C?i ti?n trong vi?c phát hành SP2 bài Ntfrs.exe đó đ? đư?c đóng gói v?i m?t tr?nh đi?u khi?n Ntfs.sys C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321557
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c, và ch?nh s?a registry, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) là m?t đa lu?ng, công c? sao nhân b?n Multi-Master thay th? nhân r?ng thư m?c LANMan d?ch v? (d?ch v? LMRepl) trong các phiên b?n Microsoft Windows NT 3.x và 4.0. Windows b? đi?u khi?n d?a trên 2000 vùng và các máy ch? s? d?ng FRS đ? nhân r?ng chính sách h? th?ng và các k?ch b?n đăng nh?p cho khách hàng d?a trên Windows 2000 và trư?c đó.

Tùy ch?n, FRS có th? sao chép n?i dung gi?a các máy ch? Windows 2000 d?a trên đó lưu tr? cùng ch?u l?i h? th?ng t?p phân ph?i (DFS) r? ho?c đ?a tr?-nút b?n sao.

Nh?ng thay đ?i đ? Ntfrs.exe đư?c mô t? trong thay đ?i" Post-SP2 Hotfix các phiên b?n c?a Ntfrs.exe và Ntfs.sys"ph?n này bài vi?t đư?c hotfix Q307319 ban đ?u đư?c phát hành vào mùa thu năm 2001. Khi m?t Microsoft Office d? li?u t?p tin – xoá b? v?n đ? ph? bi?n cho t?t c? các phiên b?n c?a d?ch v? sao nhân b?n t?p đư?c phát hi?n, Ntfrs.exe đ? đư?c c?p nh?t m?t l?n n?a và phát hành l?i hotfix Q307319 vào tháng 3, năm 2002.

C? hai phiên b?n c?a các Q307319 hotfix phơi bày m?t v?n đ? trong Ntfs.sys nh?m ngăn ng?a nh?t đ?nh đ?i tên ho?t đ?ng kinh doanh và ch?n làm b?n sao m?t s? t?p tin. V? v?y, Ntfrs.exe t? vi?c phát hành năm 2002 c?a hotfix Q307319 đang Love đư?c làm l?i và phát hành l?i v?i các hotfix Q319473 phát hành c?a Ntfs.sys như hotfix Q321557. B?i v? Ntfs.sys là bao g?m, cài đ?t hotfix này đ?i h?i b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Bài vi?t này mô t? nh?ng thay đ?i đ? các phiên b?n c?a Ntfrs.exe và NTFS.sys mà có s?n trong Windows 2000 post-Service Pack 2 (bài-SP2) hotfix mà gi?i quy?t v?n đ? đ? bi?t và c?i thi?n manageability và m?nh m? c?a FRS. Đ? có m?t mô t? v? nh?ng thay đ?i này, xem "thay đ?i đ? the Post-SP2 Các phiên b?n hotfix Ntfrs.exe và Ntfs.sys"ph?n trong bài vi?t này.

N?u Phiên b?n này c?a Ntfrs.exe đư?c cài đ?t trên b?t k? FRS b?n sao thành viên đ?t, Microsoft khuy?n cáo qu?n tr? viên tri?n khai các hotfix Q321557 Phiên b?n ho?c phát hành Windows 2000 Service Pack 3 c?a Ntfrs.exe trên t?t c? các thành viên c?a m?t ph? bi?n t?p b?n sao FRS, có ngh?a là t?t c? các b? đi?u khi?n vùng trong cùng m?t tên mi?n ho?c t?t c? thành viên c?a h? th?ng t?p phân ph?i (DFS) g?c ho?c đư?ng d?n này nh?m vào nh?ng nơi FRS b?n sao có đư?c kích ho?t.

NGUYÊN NHÂN

Khi nó x? l? đơn đ?t hàng thay đ?i trên m?t đ?i tác h? ngu?n, Ntfrs đ?i tên t?p tin dàn k?t h?p trong m?t thư m?c cài đ?t s?n cho các đi?m đ?n tên t?p tin và thư m?c. Phiên b?n trư?c c?a Ntfrs có th? g?p ph?i chia s? các hành vi vi ph?m trong thao tác đ?i tên n?u c?p đích b? khóa b?i các quy tr?nh khác ch?ng h?n như Explorer.exe.

