B?n không th? t?o đi?m khôi ph?c v?i m?t tr?nh đi?u khi?n HighPoint cài đ?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322246 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng ti?n ích khôi ph?c h? th?ng đ? t?o ra m?t đi?m khôi ph?c trên máy tính c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Khôi ph?c h? th?ng đ? không th? t?o đi?m khôi ph?c. Vui l?ng kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và ch?y l?i khôi ph?c h? th?ng.
M?t vài s? ki?n có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n. Nh?ng s? ki?n này có th? tương t? như:
S? ki?n ngu?n: SRService
S? ki?n s?: 832
ID s? ki?n: 74
S? ki?n lo?i: EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
Thông báo: Khôi ph?c h? th?ng giám sát đ? đư?c vô hi?u hóa trên m?i ?.

S? ki?n ngu?n: SRService
S? ki?n s?: 836
ID s? ki?n: 73
S? ki?n lo?i: EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
Thông báo: Khôi ph?c h? th?ng giám sát đ? đư?c kích ho?t trên m?i ?.

S? ki?n ngu?n: SRService
S? ki?n s?: 749
ID s? ki?n: 72
S? ki?n lo?i: EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
Thông báo: Giám sát khôi ph?c h? th?ng đ? vô hi?u hóa trên ? đ?a DriveLetter.
Khi v?n đ? này x?y ra, b?n có th? t?o đi?m khôi ph?c n?u b?n t?t Khôi ph?c h? th?ng và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Tuy nhiên, v?n đ? reoccurs sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u tr?nh đi?u khi?n c?a nhà s?n xu?t cho m?t lo?i h?nh đi?u khi?n HighPoint RAID, HPT370, HPT370A hay HPT372 đ? đư?c cài đ?t. V?n đ? này có th? x?y ra v?i s?a đ?i tr?nh đi?u khi?n 2,30 và 2,31, không đi?n t? đăng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1 (ưa thích)

Có đư?c và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n đư?c thi?t k? cho Windows XP.

N?u đ?a CD Windows XP không bao g?m tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cho thi?t b? c?a b?n, t?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n trên Microsoft Windows c?p nh?t trang web. N?u tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t không s?n có, t?m trên trang Web c?a nhà s?n xu?t thi?t b?, ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o đ? h?i v? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n. N?u không có tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t không có s?n, th?c hi?n theo các bư?c trong cách 2.

Phương pháp 2

Lưu ? r?ng phương pháp này đ? không đư?c th? nghi?m b?i Microsoft. Tuy nhiên, phương pháp này đ? đư?c xác nh?n b?i các công ngh? HighPoint.
 1. Khởi động lại máy tính.
 2. Sau khi máy tính đ? hoàn t?t các các quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra), nh?n F8, và ch?n Ch? đ? an toàn trên các C?a s? tùy ch?n nâng cao tr?nh đơn.

  N?u b?n g?p khó khăn khi nh?n đư?c đ? các C?a s? tùy ch?n nâng cao tr?nh đơn, b?m F8 liên t?c như c?a b?n b?t đ?u máy tính.
 3. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr?, ho?c b?ng cách s? d?ng b?t k? tài kho?n có Ngư?i qu?n tr? c?p phép.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i %SystemRoot%\system32\drivers\, sau đó b?m Ok.
 5. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 6. B?m vào các Xem tab.
 7. Dư?i T?p và c?p ?n, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? các t?p và c?p ?n h?p ki?m. Nh?n vào đây đ? xóa các ?n ph?n m? r?ng cho các ki?u t?p đ? bi?t ki?m tra h?p và sau đó b?m Xóa các ?n đư?c b?o v? h? đi?u hành tác ph?m (khuy?n cáo) h?p ki?m.

  LƯU ?: B?n có th? đ?o ngư?c nh?ng thay đ?i sau khi b?n hoàn t?t th? t?c này.
 8. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n s? l?a ch?n c?a b?n, nh?p vào Có.
 9. Xác đ?nh v? trí t?p Hptpro.sys. Nh?p chu?t ph?i vào t?p, và sau đó Nh?p vào Xóa b?.
 10. Khởi động lại máy tính.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302796 X? l? s? c? khôi ph?c h? th?ng trong Windows XP
Thông tin v? cách liên l?c v?i các công ty bên th? ba đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322246 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb kbmt KB322246 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322246

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com