Raksta ID: 320820 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izmantot dubl?jumkopijas izveides util?tu (kas ietverta Windows XP), lai izveidotu dubl?jumkopijas failiem un map?m dator?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai aizsarg?tu datus gad?jum?, ja cietais disks nedarbojas vai ja esiet nejau?i izdz?sis failus, var izmantot dubl?jumkopijas izveides util?tu sist?m? Windows XP. Lietojot dubl?jumkopijas izveides r?ku, var izveidot visu datu dublik?ta kopiju uz ciet? diska un arhiv?t to cit? glab??anas ier?c?, piem?ram, uz ciet? diska vai lent?.

Ja s?kotn?jie dati no ciet? diska nejau?i tiek izdz?sti vai p?rrakst?ti, vai ar? k??st nepieejami ciet? diska disfunkcijas d??, datus var viegli atjaunot no diska vai arhiv?t?s kopijas, izmantojot atjauno?anas vedni.

Dubl?jumkopijas izveides util?ta nav ietverta Windows XP Home Edition noklus?juma instal?cij?. Ikona Backup (Dubl?jums) nav izv?ln? Start (S?kt) sist?m? Windows XP Home Edition, k? ar? nav dubl?juma programmu Pievienot/no?emt sarakst? sist?m? Windows XP Home edition. Dubl?jumkopijas izveides util?ta ir ietverta sist?mas Windows XP Home Edition kompaktdisk? map? ValueAdd. Lai izmantotu dubl?jumkopijas izveides util?tu, t? ir j?instal? manu?li.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows XP Home Edition dubl?jumkopijas izveides util?tas instal??anu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
302894 K? instal?t dubl?jumu no kompaktdiska Windows XP Home Edition
PIEZ?ME. Ja izmantojat dubl?jumkopijas izveides util?tu sist?m? Windows XP Home Edition, automatiz?ta sist?mas atjauno?ana nav atbalst?ts l?dzeklis sist?m? Windows XP Home Edition. Lai s?ktu konfigur?cijas procesu ASR, varat izmantot pa?reiz?jo Windows XP Home Edition versiju, bet nevarat pabeigt procesu

Lai ieg?tu papildinform?ciju par k??d?m, kas par?d?s, m??inot izmantot ASR l?dzekli ar Windows XP Home Edition, noklik??iniet uz rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
302700 M??inot izmantot automatiz?tu sist?mas atjauno?anas vedni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

K? izveidot dubl?jumkopijas failiem un map?m

P?c dubl?jumkopijas izveides util?tas instal??anas no kompaktdiska veiciet ??das darb?bas, lai izveidotu failu un mapju dubl?jumkopijas.

PIEZ?ME. Lai izveidotu dubl?jumkopijas failiem un map?m, ir nepiecie?amas administrat?v?s ties?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz All Programs (Visas programmas), Accessories (Piederumi), System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Backup (Dubl?jums).
 2. P?c dubl?jumkopijas izveides vai atjauno?anas ved?a util?tas palai?anas noklik??iniet uz Advanced Mode (Papildu re??ms).

  PIEZ?ME. Ja dubl?jumkopijas izveides util?ta nes?kas autom?tiski, noklik??iniet uz Backup Wizard (Dubl??anas vednis) izv?ln? Tools (R?ki), lai izveidotu dubl?jumkopijas failiem.
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Backup (Dubl?jums).
 4. Noklik??iniet uz New (Jauns) izv?ln? Job (Darbs).
 5. Noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?as diskier?c?m, kur?m j?izveido dubl?jumkopijas.

  Ja v?laties atlas?t specifiskus failus vai mapes, izv?rsiet diskier?ci, uz kuras ?ie faili vai mapes atrodas, un p?c tam noklik??iniet uz izv?les r?ti??m tiem failiem vai map?m, kam j?izveido dubl?jumkopijas.
 6. Noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?u System State (Sist?mas st?voklis), kas atrodas programmas My Computer (Mans dators) kreisaj? r?t?.