Đ? tránh vi?c chia s? vi ph?m, Q307319 (và Q321557) Phiên b?n c?a FRS m? thư m?c ph? huynh v?i gi?m yêu c?u truy c?p (FILE_READ_ATTRIBUTES thay v? c?a GENERIC_READ và GENERIC_EXECUTE). B?ng cách đó, ? khóa tho?i mái c?p tránh chia s? ph?m mà ngăn ch?n các ho?t đ?ng đ?i tên t? hoàn thành. Tuy nhiên, đi?u này cho th?y nhi?u m?t ki?m tra quy?n truy c?p không đúng trong chương tr?nh đi?u khi?n h? th?ng t?p tin Ntfs.sys. V?n đ? này ngăn ng?a t?p tin renames b?i m?t d?ch v? như Ntfrs mà không có đ? quy?n truy nh?p r? ràng đ? th?c hi?n thao tác trên m?t t?p ho?c thư m?c, nhưng không có quy?n ng?m c?a b?n như m?t d?ch v?. Trong trư?ng h?p này, NTFRS đ? sao lưu/khôi ph?c l?i quy?n, mà cung c?p truy c?p ti?m ?n cho t?t c? các thư m?c và các t?p tin trong m?t kh?i lư?ng. Q321557 hotfix bao g?m m?t tr?nh đi?u khi?n Ntfs.sys C?p Nh?t mà gi?i quy?t v?n đ? này.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c các d?ch v? m?i nh?t Pack cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  02-Mar-2002 23:40 5.0.2195.5016 733,456 Ntfrs.exe
  03-Mar-2002 02:44 5.0.2195.5016  54,544 Ntfrsapi.dll
  03-Mar-2002 02:44 5.0.2195.5016  21,264 Ntfrsprf.dll
  02-Mar-2002 23:39 5.0.2195.5016  80,384 Ntfrsres.dll
  03-Apr-2002 02:41 5.0.2195.5524 513,072 Ntfs.sys

Đ? tránh v?n đ? nhân r?ng trong đó H? th?ng không có quy?n ki?m soát đ?y đ? c?a cây b?n sao FRS, cài đ?t này NTFS.sys hotfix trên t?t c? các b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên và máy ch? thành viên mà Q307319 phát hành Ntfrs.exe đư?c cài đ?t. Sau khi b?n cài đ?t này hotfix b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này mà không c?n cài đ?t hotfix, ch?n m?t thành viên c?a b? b?n sao b? ?nh hư?ng Ntfrs (t?t hơn là m?t bridgehead máy ch? v?i nhi?u k?t n?i ra bên ngoài). Grant h? th?ng đi?u khi?n trương m?c đ?y đ? c?a t?t c? các thư m?c trong cây FRS b?n sao b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. D?ng d?ch v? Ntfrs.
 2. B?ng cách s? d?ng các Bảo mật tab trong Windows Explorer, ho?c b?ng cách s? d?ng m?t d?ng l?nh tương đương, c?p cho trương m?c h? th?ng toàn quy?n ki?m soát trên t?t c? các c?p t?i và dư?i đây FRS b?n sao g?c, trong đó có DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory ?n thư m?c, v? v?y mà m?i t?p tin và thư m?c th?a hư?ng quy?n này. B?n ph?i d?ng FRS đ? s?a đ?i ACL cho DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory thư m?c.

  B?n có th? mu?n s? d?ng k?ch b?n m?u sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh. K?ch b?n là t?p trung vào thư m?c g?c FRS b?n sao b?ng cách s? d?ng Subinacl.exe đ? c?p h? th?ng tài kho?n ki?m soát đ?y đ? c?a FRS b?n sao cây và thư m?c DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory:
  C:\>for /r"X:\Frs_root_dir"/ d %i trong (*) làm subinacl /file"% i"/grant = h? th?ng = f
  Trong k?ch b?n m?u này, X:\Frs_root_dirlái xe và đư?ng d?n cho FRS b?n sao c?p g?c trong đó ACL s? S?a đ?i l?n.

  K?ch b?n cho bi?t thêm "h? th?ng = toàn quy?n" đ? hi?n t?i c?p phép trên t?t c? các c?p lúc và ? dư?i đư?ng d?n đ? ch? đ?nh trong cácX:\Frs_root_dir tham s?. Đ? đáp ?ng v?i ACL s? thay đ?i, Ntfrs sao chép t?t c? các thư m?c trong cây thư m?c ch? đ?nh, nhưng không sao chép các t?p tin.

