HOW TO: สร้างฐานข้อมูล ตาราง และการเรียกใช้แบบสอบถาม (เซิร์ฟเวอร์ SQL CE ตัวอย่าง)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320785 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยตัวขั้นตอนโดยขั้นตอนอย่างที่สร้างฐานข้อมูล ตาราง และที่เพิ่มระเบียนไปยังฐานข้อมูล SQL Server CE ตัวอย่างเช่นกัน queries ตารางใหม่ และแสดงระเบียนในตาราง

ตัวอย่าง CE ของเซิร์ฟเวอร์ sql

 1. เปิดโครงการใหม่ใน Microsoft ฝัง Visual Basic Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. เพิ่มปุ่มคำสั่งสามปุ่มเพื่อ Form1
 3. เปลี่ยนคำอธิบายเฉพาะสำหรับปุ่มคำสั่งที่ชื่อว่าCommand1เมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูล. เปลี่ยนคำอธิบายเฉพาะสำหรับปุ่มคำสั่งที่ชื่อว่าCommand2เมื่อต้องการสร้างตาราง. เปลี่ยนคำอธิบายเฉพาะสำหรับปุ่มคำสั่งที่ชื่อว่าCommand3เมื่อต้องการเรียกใช้แบบสอบถาม.
 4. ในการProjectเมนู คลิกอ้างอิง:. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกการอ้างอิงต่อไปนี้:
  Microsoft CE ADO ขยาย 3.1 สำหรับ DDL
  การควบคุม Microsoft CE SQL Server 1.0
  การควบคุม ADO CE Microsoft 3.1
 5. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ADO Microsoft สำหรับคอมโพเนนต์ของ Windows CE SDK (ADOCE) และ SQL Server CE จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ ในการProjectเมนู คลิกคุณสมบัติ. ในการทั่วไปแท็บที่คุณจะเห็นข้อการปรับปรุงคอมโพเนนต์ส่วน ในการความถี่สำหรับคอมโพเนนต์การปรับปรุงกล่องคำสั่งผสม คลิกเพื่อเลือกเสมอสำหรับความถี่ ในการคอมโพเนนต์การปรับปรุงส่วน คลิกเพื่อเลือกทั้งสองแบบแฟ้มรันไทม์และคอมโพเนนต์ของโครงการกล่องกาเครื่องหมายไว้

วิธีการสร้างฐานข้อมูล

เมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูล ใช้การนี้ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้:

คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในCommand1_Clickเหตุการณ์:
Dim cat As ADOXCE.Catalog
Set cat = CreateObject("ADOXCE.Catalog.3.1")
cat.Create "Provider=Microsoft.SQLSERVER.OLEDB.CE.1.0; data source=\DATAB.sdf"
MsgBox "Database Created"
				


วิธีการสร้างตาราง

เมื่อต้องการสร้างตาราง ใช้การนี้ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้:

คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในCommand2_Clickเหตุการณ์:
Dim str_Connection As String
Dim cn As ADOCE.Connection

str_Connection = "Provider=Microsoft.SQLSERVER.OLEDB.CE.1.0; data source=\DATAB.sdf"
Set cn = CreateObject("ADOCE.Connection.3.1")
cn.Open str_Connection
cn.Execute "Create table table1(id int NOT NULL, field1 nvarchar(1))"
cn.Execute "CREATE UNIQUE INDEX idx1 ON table1(id)"
cn.Execute "insert table1 values (1, 'A')"
cn.Execute "insert table1 values (2, 'B')"
cn.Execute "insert table1 values (3, 'C')"
cn.Close
Set cn = Nothing
MsgBox "Table Created"
				

วิธีการสอบถามเป็นตาราง

การสอบถามตารางคุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในCommand3_Clickเหตุการณ์:
  Dim cn As ADOCE.Connection
  Dim rs As ADOCE.Recordset
  Set cn = CreateObject("ADOCE.Connection.3.1")
  Set rs = CreateObject("ADOCE.Recordset.3.1")
  cn.Open "Provider=Microsoft.SQLSERVER.OLEDB.CE.1.0; data source=\DATAB.sdf"
  rs.Open "select * from table1 where field1='A'", cn, adOpenKeyset, adLockReadOnly
  Dim x As Integer
  x = 0
  For x = 0 To rs.RecordCount - 1
    MsgBox rs(1).Value
    rs.MoveNext
  Next
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  cn.Close
  Set cn = Nothing
  					

 2. บันทึกโครงการ และเรียกใช้โครงการที่ ผ่านการ emulator หรืออุปกรณ์
 3. คลิกการสร้างฐานข้อมูลปุ่มคำสั่ง
 4. คลิกการสร้างตารางปุ่มคำสั่ง
 5. คลิกการเรียกใช้แบบสอบถามปุ่มคำสั่ง หมายเหตุกล่องข้อความที่แสดงอักขระ "A"

ข้อมูลอ้างอิง

SQL Server CE หนังสือออนไลน์ หัวข้อ: "จัดการข้อผิดพลาด"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ SQL Server CE

CE เซิร์ฟเวอร์ sql 1.1 Service Pack 1 การปรับปรุง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320785 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition
Keywords: 
kbgraphxlink kbhowto kbhowtomaster kbmt KB320785 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320785
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com