Làm th? nào đ? s? d?ng các chính sách h?n ch? ph?n m?m trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324036 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng h?n ch? ph?n m?m Các chính sách trong Windows Server 2003. Khi b?n s? d?ng các chính sách h?n ch? ph?n m?m, b?n có th? xác đ?nh và xác đ?nh ph?n m?m này đư?c phép ch?y như v?y mà b?n có th? b?o v? môi trư?ng máy tính c?a b?n t? m? không đáng tin c?y. Khi b?n s? d?ng các các chính sách h?n ch? ph?n m?m, b?n có th? xác đ?nh m?c b?o m?t m?c đ?nh c?a Không b? gi?i h?n ho?c Không đư?c phep cho m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) v? v?y ph?n m?m đó là m?t trong hai đư?c phép ho?c không đư?c phép đ? ch?y theo m?c đ?nh. Đ? t?o ra trư?ng h?p ngo?i l? này m?c đ?nh m?c b?o m?t, b?n có th? t?o quy t?c cho ph?n m?m c? th?. B?n có th? t?o các lo?i sau đây c?a các quy t?c:
 • Quy t?c băm
 • Gi?y ch?ng nh?n quy t?c
 • Đư?ng d?n quy t?c
 • Quy t?c vùng Internet
M?t chính sách đư?c t?o thành m?c m?c đ?nh an ninh và t?t c? các quy t?c áp d?ng cho m?t GPO. Chính sách này có th? áp d?ng cho t?t c? các máy tính ho?c đ? ngư?i dùng cá nhân. Các chính sách h?n ch? ph?n m?m cung c?p m?t s? cách đ? xác đ?nh ph?n m?m, và h? cung c?p m?t chính sách d?a trên cơ s? h? t?ng đ? thi hành quy?t đ?nh v? vi?c li?u ph?n m?m có th? ch?y. V?i nh?ng h?n ch? ph?n m?m các chính sách, ngư?i dùng ph?i làm theo các hư?ng d?n đư?c thi?t l?p b?i qu?n tr? viên khi h? ch?y chương tr?nh.

V?i các chính sách h?n ch? ph?n m?m, b?n có th? th?c hi?n các tác v? sau:
 • Ki?m soát cho các chương tr?nh có th? ch?y trên máy tính c?a b?n. Cho Ví d?, b?n có th? áp d?ng m?t chính sách không cho phép m?t s? ki?u t?p tin đ? ch?y trong thư m?c t?p tin đính kèm thư đi?n t? c?a chương tr?nh thư đi?n t? c?a b?n n?u b?n đang quan tâm v? ngư?i dùng nh?n đư?c virus thông qua e-mail.
 • Cho phép ngư?i dùng ch?y ch? c? th? tranh đa ngư?i dùng các máy tính. Ví d?, n?u b?n có nhi?u ngư?i dùng trên máy tính c?a b?n, b?n có th? thi?t l?p các chính sách h?n ch? ph?n m?m như v?y mà ngư?i dùng không có truy c?p vào b?t k? ph?n m?m ngo?i tr? các t?p tin c? th? mà h? ph?i s? d?ng cho công vi?c c?a h?.
 • Quy?t đ?nh ai có th? thêm nhà xu?t b?n tin c?y c?a b?n máy tính.
 • Ki?m soát cho dù chính sách h?n ch? ph?n m?m ?nh hư?ng đ?n t?t c? ngư?i s? d?ng ho?c ch? m?t s? ngư?i dùng trên m?t máy tính.
 • Ngăn ch?n b?t k? t?p nào đang ch?y trên máy tính đ?a phương, c?a b?n đơn v? t? ch?c, trang web c?a b?n ho?c tên mi?n c?a b?n. Ví d?, n?u có m?t vi rút đư?c bi?t đ?n, b?n có th? s? d?ng các chính sách h?n ch? ph?n m?m đ? ngăn ch?n máy tính t? vi?c m? t?p tin có ch?a virus.

  Quan tr?ng: Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không s? d?ng h?n ch? ph?n m?m các chính sách thay th? cho ph?n m?m ch?ng vi-rút.