  Phiên b?n Subinacl.exe ph?i Phiên b?n 2.6.0.1399 ho?c sau này đ? tránh không đúng ra l?nh ACEs. T?p tin thông tin cho m?t Subinacl.exe t?t đư?c bi?t đ?n là:
  --a-- W32i  APP ENU  2.6.0.1399 shp  193,024 01-15-2002 subinacl.exe
 3. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? FRS.
 4. Giám sát các thư m?c cài đ?t s?n và b?n sao cây. T?p trong thư m?c cài đ?t s?n đư?c xóa khi các t?p tin đư?c di chuy?n đ?n c?a h? thư m?c đích như là thay đ?i ACL m?i có hi?u l?c.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Hai phiên b?n c?a Ntfrs.exe đ? đư?c phát hành như hotfix Q307319 vào mùa thu năm 2001 và tháng 3, năm 2002, phơi bày m?t v?n đ? ki?m tra quy?n truy c?p trong Ntfs.sys nh?m ngăn ng?a FRS t? đ?y đ? nhân b?n t?p và c?p. Qu?n tr? viên cài đ?t m?t trong nh?ng phiên b?n này c?a Ntfrs.exe trên máy vi tính mà trương m?c h? th?ng không có toàn quy?n ki?m soát c?a các replicated cây thư m?c có th? g?p b?t k? tri?u ch?ng sau đây:
 • M?t mâu thu?n trong n?i dung c?a FRS nhân r?ng DFS ho?c B?n sao Sysvol b?. C? th?:
  • T?p ho?c c?p có th? t?n t?i trên các đ?i tác Thư?ng lưu vào t?p đư?c t?o ra ho?c tác b?ng văn b?n, nhưng không ph?i trên các thành viên khác c?a các b?n sao t?p.
  • T?p và c?p có th? t?n t?i trên c? hai thư?ng lưu và đ?i tác h? ngu?n, nhưng các phiên b?n c?a h? có th? không phù h?p (c?) so v?i máy tính đ? nh?n đư?c c?p nh?t cu?i.
  • T?p và c?p đư?c t?o ra trong Windows Explorer (b?ng cách nh?n vào M?i trên các Tệp tr?nh đơn, và sau đó t?o ra m?t t?p tin ho?c thư m?c) đư?c nhân r?ng đ? đ?i tác h? ngu?n, nhưng đư?c không nhân r?ng n?u h? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng b?t k? phương pháp khác (ch?ng h?n như các mkdir l?nh, các b?n sao con filename.ext l?nh, các b?n sao l?nh, các Lưu l?nh trên các Tệp th?c đơn, các Löu laøm l?nh trên các Tệp tr?nh đơn, ho?c b?ng cách kéo các t?p tin trong Windows Explorer.
 • T?p đư?c đ?t t?i các trong các DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory thư m?c không đư?c di chuy?n đ?n tr?n chung k?t c?a h? Đ?a đi?m.
 • M?t báo cáo Connstat t? m?t đ?i tác thư?ng ngu?n ch? ra r?ng t?t c? các đơn đ?t hàng thay đ?i đ? đư?c g?i t?i các đ?i tác h? ngu?n đ? nh?n và x? l?.
 • Các ntfrsutl idtable ch? ra l?nh các t?p tin đó mà n?m trong thư m?c trong các đ?i tác Thư?ng lưu, nhưng b? thi?u trên các đ?i tác h? ngu?n đư?c đ?t t?i IDTABLE FRS c?a c? hai máy tính. Đi?u này ch? ra r?ng s? thay đ?i đ? cho m?t t?p tin đ? đư?c nh?n b?i các h? ngu?n đ?i tác.
 • Các thông báo l?i "Access Denied" đư?c ghi l?i trong FRS các b?n ghi g? l?i khi FRS c? g?ng đ? đ?i tên m?t t?p tin cài đ?t s?n đ? cu?i cùng c?a nó Tên. Ví dụ:
  <stupreinstallrename: 2728:="" 1546:="" s0:="" hh:mm:ss="">++ L?I - th?t b?i trong vi?c đ?i tên pre-install file NTFRS_<changeorder_guid> cho<b00> </b00> </changeorder_guid></stupreinstallrename:>filename.ext WStatus: ERROR_ACCESS_DENIED
 • Đăng trong nư?c (b?ng cách s? d?ng các ntfrsutl inlog l?nh) trên cho th?y đ?i tác h? lưu thay đ?i đơn đ?t hàng cho các t?p b? thi?u trong t?nh tr?ng "IBCO_INSTALL_REN_RETRY". Đi?u này ch? ra r?ng nhi?u n? l?c đ? đ?i tên các t?p tin cài đ?t s?n đ?n đích c?a nó v? trí đ? đư?c th?c hi?n (xem nhà nư?c: l?nh v?c). Ví dụ:
  Table Type: Inbound Log Table for DFSROOT|APPS (1)
  SequenceNumber        : 0000000d
  Flags            : 0100004e Flags [VVAct Content Locn Retry CmpresStage ]
  IFlags            : 00000001 Flags [IFlagVVRetireExec ]
  State            : 0000000e CO STATE: IBCO_INSTALL_REN_RETRY  <--Note the rename retry error state.
  ContentCmd          : 00002000 Flags [RenNew ]
  Lcmd             : 00000004 D/F 0  Movein
  FileAttributes        : 00000020 Flags [ARCHIVE ]
  FileVersionNumber      : 00000005
  ..
  ..
  ChangeOrderGuid       : 9883330a-265f-4384-a38b69acb9d224bc
  OriginatorGuid        : fce4a387-68c7-43b2-9a2e93c3acbb401c
  FileGuid           : 16ed465b-0324-4248-8c25535248bb51b6
  OldParentGuid        : 54d058b9-9a2e-4225-866d0a8a77cce7f0
  NewParentGuid        : 54d058b9-9a2e-4225-866d0a8a77cce7f0
  CxtionGuid          : 86bc5234-f9ec-496b-8fc1b09eb55fa4b9
  Spare1Ull          : Mon Jan 7, 2002 09:13:26
  MD5CheckSum         : MD5: 9ac5676d 669a9926 a5a86bac 6eeae417 
  ..
  FileName           : SOMESUCHFILE.EXT
K?ch b?n này t?t nh?t đư?c xác đ?nh b?i "Truy c?p t? ch?i" l?i thư trong FRS g? l?i các b?n ghi, và n?u các t?p tin và thư m?c đư?c t?o ra trong Windows Explorer đư?c nhân r?ng đ? đ?i tác h? ngu?n, nhưng không sao nhân b?n N?u h? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng b?t k? phương pháp khác.

