Nasıl yapılır: Exchange Server için bir "kapsamlı" posta kutusu havuzu oluşturma

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 324021 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, belirli bir etki alanına gönderilen tüm e-posta iletilerini yakalamak için bir olay havuzu oluşturmak ve sonra bunları tek bir posta kutusuna yönlendirir.

Not Bu makalede açıklanan örnek olay havuzu bir etki alanına gönderilen tüm e-posta iletilerini yeniden yönlendirir. Daha karmaşık olay havuzlarını oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Exchange Software Development Kit'e (SDK) bakın.

Komut dosyalarını oluşturma

Aşağıdaki beş komut dosyaları oluşturmak ve bunları Exchange bilgisayarındaki bir klasörde saklamak.

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Catchall.cmd

Catchall.cmd dosya SMTPReg.vbs komut dosyasını çağırır ve Catchall olay havuzunu kaydeder. Bu .cmd dosyasını oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın:
  cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*"
  
  cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Sink ScriptName d:\mec\catchall\catchall.vbs
  
  cscript smtpreg.vbs /delprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Source Rule
  						
  Not Catchall dosyalarının klasör konumunu yansıtacak şekilde Catchall.vbs dosyasının yolunu Değiştir.
 2. Dosyayı Catchall.cmd kaydedin.

Enum.cmd

Enum.cmd, sunucuda kayıtlı listesi olay havuzlarını için çalıştırın. Bu dosyayı oluşturmak için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın:
  cscript smtpreg.vbs /enum |more
  					
 2. Dosyayı Enum.cmd kaydedin.

Catchall.vbs

Komut dosyası Catchall.vbs Catchall hesabı oluşturmak için kullanılır. Bu dosya için Exchange Server Ortamı özelleştirin.
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın. Bu dosyayı Catchall.vbs kaydedin.
  <SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT">
  '
  ' For information about this namespace, see 
  '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_schema_smtpenvelope.asp
  '
  Const RECIP_LIST = "http://schemas.microsoft.com/cdo/smtpenvelope/recipientlist"
  '
  ' For information about the CdoEventStatus enumeration, see 
  '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_cdoeventstatus_enum.asp
  '
  Const CDO_RUN_NEXT_SINK = 0
  '
  ' OnArrival sink entry point
  '
  Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)
   On Error Resume Next
   Dim objFields
   
   Set objFields = Msg.EnvelopeFields
   objFields(RECIP_LIST).Value = FixupRecipList(objFields(RECIP_LIST).Value)
   objFields.Update
   
   Msg.DataSource.Save ' Commit changes
   EventStatus = CDO_RUN_NEXT_SINK
  End Sub
  '
  ' Change any @example.com recipient(s) to bob@company.com
  '
  Function FixupRecipList(strList)
   On Error Resume Next
   Dim strFixedList
   Dim nDomainPart
   Dim nNamePart
   Dim nNextAddress
   strFixedList = strList
   While (InStr(LCase(strFixedList),"@example.com"))
    nDomainPart = InStr(LCase(strFixedList),"@example.com")
    nNamePart = InStrRev(strFixedList,";",nDomainPart)
    nNextAddress = InStr(nDomainPart+Len("@example.com;"),strFixedList,"SMTP:")
    If (0 = nNamePart) Then
     ' @example.com is first name in recipient list
     If (0 = nNextAddress) Then
      ' @example.com is the last name in the recipient list
      strFixedList = "SMTP:bob@company.com;"
     Else
      ' @example.com is not the last name in the recipient list
      strFixedList = "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)
     End If
    Else
     ' @example.com is not the first name in recipient list
     If (0 = nNextAddress) Then
      ' @example.com is the last name in the recipient list
      strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;"
     Else
      ' @example.com is not the last name in the recipient list
      strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)
     End If
    End If
   Wend
   FixupRecipList = strFixedList
  End Function
  
  </SCRIPT>
  					
 2. Catchall.vbs dosya ile @ yourdomain.comyourdomain.com e-posta iletilerini yeniden yönlendirmek istediğiniz etki alanı olduğu.
 3. Adım 2'de belirtilen etki alanının tüm e-posta iletilerini yeniden yönlendirmek istediğiniz posta kutusunun <a1>SMTP</a1> adresli bob@company.com tüm tekrarlarını değiştirmek.

