Cach xac inh phin ban va n ban cua SQL Server va cac cu phn

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 321185 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach xac inh s phin ban Microsoft SQL Server hin tai cua ban va cp goi dich vu hoc san phm tng ng. Bai vit nay cung m ta cach xac inh n ban cu th cua SQL Server ma ban ang s dung.

Chu y
 • N?u b?n ch? c?n bi?t s? phin b?n c? th? c?a my ch? SQL nh x? t?i ho?c thng tin KB cho gi d?ch v? ho?c gi c?p nh?t tch l?y c? th?, h?y tham kh?o ph?n Thng tin khc c?a bi vi?t ny v t?m ki?m s? phin b?n.
 • Nu ban chi mun tim ban dng mi nht cho SQL Server, ban co th tham khao bai vit sau y. Ho?c b?n c th? ki?m tra b?ng tng ?ng v?i s?n ph?m c?a m?nh trong ph?n Thng tin khc trong bi vi?t ny.

  957826 Ni t?m thng tin v? b?n d?ng SQL Server m?i nh?t

Cach xac inh phin ban cua cng cu SQL Server Client

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

SQL Server Management Studio (SSMS)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xac inh phin ban cua cng cu ?ng d?ng khach c cai t trn h thng cua ban, hay khi ng Management Studio ri bm vao Gi?i thi?u trn menu Tr? gip . (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k bn d?i).

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
kim tra phin ban cua Trinh thit k Dich vu Phn tich, cua Trinh thit k Dich vu Tich hp hoc cua Trinh thit k Dich vu Bao cao cua SQL Server, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Trong nhom chng trinh SQL cua ban, hay khi ng SQL Server Business Intelligence Development Studio.
 2. Trn menu Tr giup, bm vao Gii thiu v.
 3. Trong danh sach Cac san phm a cai t, hay chon cu phn c yu cu ri chu y n phin ban c cung cp trong hp vn ban Chi tit san phm.
  (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k bn d?i).

  SQL Server 2005 / Visual Studio 2005

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny cho SQL Server 2005 / Visual Studio 2005  SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny cho SQL Server 2008/ SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008
Lu y i vi cac tinh nng Nghip vu Thng minh nh Dich vu Tich hp, Dich vu Bao cao va Dich vu Phn tich, ban co th phai cai t cac cp nht nong, ban cp nht tich luy va goi dich vu mi nht trn cac may tinh phia may khach ly ban va mi nht trong khi phat trin cac goi SSIS, bao cao SSRS hoc cac khi Dich vu Phn tich.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cach xac inh phin ban va n ban nao cua Cng cu C s d liu cua SQL Server ang chay

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xac inh phin ban cua SQL Server, ban co th s dung bt ky phng phap nao sau y:

Phng phap 1: Kt ni vi may chu bng cach s dung Object Explorer trong SQL Server Management Studio. Sau khi Trinh kham pha i tng c kt ni, trinh kham pha nay nay se hin thi thng tin phin ban in trong du ngoc n, cung vi tn ngi dung c s dung kt ni vi phin ban cu th cua SQL Server.

Phng phap 2: Hay xem vai ct u tin cua tp Errorlog cho phin ban o. Theo mc inh, nht ki li nm tai Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL. Cac tp n\MSSQL\LOG\ERRORLOG va ERRORLOG.n. Cac muc co th ging nh sau:
2011-03-27 22:31:33.50 Server   Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)         Ngay 29 thang 3 nm 2009 10:11:52         Ban quyn (c) 1988-2008 Tp oan Microsoft        Express Edition (64-bit) trn Windows NT 6.1 <X64> (Ban dng 7600: )
Nh ban co th thy, muc nay cung cp tt ca thng tin cn thit v san phm, chng han nh phin ban, mc san phm, 64 bit so vi 32 bit, n ban cua SQL Server va phin ban h iu hanh ma SQL Server ang chay.

Phng phap 3: Kt ni vi phin ban cua SQL Server ri chay truy vn sau y:
Chon @@version
Vi du v kt qua cua truy vn nay nh sau:

Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)  Ngay 29 thang 3 nm 2009 10:11:52  Ban quyn (c) 1988-2008 Tp oan Microsoft  Express Edition (64 bit) trn Windows NT 6.1 <X64> (Ban dng 7600: )

Phng phap 4: Kt ni vi phin ban cua SQL Server ri chay truy vn sau y:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
Lu y Truy vn nay hoat ng vi moi phin ban cua SQL Server 2000 hoc cua phin ban mi hn.

Cac kt qua sau y c tra v:
 • Phin ban san phm (vi du: 10.0.1600.22)
 • Mc san phm (vi du: RTM)
 • Phin ban (vi du: Doanh nghip)

Vi du: cac kt qua ging nh sau.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
10.0.1600.22RTMPhin ban Doanh nghip
Lu y Ham SERVERPROPERTY tra v cac thuc tinh ring le lin quan n thng tin phin ban mc du ham @@VERSIONkt hp kt qua vao mt chui. Nu ng dung cua ban yu cu cac chui thuc tinh ring le thi ban co th s dung ham SERVERPROPERTY tra v cac chui o thay vi phn tich cu phap cac kt qua @@VERSION.

