Ngư?i m?i B?t đ?u hư?ng d?n đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322743 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này tr?nh bày m?t cách ti?p c?n có h? th?ng đ? giúp b?n gi?i quy?t thông báo l?i khác nhau và các v?n đ? trong Microsoft Word. B?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? gi?i quy?t thông báo l?i khác nhau và các v?n đ? trong Word:
 • Theo cách th? công
 • S? d?ng các vi?c kh?c ph?c s? c? các ti?n ích trong m?u h? tr?
N?u b?n mu?n th?c hi?n các bư?c s? d?ng h?u ích kh?c ph?c s? c?, B?t đ?u v?i bư?c 1. N?u b?n mu?n th?c hi?n các bư?c theo cách th? công, B?t đ?u v?i bư?c 2.

Th?c hi?n các bư?c, đ?, cho đ?n khi v?n đ? c?a b?n đư?c gi?i quy?t.

Thông tin thêm

B?n có th? d? dàng th?c hi?n h?u h?t các th? t?c trong bài vi?t này khi b?n s? d?ng t? h? tr? m?u.

Bư?c 1: cài đ?t chuyên bi?t h? tr? m?u

M?u này làm cho nó d? dàng đ? B?t đ?u t? v?i thi?t l?p m?c đ?nh và đ? đ?i tên ho?c xoá các m?c c? th? mà có th? gây ra v?n đ?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t t? h? tr? m?u, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
820919 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n B?t đ?u ho?c s? d?ng Word 2003 ho?c Word 2002

Bư?c 2: B?t đ?u t? v?i các cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh

Khi b?n B?t đ?u (ho?c b?) t?, m?t s? s? ki?n x?y ra mà có th? ?nh hư?ng đ?n hành vi và hi?u su?t c?a t?. Nh?ng s? ki?n này bao g?m t?i m?u Normal.dot, đ?c m?t s? Windows Registry keys và t?i add-in và các t?p tin trong m?c tin thư thoại kh?i đ?ng.

Đ? B?t đ?u Microsoft Word v?i các thi?t l?p m?c đ?nh b?ng cách s? d?ng các m?u h? tr?, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
820919 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n B?t đ?u ho?c s? d?ng Word 2003 ho?c Word 2002
Đ? B?t đ?u Microsoft Word v?i m?c đ?nh cài đ?t chuyên bi?t theo cách th? công, B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các chuy?n đ?i/a. Đ? B?t đ?u t? v?i switch/a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí các t?p tin Winword.exe.

  Lưu ?
  theo m?c đ?nh, chương tr?nh này là ? v? trí sau tùy thu?c vào phiên b?n c?a b?n t?:

  Word 2003
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  Word 2002
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 3. Trong các m? h?p, nh?p đư?ng d?n cho Winword.exe t?p tin b?n t?m th?y nó ? bư?c 1.
 4. Kèm theo đư?ng d?n trong d?u ki?m ngo?c kép v? v?y mà nó là tương t? như sau đây:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe"
 5. Trong các m? h?p, di chuy?n điểm chèn đ? sau khi các d?u ki?m ngo?c kép vào các báo cáo đư?ng d?n.
 6. Nh?p m?t không gian, và sau đó lo?i/a.

  Tuyên b? con đư?ng bây gi? trông gi?ng như sau:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" / a
 7. Nh?p vào OK.