  Not Gelen e-posta iletilerini yeniden yönlendirmek istediğiniz etki alanını farklı bir etki alanındaki tüm posta gerekir yeniden yönlendirmek istediğiniz e-posta adresi olabilir. Örneğin, 2 numaralı adımda belirttiğiniz etki alanı company.com ise, 3. adımda belirttiğiniz e-posta adresini olamaz bob @ company.com. Etki alanları aynıysa, ileti sürekli döngü ve sonuçta teslim edilemez olarak gönderene döndürülür.

  Alıcının e-posta adresi kapsamlı bir etki alanında olması gerekiyorsa (e-posta iletilerini yeniden yönlendirmek istediğiniz etki alanında) bob@company.com gibi bir ek etki alanı gibi @ company.local kullanıcı için bir alıcı ilkesi ekleyin ve sonra da kullanıcının e-posta adreslerine bob@company.local bir SMTP adresi ekleyin. 3. Adımda belirtmek için adresi bob@company.local sonra e-posta adresi olarak kullanılabilir.

SMTPReg.vbs

Catchall olay havuzunu kaydetmek için bir komut dosyası oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın:
  'THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT 
  'WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
  'INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES 
  'OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
  'PURPOSE
  
  '------------------------------------------------------------------------------
  'FILE DESCRIPTION: Script for registering for SMTP Protocol sinks. 
  '
  'File Name: smtpreg.vbs
  ' 
  '
  ' Copyright (c) Microsoft Corporation 1993-1998. All rights reserved.
  '------------------------------------------------------------------------------
  Option Explicit
  
  '
  '
  ' the OnArrival event GUID
  Const GUIDComCatOnArrival = "{ff3caa23-00b9-11d2-9dfb-00C04FA322BA}"
  ' the SMTP source type
  Const GUIDSourceType = "{FB65C4DC-E468-11D1-AA67-00C04FA345F6}"
  ' 
  Const GUIDCat = "{871736c0-fd85-11d0-869a-00c04fd65616}"
  Const GUIDSources = "{DBC71A31-1F4B-11d0-869D-80C04FD65616}"
  
  ' the SMTP service display name. This is used to key which service to
  ' edit
  Const szService = "smtpsvc"
  
  ' the event manager object. This is used to communicate with the 
  ' event binding database.
  Dim EventManager
  Set EventManager = WScript.CreateObject("Event.Manager")
  
  '
  ' register a new sink with event manager
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name for this new sink
  ' szProgID - the progid to call for this event
  ' szRule - the rule to set for this event
  '
  public sub RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szProgID, szRule)
  	Dim SourceType
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Binding
  	Dim GUIDComCat
  	Dim PrioVal
  
  	' figure out which event they are trying to register with and set
  	' the comcat for this event in GUIDComCat
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  			exit sub
  	end select
  	' enumerate through each of the registered instances for the SMTP source
  	' type and look for the display name that matches the instance display
  	' name
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			' You have found the instance that you want. Now add a new binding
  			' with the right event GUID. by not specifying a GUID to the
  			' Add method you get server events to create a new ID for this
  			' event
  			set Binding = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat).Add("")
  			' set the binding properties
  			Binding.DisplayName = szDisplayName
  			Binding.SinkClass = szProgID
  			' register a rule with the binding
  			Binding.SourceProperties.Add "Rule", szRule
  			' register a priority with the binding
  			PrioVal = GetNextPrio(Source, GUIDComCat)
  			If PrioVal < 0 then
  				WScript.Echo "assigning priority to default value (24575)"
  				Binding.SourceProperties.Add "Priority", 24575
  			else	
  				WScript.Echo "assigning priority (" & PrioVal & " of 32767)"
  				Binding.SourceProperties.Add "Priority", PrioVal
  			end if
  			' save the binding
  			Binding.Save
  			WScript.Echo "registered " & szDisplayName
  			exit sub
  		end if
  	next
  end sub
  