Làm th? nào đ? s? d?ng các chính sách h?n ch? ph?n m?m v?i AppLocker

M?c dù các chính sách h?n ch? ph?n m?m và AppLocker có m?c đích tương t?, AppLocker là m?t phiên b?n đ?y đ? c?a các chính sách h?n ch? ph?n m?m đang gi?i thi?u trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. B?n không th? s? d?ng AppLocker đ? qu?n l? các thi?t đ?t chính sách h?n ch? ph?n m?m. Qui t?c AppLocker ch? áp d?ng trên các máy tính đang ch?y phiên b?n Windows 7 Ultimate và Enterprise ho?c t?t c? các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2, trong khi các quy t?c chính sách h?n ch? ph?n m?m đang thi hành các và trư?c đó các phiên b?n.

Ngoài ra, n?u AppLocker và thi?t đ?t chính sách h?n ch? ph?n m?m đư?c c?u h?nh trong GPO cùng, ch? có các thi?t đ?t AppLocker s? đư?c áp d?ng trên các máy tính đang ch?y Windows 7 và Windows Server 2008 R2. V? v?y, n?u b?n ph?i s? d?ng các chính sách h?n ch? ph?n m?m và AppLocker trong t? ch?c c?a b?n, đó là th?c hành đư?c đ? ngh? đ? t?o quy t?c AppLocker cho máy tính có th? dùng AppLocker chính sách và quy t?c chính sách h?n ch? ph?n m?m cho máy tính đang ch?y phiên b?n trư?c c?a Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng ph?n m?m hai h?n ch? công ngh?, xem các AppLocker ch? đ? trong thư vi?n k? thu?t Microsoft TechNet:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd723678 (WS.10) .aspx

Làm th? nào đ? b?t đ?u chính sách h?n ch? ph?n m?m

Cho các máy tính đ?a phương ch?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Chính sách b?o m?t c?c b?.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, và sau đó m? r?ng Các chính sách h?n ch? ph?n m?m.

Cho m?t tên mi?n, m?t trang web ho?c m?t đơn v? t? ch?c trên m?t máy ch? thành viên ho?c m?t máy tr?m gia nh?p vào m?t tên mi?n

 1. M? Microsoft Management Console (MMC). Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo, sau đó b?m Thêm.
 3. Nh?p vào Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, sau đó b?m Thêm.
 4. Trong Ch?n nhóm đ?i tư?ng chính sách, b?m Tr?nh duy?t.
 5. Trong Duy?t t?m m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm, ho?c là ch?n m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) trong nhaán tên mi?n, trang web, ho?c t? ch?c đơn v? và sau đó nh?p vào K?t thúc.

  Ngoài ra, b?n có th? t?o m?t GPO m?i, và sau đó Nh?p vào K?t thúc.
 6. Nh?p vào Đóng, sau đó b?m Ok.
 7. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, đi đ?n v? trí sau:
  Đ?i tư?ng chính sách nhóm Computer_name C?u h?nh chính sách/máy tính ho?c ngư?i dùng/Configuration/Windows Settings/Security Settings/ph?n m?m chính sách h?n ch?

Đ?i v?i đơn v? t? ch?c ho?c m?t tên mi?n trên m?t b? đi?u khi?n vùng ho?c m?t máy tr?m đ? đóng gói công c? qu?n tr? cài đ?t

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n ho?c các đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n đ?t chính sách nhóm cho.
 3. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Chính sách Nhóm tab.
 4. Nh?p vào m?c nh?p trong Liên k?t đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? ch?n m?t GPO hi?n có, và sau đó b?m Ch?nh s?a.

  Ngoài ra, b?n có th? nh?p vào M?i đ? t?o ra m?t GPO m?i, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 5. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, đi đ?n v? trí sau:
  Đ?i tư?ng chính sách nhóm Computer_name Chính sách/máy tính c?u h?nh ho?c chính sách h?n ch? ngư?i dùng Configuration/Windows Settings/Security Settings/ph?n m?m

Cho trang web c?a b?n và trên b? ki?m soát mi?n ho?c m?t máy tr?m đ? đóng gói công c? qu?n tr? cài đ?t

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào các trang web mà b?n mu?n đ?t chính sách nhóm cho:
  • Ho?t đ?ng thư m?c các trang web và các d?ch v? [ Domain_Controller_Name. Domain_Name]
  • Các trang web
  • Trang web

 3. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Chính sách Nhóm tab.
 4. Nh?p vào m?c nh?p trong Liên k?t đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? ch?n m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm hi?n có (GPO), và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.