  Lưu ? B?n ph?i g? các chuy?n đ?i/a bên ngoài các d?u ki?m ngo?c kép. N?u b?n nh?p các chuy?n đ?i/a bên trong d?u ki?m ngo?c kép, b?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại mà là tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây khi b?n c? g?ng ch?y l?nh:
  Không th? t?m th?y t?p ' C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe / a' (ho?c m?t trong các thành ph?n c?a nó). Đ?m b?o r?ng đư?ng d?n và tên t?p là chính xác và r?ng t?t c? yêu c?u thư vi?n có s?n.
  Windows không th? t?m th?y ' C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe / a'. Đ?m b?o r?ng b?n g? tên chính xác, và sau đó th? l?i. Đ? tra c?u m?t t?p tin, nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
Microsoft Word bây gi? B?t đ?u v?i các thi?t l?p m?c đ?nh.H?y xem xét các đư?ng d?n sau đây:
 • Đư?ng d?n 1. N?u b?n có kinh nghi?m v?n đ? khi b?n B?t đ?u t?, đ? thatproblem x?y ra khi b?n B?t đ?u T? Th?i đi?m này?
 • Đư?ng d?n 2. N?u b?n có kinh nghi?m v?n đ? khi b?n b? thu?c lá t?, c? g?ng đ? quitWord bây gi?. Không v?n đ? v?n c?n x?y ra?
 • Đư?ng d?n 3. N?u b?n không b?nh thư?ng kinh nghi?m v?n đ? m?t khi b?n B?t đ?u orquit t?, ti?n hành bư?c 3 và c? g?ng đ? tái t?o v?n đ? bây gi?.
N?u b?n tr? l?i có, v?n đ? v?n c?n x?y ra , ho?c là 1 con đư?ng ho?c đư?ng d?n 2, sau đó v?n đ? là r?t có th? trong môi trư?ng Windows. Đ? cô l?p v?n đ? trong môi trư?ng Windows, kh?i đ?ng l?i Windows v?i m?t kh?i đ?ng ch? đ? s?ch ho?c an toàn. Sau đó l?p l?i bư?c 2 và c? g?ng đ? tái t?o v?n đ?.

N?u v?n đ? l?i xu?t hi?n sau khi m?t kh?i đ?ng ch? đ? s?ch ho?c an toàn trong Windows, và b?n B?t đ?u t? v?i các cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh, sau đó b?n có th? c?n ph?i cài xác lập lại Windows và/ho?c t?. N?u v?n đ? không x?y ra, v?n đ? là v?i m?t thành ph?n b?nh thư?ng đư?c n?p khi b?n kh?i đ?ng Windows. B?n có th? c?n ph?i liên h? v?i h? tr? Microsoft Windows đ? thêm các bư?c g? r?i.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm s?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t s?ch kh?i đ?ng trong Windows XP
281770 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? Windows 2000
267288 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition
180902 Làm th? nào đ? B?t đ?u m?t máy tính d?a trên Windows trong ch? đ? an toàn
N?u b?n tr? l?i không, v?n đ? không x?y ra bây gi?1 con đư?ng ho?c đư?ng d?n 2, v?n đ? là v?i m?t trong các m?c đ? đư?c b? qua b?i B?t đ?u t? v?i các cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh. Đ? gi?i quy?t v?n đ?, h?y làm theo các bư?c trong m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

Đ? ti?p t?c s? d?ng ti?n ích kh?c ph?c s? c? trong h? tr? m?u, nh?p vào liên k?t bài vi?t ? đây:
820919 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n B?t đ?u ho?c s? d?ng Word 2003 ho?c Word 2002
Bài vi?t cung c?p m?t quá tr?nh t?ng bư?c đ? xác đ?nh thành ph?n đó gây ra s? c?.

Đ? ti?p t?c s? d?ng phương pháp th? công, nh?p vào liên k?t bài vi?t ? đây:
259413 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? có th? x?y ra khi b?n B?t đ?u ho?c làm vi?c trong Word 2000, Word 2002 và Word 2003

Bư?c 3: C? g?ng đ? tái t?o v?n đ?

