Identifikator ?lanka: 323166 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

U ovom ?lanku je opisano kako mo?ete da preuzmete ispravke iz Windows Update kataloga. Katalog Windows Update nudi ispravke za sve operativne sisteme koje trenutno podr?avamo. U ove ispravke spadaju:
 • upravlja?ki programi za ure?aje;
 • hitne ispravke;
 • a?urirane sistemske datoteke;
 • servisni paketi;
 • nove Windows funkcije.
Opisa?emo vam kako da pretra?ite katalog Windows Update da biste prona?li ?eljene ispravke. Zatim, mo?ete da preuzmete ispravke kako biste ih instalirali na ku?nom ra?unaru ili na korporativnoj mre?i ra?unara sa operativnim sistemom Windows.

Tako?e ?emo razmotriti kako IT stru?njaci mogu da koriste usluge a?uriranja softvera, kao ?to su Windows Update i Automatsko a?uriranje.

Va?no Ovaj sadr?aj je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Preporu?ujemo da samo napredni korisnici i administratori preuzimaju ispravke iz Windows Update kataloga. Ako niste napredni korisnik ili administrator, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju da biste direktno preuzeli ispravke:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=sr-latn-cs

Koraci za preuzimanje ispravki iz kataloga Windows Update

Da biste preuzeli ispravke iz kataloga Windows Update, pratite slede?e korake:

1. korak: Pristupanje katalogu Windows Update

Da biste pristupili katalogu Windows Update, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
Da biste prikazali listu naj?e??ih pitanja u vezi sa katalogom Windows Update, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Faq.aspx

2. korak: Pretra?ivanje ispravki iz kataloga Windows Update

Da biste pretra?ili ispravke iz kataloga Windows Update, pratite slede?e korake:
 1. U polje Pretra?i unesite termine za pretragu. Na primer, mo?ete da otkucate Windows Vista Security.
 2. Kliknite na dugme Pretra?i ili pritisnite taster ENTER.
 3. Pretra?ite prikazanu listu i izaberite ispravke koje ?elite da preuzmete.
 4. Kliknite na dugme Dodaj za svaku ispravku koju ?elite da dodate u korpu za preuzimanje.
 5. Da biste prona?li dodatne ispravke za preuzimanje, ponovite korake od 2a do 2d.

3. korak: Preuzimanje ispravki

Da biste preuzeli ispravke iz kataloga Windows Update, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na stavku prika?i korpu ispod polja Pretra?i da biste prikazali korpu za preuzimanje.
 2. Potvrdite va?u listu ispravki, a zatim kliknite na dugme Preuzmi.

  Napomena Ako budete upitani, kliknite na dugme Prihvati da biste prihvatili ugovor o licenciranju.
 3. Izaberite lokaciju na kojoj ?elite da sa?uvate ispravke. Mo?ete da unesete punu putanju fascikle ili da kliknete na dugme Potra?i da biste locirali fasciklu.
 4. Kliknite na dugme Nastavi da biste zapo?eli preuzimanje.
 5. Nakon preuzimanja kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili prozor za preuzimanje.
 6. Zatvorite prozor sa katalogom Windows Update.
 7. Prona?ite lokaciju koju ste naveli u koraku 3c.
  NapomenaAko ste preuzeli upravlja?ke programe ure?aja za instalaciju, izaberite ?Instaliranje upravlja?kih programa?.
 8. Dvaput kliknite na svaku ispravku, a zatim pratite uputstva za instalaciju. Ako su ispravke predvi?ene za drugi ra?unar, kopirajte ih na taj ra?unar, a zatim dvaput kliknite na ispravke da biste ih instalirali.
Ako su sve ispravke koje ste dodali u korpu za preuzimanje uspe?no instalirane, zavr?ili ste.

Ako ?elite da saznate vi?e o dodatnim uslugama a?uriranja, pogledajte odeljak ?Usluge a?uriranja softvera za IT stru?njake?.

Instaliranje upravlja?kih programa

 1. U meniju Start otvorite komandnu liniju.
 2. Da biste izdvojili datoteke upravlja?kog programa, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  razvij <IME CAB DATOTEKE> -F:* <ODREDI?TE>
 3. Da biste pripremili upravlja?ki program za plug and play instalaciju ili za ?arobnjak za dodavanje ?tampa?a, upotrebite uslu?ni program PnPutil na na?in opisan u slede?em ?lanku iz Microsoft baze znanja:
  937793 Priprema i instalacija paketa upravlja?kog programa pomo?u uslu?nog programa PnP (Pnputil.exe) u operativnom sistemu Windows Vista (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  Napomena Da biste instalirali upravlja?ki program ?tampa?a za vi?e arhitektura, potrebno je da prethodno instalirate upravlja?ki program za lokalnu arhitekturu, a zatim ?e vam biti potrebna kopija datoteke Ntprint.inf sa drugog sistema za vi?e arhitektura. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  952065 Ne mo?ete da obezbedite podr?ku za vi?e arhitektura u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows Server 2008 ako instalirate upravlja?ke programe ?tampa?a nezavisnog proizvo?a?a (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  .

