukama o gre?kama u operativnom sistemu Windows XP. Ovaj ?lanak opisuje probleme koji mogu da izazovu ovu gre?ku zaustavljanja, uklju?uju?i viruse u sektoru za pokretanje sistema i probleme sa upravlja?kim programima ure?aja ili hardverske probleme. Ako ne budete mogli da re?ite problem kada pregledate ove stavke, koristite op?te korake za re?avanje problema koji su navedeni na kraju ?lanka.

Ovaj ?lanak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da vr?ite napredno re?avanje problema, zamolite nekoga za pomo? ili se obratite podr?ci. Informacije o na?inu na koji to mo?ete da uradite potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactUS/?ln=sr-latn-cs#tab0

Napomena
Ako dobijate ovu gre?ku na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows 7, pogledajte slede?i ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:

UVOD

Kada pokrenete ra?unar, mo?da ?ete dobiti neku od slede?ih poruka o gre?kama:
 • STOP: 0x0000007B (parametar1, parametar2, parametar3, parametar4)
  NEDOSTUPAN_URE?AJ_ZA_POKRETANJE_SISTEMA
 • Instalacija je nai?la na fatalnu gre?ku i ne mo?e da se nastavi.

  Obratite se predstavniku podr?ke za proizvod da biste dobili pomo?. Slede?i status ?e pomo?i toj osobi pri utvr?ivanju problema.

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Nije mogu?e nastaviti sa instaliranjem. Odmah isklju?ite ili ponovo pokrenite ra?unar.
Poruku o gre?ci ?Stop 0x0000007B? mo?ete dobiti i tokom instalacije operativnog sistema Windows XP kada se instalacioni program ponovo pokrene tokom procesa instalacije. Kada dobijete gre?ku zaustavljanja dok je pokrenut instalacioni program, dobi?ete drugu poruku o gre?ci. Da biste re?ili ovaj problem, pro?itajte slede?a ?etiri odeljka da biste utvrdili da li se neki od problema odnosi na vas. Ako se nijedan od problema ne odnosi na vas, koristite slede?e op?te korake za re?avanje problema koji su navedeni na kraju ?lanka.

Virusi u sektoru za pokretanje sistema

Poruku o gre?ci ?Stop 0x0000007B? mo?ete dobiti ako se na ra?unaru nalazi virus u sektoru za pokretanje sistema. Ako se ovaj problem povremeno pojavljuje i mo?ete da pokrenete Windows, proverite da li na ra?unaru ima virusa. Ako prona?ete virus, tako?e proverite da li na disketama ima virusa pre nego ?to ih ponovo upotrebite.

Za spisak proizvo?a?a antivirusnih programa kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
49500 Spisak prodavaca antivirusnih programa
Napomena Mo?da ?ete morati da koristite vi?e vrsta softvera za otkrivanje virusa da biste otkrili i uklonili razli?ite viruse.

Va?no Ako je ra?unar zara?en, on mo?e biti podlo?an i drugim vrstama napada. Preporu?ujemo da ponovo podesite servere za direktnu komunikaciju sa Internetom slede?i uputstva koja su objavljena na Web lokaciji CERT. Serveri za direktnu komunikaciju sa Internetom jesu serveri koji funkcioni?u bez za?titnog zida ili druge za?tite. Tako?e bi bilo dobro da ponovo podesite sve druge ra?unare koji su ugro?eni zato ?to se nalaze u blizini zara?enih ra?unara pre nego ?to ih ponovo budete koristili.

Ako je ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP zara?en virusom, a program za otkrivanje virusa ne mo?e da ga ukloni i da popravi sistem, morate ponovo kreirati particije, formatirati ?vrsti disk i ponovo instalirati Windows XP. Za dodatne informacije o kreiranju particija i formatiranju ?vrstog diska u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
313348 Kreiranje particija i formatiranje ?vrstog diska u operativnom sistemu Windows XP
Za vi?e informacija o za?titi od virusa sektora za pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows XP, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
122221 Za?tita od virusa sektora za pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows

Problemi sa upravlja?kim programima ure?aja

Poruku o gre?ci ?Stop 0x0000007B? mo?ete dobiti u slede?im slu?ajevima:
 • Upravlja?ki program ure?aja koji je potreban kontroleru pokretanja ra?unara nije konfigurisan za pokretanje tokom procesa pokretanja sistema.
 • Upravlja?ki program ure?aja koji je potreban kontroleru pokretanja ra?unara je o?te?en.
 • O?te?ene su informacije u registratoru operativnog sistema Windows XP (informacije u vezi sa na?inom u?itavanja upravlja?kih programa ure?aja tokom pokretanja).
Operativnom sistemu Windows XP potreban je upravlja?ki program miniporta za komunikaciju sa kontrolerom ?vrstog diska koji se koristi za pokretanje ra?unara. Ako Windows XP ne obezbedi upravlja?ki program ure?aja za kontroler ili ako Windows XP koristi o?te?en ili nekompatibilan upravlja?ki program, morate zameniti upravlja?ki program va?e?om kopijom koja je kompatibilna sa kontrolerom i operativnim sistemom Windows XP.