Sau khi b?n B?t đ?u Word như mô t? trong bư?c 2, c? g?ng đ? tái t?o v?n đ?. Ví d?, c? g?ng đ? m? tài li?u c?a b?n, và xem li?u v?n đ? l?i xu?t hi?n.
 • N?u v?n đ? l?i xu?t hi?n, h?y chuy?n sang bư?c 4 cho moretroubleshooting bư?c.-
 • N?u v?n đ? không x?y ra, m?t trong nh?ng g? các thành ph?n vô hi?u hóa trong bư?c 2 đ? gây ra v?n đ?. B?n ph?i tuân theo stepslisted trong m?t trong các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau: đ? ti?p t?c s? d?ng ti?n ích kh?c ph?c s? c? trong h? tr? m?u, nh?p vào liên k?t bài vi?t ? đây:
  820919 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n B?t đ?u ho?c s? d?ng Word 2003 ho?c Word 2002
  Đ? ti?p t?c s? d?ng phương pháp th? công, nh?p vào liên k?t bài vi?t ? đây:
  259413 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? có th? x?y ra khi b?n B?t đ?u ho?c làm vi?c trong Word 2000, Word 2002 và Word 2003
  Sau khi b?n hoàn thành m?i bư?c trong bài vi?t b?n đ? ch?n, c? g?ng đ? reproducethe v?n đ? m?t l?n n?a. N?u v?n đ? l?i xu?t hi?n, đi đ?n bư?c ti?p theo. N?u các problemdoes không x?y ra, thành ph?n đó gây ra s? c?.

Bư?c 4: Xác đ?nh khu v?c v?n đ?

B?n đ?t đ?n bư?c này b?i v? b?n xác đ?nh r?ng v?n đ? không x?y ra khi b?n B?t đ?u ho?c b? thu?c lá t?, ho?c v?n đ? v?n c?n x?y ra khi b?n làm vi?c v?i tài li?u c?a b?n trong khi t? đang ch?y v?i các thi?t l?p m?c đ?nh.

Trư?c khi b?n đi xa hơn, th? các cách sau:
 • Không v?n đ? x?y ra trong chương tr?nh khác?

  N?u v?n đ? x?y ra trong các chương tr?nh khác hơn so v?i Word, mostlikely v?n đ? là không ph?i v?i t? nhưng v?i Microsoft Windows, m?t thành ph?n ofWindows, ho?c m?t ph?n m?m đang ch?y trong n?n. Althoughsome c?a các m?o g? r?i và các gi?i pháp có th? trong bài vi?t này mayhelp b?n đ? gi?i quy?t l?i bên ngoài Word, tr?ng tâm c?a bài vi?t này là toresolve l?i hơn c? th? đ?i v?i Word.

  Đ? thêm assistancewhen làm vi?c trong Windows, h?y xem các tài nguyên sau:

  Các Trung tâm h? tr? WindowsXP:
  http://support.Microsoft.com/default.aspx?xmlid=FH%3BEN-US%3Bwinxp
  Trung tâm h? tr? c?a Windows 2000:
  http://support.Microsoft.com/ph/1131
  Trung tâm h? tr? Windows Millennium Edition:
  http://support.Microsoft.com/default.aspx?xmlid=FH%3BEN-US%3Bwinme
 • Không v?n đ? ch? ?nh hư?ng đ?n m?t tài li?u nh?t đ?nh?

  N?u v?n đ? là c? th? cho m?t tài li?u nh?t đ?nh, thedocument có th? b? hư h?ng. Đ? th? nghi?m này, t?o m?t tài li?u m?i, và sau đó seewhether b?n có th? sao chép các v?n đ? trong các tài li?u m?i. Đ? t?o ra m?t newdocument, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên menu t?p , b?m vào t?o m?i.
  2. Trong Tài li?u m?i cho ngăn tác v?, nh?p vào Tài li?u tr?ng, và sau đó nh?p vào OK.
  3. T?o m?t tài li?u tương t? như các tài li?u mà đ? gây ra nh?ng v?n đ?.
  N?u v?n đ? c?ng x?y ra trong tài li?u m?i, các problemis không liên quan đ?n m?t tài li?u b? hư h?ng. B? qua t?i ph?n ti?p theo c?a articleto này ti?p t?c kh?c ph?c s? c? v?n đ?.

