Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS cho truy c?p Internet trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323380 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Hư?ng d?n t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh mi?n Tên System (DNS) cho truy c?p Internet trong các s?n ph?m Windows Server2003. DNS là công c? c?t l?i đ? phân gi?i tên đư?c s? d?ng trên Internet. X? l? DNS đ? phân gi?i gi?a các máy ch? lưu tr? tên và đ?a ch? Internet.

Làm th? nào đ? b?t đ?u v?i m?t máy ch? đ?c l?p ch?y Windows Server 2003

Đ?ng m?t m?nh-máy ch? ch?y Windows Server 2003 s? tr? thành m?t DNS máy ch? cho m?ng c?a b?n. Trong bư?c đ?u tiên, b?n ch? đ?nh máy ch? này m?t t?nh Giao th?c Internet (IP) đ?a ch?. Các máy ch? DNS không s? d?ng năng đ?ng đư?c ch? đ?nh IP đ?a ch? b?i v? thay đ?i năng đ?ng đ?a ch? có th? gây ra khách hàng b? m?t liên h? v?i các máy ch? DNS.

Bư?c 1: Đ?t c?u h?nh TCP/IP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, đi?m đ?n K?t n?i m?ng, sau đó b?m Local Area Connection.
 2. Nh?p vào Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các T?ng quát tab.
 5. Nh?p vào S? d?ng đ?a ch? IP sau, và sau đó g? đ?a ch? IP, m?t n? m?ng con, và đ?a ch? c?ng n?i m?c đ?nh trong các h?p thích h?p.
 6. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m các DNS tab.
 7. Nh?p vào N?i thêm ti?u h?c và k?t n?i c? th? DNS h?u t?.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ghép h?u t? cha m? c?a các h?u t? DNS chính h?p ki?m.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đăng k? c?a k?t n?i này Đ?a ch? trong DNS h?p ki?m.

  Lưu ? r?ng các máy ch? DNS đang ch?y Windows Server 2003 ph?i ch? cho chính m?nh cho DNS. N?u máy ch? này c?n ph?i x? l? tên t? nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP), b?n ph?i c?u h?nh m?t forwarder. Forwarders đư?c th?o lu?n trong các Làm th? nào đ? c?u h?nh Forwarders ph?n sau này trong bài vi?t này.
 10. Nh?p vào Ok ba l?n.

  LƯU ?: N?u b?n nh?n đư?c m?t c?nh báo t? d?ch v? DNS b? nh? đ?m tr?nh gi?i quy?t, Nh?p vào Ok b? qua nh?ng c?nh báo. B? gi?i quy?t b? nh? đ?m là c? g?ng đ? liên l?c v?i các máy ch? DNS, nhưng b?n đ? không hoàn thành c?u h?nh h? ph?c v?.

Bư?c 2: Cài đ?t h? ph?c v? Microsoft DNS

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? Windows Thành phần.
 3. Trong các Thành phần danh sách, b?m vào D?ch v? m?ng (nhưng không ch?n ho?c b? ch?n h?p ki?m), sau đó b?m Thông tin chi ti?t.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các H? th?ng tên mi?n (DNS) ki?m tra h?p và b?m Ok.
 5. Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Khi b?n đư?c nh?c, chèn Windows Server 2003 Đ?a CD-ROM vào ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM c?a máy tính.
 7. Trên các Hoàn thành c?u ph?n c?a Windows Thu?t s? Trang, nh?p vào K?t thúc khi thi?t l?p đư?c hoàn t?t.
 8. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nhc?a s?.

Bư?c 3: Đ?t c?u h?nh h? ph?c v? DNS

Đ? c?u h?nh DNS b?ng cách s? d?ng DNS snap-in trong Microsoft qu?n l? Giao di?n đi?u khi?n (MMC), h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Nh?p chu?t ph?i Chuy?n ti?p các khu tra c?u, sau đó b?m M?i Khu v?c
 3. Khi thu?t s? khu v?c m?i b?t đ?u, b?m Ti?p theo.