  PIEZ?ME. Ja v?laties izveidot dubl?jumkopiju datora iestat?jumiem un datu failiem, Microsoft iesaka dator? izveidot dubl?jumkopiju visiem datiem, k? ar? sist?mas st?vok?a datiem, kas ietver t?dus elementus k? re?istru, COM+ klases re?istr?cijas datu b?zi, failus, kas ir Windows failu aizsardz?b?, un s?kn??anas failus.
 7. Sarakst? Backup destination (Dubl?juma m?r?is), noklik??iniet uz dubl?juma m?r?a, kuru v?laties izmantot.
 8. Ja iepriek??j? darb?b? noklik??in?j?t uz File (Fails), ievadiet pilnu t? faila un ce?a nosaukumu, kura datiem v?laties izveidot dubl?jumkopiju lodzi?? Backup media or file name (Izveidot dubl?jumkopiju datu nes?ja vai faila nosaukumam).

  PIEZ?ME. Varat nor?d?t t?kla koplieto?anas vietu k? dubl?juma faila m?r?i. Parasti dubl?juma failiem ir .bkf faila nosaukuma papla?in?jums, tom?r varat izmantot jebkuru faila nosaukuma papla?in?jumu.
 9. Noklik??iniet uz Start Backup (S?kt dubl?jumkopijas izveidi).
 10. Sada?? If the media already contains backups (Ja datu nes?j? jau ir iek?auti dubl?jumi) veiciet k?du no ??m darb?b?m:
  • Ja v?laties pievienot ?o dubl?jumu iepriek??jiem dubl?juma failiem, noklik??iniet uz Append this backup to the media (Pievienot ?o dubl?jumkopiju datu nes?jam).
  • Ja v?laties p?rrakst?t iepriek??jos dubl?jumu failus ar ?o dubl?juma failu, noklik??iniet uz Replace the data on the media with this backup (Aizst?t datus ar ?o dubl?jumu datu nes?j?).
 11. Noklik??iniet uz Advanced (Papildu).
 12. Noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?u Verify data after backup (P?rbaud?t datus p?c dubl?jumkopijas izveides).
 13. Lodzi?? Backup Type (Dubl?jumkopijas izveides tips), noklik??iniet uz v?lamo dubl?jumkopijas tipu.

  Varat atlas?t jebkuru no ??diem dubl?jumkopiju tipiem:

  • parasts,
  • kopija,
  • diferenci?ls,
  • pieaugo?s,
  • ikdienas.

  Kad tiek noklik??in?ts uz dubl?jumkopijas tipa, t? apraksts tiek par?d?ts sada?? "Apraksts".
 14. Noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam uz Start Backup (S?kt dubl?jumkopijas izveidi).
 15. Kad dubl?jumkopijas izveide ir pabeigta, noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).
Lai izveidotu dubl?jumkopiju vai atjaunotu datus s?jum? FAT16, FAT32 vai NTFS, izmantojiet dubl?jumkopijas izveides util?tu. Tom?r, ja datiem tiek izveidota dubl?jumkopija no NTFS s?juma, kas tiek izmantots sist?m? Windows XP, Microsoft iesaka atjaunot datus NTFS s?jum?, kas tiek izmantots sist?m? Windows XP. Ja tas netiek dar?ts, varat zaud?t datus un da?us faila un mapes l?dzek?us.

Da?as failu sist?mas var neatbalst?t visus p?r?jo faila sist?mu l?dzek?us. Piem?ram, ja izveidojat dubl?jumkopiju datiem no NTFS s?juma, kas tiek izmantots sist?m? Windows XP, un p?c tam atjaunojat datus FAT s?jum? vai NTFS s?jum?, kas tiek izmantots sist?m? Windows NT 4.0, tiek pazaud?ti ??di l?dzek?i:
 • at?aujas,
 • ?ifr??anas failu sist?mas (EFS) iestat?jumi,
 • diska kvotas inform?cija,
 • mont?t?s diskier?ces inform?cija,
 • att?l?s glab??anas inform?cija.
Ja v?laties izveidot datoram dubl?jumkopiju, Microsoft iesaka izveidot dubl?jumkopiju dator? visiem datiem un sist?mas st?vok?a datiem, kas ietver re?istru. Dubl?jumkopijas sist?mas st?vok?a datiem var izveidot vien?gi lok?laj? dator?. Dubl?jumkopijas sist?mas st?vok?a datiem nevar izveidot att?laj? dator?.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dubl?jumkopiju izmanto?anu failu un mapju atjauno?anai, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
309340 K? izmantot dubl?jumkopijas izveides r?ku, lai atjaunotu failus un mapes dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 320820 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 8. j?nijs - P?rskat??ana: 1.4
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kbfilesystems kbhowto kbinfo KB320820

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com