Mô t? c?a b?c tư?ng l?a kết nối Internet Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320855 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các b?c tư?ng l?a kết nối Internet (ICF) là bao g?m trong Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows XP Home Edition Service Pack 1 (SP1), và Windows XP chuyên nghi?p SP1. Bài vi?t này không mô t? các b?c tư?ng l?a mà đư?c bao g?m trong Windows XP SP2.

Thông tin thêm

Mô t? c?a tư?ng l?a kết nối Internet

Tư?ng l?a kết nối Internet là ph?n m?m mà b?n có th? s? d?ng đ? thi?t l?p h?n ch? đ?i v?i các thông tin đó là truy?n đ?t gi?a nhà c?a b?n ho?c nh? văn ph?ng m?ng và Internet.

N?u m?ng c?a b?n s? d?ng Internet Chia s? k?t n?i đ? cung c?p truy c?p Internet v?i nhi?u máy tính, nó là m?t ? tư?ng t?t đ? b?t tư?ng l?a kết nối Internet trên Internet chia s? k?t n?i. Tuy nhiên, b?n có th? b?t chia s? kết nối Internet và Internet K?t n?i tư?ng l?a m?t cách riêng bi?t. Nó là m?t ? tư?ng t?t đ? bi?n trên Internet Tư?ng l?a k?t n?i kết nối Internet trên b?t k? Windows Microsoft XP trên máy tính đư?c k?t n?i tr?c ti?p v?i Internet.

Internet Tư?ng l?a k?t n?i c?ng có th? giúp b?o v? máy tính duy nh?t đư?c k?t n?i Internet. N?u b?n có m?t máy tính đư?c k?t n?i v?i các Internet v?i m?t mô đem cáp, m?t modem DSL ho?c modem dial-up, Internet K?t n?i tư?ng l?a giúp b?o v? kết nối Internet c?a b?n. Không b?t Tư?ng l?a kết nối Internet cho k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN) b?i v? tư?ng l?a kết nối Internet can thi?p chia s? t?p tin và VPN khác ch?c năng.

Cách tư?ng l?a kết nối Internet ho?t đ?ng

Tư?ng l?a kết nối Internet là m?t tư?ng l?a "tr?ng thái". Duy?t m?t tư?ng l?a là m?t trong đó ki?m soát t?t c? các khía c?nh c?a truy?n thông qua c?a nó đư?ng d?n và ki?m tra các ngu?n và đích đ?n đ?a ch? c?a m?i tin thư thoại mà x? l? tư?ng l?a. Đ? ngăn ch?n lưu lư?ng truy c?p không đư?c yêu c?u t? phía khu v?c c?a k?t n?i vào bên tư nhân, tư?ng l?a kết nối Internet Gi? m?t b?ng c?a t?t c? các thông tin có ngu?n g?c t? máy tính đang ch?y tư?ng l?a kết nối Internet. Đ?i v?i m?t máy vi tính, Internet Tư?ng l?a k?t n?i theo d?i lưu lư?ng truy c?p b?t ngu?n t? máy tính. N?u b?n s? d?ng tư?ng l?a kết nối Internet k?t h?p v?i kết nối Internet Chia s?, tư?ng l?a kết nối Internet theo d?i t?t c? lưu lư?ng truy c?p b?t ngu?n t? t? máy tính đang ch?y tư?ng l?a kết nối Internet và Internet Chia s? k?t n?i, và theo d?i t?t c? lưu lư?ng truy c?p b?t ngu?n t? riêng m?ng máy tính. Tư?ng l?a kết nối Internet so sánh t?t c? lưu lư?ng truy c?p đ?n t? Internet cho các m?c trong b?ng. Internet đ?n lưu lư?ng truy c?p cho phép đ? đ?t đư?c các máy tính trong m?ng c?a b?n ch? khi có m?t phù h?p v?i các m?c nh?p trong b?ng cho th?y r?ng vi?c trao đ?i thông tin liên h? B?t đ?u vào c?a b?n máy tính ho?c m?ng riêng.

thông tin liên h? có ngu?n g?c t? m?t ngu?n bên ngoài máy tính đang ch?y tư?ng l?a kết nối Internet, như v?y k? t? Internet, đư?c th? b?i các b?c tư?ng l?a tr? khi b?n t?o m?t m?c nh?p trên Các b?n ghi d?ch v? tab đ? cho phép các đo?n văn. Thay v? g?i cho b?n thông báo v? ho?t đ?ng, tư?ng l?a kết nối Internet âm th?m lo?i b? thông tin liên h? không đư?c yêu c?u. Đi?u này t?t máy ph? bi?n hack n? l?c ví d? như c?ng quét. Thông báo như v?y có th? đư?c g?i thư?ng xuyên, đ? đ? tr? thành m?t phân tâm. Thay vào đó, tư?ng l?a kết nối Internet có th? t?o m?t Nh?t k? b?o m?t như v?y r?ng b?n có th? xem các ho?t đ?ng đư?c theo d?i b?i các b?c tư?ng l?a.