Thay đ?i đ?i v?i phiên b?n Hotfix Post-SP2 c?a Ntfrs.exe và Ntfs.sys

Bài vi?t này mô t? nh?ng thay đ?i đ? các phiên b?n c?a Ntfrs.exe và NTFS.sys mà có s?n trong Windows 2000 post-Service Pack 2 (bài-SP2) hotfix mà gi?i quy?t v?n đ? đ? bi?t và c?i thi?n manageability và m?nh m? c?a FRS.

FRS phát hi?n và ngăn ch?n sao chép quá nhi?u

Khi d? li?u đư?c vi?t vào m?t t?p tin, t?p tin đó t? ch?c cho sao chép. Tuy nhiên, có m?t s? trư?ng h?p trong đó d? li?u đư?c vi?t nhưng các t?p không đư?c thay đ?i. Ví d?, n?u b?n s? d?ng chính sách nhóm áp d?ng t?p c?p phép, t?p không thay đ?i. N?u b?n s? d?ng chính sách nhóm đ? th?c thi c?p phép trên tác ph?m trong Sysvol, chính sách đư?c áp d?ng m?i năm phút b?i m?c đ?nh. V? v?y, FRS l?p xe đ? nhân r?ng "thay đ?i" t?p tin m?c dù các c?p phép đ? không nh?t thi?t ph?i đ?i.

Trong bài đăng-SP2 hotfix, FRS không tái t?o m?t t?p tin n?u không có thay đ?i th?c t? đ? đư?c th?c hi?n. Ngoài ra, n?u FRS phát hi?n m?t gia tăng đáng k? trong s? các thay đ?i đư?c th?c hi?n cho m?t t?p tin, các b?n ghi FRS an t? ch?c s? ki?n ID 13567 tin nh?n trong s? ghi s? ki?n FRS.

