Thông báo l?i khi b?n vi?t m?t t?p tin vào m?t máy ch? t? m?t Windows XP d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows 2000: "Tr? ho?n vi?t th?t b?i"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321733 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
V?n đ? "Tri?u ch?ng" ph?n mô t? có th? x?y ra trên các phiên b?n khác c?a Windows, và v?n đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft khác. Đ? kh?c ph?c v?n đ? tương t?, h?y xem ph?n "v?n đ? tương t? và ngh? quy?t".
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong khi m?t khách hàng vi?t m?t t?p tin vào m?t máy ch? trên kh?p các m?ng, h? có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
{B? tr? ho?n vi?t th?t b?i}
Windows đ? không th? lưu t?t c? d? li?u cho các t?p x.
Các d? li?u đ? b? m?t.
L?i này có th? đư?c gây ra b?i m?t s? th?t b?i k?t n?i c?a b?n máy tính ph?n c?ng hay m?ng. H?y th? lưu t?p này ? nh?ng nơi khác.
Đ? xác đ?nh li?u máy s? d?ng đang tr?i qua nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này, h?y ki?m tra s? k? s?. S? ghi s? ki?n ph?i có s? ki?n ID 50 m?t ngu?n MrxSMB. S? ki?n này có cùng m?t văn b?n là các thông báo l?i, nhưng c?ng có tr?ng thái l?i trong d? li?u keá tieáp. B?m đúp vào s? ki?n này, và sau đó nh?p vào T? ng? Đ?i v?i các lo?i d? li?u; t? cu?i có t?nh tr?ng. Nếu m? tr?ng thái là c0000022 (mà d?ch đ? STATUS_ACCESS_DENIED), áp d?ng các hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? redirector khách hàng không tính toán ch? k? SMB đúng cách.

Chú ý Áp d?ng các mi?ng vá cho máy tính đang nh?n đư?c Delayed Vi?t thông báo l?i, máy khách.

GI?I PHÁP

Windows 2000

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t 2000 Service Pack

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có máy ch? Windows 2000 service pack 1 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time   Version   Size   File name
  ------------------------------------------------------
  08-May-2002 11:10 5.0.2195.5754 371,344 Mrxsmb.sys
  04-Apr-2002 16:47 5.0.2195.5535 131,984 Rdbss.sys
				

Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có Windows XP service pack 1 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Date     Time  Version    Size   File name
------------------------------------------------------
06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 154,880 Rdbss.sys
06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 401,792 Mrxsmb.sys

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y t?t SMB k? trên máy ch?:
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m cácenablesecuritysignature giá tr? theo phím sau đây trong các đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 4. Trong các Dữ liệu giá trị: h?p, lo?i0, sau đó b?m Ok.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
 6. D?ng l?i và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? server, ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính.

T?NH TR?NG

Windows 2000

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

Windows XP

V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và c?a s? S?n ph?m máy ch? Trung tâm d? li?u năm 2000
Đ? bi?t thêm v? cách cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u c?a s? B?n c?p nh?t ho?c Hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

V?n đ? tương t? và ngh? quy?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? tương t? và ngh? quy?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330174Thông báo l?i b?n có th? nh?n đư?c khi b?n ti?t ki?m ho?c di chuy?n tài li?u trong Windows XP: "Tr? ho?n vi?t th?t b?i"
818788 "{Delayed vi?t th?t b?i}" báo l?i khi b?n rút m?t thi?t b? lưu tr? USB 2.0
831594 "Tr? ho?n vi?t Failed" báo l?i khi b?n c? g?ng đ? lưu m?t t?p ho?c đ? thoát kh?i OneNote 2007 ho?c OneNote 2003
843515 K?t n?i m?ng c?a b?n có th? đư?c đ?t l?i khi b?n c? g?ng th?c hi?n m?t thao tác t?p trên máy tính t? xa d?a trên Windows Server 2003
870894 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Tr? ho?n vi?t th?t b?i" trong Windows XP Service Pack 2 ho?c Windows XP Tablet PC Edition 2005
885464 SBP-2 ? đ?a d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? vi?t d? li?u trong Windows XP
885688 T? ch?c s? ki?n ID 57, t? ch?c s? ki?n ID 55 và t? ch?c s? ki?n ID 50 có th? đư?c đăng khi b?n s? d?ng Windows Cluster trên Windows Server 2003
890352 M?t chương tr?nh có th? ng?ng đáp ?ng, và s? ki?n 50 và s? ki?n 26 đang đăng nh?p, khi chương tr?nh c? g?ng ghi d? li?u đ?n m?t đi?m g?n k?t kh?i lư?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003
891194 ID s? ki?n: 26 x?y ra khi b?n đăng xu?t kh?i máy ch? đ? đư?c kích ho?t trong Windows Server 2003 S891194 Terminal Server
912593 ID s? ki?n 50, 26 hay 57 đư?c đăng nh?p khi b?n s? d?ng máy in HP SecurePath trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 Service Pack 1 ho?c m?t x 64 Phiên b?n c?a Windows
925269 Thông báo l?i khi b?n ng?t k?t n?i thi?t b? lưu tr? di đ?ng như m?t th? SD t? m?t máy tính d?a trên Windows XP: "Windows tr? ho?n vi?t th?t b?i"
927912 Thông báo l?i và các s? ki?n đang đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng khi b?n c? g?ng đ? nén m?t t?p tin l?n trên m?t ? đ?a NTFS trong Windows XP, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003: "Tr? ho?n vi?t th?t b?i"
N?u nh?ng bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ?, ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác v?i nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng", xin vui l?ng t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.microsoft.com
 2. Nh?p văn b?n thông đi?p l?i mà b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? v? các v?n đ? trong các T?m ki?m h? tr? (KB) h?p văn b?n, và sau đó nh?n ENTER.

Thu?c tính

ID c?a bài: 321733 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbresolve kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kboswin2000fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB321733 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321733

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com