Cch s? d?ng v kh?c ph?c s? c? v?i Trinh quan ly Tac vu cua Windows

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 323527 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bi vi?t ny cung c?p thng tin c b?n v? cach s? d?ng Tr?nh qu?n l? Tc v? c?a Windows ? khi ng chng trinh, kt thuc tin trinh va giam sat hoat ng cua may tinh.

Ch ? bi?t thng tin v? cach kh?c phuc s? c? khi b?n nh?n ?c thng bo l?i m Tr?nh qu?n l? Tc v? ? b? Qu?n tr? vin c?a b?n t?t, b?m s? bai vi?t sau y xem bai vi?t trong C s Ki?n thc Microsoft:
913623 Thng bo l?i khi b?n c? m? Tr?nh qu?n l? Tc v? trn my tnh ch?y Windows XP: "Tr?nh qu?n l? Tc v? ? b? Qu?n tr? vin c?a b?n t?t" (Trang nay co th co bng ting Anh)

? bi?t thng tin v? cch khi ph?c thanh menu Tr?nh qu?n l? Tc v?, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
314227 Tab v Thanh Menu Tr?nh qu?n l? Tc v? khng hi?n th? trong Windows XP
Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh s cp n trung cp.

Thng tin thm

Ban co th s dung Trinh quan ly Tac vu khi ng chng trinh, bt u hay k?t thuc cac tin trinh, va xem hi?n th? ?ng v? hoat ng cua may tinh c?a b?n.

Cach khi ng Trinh quan ly Tac vu

khi ng Trinh quan ly Tac vu, thc hin m?t trong nhng thao tac sau:
 • Nh?n CTRL+ALT+DELETE, r?i b?m Trinh quan ly Tac vu.
 • Nhn CTRL+SHIFT+ESC.
 • Bm chut phai vao vung trng trong thanh tc v?, sau o bm Trinh quan ly Tac vu.

Cach s dung Tr? gip Trinh quan ly Tac v?

M?i th? m b?n c th? mu?n bi?t v? Tr?nh qu?n l? Tc v? ?c bao g?m trong t?p Tr? gip Trinh quan ly Tac v?. M?t s? ch? ? tr? gip dnh cho ?i t?ng chung. Cc ch? ? khc dnh cho ?i t?ng tin ti?n hn. ? xem t?p Tr? gip Tr?nh qu?n l? Tc v?, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Nh?n CTRL+ALT+DELETE, r?i b?m Trinh quan ly Tac vu.
 2. Trong Trinh quan ly Tac vu, b?m Tr? gip, r?i b?m Ch? ? Tr? gip Trinh quan ly Tac vu.
Trong ch? ? "T?ng quan Trinh quan ly Tac vu", b?n c th? ?c v? cc tnh nng v cng d?ng c?a Trinh quan ly Tac vu b?ng cch b?m vo cc ch? ? sau c?ng nh ?c ch? ? v t?t c? cc ch? ? lin quan:
 • Chng tr?nh ang ch?y
 • Ti?n tr?nh ang ch?y
 • Bi?n php ho?t ?ng

Cch thot, chuyn ti ho?c khi ng mt chng trinh

Tab ?ng d?ng hi?n th? tr?ng thi c?a cc chng tr?nh ang ch?y trn my tnh. thoat, chuyn ti ho?c khi ng mt chng trinh, lam theo nhng bc sau:
 1. B?m vo tab ?ng d?ng.
 2. Th?c hi?n mt trong nhng thao tac sau theo hanh ng ban mun thc hin:
  • Thot kh?i m?t chng tr?nh

   ? thot kh?i m?t chng tr?nh, b?m vao chng tr?nh ban mu?n thot, r?i b?m K?t thc Tc v?.