B?n có th? c?u h?nh b?n ghi d?ch v? đ? lưu lư?ng truy c?p không đư?c yêu c?u t? Internet chuy?n ti?p b?i máy tính đang ch?y tư?ng l?a kết nối Internet đ? các m?ng riêng. Ví d?, n?u b?n đang lưu tr? m?t b?n ghi d?ch v? HTTP Web server, và b?n b?t các b?n ghi d?ch v? HTTP trên máy tính c?a b?n, lưu lư?ng truy c?p HTTP không đư?c yêu c?u đư?c chuy?n ti?p b?i máy tính đang ch?y tư?ng l?a kết nối Internet đ? Các máy ch? HTTP Web. Tư?ng l?a kết nối Internet yêu c?u ho?t đ?ng thông tin (đư?c bi?t đ?n như là m?t đ?nh ngh?a D?ch v?) cho phép Internet không mong mu?n lưu lư?ng truy c?p đư?c chuy?n ti?p đ?n các Máy ch? Web trên m?ng riêng c?a b?n.

Cân nh?c tư?ng l?a kết nối Internet

Nó không ph?i là m?t ? tư?ng t?t đ? b?t tư?ng l?a kết nối Internet b?t k? k?t n?i không Live Connect v?i Internet. N?u b?n b?t Tư?ng l?a kết nối Internet cho b? thích ?ng m?ng c?a m?t máy tính khách hàng đó đang chia s? kết nối Internet, tư?ng l?a kết nối Internet can thi?p v?i m?t s? thông tin gi?a các máy tính đó và t?t c? các máy tính khác trên các m?ng. V? l? do tương t?, b?n không th? s? d?ng thu?t s? thi?t l?p m?ng đ? b?t tư?ng l?a kết nối Internet trên chia s? kết nối Internet máy ch? riêng k?t n?i. Đây là k?t n?i k?t n?i kết nối Internet Chia s? máy tính v?i các máy tính khách hàng chia s? kết nối Internet. B?t tư?ng l?a ? v? trí này s? ngăn ch?n m?ng lư?i thông tin liên h?.

B?n không c?n ph?i s? d?ng tư?ng l?a kết nối Internet n?u m?ng c?a b?n đ? có m?t tư?ng l?a ho?c proxy server.

N?u m?ng c?a b?n có ch? có m?t chia s? kết nối Internet, đó là m?t ? tư?ng t?t đ? c? g?ng đ? b?o v? m?ng b?ng b?t tư?ng l?a kết nối Internet. Máy tính cá nhân khách hàng c?ng có th? có b? đi?u h?p, ch?ng h?n như m?t dial-up ho?c modem DSL cung c?p cho cá nhân kết nối Internet và là d? b? t?n thương mà không có tư?ng l?a b?o v?. Tư?ng l?a kết nối Internet có th? ki?m tra ch? truy?n thông qua các kết nối Internet mà b?n đ? b?t nó. B?i v? kết nối Internet Tư?ng l?a c?a các ho?t đ?ng trên m?t cơ s? cho m?i k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t nó trên t?t c? máy tính có kết nối Internet đ? giúp b?o v? m?ng toàn b? c?a b?n. N?u b?n b?t tư?ng l?a kết nối Internet chia s? kết nối Internet lưu tr? kết nối Internet c?a máy tính, nhưng m?t máy tính khách hàng v?i m?t tr?c ti?p kết nối Internet không s? d?ng tư?ng l?a kết nối Internet đ? b?o v?, m?ng c?a b?n là d? b? t?n thương thông qua k?t n?i không đư?c b?o v?.

Các b?n ghi d?ch v? đ?nh ngh?a cho phép các b?n ghi d?ch v? ho?t đ?ng qua kết nối Internet Tư?ng l?a c?ng làm vi?c trên m?t cơ s? cho m?i k?t n?i. N?u m?ng c?a b?n có nhi?u tư?ng l?a k?t n?i, b?n ph?i đ?t c?u h?nh b?n ghi d?ch v? đ?nh ngh?a cho m?i Internet K?t n?i tư?ng l?a k?t n?i thông qua đó b?n mu?n b?n ghi d?ch v? đ? làm vi?c.


Tư?ng l?a kết nối Internet và thông báo tin thư thoại

B?i v? tư?ng l?a kết nối Internet ki?m tra t?t c? các thông tin liên h?, m?t s? chương tr?nh, đ?c bi?t là chương tr?nh b?c e-mail, có th? hành x? m?t cách khác nhau n?u b?n b?t tư?ng l?a kết nối Internet. M?t s? chương tr?nh e-mail đ?nh k?, thăm d? ? ki?n c?a h? máy ch? b?c e-mail cho thư m?i. M?t s? chương tr?nh e-mail ch? đ?i thông báo t? các máy ch? e-mail.