FRS th?c hi?n đăng trên phiên b?n Vector tham gia

Khi m?t thành viên đ?u tiên tham gia m?t b? b?n sao, FRS đ?t các thư?ng lưu đ?i tác và yêu c?u m?t danh sách t?t c? các t?p tin trong b? b?n sao. Trong các phiên b?n c?a Windows 2000 trư?c khi hotfix này đăng bài-SP2, FRS l?y đư?c danh sách t?p tin t? các đ?i tác ? thư?ng ngu?n t?t c? cùng m?t lúc, mà k?t qu? trong m?t trùng l?p c?a nh?ng n? l?c trên các đ?i tác. Trong Windows 2000 bài-SP2 hotfix, hành vi này đ? b? thay đ?i do đó, FRS r?ng l?y đư?c danh sách t? các thư?ng lưu đ?i tác sau khi m?t khác. V? v?y, n?u đ?i tác ngư?c d?ng đ?u tiên là các thành viên m?i đ?ng b? hóa, sao chép t?t c? các t?p t? nó. Các phiên b?n quá tr?nh tham gia véc tơ v?i t?ng đ?i tác ti?p theo là ng?n hơn nhi?u b?i v? các thành viên m?i không c?n đ? nhân r?ng b?t k? t?p tin. N?u đ?i tác ban đ?u không đ?ng b? hóa, sau đó gia nh?p k?t qu? trong b?n C?p Nh?t đư?c g?i đ?n m?i thành viên.

FRS không ng?ng sao chép n?u khu v?c dàn là đ?y

N?u FRS c? g?ng c?p phát v? tr? cho m?t t?p tin dàn nhưng không thành công ho?c do không đ? không gian ho?c v? s? lư?ng không gian trong s? d?ng đ? đ?t đ?n 90 ph?n trăm c?a các dàn thông không gian gi?i h?n s? (các giá tr? m?c đ?nh là 660 MB), FRS b?t đ?u đ? xóa dàn file. T? ch?c t?p s? b? xóa (trong th? t? c?a th?i gian dài nh?t k? t? khi truy c?p cu?i) cho đ?n khi s? lư?ng không gian s? d?ng đ? gi?m xu?ng dư?i 60 ph?n trăm c?a dàn tham s? không gian gi?i h?n. V? v?y, FRS không c?n d?ng sao chép n?u các khu v?c dàn ch?y ra kh?i không gian mi?n phí. N?u m?t thành viên b?n sao thi?t l?p đi offline cho m?t th?i gian dài, FRS không ch?n nhân r?ng trên m?t thành viên Thư?ng lưu v? các khu v?c dàn là đ?y. Thông tin thêm v? gi?i h?n v? tr? dàn tham s?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
221111 Mô t? FRS m?c trong Registry

Tăng kích thư?c Journal NTFS

FRS s? d?ng khoa h?c h? th?ng t?p NTFS đ? c?nh báo nó khi thay đ?i đư?c th?c hi?n vào m?t t?p tin. N?u k?t thúc t?t đ?p t?p chí, FRS m?t theo d?i nh?ng thay đ?i nó nhu c?u đ? nhân r?ng. B?n ph?i th?c hi?n m?t thao tác khôi ph?c không có th?m quy?n. Các NTFS t?p chí kích thư?c đ? đư?c tăng lên đ?n 128 megabyte (MB) đ? gi?m các kh? năng x?y ra m?t b?c t?p chí.

Thay đ?i đ?i v?i các ch?c năng khôi ph?c t? đ?ng không-t?nh

FRS không c?n th?c hi?n m?t khôi ph?c t? đ?ng không có th?m quy?n n?u m?t đi?u ki?n b?c t?p chí đư?c phát hi?n. Thay vào đó, nó b?n ghi m?t t? ch?c s? ki?n ID 13568 tin nh?n trong s? ghi s? ki?n FRS đ? nh?c nh? b?n th?c hi?n các chi?n d?ch t?i m?t th?i gian thu?n ti?n. M?t khóa registry đ? đư?c bao g?m c?u h?nh t? đ?ng m?t thao tác khôi ph?c không có th?m quy?n n?u b?n mu?n làm như v?y. Tuy nhiên, n?u b?n c?u h?nh thi?t đ?t này, n?i dung c?a b?n sao cây có th? đư?c th?c hi?n không có s?n trong khi thao tác khôi ph?c là di?n ra.

Gian ch? v?n đ?

V?n đ? gian ch? sau đ? đư?c gi?i quy?t:
 • V?n đ? l?i quá th?i gian x?y ra n?u nhi?u thành viên c? g?ng đ?ng b? hóa cùng m?t lúc v?i m?t đ?i tác thư?ng ngu?n.
 • V?n đ? l?i quá th?i gian x?y ra n?u m?t t?p tin dàn cho m?t t?p tin r?t l?n đang đư?c t?o ra.