Usluge a?uriranja softvera za IT stru?njake

Da biste dobili op?te informacije o uslugama a?uriranja softvera, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466186.aspx

Windows Update

IT stru?njaci mogu da koriste uslugu Windows Update za pode?avanje servera u korporativnoj mre?i kako bi obezbedili ispravke za servere i klijente. Ova funkcija mo?e biti korisna u okru?enjima u kojima neki klijenti i serveri nemaju pristup Internetu. Ova funkcija tako?e mo?e biti korisna u okru?enjima u kojima je upravljanje na visokom nivou i gde korporativni administrator mora da testira ispravke pre nego ?to ih primeni.

Vi?e informacija o na?inu na koji mo?ete a?urirate upravlja?ke programe u celoj kompaniji pomo?u usluge Windows Update potra?ite na slede?oj Microsoft TechNet Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/technet/archive/security/topics/patchmanagement/patchmanagement.mspx?mfr=true

Automatsko a?uriranje

Pomo?u usluge automatskog a?uriranja IT stru?njaci mogu da a?uriraju ra?unare najnovijim kriti?nim ispravkama sa korporativnog servera na kome su pokrenute usluge a?uriranja softvera.

Usluga automatskog a?uriranja podr?ana je u slede?im sistemima:
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server (sa servisnim paketom 2 ili novijim verzijama)
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home Edition computer
Za vi?e informacija o tome kako se funkcija ?Automatsko a?uriranje? koristi u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306525 Konfigurisanje i kori??enje funkcije ?Automatsko a?uriranje? u operativnom sistemu Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za vi?e informacija o tome kako se funkcija ?Automatsko a?uriranje? koristi u operativnom sistemu Windows 2000 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
327850 Konfigurisanje i kori??enje funkcije ?Automatsko a?uriranje? u operativnom sistemu Windows 2000 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Re?avanje problema

Kada koristite usluge Windows Update ili Microsoft Update, mo?e do?i do nekog od slede?ih problema:
 • Mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  A?uriranje softvera nije dovr?eno, ovaj Windows Update softver nije uspe?no izvr?io a?uriranje.
  Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  319585 Poruka o gre?ci ?A?uriranje softvera nije dovr?eno? prilikom posete Web lokaciji Windows Update (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  Samo za administratore (-2146828218) Da biste instalirali stavke sa lokacije Windows Update, morate biti prijavljeni kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe. Ako je ra?unar povezan sa mre?om, postavke mre?nih smernica tako?e mogu da vas spre?e u dovr?avanju ove procedure.
  Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  316524 Dobijate poruku o gre?ci ?Samo za administratore? kada poku?ate da posetite Web lokaciju Windows Update ili Web lokaciju Microsoft Update. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Mo?da ne?ete mo?i da prika?ete lokaciju Windows Update ili lokaciju Microsoft Update ako se sa Web lokacijom povezujete preko Veb proxy servera za potvrdu identiteta koji koristi integrisanu (NTLM) proxy potvrdu identiteta.

Sli?ni problemi i re?enja

Posetite Microsoft Veb lokacije iz slede?ih odeljaka da biste dobili dodatne informacije o nabavci i distribuciji preuzetih sadr?aja sa lokacija Windows Update ili Microsoft Update.

Instaliranje vi?e ispravki pomo?u samo jednog ponovnog pokretanja

Instalator hitnih ispravki koji se dobija sa ispravkama za Microsoft Windows XP i Windows 2000 nakon servisnog paketa 3 (SP3) podr?ava instalaciju vi?e hitnih ispravki. Za prethodne verzije operativnog sistema Windows 2000 mo?e se preuzeti alatka komandne linije ?QChain.exe?. Za vi?e informacija o tome kako mo?ete da instalirate vi?e ispravki ili hitnih ispravki bez ponovnog pokretanja sistema izme?u svake instalacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
296861 Instaliranje vi?e ispravki ili hitnih ispravki za Windows pomo?u samo jednog ponovnog pokretanja sistema

Microsoft bezbednosni resursi

Za najnovije Microsoft bezbednosne resurse kao ?to su bezbednosne alatke, bezbednosni bilteni, upozorenja o virusima i op?ti bezbednosni saveti posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/TechNet/Security/
Za vi?e informacija o alatki ?Microsoft analizator osnovne bezbednosti? (MBSA) posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx

Microsoft Download Center

Za vi?e informacija o preuzimanju datoteka sa lokacije Microsoft Download Center kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka podr?ke sa usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Stranice za preuzimanja za odre?ene proizvode

Windows XP

Za preuzimanja za Windows XP posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/xp-downloads#2TC=featured

Windows 2000

Za Windows 2000 ispravke posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/downloads/win2k.mspx

Internet Explorer

Za Internet Explorer ispravke posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/internet-explorer/download-ie

Windows Media Player

Za Windows Media Player ispravke posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/windows-media-player

Office Updates

Za Office ispravke posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/downloads/default.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 323166 - Poslednji pregled: 30. april 2013. - Revizija: 25.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseadvanced kbresolve kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbmgmtservices kbhowtomaster KB323166

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com