Ngôn ng? nh?p c?a Terminal Server khách hàng không kh?p v?i c?a phiên làm vi?c h? ph?c v? đ?u cu?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322042
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi m?t khách hàng Terminal Server k?t n?i v?i m?t máy tính Terminal Server, b? trí bàn phím đư?c gi? l?i nhưng các thi?t l?p ngôn ng? nh?p có th? không phù h?p v?i mà c?a khách hàng.

Ví d?, n?u khách hàng c?a b?n đư?c c?u h?nh v?i m?t thi?t l?p ngôn ng? nh?p c?a Pháp và thi?t đ?t b? trí bàn phím ti?ng Pháp (Canada), phiên Terminal Server m?c đ?nh m?t thi?t l?p ngôn ng? nh?p c?a ti?ng Anh và thi?t đ?t b? trí bàn phím ti?ng Pháp (Canada).

NGUYÊN NHÂN

Terminal Server khách hàng s? xác đ?nh b? trí bàn phím và ngôn ng? nh?p c?a phiên Terminal Server b?ng cách g?i b? trí bàn phím hi?n t?i. Tuy nhiên, b? trí bàn phím nhóm th? không đúng cách duy tr? cài đ?t ngôn ng? nh?p c?a h?.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Sau khi b?n cài đ?t các hotfix, KY sau đây s? cho phép các hành vi khác nhau trên máy ch?. Sau khi ngư?i dùng đăng nh?p máy tính Terminal Server, phiên giao d?ch s? d?ng b? trí bàn phím m?c đ?nh đư?c lưu gi? trong h? sơ ngư?i dùng thay v? c?a b? trí đư?c cung c?p b?i các khách hàng máy ch? đ?u cu?i.

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  B? trí HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: IgnoreRemoteKeyboardLayout
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Dữ liệu giá trị: 1
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Sau khi b?n l?n đ?u tiên k?t n?i v?i máy tính Terminal Server, c?u h?nh m?c đ?nh b? trí bàn phím và ngôn ng? nh?p mà b?n mu?n, và sau đó đăng xu?t. Sau đó t?t c? các ngư?i dùng logons s? s? d?ng m?c đ?nh b? trí bàn phím và ngôn ng? nh?p t? h? sơ.

Đ? thay đ?i b? trí bàn phím cho m?t mi?n đ?a phương đ?u vào đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? công c? tùy ch?n vùng trong b?ng đi?u khi?n.
 2. B?m vào các Đ?u vào mi?n đ?a phương tab, b?m vào các ngôn ng? có b? trí bàn phím ho?c input method editor mà b?n mu?n thay đ?i theo Ngôn ng? nh?p, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trong các Đ?u vào mi?n đ?a phương thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào bàn phím b? trí ho?c đ?u vào phương pháp editor mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size    File name
  ------------------------------------------------------------------------
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5781  123,664 adsldp.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5781  131,344 adsldpc.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5781   62,736 adsmsext.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5940  358,160 advapi32.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5265   42,256 basesrv.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5855   49,424 browser.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5943  135,952 dnsapi.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5595   96,016 dnsrslvr.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5722   45,328 eventlog.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5907  222,992 gdi32.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5859  145,680 kdcsvc.dll
  04-Jun-2002 10:31 5.0.2195.5859  199,952 kerberos.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.4928  708,880 kernel32.dll
  15-Jul-2002 04:52 5.0.2195.5940   71,024 ksecdd.sys
  22-Jul-2002 12:54 5.0.2195.5960  507,152 lsasrv.dll
  22-Jul-2002 12:54 5.0.2195.5960   33,552 lsass.exe
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.4733  332,560 msgina.dll
  23-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5966  108,304 msv1_0.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5979  307,472 netapi32.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5966  360,720 netlogon.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5979  916,752 ntdsa.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5966  387,344 samsrv.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5951  129,296 scecli.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5951  302,864 scesrv.dll
  18-Jul-2002 13:45 5.0.2195.5950   64,000 sp3res.dll
  25-Jun-2001 15:17 3.10.0.103    47,808 user.exe
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5931  379,664 user32.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5968  369,936 userenv.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5859   48,912 w32time.dll
  04-Jun-2002 10:32 5.0.2195.5859   57,104 w32tm.exe
  17-Jul-2002 07:45 5.0.2195.5948 1,642,416 win32k.sys
  03-May-2002 07:31 5.0.2195.5731  178,960 winlogon.exe
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5935  243,472 winsrv.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5944  125,712 wldap32.dll
  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5774   72,976 wmicore.dll
				

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

B?n có th? c?u h?nh Terminal Server RDP khách hàng đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này mà không c?n cài đ?t các hotfix. Đ? làm như v?y, thi?t l?p khóa registry sau đây cho b? trí bàn phím trư?c khi s? thay th? x?y ra. B?n c?ng có th? c?u h?nh các khách hàng đ? thi?t l?p h? sơ c?a các phiên h?p thay th? quay l?i b? trí bàn phím. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. L?y ID mi?n đ?a phương t? các Ch?t thay th? baám giö? phím.

  Ví d?, phím sau đây s? gi? giá tr? nhóm th? c?a bàn phím. Các 00000c0c giá tr? đang đư?c thay th? đ? b? trí bàn phím Canada c?a 00001009:
  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Substitutes
  00000c0c REG_SZ 00001009
 2. Trên máy ch? đ?u cu?i khách hàng, đ?t bàn phím b? trí giá tr?)REG_SZ) trong khóa registry sau đây v?i giá tr? l?y trong bư?c 1.

  Trong ví d? này, thi?t l?p giá tr? 00000c0c.
  1. B?t đ?u k? biên so?n.
  2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server khách hàng
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
   Tên giá trị: B? trí bàn phím
   Ki?u d? li?u: REG_SZ
   Dữ liệu giá trị: 00000c0c (ho?c Locale ID mà b?n mu?n t? các Thay th? phím)
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 3. C?u h?nh c?u h?nh h? ph?c v? đ?u cu?i cho ngư?i s? d?ng đ? phù h?p v?i các Terminal Server khách hàng:
  1. M? công c? tùy ch?n vùng trong b?ng đi?u khi?n.
  2. B?m vào các Đ?u vào mi?n đ?a phương tab, b?m vào các ngôn ng? có b? trí bàn phím ho?c input method editor mà b?n mu?n thay đ?i theo Ngôn ng? nh?p, sau đó b?m Thu?c tính.
  3. Trong các Đ?u vào mi?n đ?a phương thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào bàn phím b? trí ho?c đ?u vào phương pháp editor mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

N?u máy s? d?ng Terminal Server đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng cách b? trí bàn phím t? h? sơ, đi?u này có hi?u l?c ngay sau khi ngư?i dùng đăng nh?p. V? v?y, b? trí bàn phím đư?c xác đ?nh b?i các khách hàng ? màn h?nh đăng nh?p. Đi?u này có ngh?a r?ng ngư?i s? d?ng ph?i ch?n ki?u bàn phím thích h?p m?i l?n trư?c khi k?t n?i t?i h? ph?c v? đ?u cu?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322042 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbmt KB322042 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322042

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com