Phng phap 5: Bt u vi SQL Server 2008, ban cung co th s dung bao cao Kham pha Tinh nng SQL Server c Cai t. Ban co th tim thy bao cao nay bng cach inh vi trang Cng cu cua Trung tm Cai t SQL Server. Cng cu nay cung cp thng tin v tt ca cac phin ban cua SQL Server c cai t trn h thng. iu nay bao gm cac cng cu khach nh SQL Server Management Studio. iu duy nht cn bit la cng cu nay chi co th chay cuc b trn h thng ni SQL server c cai t. Ban khng th s dung cng cu nay ly thng tin v cac may chu t xa. bit thm thng tin, hay truy cp bai ng blog sau y Mang li Nha phat trin Microsoft (MSDN):
Bao cao Kham pha SQL Server 2008
Anh chup man hinh cua bao cao mu nh sau:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
?nh ch?p mn h?nh hi?n th? bo co m?u
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin phin ban SQL Server 2014

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Bang sau y lit k ban phat hanh chinh cua SQL Server 2014.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin banPhin ban San phm
SQL Server 2014 RTM12.0.2000.80
bit thm thng tin v cac goi dich vu mi nht danh cho SQL Server 2014, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2958069 Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2014
bit thm thng tin v cac ban cp nht tich luy mi nht danh cho SQL Server 2014, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2936603 Cc phin b?n xy d?ng SQL Server 2014
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin phin ban SQL Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Bang sau y lit k ban phat hanh chinh cua SQL Server 2012.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin banPhin ban San phm
SQL Server 2012 Goi Dich vu 111.00.3000.00
SQL Server 2012 RTM11.00.2100.60
bit thm thng tin v cac goi dich vu mi nht danh cho SQL Server 2012, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2755533 Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012
bit thm thng tin v cac ban cp nht tich luy mi nht danh cho SQL Server 2012, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2692828 Cac ban dng danh cho SQL Server 2012 a c phat hanh sau khi phat hanh SQL Server 2012
2772858 Cc b?n d?ng SQL Server 2012 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 Gi D?ch v? 1 ?c pht hnh
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin v? phin b?n SQL Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
B?ng sau li?t k cc b?n pht hnh chnh c?a SQL Server 2008 R2.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin banPhin b?n s?n ph?m
SQL Server 2008 R2 Goi Dich vu 210.50.4000.0
SQL Server 2008 R2 Goi Dich vu 110.50.2500.0
SQL Server 2008 R2 RTM10.50.1600.1
bit thm thng tin v cac goi dich vu mi nht danh cho SQL Server 2008 R2, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2527041 Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2

bit thm thng tin v cac ban cp nht tich luy mi nht danh cho SQL Server 2008, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
981356 Cac ban dng danh cho SQL Server 2008 a c phat hanh sau khi phat hanh SQL Server 2008 R2
2567616 Cac ban dng danh cho SQL Server 2008 a c phat hanh sau khi phat hanh SQL Server 2008 R2 Goi Dich vu 1
2730301 Cac ban dng danh cho SQL Server 2008 R2 a c phat hanh sau khi phat hanh SQL Server 2008 R2 Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin phin ban SQL Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Bang sau y lit k ban phat hanh chinh cua SQL Server 2008.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin banPhin b?n s?n ph?m
SQL Server 2008 Goi Dich vu 310.00.5500.00
SQL Server 2008 Goi Dich vu 210.00.4000.00
SQL Server 2008 Goi Dich vu 110.00.2531.00
SQL Server 2008 RTM10.00.1600.22
bit thm thng tin v cac goi dich vu mi nht danh cho SQL Server 2008, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
968382 Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008
bit thm thng tin v cac ban cp nht tich luy mi nht danh cho SQL Server 2008, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
956909 Cac ban dng danh cho SQL Server 2008 a c phat hanh sau khi phat hanh SQL Server 2008
970365 Cac phin ban SQL Server 2008 c phat hanh sau khi SQL Server 2008 Goi Dich vu 1 c phat hanh
2402659 Cac phin ban SQL Server 2008 c phat hanh sau khi SQL Server 2008 Goi Dich vu 2 c phat hanh
2629969 Cac phin ban SQL Server 2008 c phat hanh sau khi SQL Server 2008 Goi Dich vu 3 c phat hanh
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin phin ban SQL Server 2005

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Bang sau y lit k ban phat hanh chinh cua SQL Server 2005.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin banPhin b?n s?n ph?m
SQL Server 2005 Goi Dich vu 49.00.5000.00
SQL Server 2005 Goi Dich vu 39.00.4035
SQL Server 2005 Goi Dich vu 29.00.3042
SQL Server 2005 Goi Dich vu 19.00.2047
SQL Server 2005 RTM9.00.1399
bit thm thng tin v cac goi dich vu mi nht danh cho SQL Server 2005, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
913089 Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2005
s bit thm thng tin v cac ban cp nht tich luy mi nht danh cho SQL Server 2005, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
937137 Cac phin ban SQL Server 2005 c phat hanh sau khi SQL Server 2005 Goi Dich vu 2 c phat hanh
960598 Cac phin ban SQL Server 2005 c phat hanh sau khi SQL Server 2005 Goi Dich vu 3 c phat hanh
2485757 Cac phin ban SQL Server 2005 c phat hanh sau khi SQL Server 2005 Goi Dich vu 4 c phat hanh
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin phin ban SQL Server 2000