  B?n b? nh?c cho m?t lo?i khu v?c. Các lo?i khu bao g?m:

  • Ti?u h?c zone: t?o ra m?t b?n sao c?a m?t khu v?c có th? C?p Nh?t tr?c ti?p trên máy ch? này. Thông tin khu v?c này đư?c lưu tr? trong m?t văn b?n .dns t?p tin.
  • Trung h?c zone: m?t khu v?c trung h?c tiêu chu?n sao t?t c? các thông tin t? máy ch? DNS t?ng th?. M?t máy ch? DNS t?ng th? có th? m?t Ho?t đ?ng thư m?c, ti?u h?c ho?c trung h?c zone đư?c c?u h?nh cho vùng chuy?n ti?n. Lưu ? r?ng b?n không th? s?a đ?i d? li?u khu trên m?t máy ch? DNS th? c?p. T?t c? d? li?u c?a nó đư?c sao chép t? máy ch? DNS Th?c s? c?a m?nh.
  • Khai khu: m?t vùng khai ch?a ch? là ngu?n tài nguyên b?n ghi đó là c?n thi?t đ? xác đ?nh các máy ch? DNS có th?m quy?n cho r?ng khu v?c. Các h? sơ tài nguyên bao g?m tên máy ch? (NS), b?t đ?u c?a chính quy?n (SOA), và có th? c? dán b?n ghi máy ch? lưu tr? (A).
  Đó c?ng là m?t l?a ch?n vào vùng c?a hàng đang ho?t đ?ng Thư m?c. Tùy ch?n này ch? có s?n n?u các máy ch? DNS là m?t tên mi?n b? đi?u khi?n.
 4. Khu v?c phía trư?c tra c?u m?i ph?i là m?t ti?u h?c ho?c đang ho?t đ?ng Thư m?c tích h?p khu do đó, nó có th? ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t năng đ?ng. Nh?p vào Ti?u h?c, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Khu v?c m?i có ch?a các h? sơ b? đ?nh v? cho ho?t đ?ng này D?a trên thư m?c tên mi?n. Tên g?i c?a khu v?c ph?i là gi?ng như tên c?a tên mi?n Active Directory d?a trên, ho?c là m?t container DNS h?p l? cho r?ng tên. Ví d?, n?u tên mi?n Active Directory d?a trên đư?c đ?t tên theo "support.microsoft.com", tên g?i khu h?p l? là "support.microsoft.com" ch?.

  Ch?p nh?n tên m?c đ?nh cho t?p tin khu v?c m?i. Nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: Qu?n tr? viên DNS giàu kinh nghi?m có th? mu?n t?o ra m?t đ?o ngư?c tra c?u khu, và đư?c khuy?n khích đ? khám phá này chi nhánh c?a tr?nh wizard. M?T DNS máy ch? có th? gi?i quy?t hai yêu c?u cơ b?n: m?t tra c?u v? phía trư?c và m?t tra c?u đ?o ngư?c. Một tra c?u v? phía trư?c là ph? bi?n hơn. M?t tra c?u phía trư?c gi?i quy?t m?t tên máy ch? đ? m?t IP Đ?a ch? v?i m?t "A" hay tài nguyên máy ch? lưu tr? h? sơ. Gi?i quy?t m?t tra c?u đ?o ngư?c m?t IP Đ?a ch? đ?n m?t tên máy ch? v?i m?t h? sơ PTR ho?c tài nguyên con tr?. N?u b?n có c?a b?n ngư?c DNS khu c?u h?nh, b?n có th? t? đ?ng t?o liên k?t ngư?c h? sơ khi b?n t?o h? sơ chuy?n ti?p ban đ?u c?a b?n.

Làm th? nào đ? lo?i b? vùng DNS g?c

M?t máy ch? DNS đang ch?y Windows Server 2003 sau bư?c c? th? trong quá tr?nh phân gi?i tên c?a nó. M?t máy ch? DNS trư?c tiên truy v?n b? nh? cache c?a nó, nó s? ki?m tra h? sơ khu c?a nó, nó s? g?i yêu c?u đ? forwarders, và sau đó nó c? g?ng gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng các máy ch? g?c.

Theo m?c đ?nh, m?t h? ph?c v? Microsoft DNS k?t n?i Internet đ? x? l? DNS yêu c?u nhi?u hơn v?i g?c g?i ?. Khi b?n s? d?ng các Dcpromo công c? đ? qu?ng bá m?t h? ph?c v? lên b? ki?m soát mi?n, b? đi?u khi?n tên mi?n yêu c?u DNS. N?u b?n cài đ?t DNS trong quá tr?nh xúc ti?n, m?t vùng g?c là t?o ra. Vùng g?c này ch? ra v?i máy ch? DNS c?a b?n r?ng nó là m?t ngư?i ch? Internet h? ph?c v?. V? v?y, máy ch? DNS c?a b?n không s? d?ng forwarders ho?c g?c g?i ? t?i các đ? phân gi?i tên quá tr?nh.

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. M? r?ng Tên máy chủ, nơi Tên máy chủ là tên c?a các h? ph?c v?, b?m Thu?c tính và sau đó m? r?ng Forward Lookup khu.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các "." khu v?c, và sau đó nh?p vào Xóa b?.