  Ngoài ra, b?m M?i đ? t?o ra m?t GPO m?i, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 5. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, đi đ?n v? trí sau:
  Đ?i tư?ng chính sách nhóm Computer_name Chính sách/máy tính c?u h?nh ho?c chính sách h?n ch? ngư?i dùng Configuration/Windows Settings/Security Settings/ph?n m?m
  Quan tr?ng: Click vào C?u h?nh ngư?i dùng đ? thi?t l?p chính sách này s? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng, b?t k? các máy tính mà h? đăng nh?p. Nh?p vào C?u h?nh máy tính đ? thi?t l?p chính sách này s? đư?c áp d?ng cho máy vi tính, b?t k? nh?ng ngư?i s? d?ng đăng nh?p cho h?.

  B?n có th? áp d?ng các ph?n m?m các chính sách h?n ch? cho ngư?i dùng c? th? khi h? đăng nh?p vào máy tính c? th? b?i dùng m?t thi?t đ?t chính sách nhóm tiên ti?n đ?t tên loopback.

Làm th? nào đ? ngăn ch?n các chính sách h?n ch? ph?n m?m áp d?ng các qu?n tr? viên đ?a phương

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. M? các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào Th?c thi pháp lu?t.
 4. Dư?i Áp d?ng các chính sách h?n ch? ph?n m?m cho các ngư?i dùng sau, b?m T?t c? ngư?i dùng ngo?i tr? đ?a phương qu?n tr? viên.
Chú ý:
 • B?n có th? ph?i t?o ra m?t chính sách h?n ch? ph?n m?m m?i thi?t l?p cho GPO này n?u b?n không làm như v?y.
 • Thông thư?ng, ngư?i dùng là thành viên c?a các qu?n tr? viên đ?a phương nhóm trên máy tính c?a h? trong t? ch?c c?a b?n; V? v?y, b?n có th? không mu?n b?t cài đ?t này. Các chính sách h?n ch? ph?n m?m không áp d?ng cho b?t k? ngư?i dùng các thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương c?a h? là ai.
 • N?u b?n xác đ?nh thi?t đ?t chính sách h?n ch? ph?n m?m Đ?i v?i máy tính đ?a phương c?a b?n, s? d?ng th? t?c này đ? ngăn ch?n các qu?n tr? viên đ?a phương t? có các chính sách h?n ch? ph?n m?m đư?c áp d?ng đ?i v?i h?. N?u b?n xác đ?nh thi?t đ?t chính sách h?n ch? ph?n m?m cho m?ng c?a b?n, chính sách ngư?i s? d?ng b? l?c thi?t đ?t d?a trên các thành viên trong các nhóm b?o m?t b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm.

