Papildu probl?mu nov?r?ana k??d?m ?Aptur??anas k??das kods 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)? sist?m? Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 324103 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir detaliz?ti izskaidrots, k? sist?m? Windows XP nov?rst probl?mas saist?b? ar k??das zi?ojumu ?Stop 0x0000007B?. ?aj? rakst? ir raksturotas probl?mas, kas var izrais?t ?o k??du Stop, tostarp s?kn??anas sektora v?rusi un probl?mas saist?b? ar ier?ces draiveri vai aparat?ru. Ja p?c ?aj? rakst? apl?koto jaut?jumu izskat??anas nevarat nov?rst probl?mu, izmantojiet raksta beig?s atrodam?s visp?r?g?s probl?mu nov?r?anas darb?bas.

?is raksts ir paredz?ts pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju, k? to paveikt, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv

Piez?me
. Ja ?? k??da tiek par?d?ta dator?, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows 7, skatiet ?o rakstu Microsoft vietn?:

IEVADS

Start?jot datoru, var sa?emt k?du no ?iem k??das zi?ojumiem:
 • STOP: 0x0000007B (1. parametrs, 2. parametrs, 3. parametrs, 4. parametrs)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (NEPIEEJAMA_S?KN??ANAS_IER?CE)
 • Setup has encountered a fatal error that prevents it from continuing. (Uzst?d??anas programm? radusies kritiska k??da, kas ne?auj tai turpin?t darb?bu.)

  Sazinieties ar konkr?t? produkta atbalsta noda?as p?rst?vi un l?dziet pal?dz?bu. Probl?mas diagnostic??an? var noder?t ??ds statuss.

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Setup cannot continue. (Uzst?d??anas programma nevar turpin?t darb?bu.) Izsl?dziet datoru vai v?lreiz to s?kn?jiet.
K??das zi?ojumu ?Stop 0x0000007B? var sa?emt ar? sist?mas Windows XP uzst?d??anas laik?, kad instal??anas gait? restart?jas uzst?d??anas programma. Ja k??das Stop zi?ojums tiek sa?emts laik?, kad darbojas uzst?d??anas programma, tiek sa?emts ar? otrs k??das zi?ojums. Lai nov?rstu ?o probl?mu, izskatiet turpm?kaj?s ?etr?s sada??s sniegto inform?ciju, lai noteiktu, vai k?da no taj?s raksturotaj?m probl?m?m attiecas uz j?su situ?ciju Ja neviena no probl?m?m uz jums neattiecas, veiciet raksta beig?s apl?kot?s visp?r?j?s darb?bas probl?mu nov?r?anai.

S?kn??anas sektora v?rusi

K??das zi?ojumu ?Stop 0x0000007B? var sa?emt, ja dators ir infic?ts ar s?kn??anas sektora v?rusu. Ja probl?ma ir neregul?ra un j?s varat start?t sist?mu Windows, p?rbaudiet, vai dator? nav v?rusu. Ja v?rusu atrodat, p?rbaudiet, vai v?rusu nav ar? disket?s pirms t?s lietojat atk?rtoti.

Lai skat?tu to ra?ot?ju sarakstu, kas pied?v? pretv?rusu programmat?ru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
49500 Pretv?rusu programmat?ras izstr?d?t?ju saraksts
Piez?me. Da??du v?rusu noteik?anai un no?em?anai, iesp?jams, b?s j?izmanto vair?k nek? viena izstr?d?t?ja v?rusa noteik?anas sist?ma.

Svar?gi! Ja dators ir infic?ts, tas var b?t neaizsarg?ts pret papildu uzbrukumiem. Infic?tus internetam atkl?tus serverus ieteicams izveidot atk?rtoti atbilsto?i nor?d?m, kas sniegtas CERT vietn?. Internetam atkl?ti serveri ir serveri, kas darbojas bez ugunsm?ra un cita veida aizsardz?bas. Pirms atkal s?kat lietot iepriek? infic?tos datorus, ieteicams atk?rtoti izveidot ar? citus datorus, kas ir apdraud?ti, jo ir biju?i saist?b? ar infic?tajiem datoriem.

