Làm th? nào đ? thêm tính năng in Directory cho m?c tin thư thoại trong Windows XP, Windows Vista, trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321379 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm m?c tin thư thoại in tính năng cho các m?c tin thư thoại trong Windows XP, Windows Vista ho?c Windows 7. Sau khi b?n làm theo các bư?c mà đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm", b?n có th? B?m chu?t ph?i vào m?t m?c tin thư thoại và sau đó nh?p vào In cặp danh sách đ? in m?t cặp danh sách c?a các n?i dung c?a m?t m?c tin thư thoại. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm các tính năng in directory cho m?c tin thư thoại trong Windows 2000, Windows Server 2003 ho?c trong Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
272623 Làm th? nào đ? thêm tính năng in m?c tin thư thoại đ? Window Explorer


Thông tin thêm

Đ? đư?c chúng tôi thêm tính năng in Directory cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n thêm các tính năng in Directory cho m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? kh?c ph?c v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nónút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. B?m chu?t Ch?ytrong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và th?c hi?n theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó thu?t s?.

Thêm tính năng in Directory
Microsoft Fix it 50548


Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không s? d?ng máy tính có s? c?, h?y lưu s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính x?y ra s? c?.

Sau đó, h?y vào các "Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??"ph?n.

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Windows XP

Bư?c 1: T?o các t?p tin Printdir.bat
Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Notepad, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Dán n?i dung sau vào Notepad:
  @echo t?t
  DIR %1 /-p /o:gn > "% temp%\Listing"
  b?t đ?u/w notepad /p "% temp%\Listing"
  del "% temp%\Listing"
  thoát kh?i
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vàoL?i ra, và sau đó nh?p vào đ? ti?t ki?m các thay đ?i.
 4. Trong các Lưu như hộp thoại h?p, nh?p văn b?n sau đây trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p, và sau đó b?m vào Ti?t ki?m:
  %windir%\Printdir.bat
Bư?c 2: T?o ra m?t hành đ?ng m?i cho các t?p tin m?c tin thư thoại
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ki?m soát Panel điều khiển, và sau đó b?m đúp m?c tin thư thoại Tùy ch?n.

  Ho?c, nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n cài đ?t chuyên bi?t, b?m vàoPanel điều khiển, và sau đó b?m đúp m?c tin thư thoại Tùy ch?n.
 2. Trên các loại tệp tab, b?m vào T?p tin m?c tin thư thoại.
 3. B?m chu?t Nâng cao, và sau đó nh?p vàoM?i.
 4. Trong các Hành đ?ng h?p, lo?i In cặp danh sách.
 5. Trong các ?ng d?ng đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n hành đ?ng h?p, lo?i printdir.bat.
 6. B?m chu?t Ok.
 7. B?m chu?t Ok hai l?n, và sau đó nh?p vào Đóng.
Bư?c 3: Ch?nh s?a s? ki?m nh?p
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Sau khi b?n làm theo các bư?c trong trư?c đó ph?n hư?ng d?n tra c?u có th? B?t đ?u khi b?n nh?p đúp vào m?t m?c tin thư thoại thay v? m?c đư?c m?. Ho?c, n?u b?n đ? liên k?t các hành đ?ng khác v?i t?p tin m?c tin thư thoại, nh?ng hành đ?ng có th? đư?c th?c hi?n đ? thay th?.

Đ? gi?i quy?t này v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Regedit và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
 3. Nh?p vào giá tr? tên m?c đ?nh.
 4. Trên các Ch?nh s?atr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 5. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i không có.
 6. B?m chu?t Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

Windows Vista ho?c Windows 7

Bư?c 1: T?o các t?p tin Printdir.bat
Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Notepad, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Dán n?i dung sau vào Notepad:
  @echo t?t
  DIR %1 /-p /o:gn > "% temp%\Listing"
  b?t đ?u/w notepad /p "% temp%\Listing"
  del "% temp%\Listing"
  thoát kh?i
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vàoL?i ra, và sau đó nh?p vào đ? ti?t ki?m các thay đ?i.
 4. Trong các Lưu như hộp thoại h?p, nh?p văn b?n sau đây trong các t?p đ? đ?t tên tinh?p, và sau đó b?m vào Ti?t ki?m:
  %windir%\Printdir.bat

  Lưu ?N?u b?n nh?n đư?c m?t hộp thoại mà nói r?ng b?n không có s? cho phép đ? lưu vào v? trí này, b?n có th? lưu các t?p tin vào máy tính đ? bàn. Ti?p theo, b?n nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i % windir %, và sau đó nh?p vào Ok. Sau đó, b?n có th? sao chép các t?p tin t? máy tính đ? bàn đ?n v? trí.
Bư?c 2: Ch?nh s?a s? ki?m nh?p
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Notepad, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. G? l?nh sau đây trong Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell]
  @="none"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Print_Directory_Listing]
  @="Print Directory Listing"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]
  @="Printdir.bat \"%1\""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]
  "BrowserFlags"=dword:00000008

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing]
  @="Print Directory Listing"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]
  @="Printdir.bat \"%1\""

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]
  "EditFlags"="000001d2"
  Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Lưu như.
 3. Trong các Lưu trong danh sách, h?y nh?p vào Máy tính đ? bàn.
 4. Trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p, lo?i PrintDirectoryListing.reg, b?m vào T?t c? các t?p trong các Lưu v?i lo?i danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 5. Trên máy tính, nh?p đúp vào t?p tin PrintDirectoryListing.reg đ? thêm các khóa registry Windows registry.
 6. B?m chu?t Ok trong h?p thư.

Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

Thu?c tính

ID c?a bài: 321379 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme kbmt KB321379 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 321379

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com