Tokom prve faze instalacije operativnog sistema Windows XP, instalacioni program prikazuje slede?u poruku na dnu ekrana:
Pritisnite taster F6 ako je potrebno da instalirate upravlja?ki program nezavisnog proizvo?a?a za SCSI ili RAID.
Pritisnite taster F6, a zatim sledite uputstva da biste instalirali upravlja?ki program ure?aja za masovno skladi?tenje podataka koji obezbe?uje proizvo?a? originalne opreme (OEM). Za dodatne informacije o kori??enju tastera F6 za u?itavanje podr?ke za upravlja?ki program proizvo?a?a originalne opreme (OEM) ure?aja kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314859 Ograni?ena podr?ka za upravlja?ki program proizvo?a?a originalne opreme (OEM) dostupna je pritiskom na taster F6 tokom instalacije operativnog sistema Windows XP
Da biste utvrdili da li je kontroler ?vrstog diska kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP i da biste nabavili informacije o upravlja?kim programima koji su uklju?eni u Windows XP CD-ROM-u ili su dostupni za preuzimanje, pogledajte najnoviji Windows XP spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda (HCL). Za dodatne informacije o najnovijem Windows XP HCL spisku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314062 Najnoviji Windows XP spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda
Ako kontroler ?vrstog diska nije naveden na HCL spisku, obratite se proizvo?a?u ra?unara, mati?ne plo?e ili kontrolera ?vrstog diska za informacije o dostupnosti upravlja?kog programa. Microsoft ne garantuje da za opremu koja se ne nalazi na HCL spisku postoji dostupno re?enje. Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
315239 Microsoft smernice podr?ke za hardver koji nije naveden na Windows HCL spisku
Ako je sistemsko sa?e u registratoru operativnog sistema Windows XP o?te?eno, Windows XP mo?da ne?e mo?i da u?ita upravlja?ki program miniporta koji je potreban kontroleru za pokretanje. Da biste re?ili ovaj problem, vratite rezervnu kopiju registra u prethodno stanje. Za dodatne informacije o vra?anju rezervne kopije registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307545 Oporavak o?te?enog registratora koji spre?ava pokretanje operativnog sistema Windows XP

Hardverski problemi

Poruku o gre?ci ?Stop 0x0000007B? mo?ete dobiti ako postoji neusagla?enost u resursima izme?u kontrolera pokretanja i drugog kontrolera ili izme?u SCSI ure?aja. Ovu poruku o gre?ci zaustavljanja mo?ete dobiti i ako se ne izvr?ava prevo?enje disk jedinice ili ako je prevo?enje disk jedinice promenjeno. Da biste re?ili ovaj problem:
 1. Ako postoji neusagla?enost adrese IRQ ili U/I porta izme?u kontrolera pokretanja i drugog kontrolera, Windows XP prestaje da se odaziva (zastaje) ili prikazuje poruku o gre?ci ?Stop 0x0000007B?. Ako ste nedavno dodali novi hardver, uklonite ga ili ga ponovo konfiguri?ite tako da ne postoji neusagla?enost sa resursima drugih instaliranih kontrolera.
 2. Ako koristite SCSI ?vrsti disk, proverite da li u SCSI lancu postoji ispravan prekid. Uklonite sve SCSI ure?aje koje ne koristite ili se uverite da je ID svakog SCSI-a jedinstven.
 3. Uverite se da je prevo?enje disk jedinice uklju?eno (ako je potrebno) i da nije promenjeno. Na primer, do ovog problema mo?e do?i ako ste nedavno zamenili kontrolere. Za dodatne informacije o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  314082 Dobijate gre?ku ?Stop 0x0000007b? kada premestite sistemski disk operativnog sistema Windows XP na drugi ra?unar