  '
  ' iterate through the bindings in a source, find the binding
  ' with the lowest priority, and return the next priority value.
  ' If the next value exceeds the range, return -1.
  '
  public function GetNextPrio(oSource, GUIDComCat)
  	' it's possible that priority values will not be
  	' numbers, so you add error handling for this case
  	on error resume next
  
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  	Dim nLowestPrio
  	Dim nPrioVal
  	nLowestPrio = 0
  	set Bindings = oSource.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  	' if the bindings collection is empty, then this is the first
  	' sink. It receives the highest priority (0).
  	if Bindings.Count = 0 then
  		GetNextPrio = 0
  	else
  		' get the lowest existing priority value
  		for each Binding in Bindings
  			nPrioVal = Binding.SourceProperties.Item("Priority")
  			if CInt(nPrioVal) > nLowestPrio then
  				if err.number = 13 then
  					err.clear
  				else
  					nLowestPrio = CInt(nPrioVal)
  				end if
  			end if
  		next 
  		' assign priority values in increments of 10 so priorities
  		' can be shuffled later without the need to reorder all
  		' binding priorities. Valid priority values are 0 - 32767
  		if nLowestPrio + 10 > 32767 then
  			GetNextPrio = -1
  		else
  			GetNextPrio = nLowestPrio + 10
  		end if
  	end if
  end function 
  
  '
  ' Search for a previously registered sink with the passed in name
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name of the event to check
  ' bCheckError - Any errors returned
  public sub CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheckError)
  	Dim SourceType
  	Dim GUIDComCat
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  
  	bCheckError = FALSE
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  			exit sub
  	end select
  
  	' find the source for this instance
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			' find the binding by display name. to do this, enumerate
  			' all of the bindings and try to match on the display name
  			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  			for each Binding in Bindings
  				if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  					' you have found the binding, now log an error
  					WScript.Echo "Binding with the name " & szDisplayName & " already exists"
  					exit sub 
  				end if
  			next
  		end if
  	next
  	bCheckError = TRUE
  end sub
  
  '
  ' unregister a previously registered sink
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name of the event to remove
  '
  public sub UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)
  	Dim SourceType
  	Dim GUIDComCat
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  			exit sub
  	end select
  
  	' find the source for this instance
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			' find the binding by display name. to do this, enumerate
  			' all of the bindings and try to match on the display name
  			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  			for each Binding in Bindings
  				if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  					' you have found the binding, now remove it
  					Bindings.Remove(Binding.ID)
  					WScript.Echo "removed " & szDisplayName & " " & Binding.ID
  				end if
  			next
  		end if
  	next
  end sub
  
  '
  ' add or remove a property from the source or sink propertybag for an event
  '
  ' iInstance - the SMTP instance to edit
  ' szEvent - the event type (OnArrival)
  ' szDisplayName - the display name of the event
  ' szPropertyBag - the property bag to edit ("source" or "sink")
  ' szOperation - "add" or "remove"
  ' szPropertyName - the name to edit in the property bag
  ' szPropertyValue - the value to assign to the name (ignored for remove)
  '
  public sub EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, szOperation, szPropertyName, szPropertyValue)
  	Dim SourceType
  	Dim GUIDComCat
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  	Dim PropertyBag
  
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  			exit sub
  	end select
  
  	' find the source for this instance
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  			' find the binding by display name. to do this, enumerate
  			' all of the bindings and try to match on the display name
  			for each Binding in Bindings
  				if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  					' figure out which set of properties you want to modify
  					' based on the szPropertyBag parameter
  					select case LCase(szPropertyBag)
  						case "source"
  							set PropertyBag = Binding.SourceProperties
  						case "sink"
  							set PropertyBag = Binding.SinkProperties
  						case else
  							WScript.echo "invalid propertybag: " & szPropertyBag
  							exit sub
  					end select
  					' figure out what operation you want to perform
  					select case LCase(szOperation)
  						case "remove"
  							' they want to remove szPropertyName from the
  							' property bag
  							PropertyBag.Remove szPropertyName
  							WScript.echo "removed property " & szPropertyName
  						case "add"
  							' add szPropertyName to the property bag and 
  							' set its value to szValue. if this value
  							' already exists then this will change the value
  							' it to szValue.
  							PropertyBag.Add szPropertyName, szPropertyValue
  							WScript.echo "set property " & szPropertyName & " to " & szPropertyValue
  						case else
  							WScript.echo "invalid operation: " & szOperation
  							exit sub
  					end select
  					' save the binding
  					Binding.Save
  				end if
  			next
  		end if
  	next
  end sub
  