Làm th? nào đ? t?o m?t quy t?c gi?y ch?ng nh?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. M? các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 3. Trong giao di?n đi?u khi?n cây ho?c ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vàoQuy t?c b? sung, sau đó b?m Quy t?c m?i gi?y ch?ng nh?n.
 4. Nh?p vào Tr?nh duy?t, và sau đó ch?n m?t ch?ng ch?.
 5. Ch?n m?t m?c đ? b?o m?t.
 6. Trong các Mô tả h?p, g? m?t mô t? cho quy t?c này và sau đó nh?p vào Ok.
Chú ý:
 • Thông tin v? làm th? nào đ? b?t đ?u nh?ng h?n ch? ph?n m?m các chính sách trong MMC, xem "B?t đ?u ph?n m?m gi?i h?n sách" trong các ch? đ? có liên quan trong file Windows Server 2003 giúp.
 • B?n có th? ph?i t?o m?i chính sách h?n ch? ph?n m?m thi?t đ?t cho GPO này n?u b?n không làm như v?y.
 • Theo m?c đ?nh, gi?y ch?ng nh?n quy t?c không b?t. Đ? b?t gi?y ch?ng nh?n quy t?c:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  2. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers
  3. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào AuthenticodeEnabled, và sau đó thay đ?i d? li?u giá tr? t? 0 đ?n 1.
 • Các lo?i t?p ch? b? ?nh hư?ng b?i lu?t l? Gi?y ch?ng nh?n là nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong Lo?i t?p đư?c ch? đ?nh. Đó là m?t danh sách các t?p tin đư?c ch? đ?nh lo?i đư?c chia s? b?i t?t c? quy t?c.
 • Đ?i v?i các chính sách h?n ch? ph?n m?m có hi?u l?c, ngư?i s? d?ng ph?i c?p nh?t thi?t đ?t chính sách đăng xu?t t? và sau đó đăng nh?p vào đ? c?a h? các máy tính.
 • Khi nhi?u hơn m?t quy t?c đư?c áp d?ng cho thi?t đ?t chính sách, đó là m?t ưu tiên c?a các quy t?c đ? x? l? xung đ?t.

Làm th? nào đ? t?o m?t quy t?c băm

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. M? các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 3. Trong giao di?n đi?u khi?n cây ho?c ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vàoQuy t?c b? sung, sau đó b?m Quy t?c Hash m?i.
 4. Nh?p vào Tr?nh duy?t đ? t?m m?t t?p, ho?c dán m?t băm precalculated trong các T?p tin băm h?p.
 5. Trong các M?c b?o m?t h?p, b?m vào m?t trong hai Không đư?c phep ho?c Không b? gi?i h?n.
 6. Trong các Mô tả h?p, g? m?t mô t? cho quy t?c này và sau đó nh?p vào Ok.
Chú ý:
 • B?n có th? ph?i t?o m?i chính sách h?n ch? ph?n m?m thi?t đ?t cho GPO này n?u b?n không làm như v?y.
 • B?n có th? t?o m?t quy t?c băm cho m?t vi-rút ho?c m?t Trojan horse cho ngăn không cho ch?y ph?n m?m đ?c h?i.
 • N?u b?n mu?n ngư?i dùng khác đ? s? d?ng m?t quy t?c băm đ? các virus không th? ch?y, tính toán các hash c?a vi rút b?ng cách s? d?ng h?n ch? ph?n m?m các chính sách, và sau đó e-mail giá tr? băm cho ngư?i dùng khác. Không bao gi? e-mail virus riêng c?a m?nh.
 • N?u vi-rút đ? đư?c g?i qua thư đi?n t?, b?n c?ng có th? t?o m?t quy t?c đư?ng d?n đ? ngăn ch?n ngư?i dùng ch?y ph?n đính kèm thư.
 • M?t t?p tin đư?c đ?i tên ho?c di chuy?n đ?n m?t thư m?c khác v?n c?n k?t qu? trong cùng b?ng băm.
 • B?t k? thay đ?i đ?n m?t k?t qu? t?p tin trong m?t khác nhau băm.
 • Các lo?i t?p tin duy nh?t b? ?nh hư?ng b?i lu?t l? băm là nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong Lo?i t?p đư?c ch? đ?nh. Đó là m?t danh sách các t?p tin đư?c ch? đ?nh lo?i đư?c chia s? b?i t?t c? quy t?c.
 • Đ?i v?i các chính sách h?n ch? ph?n m?m có hi?u l?c, ngư?i s? d?ng ph?i c?p nh?t thi?t đ?t chính sách đăng xu?t t? và sau đó đăng nh?p vào đ? c?a h? các máy tính.
 • Khi nhi?u hơn m?t quy t?c đư?c áp d?ng cho thi?t đ?t chính sách, đó là m?t ưu tiên c?a các quy t?c đ? x? l? xung đ?t.

