ID c?a bài: 322756 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? sao lưu s? ki?m nh?p trong Windows XP.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu s? ki?m nh?p trong Windows Vista và Windows 7, xin vui l?ng xem các liên k?t ? cu?i bài vi?t.

sao lưu s? ki?m nh?p

Hư?ng d?n s? d?ng bư?c đ? sao lưu s? ki?m nh?p trong Windows XP

Click here to show/hide solution

Khôi ph?c s? ki?m nh?p

Các bư?c hư?ng d?n s? d?ng đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p trong Windows XP

S? d?ng khôi ph?c H? th?ng đ? hoàn tác nh?ng thay đ?i registry trong Windows XP

Click here to show/hide solution

Gi?i pháp tương t?

Click here to show/hide solution

Thông tin cho các hệ điều hành Windows và ngư?i dùng cao c?p

Click here to show/hide solution

Thu?c tính

ID c?a bài: 322756 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 19.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? khóa: 
kbresolve kbacwsurvey kbregistry kbgpo kbbackup kbhowtomaster kbenv kbmt KB322756 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 322756

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com