Làm th? nào đ? c?u h?nh Forwarders

Windows Server 2003 có th? t?n d?ng l?i th? c?a DNS forwarders. Đi?u này tính năng chuy?n ti?p DNS yêu c?u đ?n máy ch? bên ngoài. N?u m?t máy ch? DNS không th? t?m th?y m?t b?n ghi tài nguyên t?i các khu c?a nó, nó có th? g?i yêu c?u đ?n m?t máy ch? DNS s? c? g?ng thêm đ? phân gi?i. M?t k?ch b?n ph? bi?n có th? là c?u h?nh forwarders đ? các máy ch? DNS c?a ISP c?a b?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Nh?p chu?t ph?i Tên máy chủ, nơi Tên máy chủ là tên c?a các máy ch?, và sau đó b?m các Forwarders tab.
 3. B?m vào m?t tên mi?n DNS trong các Tên mi?n DNS danh sách. Ho?c, nh?p vào M?i, g? tên mi?n DNS mà b?n mu?n chuy?n ti?p truy v?n trong các Tên mi?n DNS h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trong các Tên mi?n đư?c ch?n forwarder IP Đ?a ch? h?p, g? đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS đ?u tiên đ? mà b?n mu?n chuy?n ti?p và b?m Thêm.
 5. L?p l?i bư?c 4 đ? thêm các máy ch? DNS mà b?n mu?n v? phía trư?c.
 6. Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? c?u h?nh g?i ? g?c

Windows có th? s? d?ng g?i ? g?c. Các b?n ghi tài nguyên g?c G?i ? có th? đư?c lưu tr? trong m?t trong hai thư m?c đang ho?t đ?ng ho?c trong m?t t?p tin văn b?n (% SystemRoot%\System32\DNS\Cache.dns). Windows s? d?ng tiêu chu?n Internic g?c h? ph?c v?. Ngoài ra, khi m?t máy ch? ch?y Windows Server 2003 truy v?n m?t máy ch? g?c, nó C?p Nh?t b?n thân v?i danh sách m?i nh?t c?a máy ch? g?c.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Nh?p chu?t ph?i Tên máy chủ, nơi Tên máy chủ là tên c?a các máy ch?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các G?i ? g?c tab. Các máy ch? g?c c?a máy ch? DNS đư?c li?t kê trong các Tên các máy ch? danh sách.

  Nếu G?i ? g?c tab là không có s?n, máy ch? c?a b?n v?n đư?c c?u h?nh như g?c h? ph?c v?. Xem các Làm th? nào đ? lo?i b? các g?c DNS Khu v?c ph?n trư?c đó trong bài vi?t này. B?n có th? ph?i s? d?ng tùy ch?nh g?c g?i ? khác nhau t? m?c đ?nh. Tuy nhiên, m?t c?u h?nh mà đi?m đ?n máy ch? cùng cho g?i ? g?c không luôn luôn đúng. S?a đ?i g?i g?c c?a b?n. N?u g?i g?c c?a b?n là không chính xác và ph?i đư?c thay th?, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  237675 Thi?t l?p h? th?ng tên mi?n cho Active Directory

Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS phía sau tư?ng l?a

Proxy và đ?a ch? m?ng (NAT) thi?t b? có th? h?n ch? truy c?p vào c?ng. DNS s? d?ng UDP c?ng 53 và TCP c?ng 53. D?ch v? DNS Qu?n l? giao di?n đi?u khi?n c?ng s? d?ng RCP. RCP s? d?ng c?ng 135. Đây là nh?ng v?n đ? ti?m năng mà có th? x?y ra khi b?n c?u h?nh DNS và tư?ng l?a.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? cách tích h?p cơ s? h? t?ng DNS n?u Active Directory đư?c kích ho?t trong Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323418Làm th? nào đ? tích h?p DNS v?i cơ s? h? t?ng DNS hi?n có n?u Active Directory đư?c kích ho?t trong Windows Server 2003
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? tích h?p m?t máy ch? DNS m?i vào m?t hi?n có cơ s? h? t?ng DNS trong Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323417Làm th? nào đ? tích h?p Windows Server 2003 DNS v?i m?t cơ s? h? t?ng DNS hi?n có trong Windows Server 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816567Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? DNS phân gi?i tên trên Internet trong Windows Server 2003
249868 Thay th? g?c g?i ? v?i các Cache.DNS t?p tin

Thu?c tính

ID c?a bài: 323380 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB323380 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323380

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com