  N?u v?n đ? không notoccur trong m?t tài li?u m?i, tài li?u g?c có th? b? hư h?ng. Damageddocuments thư?ng hi?n th? hành vi đó không ph?i là m?t ph?n c?a thi?t k? chương tr?nh (forexample, repagination vô h?n, tài li?u không chính xác b? trí và đ?nh d?ng, có các kí t? đ?i di?n trên màn h?nh, thông báo l?i trong quá bộ x? l? văn b?n, thesystem d?ng đáp ?ng khi b?n t?i ho?c xem các t?p tin, ho?c b?t k? unusualbehavior khác mà không th? đư?c quy cho ho?t đ?ng đi?n h?nh c?a chương tr?nh).M?t s? hành vi này có th? đư?c gây ra b?i các y?u t? khác hơn so v?i documentdamage.

  Đ? giúp lo?i b? các y?u t? khác, h?y làm theo các troubleshootingsteps:
  • tra c?u các hành vi tương t? trong các tài li?u khác.
  • tra c?u các hành vi tương t? trong các chương tr?nh khác.
  • Đưa tài li?u đ? c?p đ?n m?t máy tính, và sau đó c? g?ng l?p l?i hành vi.
 • Không v?n đ? ch? x?y ra khi b?n th?c hi?n m?t ch?c năng nh?t đ?nh trong Word?

  Hơn n?a xác đ?nh nơi v?n đ? t?n t?i, b?n mustdefine nh?ng g? b?n đang làm khi v?n đ? x?y ra.

V?n đ? x?y ra khi tôi c? g?ng đ? thay đ?i ch?nh s?a tài li?u.

Đi?u này có th? đư?c gây ra b?i m?t s? đi?u ki?n, bao g?m nh?ng đi?u sau đây: từ điển riêng có b? hư h?ng?

Khi b?n nh?p m?t không gian ho?c nh?n ENTER sau m?t t?, n?n chính t? và ng? pháp ki?m tra c? g?ng đ? ki?m tra t?. N?u n?n chính t? và ng? pháp ki?m tra không t?m các t? trong t? đi?n chính, n?n chính t? và ng? pháp ki?m tra trông trong t? đi?n tùy ch?nh. Khi b?n nh?p vào chính t? và ng? pháp và sau đó nh?p vào Thêm đ? thêm t? vào t? đi?n chính t?, t? th?c s? đư?c thêm vào t? đi?n tùy ch?nh. N?u t? đi?n tùy ch?nh b? hư h?i cho m?t s? l? do, m?t l?i x?y ra khi b?n c? g?ng ch?y chính t? và ng? pháp.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291176 B?n nh?n đư?c m?t "t? đi?n tùy ch?nh là đ?y đ?. T? đ? không đư?c thêm"l?i tin thư thoại khi b?n thêm m?t t? vào t? đi?n tùy ch?nh trong Word 2003 và trong Word 2002

T?p tin AutoCorrect (ACL) gây ra v?n đ??

Khi b?n nh?p m?t không gian ho?c nh?n ENTER, tính năng AutoCorrect n?n c? g?ng đ? ch?nh s?a các l?i chính t? ho?c ng? pháp c?a m?t t? ho?c thêm các bi?u tư?ng đ?c bi?t thay v? m?t s? kí t? đ?i di?n. Danh sách AutoCorrect (ACL) lưu tr? danh sách nh?ng g? t? ho?c các kí t? đ?i di?n đ? hành đ?ng khi, và nh?ng g? đ? thay th? cho h?.

N?u ACL tranh b? hư h?ng, m?t v?n đ? x?y ra khi t? c? g?ng đ? truy c?p vào các t?p tin ACL. Đ? s?a v?n đ? này, sao lưu danh sách AutoCorrect cho máy tính c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
269006 Làm th? nào đ? di chuy?n AutoCorrect m?c gi?a các máy tính trong Word 2002

826147 Làm th? nào đ? di chuy?n t? AutoCorrect m?c gi?a các máy tính trong Word 2003
Sau khi b?n sao lưu danh sách AutoCorrect, tra c?u m?t danh sách các .acl t?p trên máy tính c?a b?n. Đ?i tên m?i c?a các t?p tin .acl, và sau đó kh?i đ?ng l?i t? cách b?n thư?ng làm.