   Ch ? Khi ban thoat mt chng trinh theo cach nay, m?i d liu nao cha c lu trong chng trinh o u bi mt.
  • Chuyn ti chng trinh khac

   ? chuy?n t?i m?t chng tr?nh khc, b?m vao chng tr?nh ban mu?n chuy?n t?i, r?i b?m Chuy?n t?i.
  • Khi ng chng trinh

   ? khi ng m?t chng trinh, b?m vo Tc v? M?i. Trong h?p tho?i T?o Tc v? M?i, b?m Duy?t, xc ?nh v ch?n chng tr?nh m b?n mu?n kh?i ?ng, b?m M?, r?i b?m OK.

   Ch ? Quy tr?nh ny tng t? nh khi kh?i ?ng m?t chng tr?nh b?ng cch s? d?ng l?nh Ch?y trn menu Kh?i ?ng.

Cch k?t thc m?t ti?n tr?nh

Tab Ti?n tr?nh hi?n th? thng tin v? cc ti?n tr?nh ang ch?y trn my tnh. M?t ti?n tr?nh c th? l m?t ?ng d?ng m b?n kh?i ?ng ho?c h? th?ng con v d?ch v? ?c qu?n l? b?i h? i?u hnh. kt thuc mt tin trinh, lam theo nhng bc sau:

Ch ? X ly cn thn khi ban kt thuc mt tin trinh. Nu ban thoat mt chng trinh theo cach nay, nhng d liu cha c lu se bi mt. Nu ban kt thuc mt tin trinh cua h thng, cu phn cua h thng co th khng hoat ng chnh xc n?a. ? kh?p ti?n tr?nh v?i chng tr?nh ang ch?y, b?m chu?t ph?i vo tn chng tr?nh trn tab ?ng d?ng trong Tr?nh qu?n l? Tc v? c?a Windows r?i b?m i ti Tin trinh.
 1. B?m vo tab Ti?n tr?nh.
 2. Tin hanh mt trong nhng thao tac sau tuy thuc vao hanh ng ban mun thc hin:
  • Nu ban mun kt thuc mt tin trinh, bm vao tin trinh ban mun kt thuc, sau o bm K?t thc Ti?n tr?nh.
  • Nu ban mun kt thuc mt tin trinh va tt ca cac tin trinh lin quan trc tip hay gian tip vi no, bm chut phai vao tin trinh ban mun kt thuc, sau o bm Kt thuc Cy tin trinh.

Cach giam sat hoat ng c?a may tinh cua ban

B?m vo tab Ho?t ?ng xem tng quan ng v hoat ng may tinh cua ban. Tab ny bao g?m cc bi?n php sau:
 • hoa s dung CPU va b nh
 • Tng s iu khin, lung va tin trinh ang chay

  i?u khi?n l ?nh danh duy nh?t cho php m?t chng tr?nh truy c?p vo cc ti nguyn h? th?ng nh t?p, s? ng k?, phng ch? v bitmap. Lu?ng l cc ?i t?ng trong qu tr?nh ch?y h?ng d?n chng tr?nh.
 • Tng s kilobyte (KB) c s dung cho b nh vt ly, loi va b nh cam kt.
Ch ? Qu?n tr? vin h? th?ng c?a b?n c th? ? th?c hi?n chnh sch c?c b? trn my tnh c?a b?n ? v hi?u ha Tr?nh qu?n l? tc v?. Trong tr?ng h?p ny, b?n nn lin h? v?i qu?n tr? vin h? th?ng ho?c b? ph?n tr? gip c?a b?n n?u b?n c?n ki?m sot ti?n tr?nh c?c b? ho?c kh? nng gim st ho?t ?ng c?a my tnh.

Tham kh?o

bit thm thng tin v Trinh quan ly Tac vu, xem Tr giup Trinh quan ly Tac vu. thc hin thao tac nay, khi ng Trinh quan ly Tac vu, sau o bm Cac chu Tr giup Trinh quan ly Tac vu trn menu Tr giup.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 323527 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Bay 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbresolve kbhowtomaster KB323527

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com