Identifikator ?lanka: 320820 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Stvari koje bi trebalo da znate pre kori??enja uslu?nog programa za pravljenje rezervne kopije

?ta da uklju?ite u rezervne kopije

Ako ?elite da napravite rezervnu kopiju ra?unara, preporu?ujemo da napravite rezervnu kopiju svih podataka na ra?unaru, uklju?uju?i podatke o stanju ra?unara. Podaci o stanju sistema uklju?uju registrator, COM+ bazu podataka za registraciju klase, datoteke koje spadaju u funkciju ?Windows File Protection? i datoteke za pokretanje. Rezervnu kopiju podataka o stanju sistema mo?ete napraviti samo na lokalnom ra?unaru. Rezervnu kopiju podataka o stanju sistema ne mo?ete napraviti na udaljenom ra?unaru.

?ta nije podr?ano

Ako koristite uslu?ni program za pravljenje rezervne kopije u sistemu Windows XP Home Edition, funkcija za automatizovani oporavak sistema (ASR) nije podr?ana. Mo?ete koristiti trenutnu verziju operativnog sistema Windows XP Home Edition kako biste zapo?eli proces konfigurisanja za ASR, ali ga ne mo?ete dovr?iti. Za dodatne informacije o gre?kama koje se javljaju ako poku?ate da koristite funkciju ASR sa operativnim sistemom Windows XP Home Edition kliknite na brojeve ?lanaka ispod da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
302700 Poruka o gre?ci se prikazuje kada poku?ate da upotrebite program Automated System Recovery Wizard (?arobnjak za automatizovano spasavanje sistema)

Napomene za volumen

Mo?ete da koristite uslu?ni program za pravljenje rezervnih kopija da biste napravili rezervne kopije i vratili podatke na volumenima FAT16, FAT32 ili NTFS. Me?utim, ako pravite rezervne kopije podataka sa NTFS volumena koji se koristi u operativnom sistemu Windows XP, preporu?ujemo da vratite podatke na NTFS volumen koji se koristi u operativnom sistemu Windows XP. Ako to ne uradite, mo?ete da izgubite podatke i neke funkcije datoteka i fascikli.

Neki sistemi datoteka mo?da ne podr?avaju sve funkcije drugih sistema datoteka. Na primer, ako napravite rezervne kopije podataka sa NTFS volumena koji se koristi u operativnom sistemu Windows XP i zatim ih vratite na FAT volumen ili NTFS volumen koji se koristi u operativnom sistemu Windows NT 4.0, gube se slede?e funkcije:
 • Dozvole
 • Postavke za Encrypting File System (EFS) (Sistem datoteka za ?ifrovanje)
 • Informacije o kvoti diska
 • Informacije o postavljenim disk jedinicama
 • Informacije o udaljenom skladi?tu
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Opisuje kako da koristite uslu?ni program za pravljenje rezervnih kopija koji je uklju?en kao deo podrazumevane instalacije operativnog sistema Windows XP, ali ne i kao podrazumevani deo instalacije za verziju Windows XP Home Edition. Me?utim, uslu?ni program za pravljenje rezervnih kopija nalazi se u fascikli ?Valueadd? na CD-ROM-u sistema Windows XP Home Edition. Da biste koristili uslu?ni program za pravljenje rezervnih kopija u verziji Windows XP Home Edition, morate prvi da ga instalirate. Za vi?e informacija o tome kako da instalirate uslu?ni program za pravljenje rezervne kopije u operativnom sistemu Windows XP Home Edition kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
302894 Kako se koristi uslu?ni program Backup (Rezervne kopije) za pravljenje rezervnih kopija datoteka i fascikli u operativnom sistemu Windows XP Home Edition

Kako da napravite rezervne kopije datoteka i fascikli tako ?to ?ete koristiti uslu?ni program za pravljenje rezervnih kopija

Nakon instaliranja programa sa CD-ROM-a, sledite ove korake da biste napravili rezervnu kopiju datoteka i fascikli.

Da biste napravili rezervnu kopiju datoteka i fascikli, morate biti prijavljeni na ra?unar kao administrator ili sa korisnikom koji je deo grupe administratora.
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs
Napomena U slede?im koracima obja?njeno je kako ru?no da napravite rezervnu kopiju tako ?to ?ete koristiti uslu?ni program za pravljenje rezervnih kopija. Tako?e mo?ete da napravite rezervnu kopiju tako ?to ?ete koristiti ?arobnjak za pravljenje rezervne kopije i vra?anje. Me?utim, koraci se pomalo razlikuju od onih navedenih u slede?em odeljku.
 1. Pokrenite uslu?ni program za pravljenje rezervne kopije i izaberite datoteke i fascikle za koje ?elite da napravite kopije.
  1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, zatim na stavku Pribor i Sistemske alatke i zatim izaberite stavku Rezervne kopije.
  2. Kliknite na dugme Napredni re?im.