Ja v?russ ir infic?jis Windows XP datoru un v?rusu noteik?anas programma nevar no?emt v?rusu un salabot sist?mu, veiciet atk?rtotu ciet? diska nodal?jumu izveidi un format??anu un atk?rtoti instal?jiet sist?mu Windows XP. Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows XP izveidot ciet? diska nodal?jumus un format?t cieto disku, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
313348 K? sist?m? Windows XP izveidot ciet? diska nodal?jumus un format?t cieto disku (EN)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows XP aizsarg?t s?kn??anas sektoru pret v?rusiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
122221 K? sist?m? Windows aizsarg?t s?kn??anas sektoru pret v?rusiem

Probl?mas saist?b? ar ier?ces draiveri

K??das zi?ojums ?Stop 0x0000007B? var tikt par?d?ts t?l?k nor?d?tajos gad?jumos.
 • Datora s?kn??anas kontrollerim nepiecie?amais ier?ces draiveris nav konfigur?ts darba s?k?anai start??anas gait?.
 • Datora s?kn??anas kontrollerim nepiecie?amais ier?ces draiveris ir boj?ts.
 • Ir boj?ta Windows XP re?istr? eso?? inform?cija (inform?cija, kas nosaka, ka start??anas laik? tiek iel?d?ti ier??u draiveri).
Windows XP pieprasa miniporta draiveri, lai sazin?tos ar ciet? diska kontrolleri, kas tiek izmantots datora start??anai. Ja sist?ma Windows XP kontrollerim nenodro?ina ier?ces draiveri vai izmanto boj?tu vai nesader?gu draiveri, draiveris ir j?nomaina ar der?gu kopiju, kas ir sader?ga ar kontrolleri un sist?mu Windows XP.

Pirmaj? sist?mas Windows XP instal??anas posm? ekr?na apak?da?? tiek par?d?ts ??ds uzst?d??anas programmas zi?ojums:
Nospiediet tausti?u F6, ja v?laties instal?t tre?o personu draiveri SCSO vai RAID.
Nospiediet tausti?u F6 un r?kojieties atbilsto?i nor?d?m, lai instal?tu lielapjoma atmi?as ier?ces draiveri, ko pied?v? ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (Original Equipment Manufacturer ? OEM). Lai sa?emtu papildinform?ciju par tausti?a F6 lieto?anu atbalst?ma OEM ier?ces draivera iel?dei, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
314859 Ierobe?ots OEM draivera atbalsts ir pieejams, sist?mas Windows XP uzst?d??anas laik? nospie?ot tausti?u F6 (EN)
Lai noteiktu, vai ciet? diska kontrolleris ir sader?gs ar sist?mu Windows XP un sa?emtu inform?ciju par draiveriem, kas ir iek?auti Windows XP kompaktdisk? vai pieejami lejupiel?dei, skatiet jaun?ko Windows XP aparat?ras sader?bas sarakstu (Hardware Compatibility List ? HCL). Lai sa?emtu papildinform?ciju par jaun?ko Windows XP aparat?ras sader?bas sarakstu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
314062 Jaun?kais Windows XP aparat?ras sader?bas saraksts (EN)
Ja datora ciet? diska kontrolleris nav min?ts HCL sarakst?, sazinieties ar datora, sist?maplates vai ciet? diska kontrollera ra?ot?ju un l?dziet inform?ciju par draivera pieejam?bu. Microsoft negarant?, ka ir pieejama HCL neiek?auta apr?kojuma pras?b?m atbilsto?a iz??irtsp?ja. Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
315239 Microsoft atbalsta politika saist?b? ar aparat?ru, kas nav min?ta Windows HCL sarakst? (EN)
Ja ir boj?ts Windows XP re?istra strops System, iesp?jams, sist?ma Windows XP nevar?s iel?d?t s?kn??anas kontrollera piepras?to miniporta ier?ces draiveri. Lai nov?rstu ?o probl?mu, atjaunojiet re?istra dubl?jumu. Lai sa?emtu papildinform?ciju par re?istra dubl?juma atkop?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
307545 K? atkopt boj?tu re?istru, kas ne?auj start?t sist?mu Windows XP

Probl?mas saist?b? ar aparat?ru

K??das zi?ojumu ?Stop 0x0000007B? var sa?emt, ja past?v resursu konflikts starp s?kn??anas kontrolleri un citu kontrolleri vai starp SCSI ier?c?m. K??das Stop zi?ojumu var sa?emt ar? tad, ja diska transl??ana nav veikta vai ir main?ta. Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Ja starp s?kn??anas kontrolleri un citu kontrolleri past?v IRQ vai I/O portu adre?u konflikts, sist?ma Windows XP p?rtrauc atbild?t (?uzkaras?) vai tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Stop 0x0000007B?. Ja nesen pievienota jauna aparat?ra, no?emiet to vai konfigur?jiet atk?rtoti, lai t? nekonflikt?tu ar citu instal?to kontrolleru resursiem.
 2. Ja lietojat SCSI cieto disku, p?rbaudiet, vai SCSI ??de ir pareizi atsl?gta. No?emiet visas SCIS ier?ces, kas netiek lietotas, vai p?rbaudiet, vai SCIS ier??u ID ir unik?li.
 3. P?rliecinieties, vai ir iesl?gta diska transl??ana (ja tas ir nepiecie?ams) un vai t? nav main?ta. ?? probl?ma var rasties, piem?ram, ja nesen ir p?rsl?gti kontrolleri. Lai sa?emtu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  314082 K??das zi?ojums ?Stop 0x0000007B? tiek sa?emts p?c Windows XP sist?mas diska ievieto?anas cit? dator? (EN)

