Internet Explorer t?i t?p tin hàng tu?n trên SSL không ho?t đ?ng v?i tiêu đ? đi?u khi?n b? nh? cache

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323308 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tài li?u Microsoft Office ho?c m?t PDF t?p tin b?ng cách g? m?t URL HTTPS c?a tài li?u trên thanh đ?a ch? Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
Không th? t?i v?.

Internet Explorer đ? không th? m? site này. Site là yêu c?u ho?c không s?n dùng ho?c không t?m th?y. Vui lòng th? l?i sau.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u máy ch? g?i m?t "B? nh? cache-ki?m soát: no – lưu tr?" tiêu đ? ho?c g?i m?t "b? nh? Cache-ki?m soát: no – b? nh? cache" tiêu đ?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Quan tr?ng B?i v? t?t c? các gói cài đ?t hotfix có cùng m?t tr?nh cài đ?t (Q323308.exe), b?n ph?i c?n th?n đ? có đư?c các hotfix đó chính xác phù h?p v?i phiên b?n c?a Internet Explorer.

Internet Explorer 5.01

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, gói này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. Do đó, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi gói dịch vụ Windows 2000 tiếp theo có chứa hotfix này.

Để khắc phục sự cố này ngay lập tức, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  06-Jun-2002 15:43 5.0.3506.600 461,072 Wininet.dll
				
Đ? ghi đè lên b? nh? cache không có ch? th? cho Internet Explorer 5.01, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Đ? có thi?t đ?t ngư?i dùng, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Đ? có thi?t đ?t trên m?t máy tính, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đ?ng k? sau đây:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = DWORD: 00000001
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

Internet Explorer 5.5

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, gói này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i cho Internet Explorer 5.5 ti?p theo d?ch v? gói có ch?a hotfix này.

Để khắc phục sự cố này ngay lập tức, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  06-Jun-2002 13:42 5.50.4918.600 481,040 Wininet.dll
				
Đ? ghi đè lên b? nh? cache không có ch? th? cho Internet Explorer 5.5 SP2, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Đ? có thi?t đ?t ngư?i dùng, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Đ? có thi?t đ?t trên m?t máy tính, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đ?ng k? sau đây:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = DWORD: 00000001
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

Internet Explorer 6

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  28-May-2002 13:32 6.0.2717.2800 583,168 Wininet.dll
				
Đ? ghi đè lên b? nh? cache không có ch? th? cho Internet Explorer 5.5 SP2, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Đ? có thi?t đ?t ngư?i dùng, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Đ? có thi?t đ?t trên m?t máy tính, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đ?ng k? sau đây:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = DWORD: 00000001
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

Internet Explorer 6 SP1

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  23-Sep-2002 14:50 6.0.2800.1121 588,288 Wininet.dll
				
Đ? ghi đè lên b? nh? cache không có ch? th? cho Internet Explorer 6 SP1 trư?c khi cài đ?t MS04-004, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Đ? có thi?t đ?t ngư?i dùng, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Đ? có thi?t đ?t trên m?t máy tính, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đ?ng k? sau đây:
  "SSLPragmaNoCache" = DWORD: 00000001
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Đ? ghi đè lên b? nh? cache không có ch? th? cho Internet Explorer 6 SP1 sau khi b?n cài đ?t MS04-004, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Đ? có thi?t đ?t ngư?i dùng, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Đ? có thi?t đ?t trên m?t máy tính, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?.
 4. Đ? ghi đè lên các ch? th? cho các k?t n?i HTTPS, thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = DWORD: 00000001
  Đ? ghi đè lên các ch? th? cho các k?t n?i HTTP, thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  "BypassHTTPNoCacheCheck" = DWORD: 00000001
 5. Thoát kh?i Registry Editor.

Internet Explorer 7 và Internet Explorer 8

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Internet Explorer 7 và trong Internet Explorer 8, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Đ? có thi?t đ?t ngư?i dùng, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Đ? có thi?t đ?t trên m?t máy tính, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?.
 4. Đ? ghi đè lên các ch? th? cho các k?t n?i HTTPS, thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = DWORD: 00000001
  Đ? ghi đè lên các ch? th? cho các k?t n?i HTTP, thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  "BypassHTTPNoCacheCheck" = DWORD: 00000001
 5. Thoát kh?i Registry Editor.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t tham chi?u siêu văn b?n (HREF) đ? t?i các tài li?u.

Chú ý Workaround workaround này ch? ho?t đ?ng n?u máy ch? s? d?ng các "b? nh? cache-control: no-lưu tr?" tiêu đ?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
815313Ngăn ch?n b? nh? đ?m khi b?n t?i v? tài li?u ho?t qua SSL
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 323308 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbie600presp2fix kbie550presp3fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbie600sp1fix kbmt KB323308 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323308

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com