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ban sau y lit k s phin ban cua tp Sqlservr.exe.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin banPhin b?n s?n ph?m
SQL Server 2000 Goi Dich vu 48.00.2039
SQL Server 2000 Goi Dich vu 38.00.760
SQL Server 2000 Goi Dich vu 28.00.534
SQL Server 2000 Goi Dich vu 18.00.384
SQL Server 2000 RTM8.00.194
bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
290211 Cach tai goi dich vu mi nht cua SQL Server 2000
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Bao cao Dich vu SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xac inh phin ban cua Dich vu Bao cao SQL Server, hay tham khao chu sau y trong Sach Trc tuyn v SQL Server:
Cach thc: Phat hin Thng tin Phin ban (Bao cao Dich vu)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Dich vu Tich hp SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xac inh phin ban cua Dich vu Tich hp SQL Server, hay tham khao bai vit sau y trong C s Kin thc Microsoft:
942177 Cach xac inh phin ban cua Dich vu Tich hp SQL Server
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Dich vu Phn tich SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xac inh phin ban cua Dich vu Phn tich SQL Server, hay s dung mt trong cac phng thc sau y:

Phng phap 1: Kt ni vi may chu bng cach s dung Object Explorer trong SQL Server Management Studio. Sau khi Trinh kham pha i tng c kt ni, trinh kham pha nay nay se hin thi thng tin phin ban in trong du ngoc n, cung vi tn ngi dung c s dung kt ni vi phin ban cu th cua Dich vu Phn tich.

Phng phap 2: Kim tra phin ban cua tp Msmdsrv.exe trong th muc thung rac cua Dich vu Phn tich. Cac vi tri mc inh c hin thi trong bang sau y.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban Dich vu Phn tichV? tr
2008 R2C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe
2008C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe

2005C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\OLAP\Bin\MsMdSrv.exe
2000C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\MsMdSrv.exe

Phng phap 3: S dung khoa ng ky c lit k trong bang sau y.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban Dich vu Phn tichV? tr
2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \Setup Keys: PatchLevel , Version, Key Edition

2008HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName \Setup\ Keys: PatchLevel, Version, Edition

2005HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersoinHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\Setup Keys: PatchLevel, Version, Edition

2000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion Key: CSDVersion

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\Setup Key: PatchLevel

bit thm thng tin, hay truy cp bai ng trn blog sau y cua Microsoft TechNet:
Cach tim Phin ban May chu Dich vu Phn tich
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Nhn ban SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Do cac tac nhn nhn ban co th c lit k trn mt vai may tinh khac nhau, iu quan trong la phai kim tra cac phin ban a cai t trn tt ca cac may tinh bi anh hng.

Vi du: Tac nhn Phn phi trong nhn ban Giao dich hoc Ngang hang co th tn tai trn cac may tinh khac vi phin ban nha phat hanh cua SQL Server va co th tn tai trn cac phin ban cua ngi ng ky khac nhau cua SQL Server trong ng ky keo.

Nu ban s dung ng b hoa Web danh cho Nhn ban Hp nht hoc nhn ban SQL Server 2000 Windows CE Edition, may chu web IIS co th khng cung nm trn cung may tinh khi may tinh ang chay SQL Server. Do o, ban co cac tp tac nhn nhn ban c cai t trn may chu web IIS. Va ban co th phai kim tra phin ban cua cac tp .dll o trong th muc ao IIS va cp nht phin ban mt cach ro rang ly cac goi dich vu mi nht, ban cp nht tich luy va cac cp nht nong cho cac tac nhn web cua ban.

bit thm thng tin, hay xem chu sau y trong Sach Trc tuyn danh cho SQL Server:
S dung Nhiu Phin ban cua SQL Server trong Tp Nhn ban
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tim kim vn ban y u

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cac cu phn tim kim vn ban y u bao gm cac muc sau y:
 • Sqlserver.exe
 • Sql_fulltext_keyfile.dll
 • Iftsph.dll
 • Fd.dll
 • Fdhost.exe
 • Fdlauncher.exe
Tr Sqlservr.exe, cac cu phn nay co th khng c cp nht tng goi dich vu hoc ban cp nht tich luy danh cho san phm SQL Server tng ng. Phin ban cua nhng tp nay se chi thay i khi co khc phuc s c cho cu phn tng ng. Noi chung, ban co th kim tra phin ban tp cua tng tp trong nhng tp .dll nay. Phin ban cao nht trong danh sach la phin ban cua cu phn tim kim vn ban y u c cai t trn h thng.

Ban co th s dung mt trong cac phng phap sau y xac inh phin ban cua cu phn tim kim vn ban y u a c cai t trn h thng cua ban.

Lu y Tng phin ban trong cac phin ban nay co th cho bit phin ban cua cu phn tim kim vn ban y u la RTM hoc phin ban cu hn phin ban hin tai cua cu phn cua c s d liu. Ban tha nhn rng y la s c va ang n lc khc phuc s c o trong ban cp nht trong tng lai.

Phng phap 1: Kim tra phin ban cua Khoa Vn ban y u SQL Server (Sql_fulltext_keyfile.dll) trong th muc cai t SQL Server 2008 R2 hoc SQL Server 2008. Thng thng, i vi SQL Server 2008 R2, tp nay nm trong th muc sau y:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10_50.<Tn Phin ban>\MSSQL

Thng thng, i vi SQL Server 2008 R2, tp nay nm trong th muc sau y:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10.<Tn Phin ban>\MSSQL

Phng phap 2: Kim tra khoa con ng ky sau y:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft sql server\Mssql10_50.instname\Setup\SQL_FULLTEXT_ADV
Muc nhp mu tai khoa ng ky nay nh sau:
featurelist:     SQL_FullText_Adv=3 SQL_FullText_CNI=3ProductCode:  {9DFA5914-C275-42E0-810E-C88E46A7F9EA}Patchlevel: 10.50.1765.0Phin ban: 10.50.1600.1
Trong muc nhp mu nay, dong th ba (Patchlevel) cho bit ban dng hin tai cua cu phn tim kim vn ban y u a c cai t va dong th t (Version) thng hin thi phin ban ban u cua tim kim vn ban y u a c ng ky. Trong trng hp nay, o la SQL Server 2008 R2.