Citas probl?mas

Citi iesp?jamie k??das zi?ojuma ?Stop 0x0000007B? c?lo?i var b?t ??di:
 • Ir boj?ts s?kn??anas s?jums, un sist?ma Windows XP nevar to s?kt. Ja failu sist?ma ir boj?ta un sist?ma Windows XP uzst?d??anas gait? nevar s?kt s?kn??anas s?jumu, ievietojiet disku cit? dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP, un izpildiet ?aj? disk? komandu chkdsk vai m??iniet disk? izveidot paral?lu Windows XP instal?ciju (atsevi??? map?). Pirms failu kop??anas Windows XP uzst?d??anas programma p?rbauda s?juma integrit?ti un ?? procesa gait? var tikt nov?rstas da?as probl?mas.
 • Sist?ma Windows XP tiek instal?ta spogu?ot? s?kn??anas nodal?jum?, ko izveidojusi sist?ma Microsoft Windows NT 4.0. Sist?ma Windows XP neatbalsta Windows NT 4.0 Ftdisk s?jumu kopas. Str?d?jot sist?m? Microsoft Windows 2000, pirms jaunin??anas uz sist?mu Windows XP visas Ftdisk s?jumu kopas j?konvert? par dinamisk?m kop?m. Str?d?jot sist?m? Windows NT 4.0, pirms jaunin??anas uz sist?mu Windows XP, sadaliet visus spogu?us un dubl?jiet visus josl? eso?os datus, RAID5 vai papla?in?t? apjoma kopas. P?c jaunin??anas Ftdisk kopas var neb?t pieejamas.

Visp?r?gas darb?bas probl?mu nov?r?anai

Ja j?su probl?ma ?aj? rakst? nav nor?d?ta, izmantojiet ??s visp?r?g?s probl?mu nov?r?anas darb?bas:
 1. Ja k?du no ?iem k??das zi?ojumiem sa?emat sist?mas Windows XP instal??anas laik?, atjauniniet datora BIOS vai ieg?stiet datora ciet? diska kontrollerim paredz?tus Windows XP draiverus (no datora, sist?mplates vai ciet? diska kontrollera ra?ot?ja) vai ar? veiciet abas ??s darb?bas. Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? atjaunin?t datora BIOS vai ieg?t Windows XP draiverus, sazinieties ar datora ra?ot?ju. Papildinform?ciju par draiveru pieejam?bu skatiet ?? raksta sada?? Probl?mas saist?b? ar ier?ces draiveri.

  Piez?me. Ja sist?ma Windows NT 4.0 vai Windows 2000 ir iepriek? instal?ta spogu?ot? s?kn??anas nodal?jum?, skatiet ?? raksta sada?u Citas probl?mas.
 2. Izmantojiet l?dzekli P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija. T?d?j?di var nov?rst probl?mu, kas radusies, ja nesen instal?ts nesader?gs ier?ces draiveris, kur? paredz?ts s?kn??anas kontrollerim. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lietot l?dzekli P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  307852 K? sist?m? Windows XP start?t datoru, izmantojot l?dzekli P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija (EN)
 3. Lietojiet Windows XP uzst?d??anas programmas opciju Labot. Lai sa?emtu papildinform?ciju par sist?mas Windows XP labo?anu, izmantojot uzst?d??anas programmu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  315341 K? veikt sist?mas Windows XP jaunin??anu (atk?rtotu instal??anu) atra?an?s viet? (EN)
 4. Atjaunojiet re?istra dubl?jumu. Lai sa?emtu papildinform?ciju par re?istra dubl?juma atkop?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  307545 K? atkopt boj?tu re?istru, kas ne?auj start?t sist?mu Windows XP

Uzzi?as

Lai sa?emtu papildinform?ciju par k??das zi?ojumiem "Stop 0x0000007B", noklik??iniet uz ?o rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
316401 K??das zi?ojums ?Stop 0x0000007B?, kas par?d?s, restart?jot Windows XP datoru (EN)
303786 Tr?kst sada?as [SysprepMassStorage], un tas izraisa k??das zi?ojuma STOP 0x7B par?d??anu Windows XP sysprep att?los
315031 Nevar jaunin?t, izmantojot sist?mas Windows XP versiju MSDN
314082 K??das zi?ojums Stop 0x0000007B tiek sa?emts p?c Windows XP sist?mas diska ievieto?anas cit? dator?
314859 Ierobe?ots OEM draivera atbalsts ir pieejams, Windows XP uzst?d??anas laik? nospie?ot tausti?u F6
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 324103 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 8. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com