Làm th? nào đ? t?o m?t quy t?c vùng Internet

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. M? các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 3. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 4. Trong giao di?n đi?u khi?n cây ho?c ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vàoQuy t?c b? sung, sau đó b?m Quy t?c vùng Internet m?i.
 5. Trong Vùng Internet, b?m vào m?t vùng Internet.
 6. Trong các M?c b?o m?t h?p, b?m vào m?t trong hai Không đư?c phep ho?c Không b? gi?i h?n, sau đó b?m Ok.
Chú ý:
 • B?n có th? ph?i t?o m?i chính sách h?n ch? ph?n m?m thi?t đ?t cho GPO này n?u b?n không làm như v?y.
 • Khu quy t?c áp d?ng cho Windows Installer gói ch?.
 • Các lo?i t?p tin duy nh?t b? ?nh hư?ng b?i lu?t l? khu là nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong Lo?i t?p đư?c ch? đ?nh. Đó là m?t danh sách các t?p tin đư?c ch? đ?nh lo?i đư?c chia s? b?i t?t c? quy t?c.
 • Đ?i v?i các chính sách h?n ch? ph?n m?m có hi?u l?c, ngư?i s? d?ng ph?i c?p nh?t thi?t đ?t chính sách đăng xu?t t? và sau đó đăng nh?p vào đ? c?a h? các máy tính.
 • Khi nhi?u hơn m?t quy t?c đư?c áp d?ng cho thi?t đ?t chính sách, đó là m?t ưu tiên c?a các quy t?c đ? x? l? xung đ?t.

Làm th? nào đ? t?o m?t quy t?c đư?ng d?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. M? các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 3. Trong giao di?n đi?u khi?n cây ho?c ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vàoQuy t?c b? sung, sau đó b?m Quy t?c đư?ng m?i.
 4. Trong các Đường dẫn h?p, g? đư?ng d?n ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t đ? t?m m?t t?p ho?c c?p.
 5. Trong các M?c b?o m?t h?p, b?m vào m?t trong hai Không đư?c phep ho?c Không b? gi?i h?n.
 6. Trong các Mô tả h?p, g? m?t mô t? cho quy t?c này và sau đó nh?p vào Ok.

  Quan tr?ng: Trên thư m?c nh?t đ?nh, ch?ng h?n như trong thư m?c Windows, thi?t l?p các m?c b?o m?t cho Không đư?c phep có th? ?nh hư?ng đ?n ho?t đ?ng c?a h? th?ng đi?u hành c?a b?n. Làm cho ch?c ch?n r?ng b?n không không cho phép m?t ph?n quan tr?ng v? h? đi?u hành ho?c m?t trong các chương tr?nh ph? thu?c.
Chú ý:
 • B?n có th? ph?i t?o m?i chính sách h?n ch? ph?n m?m thi?t đ?t cho GPO này n?u b?n không làm như v?y.
 • N?u b?n t?o m?t quy t?c đư?ng d?n cho m?t chương tr?nh v?i m?t b?o m?t m?c đ? Không đư?c phep, m?t ngư?i s? d?ng v?n có th? ch?y ph?n m?m b?ng cách sao chép nó khác v? trí.
 • K? t? đư?c h? tr? b?i các quy t?c đư?ng d?n là d?u hoa th? (*) và câu h?i mark (?).
 • B?n có th? s? d?ng bi?n môi trư?ng, ch?ng h?n như % programfiles % ho?c % systemroot %, trong quy t?c đư?ng d?n c?a b?n.
 • Đ? t?o m?t quy t?c đư?ng d?n cho ph?n m?m khi b?n không bi?t nơi nó đư?c lưu tr? trên m?t máy tính nhưng b?n có khóa registry c?a nó, b?n có th? t?o m?t quy t?c đư?ng d?n đăng k?.
 • Đ? ngăn ngư?i dùng ch?y ph?n đính kèm thư đi?n t?, b?n có th? t?o m?t quy t?c đư?ng d?n cho chương tr?nh thư đính kèm c?p có th? ngăn ch?n ngư?i dùng ch?y t?p tin đính kèm e-mail.
 • Các lo?i t?p tin duy nh?t b? ?nh hư?ng b?i đư?ng d?n quy t?c là nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong Lo?i t?p đư?c ch? đ?nh. Đó là m?t danh sách các t?p tin đư?c ch? đ?nh lo?i đư?c chia s? b?i t?t c? quy t?c.
 • Đ?i v?i các chính sách h?n ch? ph?n m?m có hi?u l?c, ngư?i s? d?ng ph?i c?p nh?t thi?t đ?t chính sách đăng xu?t t? và sau đó đăng nh?p vào đ? c?a h? các máy tính.
 • Khi nhi?u hơn m?t quy t?c đư?c áp d?ng cho thi?t đ?t chính sách, đó là m?t ưu tiên c?a các quy t?c đ? x? l? xung đ?t.