  '
  ' this helper function takes an IEventSource object and a event category
  ' and dumps all of the bindings for this category under the source
  '
  ' Source - the IEventSource object to display the bindings for
  ' GUIDComCat - the event category to display the bindings for
  '
  public sub DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCat)
  	Dim Binding
  	Dim propval
  	' walk each of the registered bindings for this component category
  	for each Binding in Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  		' display the binding properties
  		WScript.echo "  Binding " & Binding.ID & " {"
  		WScript.echo "   DisplayName = " & Binding.DisplayName
  		WScript.echo "   SinkClass = " & Binding.SinkClass
  		if Binding.Enabled = True then
  			WScript.echo "   Status = Enabled"
  		else
  			WScript.echo "   Status = Disabled"
  		end if
  
  		' walk each of the source properties and display them
  		WScript.echo "   SourceProperties {"
  		for each propval in Binding.SourceProperties
  			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SourceProperties.Item(propval)
  		next
  		WScript.echo "   }"
  
  		' walk each of the sink properties and display them
  		WScript.echo "   SinkProperties {"
  		for each Propval in Binding.SinkProperties
  			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SinkProperties.Item(Propval)
  		next
  		WScript.echo "   }"
  		WScript.echo "  }"
  	next
  end sub
  
  '
  ' dumps all of the information in the binding database related to SMTP
  '
  public sub DisplaySinks
  	Dim SourceType
  	Dim Source
  
  	' look for each of the sources registered for the SMTP source type
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	for each Source in SourceType.Sources
  		' display the source properties
  		WScript.echo "Source " & Source.ID & " {"
  		WScript.echo " DisplayName = " & Source.DisplayName
  		' display all of the sinks registered for the OnArrival event
  		WScript.echo " OnArrival Sinks {"
  		call DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCatOnArrival)
  		WScript.echo " }"
  	next
  end sub
  
  '
  ' enable/disable a registered sink
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name for this new sink
  '
  public sub SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, szEnable)
  	Dim SourceType
  	Dim GUIDComCat
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " + szEvent
  			exit sub
  	end select
  
  	' find the source for this instance
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService + " " + iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			' find the binding by display name. to do this, enumerate
  			' all of the bindings and try to match on the display name
  			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  			for each Binding in Bindings
  				if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  					' You have found the binding, now enable/disable it
  					' You do not need "case else' because szEnable's value
  					' is set internally, not by users
  					select case LCase(szEnable)
  						case "true"
  							Binding.Enabled = True
  							Binding.Save
  							WScript.Echo "enabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID
  						case "false"
  							Binding.Enabled = False
  							Binding.Save
  							WScript.Echo "disabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID
  						end select
  				end if
  			next
  		end if
  	next
  end sub
  
  ' 
  ' display usage information for this script
  '
  public sub DisplayUsage
  	WScript.echo "usage: cscript smtpreg.vbs <command> <arguments>"
  	WScript.echo " commands:"
  	WScript.echo "  /add <Instance> <Event> <DisplayName> <SinkClass> <Rule>"
  	WScript.echo "  /remove <Instance> <Event> <DisplayName>"
  	WScript.echo "  /setprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName> "
  	WScript.echo "       <PropertyValue>"
  	WScript.echo "  /delprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName>"
  	WScript.echo "  /enable <Instance> <Event> <DisplayName>"
  	WScript.echo "  /disable <Instance> <Event> <DisplayName>"
  	WScript.echo "  /enum"
  	WScript.echo " arguments:"
  	WScript.echo "  <Instance> is the SMTP instance to work against"
  	WScript.echo "  <Event> can be OnArrival"
  	WScript.echo "  <DisplayName> is the display name of the event to edit"
  	WScript.echo "  <SinkClass> is the sink class for the event"
  	WScript.echo "  <Rule> is the rule to use for the event"	
  	WScript.echo "  <PropertyBag> can be Source or Sink"
  	WScript.echo "  <PropertyName> is the name of the property to edit"
  	WScript.echo "  <PropertyValue> is the value to assign to the property"
  end sub
  
