Svar?gi! Windows XP SP3 nevar instal?t, ja j?su dator? darbojas oper?t?jsist?mas Windows XP 64 bitu versija. (K? noteikt, vai dators izmanto Windows 32 vai 64 bitu versiju)

Datora atjaunin??anu, dro??bu un pareizu darb?bu var nodro?in?t, instal?jot izmantotajai oper?t?jsist?mai paredz?tus atjaunin?jumu failus. Lai atvieglotu oper?t?jsist?mas Windows XP atjaunin?jumu un labojumfailu instal??anu, korpor?cija Microsoft apkopo ?os atjaunin?jumus un labojumfailus servisa pakotn?s. Servisa pakotnes uzlabo un atjaunina datora funkcionalit?ti.

Priek?nosac?jumi

Pirms oper?t?jsist?mas Windows XP SP3 instal??anas dator? j?b?t instal?tai sist?mai Windows XP SP2 vai Windows XP SP1.

K? noteikt, vai man? dator? ir instal?ta servisa pakotne

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  1. Noklik??iniet uz S?kt.
  2. Lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet ??du komandu un p?c tam noklik??iniet uz Labi:
    winver
    Piez?me. Dialoglodzi?? tiek par?d?ta t? Windows versija un servisa pakotnes, kas ir instal?tas j?su dator?.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Ieg?t Windows XP SP3

Lejupiel?d?t un instal?t Windows XP SP3

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Uzzi?as

K?di labojumi ir iek?auti Windows XP 3. servisa pakotn?

Probl?mas, kas saist?tas ar Windows XP 3. servisa pakotni

Par ?o rakstu

Raksta ID: 322389
P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts
Attiecas uz:: Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.