Phng phap 3: S dung tp Summary.txt c tao trong qua trinh thit lp. i vi SQL Server 2008 R2, tp nay nm trong th muc sau y:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

i vi SQL Server 2008 R2, tp nay nm trong th muc sau y:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

Xem bai vit sau y trong C s Kin thc Microsoft cho s c a bit vi cac cu phn tim kim vn ban y u trong cac ban cai t SQL Server 2008:
973888 Cu phn Tim kim Vn ban y u hoan toan khng c tr lai phin ban Goi Dich vu 1 sau khi ban g cai t Ban cp nht Tich luy 3 cho SQL Server 2008 Goi Dich vu 1 c ap dung bng cach s dung cai t tich hp
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Dich vu D liu Gc SQL Server (MDS)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Trinh quan ly Cu hinh MDS khng trc tip hin thi s phin ban hin c cai t.

Xin lu y rng MDS co kich ban tao phin ban duy nht trong o cai t cng cu c s d liu cua SQL Server khng cn phai khp vi phin ban MDS. Phin ban co th thay i khi ban so sanh ban cai t SQL Server vi cac nhi phn c trin khai trn website MDS va phin ban gian catalog MDS. Cn co cac bc thu cng s dung cng cu Trinh quan ly Cu hinh MDS cp nht va nng cp cac gian c s d liu va trang web MDS. Ban co th tham khao bai ng trn blog sau y v phng phap cp nht goi dich vu va cp nht nong danh cho MDS:
Tai xung va Cai t Ban cp nht Tich luy Dich vu D liu Gc SQL Server 2008 R2 (MDS)

Khoa ng ky sau y hin thi cac phin ban nhi phn c cai t trn SQL Server. Tuy nhin, phin ban nay khng cn phai khp vi website va phin ban gian c s d liu cho n khi quy trinh nng cp MDS hoan tt.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Master Data Services 10.5\CurrentVersion

Ban co th kim tra phin ban gian va phin ban san phm a cai t bng cach s dung truy vn sau y trong danh muc MDS:
chon * from mds.mdm.tblSystem
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

SQL Server Native Client

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xac inh phin ban cua SQL Server Native Client, hay s dung mt trong phng phap sau y:

Phng phap 1: Trn h thng ni ban mun tim thy phin ban cua Native Client, hay khi ng Quan tri vin ODBC (odbcad32.exe) ri chon ct Phin ban trong tab Trinh iu khin.

Phng phap 2: Kim tra cac khoa PatchLevel hoc Version sau y tai cac vi tri ng ky sau y.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban SQL /
Phin ban SQL Server Native Client
Khoa ng ky
SQL Server 2008 R2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2008 /
SQL Server Native Client 10
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2005 /
SQL Server Native Client 9
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native Client\CurrentVersion
SQL Server 2012 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI11\CurrentVersion
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Trinh duyt trn SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Phin ban trinh duyt phai khp vi phin ban cao nht cua Cng cu C s d liu cua SQL Server va cua cac phin ban cua Dich vu Phn tich a c cai t trn may tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Trinh vit SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xac inh phin ban cua Trinh vit SQL Server, hay kim tra gia tri khoa ng ky sau y:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SqlWriter\CurrentVersion
Khoa: PatchLevel hoc Version
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Microsoft .NET Framework

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xac inh phin ban cua .NET Framework trn h thng cua ban, hay tham khao bai vit sau y trong C s Kin thc Microsoft:
318785 Cach xac inh cac mc goi dich vu va phin ban nao cua Microsoft .NET Framework a c cai t
bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2027770 Tim hiu yu cu .NET Framework cho cac phin ban khac nhau cua SQL Server
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

SQL Azure

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
tim phin ban cua phin ban SQL Azure va thng tin lin quan, hay xem chu sau y trong Sach Trc tuyn:
SERVERPROPERTY (C s d liu cua SQL Azure)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

SQL Server CE

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
tim phin ban cua phin ban SQL Server CE va thng tin lin quan, hay xem cac tai nguyn sau y:
 • Phin ban Ban phat hanh Nho gon cua SQL Server
 • 325808 Phin ban va ban phat hanh cu phn SQL Server 2000 Windows CE Edition
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin thm

Cu h?i th?ng g?p

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cu h?i 1: Cach xac inh phin ban cua SQL Server khi SQL Server khng chay?

1: Ban co th xac inh phin ban cua SQL Server bng phng phap 2 hoc phng phap 5 (danh cho SQL Server 2008 hoc cac phin ban mi hn) trong "Cach xac inh phin ban nao cua Cng cu C s d liu cua SQL ang chay" trong bai vit nay.

H2: Cach anh xa cac phin ban san phm sang cac tn san phm?