Làm th? nào đ? t?o m?t quy t?c đư?ng d?n đăng k?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, kích chu?t ph?i vào s? đăng k? khóa mà b?n mu?n t?o ra m?t quy t?c cho, và sau đó nh?p vào Sao chép ch?a khóa tên.
 3. Lưu ? giá tr? tên trong ngăn chi ti?t.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 5. M? các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 6. Trong giao di?n đi?u khi?n cây ho?c ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vàoQuy t?c b? sung, sau đó b?m Quy t?c đư?ng m?i.
 7. Trong Đường dẫn, dán s? đăng k? khóa tên và tên giá tr?.
 8. Kèm theo các đư?ng d?n đăng k? ? ph?n trăm d?u hi?u (%), cho Ví d?:
  %HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PlatformSDK\Directories\InstallDir%
 9. Trong các M?c b?o m?t h?p, b?m vào m?t trong hai Không đư?c phep ho?c Không b? gi?i h?n.
 10. Trong các Mô tả h?p, g? m?t mô t? cho quy t?c này và sau đó nh?p vào Ok.
Chú ý:
 • B?n có th? ph?i t?o m?i chính sách h?n ch? ph?n m?m thi?t đ?t cho GPO này n?u b?n không làm như v?y.
 • B?n ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? th?c hi?n th? t?c này.
 • Đ?nh d?ng đư?ng d?n đăng k? như sau:
  % Registry Hive\ Đăng k? khóa tên\ Giá tr? tên%
 • B?n ph?i vi?t ra tên hive đăng k?; b?n không th? s? d?ng ch? vi?t t?t. Ví d?, b?n không th? thay th? HKCU cho HKEY_CURRENT_USER.
 • Quy t?c đư?ng d?n cơ quan đăng k? có th? ch?a m?t h?u t? sau khi các đóng c?a ph?n trăm k? (%). Không s? d?ng xuy?c ngư?c (\) trong các h?u t?. Cho Ví d?, b?n có th? s? d?ng quy t?c đư?ng d?n đăng k? sau đây:
  %HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Cache%OLK*
 • Các lo?i t?p tin duy nh?t b? ?nh hư?ng b?i đư?ng d?n quy t?c là nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong Lo?i t?p đư?c ch? đ?nh. Đó là m?t danh sách các t?p tin đư?c ch? đ?nh lo?i đư?c chia s? b?i t?t c? quy t?c.
 • Đ?i v?i các chính sách h?n ch? ph?n m?m có hi?u l?c, ngư?i s? d?ng ph?i c?p nh?t thi?t đ?t chính sách đăng xu?t t? và sau đó đăng nh?p vào đ? c?a h? các máy tính.
 • Khi nhi?u hơn m?t quy t?c đư?c áp d?ng cho thi?t đ?t chính sách, đó là m?t ưu tiên c?a các quy t?c đ? x? l? xung đ?t.