Microsoft Outlook Express, t? ví d?, đ?ng ki?m tra thư e-mail m?i khi m?t b? đ?m th?i gian cho nó đ? làm như v?y. N?u thư e-mail m?i xu?t hi?n, Outlook Express s? nh?c b?n v?i m?t thông báo tin thư thoại e-mail m?i. Tư?ng l?a kết nối Internet không ?nh hư?ng đ?n hành vi c?a Outlook Express v? yêu c?u b?c e-mail m?i thông báo có ngu?n g?c t? bên trong các b?c tư?ng l?a. Tư?ng l?a kết nối Internet làm cho m?t m?c nh?p trong m?t b?ng ghi chú các giao ti?p ra bên ngoài. Khi m?t m?i b?c e-mail ph?n ?ng đư?c công nh?n b?i máy ch? thư, kết nối Internet Tư?ng l?a t?m th?y m?c liên quan trong b?ng và cho phép thông tin liên h? đ? vư?t qua. Sau đó, b?n nh?n đư?c thông báo r?ng m?t b?c e-mail m?i đ? đ?n.

Microsoft Outlook 2000 đư?c k?t n?i v?i m?t Microsoft Exchange d?a trên máy ch? s? d?ng cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) đ? g?i b?c e-mail m?i thông báo cho khách hàng. Outlook 2000 không t? đ?ng t?m m?i b?c e-mail khi nó đư?c k?t n?i v?i m?t máy ch? Exchange d?a trên. Các D?a trên trao đ?i máy ch? thông báo cho Outlook 2000 khi thư e-mail m?i đ?n. B?i v? thông báo RPC là B?t đ?u t? m?t máy ch? Exchange d?a trên là bên ngoài các b?c tư?ng l?a (không ph?i c?a Outlook 2000), tư?ng l?a kết nối Internet không th? t?m th?y m?t m?c nh?p tương ?ng trong b?ng. Tư?ng l?a kết nối Internet không cho phép các tin thư thoại RPC qua t? Internet đ? m?ng nhà riêng. RPC thư thông báo s? b? ng?t. B?n có th? g?i và nh?n b?c e-mail, nhưng b?n ph?i t? tra c?u b?c e-mail m?i.


Thi?t đ?t tư?ng l?a kết nối Internet chuyên sâu

B?n có th? s? d?ng ghi nh?t k? b?o m?t tư?ng l?a kết nối Internet tính năng đ? t?o ra m?t Nh?t k? b?o m?t tư?ng l?a ho?t đ?ng. kết nối Internet Tư?ng l?a có th? kí nh?p lưu lư?ng truy c?p đư?c phép và lưu lư?ng truy c?p b? t? ch?i. Ví d?: theo m?c đ?nh, đ?n echo yêu c?u t? Internet ph?i cho phép tư?ng l?a kết nối Internet. N?u Internet ki?m soát tin thư thoại Giao th?c (ICMP) Cho phép yêu c?u đ?n echo thi?t l?p không ph?i là b?t, yêu c?u trong nư?c không thành công, và m?t m?c nh?p Nh?t k? ghi chú các n? l?c không thành công trong nư?c đư?c t?o ra.

B?n có th? s?a đ?i các hành vi c?a tư?ng l?a kết nối Internet b?ng cách trên nhi?u ICMP l?a ch?n, ch?ng h?n như Cho phép yêu c?u đ?n echo, Cho phép đ?n yêu c?u d?u ki?m th?i gian, Cho phép yêu c?u đ?nh tuy?n đ?n, và Cho phép chuy?n hư?ng. Các mô t? ng?n g?n v? các tùy ch?n xu?t hi?n trên Các ICMP tab.

B?n có th? thi?t l?p kích thư?c cho phép c?a các s? ghi b?o m?t đ? ngăn ch?n m?t tràn mà có th? đư?c gây ra b?i s? t? ch?i b?n ghi d?ch v? cu?c t?n công. Ghi nh?t k? s? ki?n đư?c t?o ra trong các m? r?ng kí nh?p t?p tin d?ng như đư?c thành l?p b?i World Wide Web Consortium (W3C).

Tham kh?o

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? b?t Internet Tư?ng l?a k?t n?i ho?c t?t, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/28d7c0c4-539e-4510-9431-9e52d24e0a021033.mspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? b?t tư?ng l?a kết nối Internet ho?c t?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283673Làm th? nào đ? enable hay disable Internet Tư?ng l?a k?t n?i trong Windows XP
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách tư?ng l?a kết nối Internet có th? ngăn ch?n truy c?p đ? chia s? t?p và máy in, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
298804Tư?ng l?a Internet có th? ngăn ch?n tr?nh duy?t và chia s? t?p
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306203Tư?ng l?a kết nối Internet và cơ b?n tư?ng l?a không ch?n Internet Giao th?c phiên b?n 6 giao thông
Các thông tin b? sung v? Internet S? ghi b?o m?t tư?ng l?a k?t n?i t?p tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc776029.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? đ?nh ngh?a, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc757410.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ICMP, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms817882.aspx
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc738771.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 320855 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbfirewall kbenv kbinfo kbmt KB320855 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 320855

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com