Drugi problemi

Drugi potencijalni uzroci poruke o gre?ci ?Stop 0x0000007B? uklju?uju slede?e:
 • Volumen za pokretanje sistema je o?te?en i Windows XP ne mo?e da ga pokrene. Ako je sistem datoteka o?te?en i ako Windows XP ne mo?e da pokrene volumen za pokretanje sistema tokom procesa pokretanja, premestite disk jedinicu na drugi ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP i pokrenite komandu chkdsk na toj disk jedinici ili poku?ajte da kreirate paralelnu instalaciju operativnog sistema Windows XP na disk jedinici (u posebnoj fascikli). Instalacioni program operativnog sistema Windows XP proverava integritet volumena pre kopiranja datoteka, a tokom procesa mo?e da re?i neke probleme.
 • Instalirate Windows XP na preslikanoj particiji sa koje se pokre?e ra?unar i koja je kreirana u operativnom sistemu Microsoft Windows NT 4.0. Windows XP ne podr?ava Windows NT 4.0 Ftdisk skupove volumena. Ako radite pod operativnim sistemom Microsoft Windows 2000, pre nadogradnje na Windows XP morate konvertovati sve Ftdisk skupove volumena u dinami?ne volumene. Ako radite pod operativnim sistemom Windows NT 4.0, pre nadogradnje na Windows XP opozovite sve preslikane kopije i napravite rezervne kopije svih podataka na traci, RAID5-u ili pro?irenim skupovima volumena. Ftdisk skupovima mo?da ne?e mo?i da se pristupi nakon nadogradnje.

Op?te re?avanje problema

Ako se nijedan od problema koji su opisani u ovom ?lanku ne primenjuje na vas, koristite slede?e op?te korake za re?avanje problema:
 1. Ako dobijete neku od ovih poruka o gre?kama dok instalirate Windows XP, a?urirajte BIOS ra?unara ili nabavite Windows XP upravlja?ke programe za kontrolor ?vrstog diska (od proizvo?a?a ra?unara, mati?ne plo?e ili kontrolera ?vrstog diska) ili uradite i jedno i drugo. Za informacije o a?uriranju BIOS-a ra?unara ili nabavljanju Windows XP upravlja?kih programa obratite se proizvo?a?u ra?unara. Za dodatne informacije o dostupnosti upravlja?kih programa pogledajte odeljak Problemi sa upravlja?kim programima ure?aja u ovom ?lanku.

  Napomena: Ako je na preslikanoj particiji sa koje se pokre?e sistem prethodno instaliran Windows NT 4.0 ili Windows 2000, pogledajte odeljak Drugi problemi u ovom ?lanku.
 2. Koristite funkciju ?Poslednja ispravna konfiguracija?. Ovo mo?e re?iti problem ako ste nedavno instalirali nekompatibilan upravlja?ki program ure?aja za kontroler pokretanja. Za dodatne informacije o kori??enju funkcije ?Poslednja ispravna konfiguracija? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  307852 Pokretanje ra?unara kori??enjem funkcije ?Poslednja ispravna konfiguracija? u operativnom sistemu Windows XP
 3. Koristite opciju za popravku sa instalacijom operativnog sistema Windows XP. Za dodatne informacije o popravljanju operativnog sistema Windows XP pomo?u instalacionog programa kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  978788 Nadogradnja na licu mesta (ponovna instalacija) operativnog sistema Windows XP
 4. Vratite rezervnu kopiju registra u prethodno stanje. Za dodatne informacije o vra?anju rezervne kopije registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  307545 Oporavak o?te?enog registratora koji spre?ava pokretanje operativnog sistema Windows XP

Reference

Za dodatne informacije o porukama o gre?kama ?Stop 0x0000007B? kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
316401 Poruka o gre?ci ?STOP 0x0000007B? prilikom ponovnog pokretanja ra?unara zasnovanog na operativnom sistemu Windows XP
303786 Odeljak [SysprepMassStorage] koji nedostaje dovodi do poruke o gre?ci ?STOP 0x7B? na sysprep slikama u operativnom sistemu Windows XP
315031 Nije mogu?e izvr?iti nadogradnju pomo?u MSDN verzije operativnog sistema Windows XP
314082 Dobijate gre?ku ?Stop 0x0000007B? kada premestite sistemski disk operativnog sistema Windows XP na drugi ra?unar
314859 Ograni?ena podr?ka za upravlja?ki program proizvo?a?a originalne opreme (OEM) dostupna je pritiskom na taster F6 tokom instalacije operativnog sistema Windows XP
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 324103 - Poslednji pregled: 29. april 2014. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com