Thay đ?i cách th?c mà trong đó b?n thay đ?i đư?ng d?n dàn FRS

Bây gi? b?n có th? thay đ?i đư?ng d?n dàn FRS mà không c?n ph?i th?c hi?n m?t thao tác khôi ph?c không có th?m quy?n. Khi FRS phát hi?n m?t thay đ?i đ? dàn đư?ng d?n, nó b?n ghi m?t t? ch?c s? ki?n ID 13563 tin nh?n trong s? k? s? FRS mô t? các th? t?c. Thư này là:
D?ch v? sao nhân b?n t?p đ? phát hi?n r?ng đư?ng d?n dàn cho đ?t b?n sao %1 đ? thay đ?i.
Đư?ng d?n hi?n t?i dàn = %2
Con đư?ng m?i dàn = %3
Các d?ch v? s? b?t đ?u s? d?ng đư?ng d?n dàn m?i sau khi nó kh?i đ?ng l?i. Các d?ch v? đư?c thi?t l?p đ? kh?i đ?ng l?i sau khi kh?i đ?ng l?i m?i. Đó là khuy?n cáo b?n t? kh?i đ?ng l?i d?ch v? đ? ngăn ng?a m?t d? li?u trong staging thư m?c. Đ? t? kh?i đ?ng l?i d?ch v?, th?c hi?n theo các bư?c sau:

[1] Ch?y "net ng?ng ntfrs" ho?c s? d?ng d?ch v?-theo đ? ngăn ch?n t?p tin D?ch v? nhân b?n.

[2] Di chuy?n t?t c? các file dàn töông öùng vôùi b?n sao đ?t %1 v? trí dàn m?i. N?u nhi?u hơn m?t b?n sao thi?t là chia s? thư m?c dàn hi?n th? nó là an toàn hơn đ? sao chép dàn các t?p tin vào thư m?c dàn m?i.

[3] Ch?y "net b?t đ?u ntfrs" ho?c s? d?ng d?ch v?-theo đ? b?t đ?u d?ch v? nhân b?n t?p.

FRS đ?i tên các t?p tin trong thư m?c cài đ?t s?n t?o ra "Truy c?p b? t? ch?i"

Phiên b?n này c?a FRS m? thư m?c ph? huynh có quy?n truy c?p gi?m yêu c?u (FILE_READ_ATTRIBUTES thay v? c?a GENERIC_READ và GENERIC_EXECUTE) đ? tránh vi?c chia s? ph?m mà ngăn ch?n các ho?t đ?ng đ?i tên vào dàn t?p tin t? hoàn thành. Tuy nhiên, đi?u này cho th?y nhi?u m?t ki?m tra quy?n truy c?p không chính xác trong các NTFS.sys t?p tin h? th?ng lái. M?t Ntfs.sys C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m trong này hotfix gói.

Các thay đ?i khác

 • S? ki?n thư này đang đăng nh?p khi b? ki?m soát mi?n không th? t?o chia s? Sysvol hi?n nay hơn mô.
 • C?p nh?t lúc FRS cho Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) cho phép nén "trên dây." N?u d? li?u replicated đ? nén, các t?p tin k?t qu? có th? th?c s? là l?n hơn so v?i b?n g?c. Khi Đi?u này x?y ra, nhân s? FRS "âm th?m" không ph?i r?ng. V?n đ? này đ? gi?i quy?t.
 • Thay đ?i file tài li?u Microsoft Office (doc, .xl?, vv) trên m?t trong nh?ng b?n sao có th? gây ra cùng m?t t?p tin đư?c xóa trên t?t c? các h? lưu các đ?i tác. V?n đ? này đ? đư?c c? đ?nh.
 • D?ch v? FRS ph?i xây d?ng m?t b?ng mà kh?i lư?ng liên k?t n?i ti?p các con s? đ? k? t? ? đ?a. B?ng này đư?c s? d?ng đ? đ?m b?o r?ng các d?ch v? có th? t?m volume chính xác cho thư m?c replicated ngay c? khi tên ? đ?a bài t?p thay đ?i. FRS không c?n cu?c thăm d? ? đ?a lưu đ?ng khi nó xây d?ng này b?ng.
 • S? ki?n thư này bao g?m các hư?ng d?n v? làm th? nào đ? C?p Nh?t s? đăng k? đ? đư?c s?a ch?a.
 • M?t r? r? b? nh? có th? đư?c đáng k? trong các môi trư?ng mà có nhi?u b? đi?u khi?n vùng đ? đư?c c? đ?nh.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221111 Mô t? FRS m?c trong Registry
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 321557 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp3fix kbmt KB321557 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321557

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com