A2: Ban co th s dung bang sau tham khao.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Mu phin banSan phm SQL
12,0.x.xSQL Server 2014
11.0.x.xSQL Server 2012
10,50.x.xSQL Server 2008 R2
10.00.x.xSQL Server 2008
9.00.x.xSQL Server 2005
8.00.x.xSQL Server 2000
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cac thut ng va t vit tt thng s dung

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ban cp nht tich luy(CU): Ban cp nht tich luy cha tt ca cac cp nht nong quan trong theo yu cu trc o cho n hin tai. Ngoai ra, ban cp nht tich luy cha khc phuc s c cho cac s c ap ng tiu chi chp thun cp nht nong. Cac tiu chi nay co th bao gm tinh kha dung cua mt cach giai quyt, anh hng i vi khach hang, tinh tai lp s c, mc phc tap cua ma phai c thay i va cac chu khac.

Cp nht nong: Goi tich luy, duy nht bao gm mt hoc nhiu tp c s dung giai quyt s c trong san phm va tich luy theo mc tp va nhi phn. Cp nht nong giai quyt tinh hung cu th cua khach hang va co th khng c phn phi ra bn ngoai t chc cua khach hang.

RTM: Thng co nghia la "ong goi". Trong ng canh san phm nh SQL Server, RTM cho bit khng co goi dich vu hoc cp nht nong nao c ap dung cho san phm.

RTW: Thng co nghia la "phat hanh ln web". RTW cho bit goi a c phat hanh ln web va c cung cp khach hang tai xung.

Goi dich vu: B tich luy, c kim tra cua tt ca cac cp nht nong, ban cp nht bao mt, ban cp nht quan trong va cac ban cp nht. Cac goi dich vu cung co th cha cac ban va b sung cho cac s c c tim thy ni b do ban phat hanh san phm va s lng gii han cac tinh nng hoc thay i thit k c khach hang yu cu.

bit thm thng tin, hay truy cp trang web sau:
 • 822499 t tn gian cho cac goi cp nht phn mm Microsoft SQL Server
 • 824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft
 • 935897 M hinh Dich vu Gia tng hin do nhom SQL Server cung cp phn phi cac cp nht nong cho nhng s c a bao cao
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Goi dich vu va s ban dng chung cua SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ch y Nhng bang nay s dung inh dang sau y va c sp xp theo s ban dng.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban hoc s ban dngM ta phin ban, (s KB danh cho ban cp nht o), ngay phat hanh

SQL Server 2014

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban hoc s ban dngM ta phin ban, (s KB danh cho ban cp nht o), ngay phat hanh
12.0.2342.0RTM CU #1 (2931693) 21 thng 4 nm 2014
12.0.2000.8RTM ngy 1 thng 4 nm 2014

SQL Server 2012

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban hoc s ban dngM ta phin ban, (s KB danh cho ban cp nht o), ngay phat hanh
11.0.3431.00SP1 CU #10 (2954099) Ngy 19 thng 5 nm 2014
11.0.3412.00SP1 CU #9 (2931078) Ngy 17 thng 3 nm 2014
11.0.3401.00SP1 CU #8 (2917531) Ngy 20 thng 1 nm 2014
11.0.3393.00SP1 CU #7 (2894115) Ngy 18 thng 11 nm 2013
11.0.3381.00SP1 CU #6 (2874879) Ngy 16 thng 9 nm 2013
11.0.3373.00SP1 CU #5 (2861107) Ngy 15 thng 7 nm 2013
11.0.3368.00SP1 CU #4 (2833645) Ngy 30 thng 5 nm 2013
11.0.3349.00SP1 CU #3 (2812412) Ngy 18 thng 3 nm 2013
11.0.3339.00SP1 CU #2 (2790947) Ngay 21 thang 1 nm 2013
11.0.3321.00SP1 CU #1 (2765331) Ngay 20 thang 11 nm 2012
11.0.3000.00SP1 RTW/PCU 1(2674319), Ngay 7 thang 11 nm 2012
11.0.2424.00RTM CU #11 (2908007) Ngy 16 thng 12 nm 2013
11.0.2420.00RTM CU #10 (2891666) Ngy 21 thng 10 nm 2013
11.0.2419.00RTM CU #9 (2867319) Ngy 20 thng 8 nm 2013
11.0.2410.00RTM CU #8 (2844205) Ngy 17 thng 6 nm 2013
11.0.2405.00RTM CU #7 (2823247) Ngy 15 thng 4 nm 2013
11.0.2401.00RTM CU #6 (2728897) Ngay 18 thang 2 nm 2013
11.0.2395.00RTM CU #5 (2777772) Ngay 17 thang 12 nm 2012
11.0.2383.00RTM CU #4 (2758687) Ngay 15 thang 10 nm 2012
11.0.2332.00RTM CU #3 (2723749) Ngay 31 thang 8 nm 2012
11.0.2325.00RTM CU #2 (2703275) Ngay 18 thang 6 nm 2012
11.0.2316.00RTM CU #1 (2679368) Ngay 12 thang 4 nm 2012
11.0.2100.60RTM Ngay 6 thang 3 nm 2012