   Napomena Ako se pokrene ?arobnjak za pravljenje rezervne kopije i vra?anje, uslu?ni program radi u re?imu ?arobnjaka. Uvek mo?ete da potvrdite ili opozovete izbor u polju Uvek pokreni u re?imu ?arobnjaka,a zatim ponovo pokrenite uslu?ni program za pravljenje rezervne kopije. Ako nastavite sa kori??enjem ?arobnjaka za pravljenje rezervne kopije i vra?anje, koraci ?e se pomalo razlikovati od onoga ?to je navedeno u ovom postupku.
  3. Izaberite karticu Rezervne kopije.
  4. U meniju Posao izaberite stavku Novi.
  5. Kliknite da biste potvrdili izbor u poljima za potvrdu pored disk jedinica ?ije rezervne kopije ?elite da napravite. Ako ?elite da izaberete odre?ene datoteke ili fascikle, pro?irite disk jedinicu gde se oni nalaze. Zatim kliknite da biste potvrdili izbor u poljima za potvrdu pored datoteka ili fascikli ?ije rezervne kopije ?elite da napravite.
 2. Potvrdite izbor u polju Stanje sistema koje se nalazi ispod stavke Moj ra?unar u oknu za navigaciju.
 3. Ako je dostupna lista Odredi?te rezervne kopije, izaberite odredi?te rezervne kopije koje ?elite da koristite.

  Bele?ke
  • Ako ste u ovom koraku izabrali opciju Datoteka, unesite punu putanju i ime datoteke u kojoj ?elite da ?uvate rezervne kopije podataka u polju Medijum za rezervne kopije ili ime datoteke.
  • Kao odredi?te za rezervnu kopiju datoteke mo?ete da navedete deljeni mre?ni resurs. Naj?e??e datoteke rezervne kopije imaju oznaku tipa datoteke .bkf. Me?utim, mo?ete da koristite bilo koju oznaku tipa datoteke.
 4. Kliknite na Pokreni pravljenje rezervne kopije da biste otvorili dijalog Informacije o poslu pravljenja rezervne kopije.
 5. U okviru opcije Ako medijum ve? sadr?i rezervne kopije, izvr?ite jedan od slede?ih koraka:
  • Ako ?elite da dodate ovu rezervnu kopiju datoteke prethodnim rezervnim kopijama datoteka, izaberite stavku Append this backup to the media (Dodaj ovu rezervnu kopiju mediju).
  • Ako ?elite da zamenite prethodne rezervne kopije datoteka ovom rezervnom kopijom, izaberite stavku Replace the data on the media with this backup (Zameni podatke na mediju ovom rezervnom kopijom).
 6. Izaberite stavku Vi?e opcija.
 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Proveri podatke nakon pravljenja rezervne kopije.
 8. U polju Tip rezervne kopije kliknite na unesite rezervne kopije koju ?elite da kreirate. Da biste dobili opis tipa rezervne kopije, kliknite na tip i opis koji se pojavljuju u odeljku Opis. Mo?ete izabrati bilo koji od slede?ih tipova rezervnih kopija:
  • Normalno
  • Kopija
  • Inkrementalno
  • Diferencijalno
  • Dnevno
 9. Kliknite na dugme U redu i zatim kliknite na dugme Zapo?ni pravljenje rezervne kopije.
 10. Kada pravljenje rezervne kopije bude dovr?eno, kliknite na dugme Zatvori.

Reference

Za vi?e informacija o upotrebi uslu?nog programa Backup (Rezervne kopije) za vra?anje datoteka i fascikli kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
309340 Kako koristiti pravljenje rezervne kopije za za?titu podataka i vra?anje datoteka i fascikli na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows XP i Windows Vista
Za vi?e informacija o tome kako da instalirate uslu?ni program za pravljenje rezervne kopije u operativnom sistemu Windows XP Home Edition kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
302894 Instalacija alatke za kreiranje rezervnih kopija sa CD-ROM-a u operativnom sistemu Windows XP Home Edition
Ako koristite uslu?ni program Backup (Rezervne kopije) u operativnom sistemu Windows XP Home Edition, funkcija Automated System Recovery (ASR) (Automatizovano spasavanje sistema) nije podr?ana. Mo?ete da koristite trenutnu verziju sistema Windows XP Home Edition da biste zapo?eli proces konfigurisanja za ASR. Me?utim, ne mo?ete da dovr?ite proces. Za dodatne informacije o gre?kama koje se javljaju ako poku?ate da koristite funkciju ASR sa operativnim sistemom Windows XP Home Edition kliknite na brojeve ?lanaka ispod da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
302700 Poruka o gre?ci se prikazuje kada poku?ate da upotrebite program Automated System Recovery Wizard (?arobnjak za automatizovano spasavanje sistema)
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 320820 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbfilesystems kbhowto kbinfo KB320820

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com