Lưu ?Các t?p tin .acl có th? đư?c tùy ch?nh đ? b?n có th? nh?p cá nhân AutoCorrect m?c. N?u b?n đ?i tên các t?p tin, b?n s? m?t b?t k? tùy ch?nh mà đ? đư?c th?c hi?n. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đ?i tên và không xóa các t?p tin .acl.

N?u v?n đ? s?a ch?a, b?n đ? xác đ?nh v?n đ? là m?t t?p tin b? hư h?ng ACL. Đ? hoàn thành bư?c này, b?m vào d? t?m và s?a ch?a trên menu Tr? giúp , và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh đ? s?a ch?a b?t k? l?i nào khác trong Word.

N?u v?n đ? không đư?c s?a ch?a, khôi ph?c l?i danh sách AutoCorrect c?a b?n b?ng cách làm theo các bư?c trong m?t trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c trư?c, "Di chuy?n t? AutoCorrect m?c gi?a các máy tính trong Word 2002."
ho?c "Di chuy?n t? AutoCorrect m?c gi?a các máy tính trong Word 2003."
Là n?n chính t? và ng? pháp ki?m tra gây ra v?n đ??

Khi b?n nh?p m?t không gian ho?c nh?n ENTER, n?n chính t? và ng? pháp ki?m tra xác minh nh?ng g? b?n g?. N?u n?n chính t? và ng? pháp ki?m tra t?m th?y m?t t? sai chính t? ho?c ng? pháp sai l?m, nó lá c? nh?ng g? b?n g? như m?t t? sai chính t? (v?i m?t g?ch dư?i g?n sóng đ?) ho?c là m?t sai l?m ng? pháp (v?i m?t g?ch dư?i g?n sóng màu xanh lá cây). N?u các t?p tin chính t? ho?c ng? pháp t?p tin b? hư h?ng, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i khi b?n g?. Đ? xác đ?nh xem đây là v?n đ?, t?t n?n chính t? và ng? pháp ki?m tra, và sau đó c? g?ng đ? tái t?o v?n đ?.

Đ? t?t (ho?c b?t) n?n chính t? và ng? pháp ki?m tra, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u này, n?u có th?.
 2. Ngay l?p t?c, trư?c khi b?n làm b?t c? đi?u g? khác, b?m vào tu? ch?n trên tr?nh đơn công c? .
 3. Nh?p vào tab chính t? và ng? pháp .
 4. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm ki?m tra chính t? như là youtype và hộp kiểm ki?m tra ng? pháp khi b?n nh?p.
 5. Nh?p vào OK, và sau đó c? g?ng đ? tái t?o v?n đ?.
N?u v?n đ? đi?u ch?nh, ho?c n?u b?n không th? ch?y ki?m tra trư?c, v?n đ? có th? đư?c gây ra b?i t?p tin b? hư h?ng chính t? ho?c ng? pháp t?p tin (hi?u đinh công c?). Đ? kh?c ph?c s? c?, ch?y phát hi?n và s?a ch?a trên menu Tr? giúp . Sau khi b?n ch?y phát hi?n và s?a ch?a, b?t trên n?n chính t? và ng? pháp ki?m tra.

N?u v?n đ? không đư?c s?a ch?a, ti?p t?c kh?c ph?c s? c? b?ng cách làm theo các bư?c trong ph?n "Là phông ch? Damaged?" c?a bài vi?t này.
Các phông ch? b? hư h?ng?

M?t phông ch? b? hư h?ng có th? gây ra m?t l?i trang không h?p l? khi b?n đang làm vi?c v?i Microsoft Word (ho?c b?t k? chương tr?nh Windows nào khác).

N?u m?t tài li?u d?ng đáp ?ng trong khi b?n đang làm vi?c trong nó, c? g?ng đ? xác đ?nh phông ch? trong tài li?u, và sau đó áp d?ng các phông ch? cho m?t tài li?u m?i mà d?a trên các m?u Normal.dot. N?u v?n đ? x?y ra trong tài li?u m?i, gi?m s? lư?ng các phông ch? trong tài li?u m?i t?ng ngư?i m?t, cho đ?n khi ch? có phông ch? đó gây ra v?n đ? v?n c?n.