Làm th? nào đ? thêm ho?c xóa b? m?t lo?i t?p đ?t tên là

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. M? các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào Lo?i t?p đư?c ch? đ?nh.
 4. Th?c hi?n m?t trong nh?ng bư?c sau đây như là thích h?p:
  • Thêm lo?i t?p, g? tên t?p tin m? r?ng trong các Ph?n m? r?ng t?p h?p, và sau đó nh?p vào Thêm.
  • Đ? xóa m?t t?p tin ki?u, nh?p vào lo?i t?p trong các Lo?i t?p đư?c ch? đ?nh h?p, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
Chú ý:
 • B?n có th? ph?i t?o m?i chính sách h?n ch? ph?n m?m thi?t đ?t cho GPO này n?u b?n không làm như v?y.
 • Danh sách lo?i t?p đư?c ch? đư?c chia s? b?i t?t c? các quy t?c cho m?i c?u h?nh. Danh sách lo?i t?p đư?c ch? đ?nh cho thi?t đ?t chính sách máy tính khác v?i danh sách lo?i t?p đư?c ch? đ?nh cho ngư?i s? d?ng chính sách thi?t đ?t.

Làm th? nào đ? thay đ?i m?c đ?nh an ninh c?p c?a ph?n m?m h?n ch? chính sách

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. M? các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào M?c b?o m?t.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào m?c đ? b?o m?t mà b?n mu?n thi?t l?p là các m?c đ?nh, và sau đó nh?p vào Đ?t như m?c đ?nh.

  Lưu ý: Trong các thư m?c nh?t đ?nh, n?u b?n đ?t b?o m?t m?c đ?nh c?p đ? Không đư?c phep, b?n có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng đi?u hành c?a b?n.
Chú ý:
 • B?n có th? ph?i t?o m?i chính sách h?n ch? ph?n m?m thi?t đ?t cho GPO này n?u b?n không làm như v?y.
 • Trong ngăn chi ti?t, m?c đ? b?o m?t m?c đ?nh hi?n nay là ng? ? b?ng m?t v?ng tr?n màu đen v?i m?t d?u ki?m trong nó. N?u b?n b?m chu?t ph?i vào các c?p đ? an ninh m?c đ?nh hi?n t?i, các Đ?t như m?c đ?nh b? ch? huy không xu?t hi?n trong tr?nh đơn.
 • Quy t?c đư?c t?o ra đ? ch? đ?nh ngo?i l? đ?i v?i m?c đ?nh m?c b?o m?t. Khi m?c đ? b?o m?t m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? Không b? gi?i h?n, quy t?c xác đ?nh ph?n m?m không đư?c phép ch?y. Khi các m?c b?o m?t m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? Không đư?c phep, quy t?c xác đ?nh ph?n m?m này đư?c phép ch?y.
 • N?u b?n thay đ?i m?c m?c đ?nh, b?n ?nh hư?ng đ?n t?t c? các t?p trên các máy tính có các chính sách h?n ch? ph?n m?m đư?c áp d?ng cho h?.
 • T?i cài đ?t m?c đ?nh m?c b?o m?t c?a ph?n m?m chính sách h?n ch? trên t?t c? các t?p trên máy tính c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? Không b? gi?i h?n.

Làm th? nào đ? đ?t tùy ch?n tin c?y nhà phát hành

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. M? các chính sách h?n ch? ph?n m?m.
 3. B?m đúp Các nhà xu?t b?n tin c?y.
 4. Nh?p vào nh?ng ngư?i b?n mu?n đ? quy?t đ?nh nh?ng gi?y ch?ng nh?n s? d?ng s? đư?c tin c?y và b?m Ok.
Chú ý:
 • B?n có th? ph?i t?o m?i chính sách h?n ch? ph?n m?m thi?t đ?t cho GPO này n?u b?n không làm như v?y.
 • B?n có th? ch?n nh?ng ngư?i có th? thêm các nhà xu?t b?n tin c?y, ngư?i s? d?ng, qu?n tr? viên ho?c ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p. Ví d?, b?n có th? s? d?ng này công c? đ? ngăn ch?n ngư?i dùng t? vi?c ra quy?t đ?nh tin tư?ng v? nhà xu?t b?n c?a ActiveX Đi?u khi?n.
 • Qu?n tr? viên máy tính c?c b? có quy?n đư?c ch? đ?nh nhà xu?t b?n tin c?y trên máy tính c?c b?, nhưng nhà qu?n tr? doanh nghi?p có quy?n ch? đ?nh các nhà xu?t b?n tin c?y trên m?t m?c đ? đơn v? t? ch?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324036 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbmgmtservices kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324036 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324036

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com