Straipsnio ID: 321122
?sp?jimas Atlikus skyriuje ?Sprendimas? pateikiamus veiksmus gali b?ti i?jungtas vidinis ne?iojamojo kompiuterio ?ymiklio valdymo ?renginys.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai kompiuteryje su ?Microsoft Windows? naudojate ?Microsoft? USB belaid? ?ymiklio valdymo ?rengin?, galite pasteb?ti vien? arba kelis i? ?i? po?ymi?:
 • ?ymiklis juda netolygiai.
 • ?ymiklis neatsako, kai pajudinate ?ymiklio valdymo ?rengin?.
 • Niekas nevyksta, kai spustel?jate ?ymiklio valdymo ?renginio mygtuk?.
 • ?ymiklio valdymo ?renginys liaujasi veik?s po keli? naudojimo minu?i?.
 • Valdymo skydo elemente Pel? gali b?ti neprieinamos kai kurios parinktys.
 • Jei pel? arba ?ymiklio valdymo ?rengin? prijungiate prie kompiuterio, ?renginio neaptinka ?Microsoft Windows?. Kai paleid?iate naujos aparat?ros prid?jimo vedl?, problema nei?sprend?iama.

SPRENDIMAS

?iame skyriuje pateikiami trik?i? diagnostikos veiksmai yra skirti belaid?iams USB, bet ne ?Bluetooth? ?renginiams. Daugiau informacijos apie ?Bluetooth? ?rengini? problemas rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
811798 ?Bluetooth? pel?s arba klaviat?ros veikimo problem? sprendimas
Visi ?Microsoft? pel?s belaid?iai USB ?renginiai pateikiami su USB jungtimi, vadinama imtuvu. Jei prie turimos belaid?s pel?s nebuvo prid?tas imtuvas, tik?tina, kad prie?astis yra ta, jog pel? yra ?Bluetooth? ?renginys. Taigi kai kurie ?iame straipsnyje pateikiami veiksmai jums netaikomi.

1 b?das: pabandykite naudoti kit? prievad? arba aplink?

Pabandykite imtuv? prijungti prie kito prievado. Tada patikrinkite, kaip veikia ?renginys. Bandydami imtuv? prijungti prie kito prievado patikrinsite, ar problem? nekelia pats prievadas.

Be to, pabandykite imtuv? prijungti prie kompiuterio galin?je dalyje esan?io USB prievado. Kompiuterio galin?je dalyje esan?i? prievad? pralaidumas paprastai b?na didesnis (jie galingesni).
Pastaba Nenaudokite joki? prievad? skirstytuv?, USB koncentratori?, KVM perjungtuv? ir pan. Prijunkite imtuv? tiesiai prie prievado. Prievad? skirstytuvas ? tai ?renginys, kuriame yra ?prastiniai prievadai, pavyzd?iui, nuoseklieji ir lygiagretieji. Skirstytuvas prijungiamas prie ne?iojamojo kompiuterio. KVM perjungtuvas ? tai aparat?ros ?renginys, kuris suteikia galimyb? viena klaviat?ra, vaizdo monitoriumi ir ?ymiklio valdymo ?renginiu valdyti daugiau nei vien? kompiuter? vienu metu. Jei tai problemos ?altinis ir norite toliau naudotis vienu i? ?i? ?rengini?, kreipkit?s ? ?renginio gamintoj?, kad i?siai?kintum?te, ar yra koks nors sprendimas arba naujesnis produktas, kuris veiks su belaide pele.
Pasir?pinkite, kad tokie elementai kaip staliniai ventiliatoriai, metaliniai baldai ir fluorescencin?s lempos netrikdyt? ?ymiklio valdymo ?renginio signalo. Pabandykite patikrinti ?rengin? naudodami j? kitoje vietoje. Jei problema i?lieka, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: pakeiskite baterijas