Lưu ?: The Tahoma phông ch? đư?c s? d?ng trong hộp thoại, menu trong Word và văn ph?ng. N?u t? đ? v? khi b?n B?t đ?u nó, m?t nguyên nhân có th? có m?t phông ch? Tahoma b? hư h?ng. Làm theo các bư?c đ? lo?i b? và cài đ?t chuyên bi?t l?i các font Tahoma.

Sau khi b?n xác đ?nh ho?c nghi ng? r?ng m?t phông ch? b? hư h?ng, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau đ? lo?i b? và cài đ?t chuyên bi?t l?i các font.

Lưu ?: th? t?c này lo?i b? phông ch? t? h? th?ng c?a b?n và yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i phông ch? t? ngu?n g?c c?a nó.
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Microsoft Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.

  Lưu ?: trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 3. Nh?p đúp vào phông ch?.
 4. Kéo các phông ch? (ho?c phông ch?) mà b?n ngh? có th? b? hư h?i toyour máy tính đ? bàn (ho?c m?t s? khác đ?a đi?m bên ngoài C?p Phông). Isnow ch? "g? b?" t? máy tính c?a b?n. Trong b?t k? tài li?u đư?c đ?nh d?ng v?i thatfont, m?t font s? đư?c thay th?.
 5. Đóng c?p phông, kh?i đ?ng l?i t? như b?n thư?ng làm (mà không c?n s? d?ng chuy?n đ?i/a ), và sau đó c? g?ng đ? tái t?o v?n đ?.
N?u v?n đ? s?a ch?a, m?t phông ch? b? hư h?ng có th? là nguyên nhân c?a v?n đ?. Đ? gi?i quy?t v?n đ?, ch?y phát hi?n và s?a ch?a trên menu Tr? giúp . Sau khi b?n ch?y phát hi?n và s?a ch?a, c? g?ng đ? tái t?o v?n đ?.

Lưu ?: n?u phông ch? mà b?n g? b? đ?n t? m?t chương tr?nh ph?n m?m khác nhau, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh đó đ? thay th? ch? trên h? th?ng c?a b?n.
V?n đ? x?y ra khi tôi c? g?ng đ? in ho?c thay đ?i đ?nh d?ng vào tài li?u.

N?u v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? in ho?c thay đ?i đ?nh d?ng trong tài li?u Word c?a b?n, ph?n này có th? giúp b?n xác đ?nh cho dù v?n đ? là do tr?nh đi?u khi?n máy in ho?c tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n. Làm theo các bư?c, và sau đó th? nghi?m đ? xem li?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong Word. B?n có th? c?n ph?i l?p l?i các bư?c nhi?u l?n đ? xác đ?nh cho dù v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách thay đ?i đ? tr?nh đi?u khi?n máy in ho?c tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n.

Máy in:

T? thư?ng xuyên truy v?n các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in cho thông tin t? c?n khi t? đ?nh d?ng và in m?t tài li?u. M?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in b? hư h?ng có th? gây ra m?t trang không h?p l? l?i hay ngo?i l? l?i x?y ra khi b?n đang làm vi?c trong m?t tài li?u.

H?u h?t các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in không - PostScript PCL s? d?ng m?t t?p tin l?i ph? bi?n đư?c g?i là các t?p tin Unidrv.dll. Đi?u này bao g?m Microsoft Fax và chung/văn b?n ch?. V? l? do này, n?u b?n đang s? d?ng m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in PCL và b?n mu?n đ? kh?c ph?c s? c? tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t tr?nh đi?u khi?n máy in-PCL.