SQL Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban hoc s ban dngM ta phin ban, (s KB danh cho ban cp nht o), ngay phat hanh
10.50.4305.00SP2 CU #12 (2938478) Ngy 21 thng 4 nm 2014
10.50.4302.00SP2 CU #11 (2926028) Ngy 18 thng 2 nm 2014
10.50.4297.00SP2 CU #10 (2908087) Ngy 17 thng 12 nm 2013
10.50.4295.00SP2 CU #9 (2887606) Ngy 28 thng 10 nm 2013
10.50.4290.00SP2 CU #8 (2871401) Ngy 22 thng 8 nm 2013
10.50.4285.00SP2 CU #7 (2844090) Ngy 17 thng 6 nm 2013
10.50.4279.00SP2 CU #6 (2830140) Ngy 15 thng 4 nm 2013
10.50.4276.00SP2 CU #5 (2797460) Ngay 18 thang 2 nm 2013
10.50.4270.00SP2 CU #4 (2777358) Ngay 17 thang 12 nm 2012
10.50.4266.00SP2 CU #3 (2754552) Ngay 15 thang 10 nm 2012
10.50.4263.00SP2 CU #2 (2740411) Ngay 31 thang 8 nm 2012
10.50.4260.00SP2 CU #1 (2720425) ngay 24 thang 7 nm 2012
10.50.4000.0SP2 RTW/PCU 2(2630458), Ngy 26 thng 7 nm 2012
10.50.2881.00SP1 CU #14 (2868244) Ngy 8 thng 8 nm 2013
10.50.2876.00SP1 CU #13 (2855792) Ngy 17 thng 6 nm 2013
10.50.2874.00SP1 CU #12 (2828727) Ngy 15 thng 4 nm 2013
10.50.2869.00SP1 CU #11 (2812683) Ngay 18 thang 2 nm 2013
10.50.2868.00SP1 CU #10 (2783135) Ngay 17 thang 12 nm 2012
10.50.2866.00SP1 CU #9 (2756574) Ngay 15 thang 10 nm 2012
10.50.2822.00SP1 CU #8 (2723743) Ngay 31 thang 8 nm 2012
10.50.2817.00SP1 CU #7 (2703282) Ngay 18 thang 6 nm 2012
10.50.2811.00SP1 CU #6 (2679367) Ngay 16 thang 4 nm 2012
10.50.2806.00SP1 CU #5 (2659694) Ngay 22 thang 2 nm 2012
10.50.2796.00SP1 CU #4 (2633146) Ngay 19 thang 12 nm 2011
10.50.2789.00SP1 CU #3 (2591748) Ngay 17 thang 10 nm 2011
10.50.2772.00SP1 CU #2 (2567714) Ngay 15 thang 8 nm 2011
10.50.2769.00SP1 CU #1 (2544793) Ngay 18 thang 7 nm 2011
10.50.2500.0SP1 RTW/PCU 1(2528583), Ngay 12 thang 7 nm 2011
10.50.1815.00RTM CU #13 (2679366) Ngay 16 thang 4 nm 2012
10.50.1810.00RTM CU #12 (2659692) Ngay 21 thang 2 nm 2012
10.50.1809.00RTM CU #11 (2633145) Ngay 19 thang 12 nm 2011
10.50.1807.00RTM CU #10 (2591746) Ngay 17 thang 10 nm 2011
10.50.1804.00RTM CU #9 (2567713) Ngay 15 thang 8 nm 2011
10.50.1797.00RTM CU #8 (2534352) Ngay 20 thang 6 nm 2011
10.50.1777.00RTM CU #7 (2507770) Ngay 18 thang 4 nm 2011
10.50.1765.00RTM CU #6 (2489376) Ngay 21 thang 2 nm 2011
10.50.1753.00RTM CU #5 (2438347) Ngay 20 thang 12 nm 2010
10.50.1746.00RTM CU #4 (2345451) Ngay 18 thang 10 nm 2010
10.50.1734.00 RTM CU #3 (2261464) Ngay 16 thang 8 nm 2010
10.50.1720.00 RTM CU #2 (2072493) Ngay 21 thang 6 nm 2010
10.50.1702.00 RTM CU #1 (981355) Ngay 18 thang 5 nm 2010
10.50.1617.00Ban cp nht Bao mt GDR (2494088), Ngay 21 thang 6 nm 2011
10.50.1600.1 RTM Ngay 10 thang 5 nm 2010