?i problema gali kilti d?l to, kad liko ma?ai baterij? ?krovos. Rekomenduojame naudoti baterijas, skirtas naudoti su elektronine ?ranga. Pakeiskite baterijas ir patikrinkite, ar problem? pavyko i?spr?sti. Patikrinkite, ar ? belaid? ?ymiklio valdymo ?rengin? ?d?jote abi reikiamas baterijas ir ar jos ?d?tos tinkama puse.
Pastaba Rekomenduojame naudoti naujas baterijas ir jas ?d?ti ? belaid? ?ymiklio valdymo ?rengin?.
Pakeit? baterijas b?tinai i? naujo sinchronizuokite ?ymiklio valdymo ?rengin?. Nor?dami su?inoti, kaip i? naujo sinchronizuoti ?rengin?, per?i?r?kite ?? vaizdo ?ra??:
http://www.microsoft.com/video/en/us/details/62c93f6c-7c85-4a16-9606-08c302ced33b
Pastaba Jei turite naujesn? pel?s model? (pvz., ?Bluetrack? ?rengin?), kuriame n?ra pakartotinio sinchronizavimo mygtuko, pereikite prie 3 b?do.

3 b?das: pabandykite ?rengin? naudoti su kitu kompiuteriu

Jei problema i?lieka, pabandykite pel? naudoti su kitu kompiuteriu kitoje aplinkoje. Jei kitoje aplinkoje problema kartojasi, gali b?ti, kad ?renginys yra brokuotas. Jei taip ir yra, informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft Supplemental Parts? skyriumi ir gauti nauj? ?rengin?, rasite skyriuje ?Daugiau informacijos?.

Jei ?renginys su kitu kompiuteriu veikia be joki? problem?, pereikite prie 4 b?do.

4 b?das: patikrinkite pel? naudodami ?Mousinfo? diagnostikos ?rank?

?Mousinfo? diagnostikos ?rankis ?diegiamas kartu su ?IntelliPoint? programine ?ranga. Jei ?ios programin?s ?rangos neturite, ?io ?rankio atidaryti negal?site.

Nor?dami ?diegti ?IntelliPoint? programin? ?rang?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Pastaba ?is ?rankis gali neveikti su ?Bluetooth? ?renginiais.
Nor?dami atidaryti ?Mousinfo? ?rank?, atlikite ?iuos veiksmus.
 • ?Windows Vista? arba ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   .
  2. Spustel?kite Visos programos.
  3. Pasirinkite Reikmenys.
  4. Spustel?kite Vykdyti.
  5. Lauke Atidaryti ?veskite mousinfo, tada spustel?kite Gerai.
 • ?Windows XP?
  1. Spustel?kite Prad?ti.
  2. Spustel?kite Vykdyti.
  3. Lauke Atidaryti ?ra?ykite mousinfo.
  4. Spustel?kite Gerai.
Spustel?kite pel?s mygtukus ir patikrinkite, ar mygtukai atpa??stami kaip ?rankio komandos AUK?TYN ir ?EMYN. Jei pel?s mygtukai neatpa??stami, ?renginys gali b?ti brokuotas. Jei taip ir yra, informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft Supplemental Parts? skyriumi ir gauti nauj? ?rengin?, rasite skyriuje ?Daugiau informacijos?. Ta?iau geriausias b?das nustatyti, ar ?renginys yra brokuotas arba suged?s, ? pabandyti ?rengin? naudoti su kitu kompiuteriu.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? ?Mousinfo? ?rank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
178350 Kaip naudotis ?MousInfo? ?rankiu, gautu su ?IntelliPoint? programine ?ranga

5 b?das: i?diekite vis? nesuderinam? pel?s programin? ?rang?