  
  Dim iInstance
  Dim szEvent
  Dim szDisplayName
  Dim szSinkClass
  Dim szRule
  Dim szPropertyBag
  Dim szPropertyName
  Dim szPropertyValue
  dim bCheck
  
  '
  ' this is the main body of our script. it reads the command line parameters
  ' specified and then calls the appropriate function to perform the operation
  '
  if WScript.Arguments.Count = 0 then
  	call DisplayUsage
  else 
  	Select Case LCase(WScript.Arguments(0))
  		Case "/add"
  			if not WScript.Arguments.Count = 6 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				szSinkClass = WScript.Arguments(4)
  				szRule = WScript.Arguments(5)
  				call CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheck)
  				if bCheck = TRUE then
  					call RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szSinkClass, szRule)
  				End if
  			end if
  		Case "/remove"
  			if not WScript.Arguments.Count = 4 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				call UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)
  			end if	
  		Case "/setprop"
  			if not WScript.Arguments.Count = 7 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)
  				szPropertyName = WScript.Arguments(5)
  				szPropertyValue = WScript.Arguments(6)
  				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "add", szPropertyName, szPropertyValue)
  			end if
  		Case "/delprop"
  			if not WScript.Arguments.Count = 6 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)
  				szPropertyName = WScript.Arguments(5)
  				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "remove", szPropertyName, "")		
  			end if
  		Case "/enable"
  			if not WScript.Arguments.Count = 4 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "True")
  			end if
  		Case "/disable"
  			if not WScript.Arguments.Count = 4 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "False")
  			end if
  		Case "/enum"
  			if not WScript.Arguments.Count = 1 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				call DisplaySinks
  			end if
  		Case Else
  			call DisplayUsage
  	End Select
  end if
  
  					
 2. Dosyayı smtpreg.vbs kaydedin.

Removecatchall.cmd

Kaldırmak için bir .cmd dosyası oluşturun (kaldırma) daha sonra kaldırmak isteyebilirsiniz düşünüyorsanız Catchall olay havuzu. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın:
  cscript smtpreg.vbs /remove 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll
  					
 2. Bu dosyayı Removecatchall.cmd kaydedin.

  Not Olay havuzunu Catchall kaldırmak isterseniz, bunu bir komut isteminden Removecatchall.cmd çalıştırarak yapabilirsiniz.

Kapsamlı bir olay havuzunu kaydetme

 1. Yeniden yönlendirilen e-posta iletileri toplamak için bir geçerli bir e-posta hesabınızla oluşturduğunuz doğrulayın.
 2. Catchall.cmd oluşturduğunuz .vbs dosyalarını içeren dizinden çalıştırın.
 3. SMTP hizmeti, Exchange Sistem Yöneticisi'nde yeniden başlatın.
 4. E-posta adresi, bu makalenin "Catchall.vbs" Bölüm 2 numaralı adımda belirttiğiniz etki alanı kapsamlı olarak bir e-posta iletisi göndererek olay havuzunu sınama. Iletinin, aynı makale bölümünün 3. adımda belirttiğiniz adresle alıcının posta kutusuna teslim edilir.

Referanslar

Exchange 2000 SDK'ü edinme hakkında ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa286570.aspx

Özellikler

Makale numarası: 324021 - Last Review: 3 Aralık 2007 Pazartesi - Gözden geçirme: 5.6
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowtomaster KB324021 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:324021

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com