SQL Server 2008

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban hoc s ban dngM ta phin ban, (s KB danh cho ban cp nht o), ngay phat hanh
10.00.5850.00SP3 CU #15 (2923520) Ngy 20 thng 1 nm 2014
10.00.5848.00SP3 CU #14 (2893410) Ngy 18 thng 11 nm 2013
10.00.5846.00SP3 CU #13 (2880350) Ngy 16 thng 9 nm 2013
10.00.5844.00SP3 CU #12 (2863205) Ngy 15 thng 7 nm 2013
10.00.5840.00SP3 CU #11 (2834048) Ngy 20 thng 5 nm 2013
10.00.5835.00SP3 CU #10 (2814783) Ngy 18 thng 3 nm 2013
10.00.5829.00SP3 CU #9 (2799883) Ngay 21 thang 1 nm 2013
10.00.5828.00SP3 CU #8 (2771833) Ngay 19 thang 11 nm 2012
10.00.5794.00SP3 CU #7 (2738350) Ngay 17 thang 12 nm 2012
10.00.5788.00SP3 CU #6 (2715953) Ngay 16 thang 7 nm 2012
10.00.5785.00SP3 CU #5 (2696626) Ngay 21 thang 5 nm 2012
10.00.5775.00SP3 CU #4 (2673383) Ngay 19 thang 3 nm 2012
10.00.5770.00SP3 CU #3 (2648098) Ngay 16 thang 1 nm 2012
10.00.5768.00SP3 CU #2 (2633143) Ngay 21 thang 11 nm 2011
10.00.5766.00SP3 CU #1 (2617146) Ngay 17 thang 10 nm 2011
10.00.5500.00SP3 RTW / PCU 3 (2546951) Ngay 6 thang 10 nm 2011
10.00.4333.00SP2 CU #11 (2715951) Ngay 16 thang 7 nm 2012
10.00.4332.00SP2 CU #10 (2696625) Ngay 21 thang 5 nm 2012
10.00.4330.00SP2 CU #9 (2673382) Ngay 19 thang 3 nm 2012
10.00.4326.00SP2 CU #8 (2648096) Ngay 16 thang 1 nm 2012
10.00.4323.00SP2 CU #7 (2617148) Ngay 21 thang 11 nm 2011
10.00.4321.00SP2 CU #6 (2582285) Ngay 19 thang 8 nm 2011
10.00.4316.00SP2 CU #5 (2555408) Ngay 18 thang 7 nm 2011
10.00.4285.00SP2 CU #4 (2527180) Ngay 16 thang 5 nm 2011
10.00.4279.00SP2 CU #3 (2498535) Ngay 17 thang 3 nm 2011
10.00.4272.00SP2 CU #2 (2467239) Ngay 17 thang 1 nm 2011
10.00.4266.00SP2 CU #1 (2289254) Ngay 15 thang 11 nm 2010
10.00.4064.00Ban cp nht Bao mt GDR (2494089), Ngay 14 thang 6 nm 2011
10.00.4000.00SP2 RTW / PCU 2 (2285068) Ngay 29 thang 9 nm 2010
10.00.2850.0SP1 CU #16 (2582282) Ngay 19 thang 9 nm 2011
10.00.2847.0SP1 CU #15 (2555406) Ngay 18 thang 7 nm 2011
10.00.2821.00SP1 CU #14 (2527187) Ngay 16 thang 5 nm 2011
10.00.2816.00SP1 CU #13 (2497673) Ngay 17 thang 3 nm 2011
10.00.2808.00SP1 CU #12 (2467236) Ngay 17 thang 1 nm 2011
10.00.2804.00SP1 CU #11 (2413738) Ngay 15 thang 11 nm 2010
10.00.2799.00SP1 CU #10 (2279604) Ngay 20 thang 9 nm 2010
10.00.2789.00SP1 CU #9 (2083921) Ngay 19 thang 7 nm 2010
10.00.2775.00SP1 CU #8 (981702) Ngay 17 thang 5 nm 2010
10.00.2766.00SP1 CU #7 (979065) Ngay 26 thang 3 nm 2010
10.00.2757.00SP1 CU #6 (977443) Ngay 18 thang 1 nm 2010
10.00.2746.00SP1 CU #5 (975977) Ngay 16 thang 11 nm 2009
10.00.2734.00SP1 CU #4 (973602) Ngay 21 thang 9 nm 2009
10.00.2723.00SP1 CU #3 (971491) Ngay 20 thang 7 nm 2009
10.00.2714.00 SP1 CU #2 (970315) Ngay 18 thang 5 nm 2009
10.00.2710.00SP1 CU #1 (969099) Ngay 16 thang 4 nm 2009
10.00.2573.00 Ban cp nht Bao mt GDR (2494096), Ngay 14 thang 6 nm 2011
10.00.2531.00 SP1 RTW / PCU 1 Thang 4 nm 2009
10.00.1835.00 RTM CU #10 (979064) Ngay 15 thang 3 nm 2010
10.00.1828.00 RTM CU #9 (977444) Ngay 18 thang 1 nm 2010
10.00.1823.00 RTM CU #8 (975976) Ngay 16 thang 11 nm 2009
10.00.1818.00 RTM CU #7 (973601) Ngay 21 thang 9 nm 2009
10.00.1812.00 RTM CU #6 (971490) Ngay 20 thang 7 nm 2009
10.00.1806.00 RTM CU #5 (969531) Ngay 18 thang 5 nm nm 2009 SP1
10.00.1798.00 RTM CU #4 (963036) Ngay 16 thang 3 nm 2009
10.00.1787.00 RTM CU #3 (960484) Ngay 19 thang 1 nm 2009
10.00.1779.00 RTM CU #2 (958186) Ngay 19 thang 11 nm 2008
10.00.1763.00 RTM CU #1 (956717) Ngay 22 thang 9 nm 2008
10.00.1600.22 RTM Ngay 6 thang 8 nm 2008