Jei esate ?dieg? koki? nors pel?s programin? ?rang?, pavyzd?iui, ?Logitech? arba jutiklin?s plan?et?s programin? ?rang?, ji gali b?ti nesuderinama su ?IntelliMouse? programine ?ranga. Nor?dami i?diegti kit? programin? ?rang?, vykdykite j?s? turimai ?Windows? versijai skirtus veiksmus.
  • ?Windows Vista? arba ?Windows 7?

   Valdymo skyde atidarykite Programos ir funkcijos. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. Spustel?kite Prad?ti
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Mygtukas Prad?ti
    .
   2. Lauke Prad?ti ie?k? ?veskite appwiz.cpl.
   3. Paspauskite ENTER.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
   Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
  • ?Windows XP? arba ankstesn?s ?Windows? versijos

   Valdymo skyde atidarykite ?traukti arba pa?alinti programas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. Spustel?kite Prad?ti.
   2. Spustel?kite Vykdyti.
   3. ?veskite appwiz.cpl.
   4. Spustel?kite Gerai.
 1. S?ra?e suraskite kit? pel?s programin? ?rang? ir vykdydami nurodymus pa?alinkite programin? ?rang?.
 2. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Jei problema kartojasi, pereikite prie 6 b?do.

6 b?das: pa?alinkite ir i? naujo ?diekite ?IntelliPoint? programin? ?rang?

 1. Per?i?r?kite kompiuteryje ?diegt? program? s?ra??. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kurie taikomi j?s? naudojamai ?Windows? versijai.
  • ?Windows Vista? arba ?Windows 7?

   Valdymo skyde atidarykite Programos ir funkcijos. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. Spustel?kite Prad?ti
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Mygtukas Prad?ti
    .
   2. Lauke Prad?ti ie?k? ?veskite appwiz.cpl.
   3. Paspauskite ENTER.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
   Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
  • ?Windows XP? arba ankstesn?s ?Windows? versijos

   Valdymo skyde atidarykite ?traukti arba pa?alinti programas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. Spustel?kite Prad?ti.
   2. Spustel?kite Vykdyti.
   3. ?veskite appwiz.cpl.
   4. Spustel?kite Gerai.
 2. Pa?alinkite ?Microsoft IntelliPoint?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kurie taikomi j?s? naudojamai ?Windows? versijai.
  • ?Windows Vista? arba ?Windows 7?
   1. Spustel?kite Microsoft IntelliPoint.
   2. Spustel?kite I?diegti / keisti.

    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
    Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
   3. Spustel?kite Taip ir patvirtinkite, kad norite pa?alinti program?.
  • ?Windows XP?
   1. Spustel?kite Microsoft IntelliPoint.
   2. Spustel?kite Prid?ti / ?alinti.
   3. Spustel?kite Baigti.
   4. Spustel?kite Gerai.
 3. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 4. Atsisi?skite ir ?diekite naujausi? ?IntelliPoint? programin?s ?rangos versij?. Jei norite tai atlikti, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip susisiekti su ?Microsoft Supplemental Parts? skyriumi

Jungtin?se Valstijose ir Kanadoje su ?Microsoft Supplemental Parts? komanda galite susisiekti naudodami ?iuos telefono numerius:
 • JAV: (800) 360 7561, pirmadieniais?penktadieniais, 5:00?19:00 Ramiojo vandenyno laiku
 • Kanada: (800) 933 4750, pirmadieniais?penktadieniais, 5:00?19:00 Ramiojo vandenyno laiku
 • TTY klientams: (800) 718 1599, pirmadieniais?penktadieniais, 5:00?19:00 Ramiojo vandenyno laiku
Daugiau informacijos, kaip pakeisti arba atnaujinti ?Microsoft? programin? ?rang?, aparat?r? ir vartotojo vadovus, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
326246 Kaip pakeisti ?Microsoft? programin? ?rang? arba aparat?r?, u?sisakyti pakeitim? paket? ir produkto naujinim? bei pakeisti produkto vadovus
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 321122 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 29 d. - Per?i?ra: 3.0
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbenv kbhardware kbprb KB321122

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com