H?u như t?t c? các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in PostScript s? d?ng m?t t?p tin l?i ph? bi?n đư?c g?i là các t?p tin Pscript.drv. V? l? do này, n?u b?n đang s? d?ng m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in PostScript và b?n mu?n đ? kh?c ph?c s? c? tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in PostScript.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291336 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? in ?n trong Word 2002 (ph?n 1)
291344 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? in ?n trong Word 2002 (ph?n 2)
Ch? đ? sau đây đư?c bao ph? trong ph?n 1:
 • M?t s? thông đi?p l?i c? th? tôi có th? nh?n đư?c là g??
Các ch? đ? đư?c b?o hi?m trong ph?n 2:
 • Làm th? nào đ? lo?i b? tài li?u c? th? PrintingProblems
 • M?t s? nh?ng th? khác mà tôi có th? th? là g??
 • Tài nguyên b? sung x? l? s? c?
 • Tùy ch?n h? tr? c?a Microsoft
Video:

T? thư?ng xuyên truy v?n tr?nh đi?u khi?n video cho thông tin t? c?n khi t? đ?nh d?ng và in tài li?u. M?t tr?nh đi?u khi?n video b? hư h?ng có th? gây ra m?t l?i trang không h?p l?, l?i ngo?i l?, ho?c các v?n đ? khác. Như m?t bài ki?m tra đ? xác đ?nh li?u tr?nh đi?u khi?n video gây ra s? c?, thi?t l?p tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t tương h?p v? sau th?p nh?t trong Word.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? Hi?n th? video ho?c thông báo l?i cho tr?nh đi?u khi?n video s? hi?n th? khi b?n B?t đ?u ho?c s? d?ng Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307960 Các ngu?n l?c đ? g? r?i Hi?n th? các v?n đ? trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? Hi?n th? video ho?c thông báo l?i cho tr?nh đi?u khi?n video s? hi?n th? khi b?n B?t đ?u ho?c s? d?ng Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me), nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
127139 G? r?i các v?n đ? video trong Windows

Bư?c 5: Nh?ng g? đ? th? khi v?n đ? không đư?c gi?i quy?t

N?u các bư?c trong bài vi?t này không gi?i quy?t v?n đ? b?n g?p ph?i trong Word, xin vui l?ng truy c?p Trung tâm h? tr? t? lúc các Microsoft Web site sau:
http://support.Microsoft.com/default.aspx?xmlid=FH%3BEN-US%3Bwd2002

Tùy ch?n h? tr? c?a Microsoft

N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? này, m?t s? h? tr? tùy ch?n có s?n đ? h? tr? b?n.

Nhanh chóng t?m th?y câu tr? l?i cho m?nh tr?c tuy?n

S? d?ng Microsoft h? tr? tr?c tuy?n đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft và các ngu?n l?c k? thu?t cho câu tr? l?i nhanh chóng, chính xác. B?n c?ng có th? tùy ch?nh các web site đ? ki?m soát tra c?u c?a b?n.

Đ? B?t đ?u tra c?u c?a b?n, trình duyệt Web site sau:
http://www.Microsoft.com/support/

H? tr? s?n ph?m Microsoft

Liên h? v?i m?t chuyên nghi?p h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft đ? giúp b?n kh?c ph?c s? c? v?n đ?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c thu th?p Tr? giúp kh?c ph?c s? c? Microsoft Word, nh?p vào v? Microsoft word trên menu Tr? giúp , và sau đó b?m vào H? tr? công ngh? cao.

Microsoft gi?i pháp nhà cung c?p

Nhà cung c?p gi?i pháp c?a Microsoft là t? ch?c đ?c l?p đ? cùng h?p tác v?i Microsoft đ? s? d?ng công ngh? đ? gi?i quy?t v?n đ? kinh doanh cho công ty c?a t?t c? các kích c? và các ngành công nghi?p.

Đ? xác đ?nh v? trí nhà cung c?p gi?i pháp c?a Microsoft trong khu v?c c?a b?n ? M? và Canada, g?i Microsoft Sales Information Center t?i (800) 426-9400. N?u b?n đang ? bên ngoài Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, liên h? v?i chi nhánh đ?a phương c?a b?n. Đ? xác đ?nh v? trí các công ty con c?a b?n, h?y s? xem theo web site Microsoft th? gi?i r?ng văn ph?ng t?i:
http://www.Microsoft.com/Worldwide/

Thu?c tính

ID c?a bài: 322743 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbdta kbhowtomaster kbmt KB322743 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 322743

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com