SQL Server 2005

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban hoc s ban dngM ta phin ban, (s KB danh cho ban cp nht o), ngay phat hanh
9.00.5266SP4 CU #3 (2507769) Ngay 22 thang 3 nm 2011
9.00.5259SP4 CU #2 (2489409) Ngay 21 thang 3 nm 2010
9.00.5254SP4 CU #1 (2464079) Ngay 23 thang 12 nm 2010
9.00.5000SP4 RTW (PCU4) Ngay 16 thang 12 nm 2010
9.00.4325SP3 CU #15 (2507766) Ngay 22 thang 3 nm 2011
9.00.4317SP3 CU #14 (2489375) Ngay 21 thang 2 nm 2011
9.00.4315SP3 CU #13 (2438344) Ngay 20 thang 12 nm 2010
9.00.4311SP3 CU #12 (2345449) Ngay 18 thang 8 nm 2010 SP3
9.00.4309SP3 CU #11 (2258854) Ngay 16 thang 8 nm 2010
9.00.4305SP3 CU #10 (983329) Ngay 21 thang 6 nm 2010
9.00.4294SP3 CU #9 (980176) Ngay 19 thang 4 nm 2010
9.00.4285SP3 CU #8 (978915) Ngay 16 thang 2 nm 2010
9.00.4273SP3 CU #7 (976951) Ngay 21 thang 12 nm 2009
9.00.4266SP3 CU #6 (974648) Ngay 19 thang 10 nm 2009
9.00.4230SP3 CU #5 (972511) Ngay 17 thang 8 nm 2009
9.00.4226SP3 CU #4 (970279) Ngay 15 thang 6 nm 2009
9.00.4220SP3 CU #3 (967909) Ngay 20 thang 4 nm 2009
9.00.4211SP3 CU #2 (961930) Ngay 16 thang 2 nm 2009
9.00.4207SP3 CU #1 (959195) Ngay 19 thang 12 nm 2008
9.00.4053Ban cp nht bao mt (970892) Ngay 12 thang 10 nm 2009
9.00.4035SP3 RTW (955706) Ngay 15 thang 12 nm 2008
9.00.3356SP2 CU #17 (976952) Ngay 21 thang 12 nm 2009
9.00.3355 SP2 CU #16 (974647) Ngay 19 thang 10 nm 2009
9.00.3330 SP2 CU #15 (972510) Ngay 17 thang 8 nm 2009
9.00.3328 SP2 CU #14 (970278) Ngay 15 thang 6 nm 2009
9.00.3325 SP2 CU #13 (967908) Ngay 20 thang 4 nm 2009
9.00.3315 SP2 CU #12 (960485) Ngay 16 thang 3 nm 2009
9.00.3301 SP2 CU #11 (958735) Ngay 15 thang 12 nm 2008
9.00.3294 SP2 CU #10 (956854) Ngay 21 thang 10 nm 2008
9.00.3282 SP2 CU #9 (953752) Ngay 18 thang 8 nm 2008
9.00.3257 SP2 CU #8 (951217) Ngay 16 thang 6 nm 2008
9.00.3239 SP2 CU #7 (949095) Ngay 14 thang 4 nm 2008
9.00.3228 SP2 CU #6 (946608) Ngay 18 thang 3 nm 2008
9.00.3215 SP2 CU #5 (943656) Ngay 17 thang 12 nm 2007
9.00.3200 SP2 CU #4 (941450) Ngay 15 thang 10 nm 2007
9.00.3186 SP2 CU #3 (939537) Ngay 20 thang 8 nm 2007
9.00.3175 SP2 CU #2 (936305) Ngay 18 thang 6 nm 2007
9.00.3161 SP2 CU #1 (935356) Ngay 16 thang 4 nm 2007
9.00.3152 SP2 Rollup (933097) Ngay 15 thang 5 nm 2007
9.00.3068Ban cp nht bao mt (948109) Ngay 8 thang 7 nm 2008
9.00.3042 SP2 (937137)
9.00.2047 SP1
9.00.1399 RTM

SQL Server 2000

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban hoc s ban dngM ta phin ban, (s KB danh cho ban cp nht o), ngay phat hanh
8.00.2283Cp nht nong hu Goi Dich vu 4 danh cho MS09-004 (971524)
8.00.2282MS04-004: KB959420 Ngay 29 thang 10 nm 2008
8.00.2273MS08-040 - KB 948111 Ngay 8 thang 7 nm 2008
8.00.2040Ban va hu Goi Dich vu 4 AWE (899761)
8.00.2039SQL Server 2000 SP4
8.00.1007C s Trinh cai t Cp nht nong Update.exe 2 (891640)
8.00.977C s Trinh cai t Cp nht nong Update.exe 1 (884856)
8.00.818 (821277)
8.00.765 Goi ban cp nht cp nht nong SP3
8.00.760 SQL Server 2000 SP3 hoc SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701 a phat hanh Trinh cai t Cp nht nong v.1
8.00.534 SQL Server 2000 SP2
8.00.384 SQL Server 2000 SP1
8.00.194 SQL Server 2000 RTM hoc MSDE 2.0
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cac phin ban cu hn cua SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

SQL Server 7.0

S dung s phin ban trong bang sau xac inh cp san phm hoc cp goi dich vu.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
S phin banGoi dich vu
7.00.1063SQL Server 7.0 Goi Dich vu 4
7.00.961SQL Server 7.0 Goi Dich vu 3
7.00.842SQL Server 7.0 Goi Dich vu 2
7.00.699SQL Server 7.0 Goi Dich vu 1
7.00.623SQL Server 7.0 RTM

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
301511 Cach tai goi dich vu mi nht cua SQL Server 7.0

SQL Server 6.5

S dung s phin ban trong bang sau y xac inh mc goi dich vu hoc san phm.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
S phin banGoi dich vu
6.50.479Ban cp nht SQL Server 6.5 Goi Dich vu 5a
6.50.416SQL Server 6.5 Goi Dich vu 5a
6.50.415SQL Server 6.5 Goi Dich vu 5
6.50.281SQL Server 6.5 Goi Dich vu 4
6.50.258SQL Server 6.5 Goi Dich vu 3
6.50.240SQL Server 6.5 Goi Dich vu 2
6.50.213SQL Server 6.5 Goi Dich vu 1
6.50.201SQL Server 6.5 RTM

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
273914 Readme.txt cho Ban cp nht SQL Server 6.5 Goi hu Dich vu 5a
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 321185 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 21.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
T? kha:
kbsqlsetup kbhowtomaster KB321185

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com