Mô t? v? C?p Nh?t t? 2000: ngày 25 tháng tư năm 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320536 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Word 2000. Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c gi?i quy?t v?i C?p nh?t này.

Bài vi?t này c?ng mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t t? 2000: Ngày 25 tháng tư năm 2002.

QUAN TR?NG: Trư?c khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t t? 2000: 25 tháng 4 năm 2002, Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1) ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276367 OFF2000: Làm th? nào đ? có đư?c các Office 2000 Service Pack m?i nh?t

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Microsoft Word 2000 t? đ?a CD-ROM, làm theo các các bư?c đ? t?i v? và cài đ?t các khách hàng C?p Nh?t:
 1. V?i tr?nh duy?t c?a b?n, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
  http://Download.Microsoft.com/Download/word2000/Patch/wrd0901/win98mexp/en-US/wrd0901.exe
  Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
 2. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin Wrd0901.exe vào c?p đ? ch?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào Wrd0901.exe.
 4. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?m Có.
 5. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 6. Chèn CD-ROM c?a Word 2000 (ho?c Office 2000) n?u b?n nh?c làm như v?y, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
LƯU ?: Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t công c?ng, b?n không th? b? cài đ?t nó.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t t? 2000 t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i công chúng hành chính C?p Nh?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có máy ch? ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/word2000/Patch/wrd0901/win98mexp/en-US/wrd0901a.exe
  Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
 2. T?i t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào các Wrd0901a.exe t?p tin.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 5. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?iC:\wrd0901a, sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.
 7. Nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec /a admin path\MSI t?p tin /p c: \thư m?c đư?c li?t kê ? trên\admin msp tên t?p SHORTFILENAMES = 1
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Word 2000 (ví d?, C:\Word2000), và

  nơi MSI t?p cơ s? d? li?u MSI tr?n gói cho các s?n ph?m t? 2000 (ví d?, ProPlus.msi).
 8. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec/i admin path\MSI t?p tin Cài đ?t l?i = WORDFiles REINSTALLMODE = vomus
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Word 2000 (ví d?, C:\Word2000), và

  nơi MSI t?p cơ s? d? li?u MSI tr?n gói cho các s?n ph?m t? 2000 (ví d?, ProPlus.msi).
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
304165 OFF2000: Làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t đ? cài đ?t hành chính
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng.

Ho?c, b?n có th? tham kh?o các sau bài vi?t trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/wrd0901a.htm

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u C?p Nh?t công c?ng đư?c cài đ?t

T? 2000 Update: 25 tháng 4 năm 2002, ?nh hư?ng đ?n t?p tin Winword.exe. b?n C?p Nh?t t? năm 2000: 25 tháng 4 năm 2002, b?n c?p nh?t phiên b?n c?a Microsoft Word 2000 đ? phiên b?n 9.0.6328. Đ? t?m s? xây d?ng này ngày c?a b?n máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Trợ giúp Nh?p vào tr?nh đơn trong Word, V? Microsoft Word.
 2. Trong các V? Microsoft Word h?p tho?i h?p, b?m vào Thông tin h? th?ng.
 3. Xem Xây d?ng, m? r?ng Các ?ng d?ng sau đó b?m Microsoft Word 2000.
LƯU ?: N?u C?p Nh?t t? năm 2000: 25 tháng 4 năm 2002, đ? đư?c áp d?ng trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo sau khi b?n c? g?ng cài đ?t này C?p Nh?t:
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

QUAN TR?NG: The Word 2000 Update: 25 tháng 4 năm 2002, bao g?m t?t c? trư?c đó phát hành b?n c?p nh?t cho Microsoft Word 2000. Đ? thêm thông tin v? các trư?c đây phát hành b?n C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
298409WD2000: T?ng quan và l?ch s? c?a Word 2000 Updates
276257 OFF2000: Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong Office 2000 Service Pack 2
C?p Nh?t t? 2000: 25 tháng 4 năm 2002, s?a ch?a các v?n đ? b? sung sau, đư?c mô t? trong các ki?n th?c sau đây Bài vi?t cơ s?:

278679 OFF2000: "s?a b?ng tính (tài li?u) đ? là m?t kh?u b?o v?" khi b?n m? b?ng tính ho?c tài li?u


273760 WD2000: Hư?ng d?n d?ng c?a b?ng và b?ng thay đ?i chi?u r?ng các t? bào khi b?n m? m?t tài li?u Word 97


296888 WD2000: T? d?ng đáp ?ng khi b?n ch?n m?t ô trong m?t b?ng l?ng nhau


300861 WD2000: "WINWORD.exe đ? t?o ra l?i..." Khi b?n b?m chu?t ph?i vào m?t khung neo


299925 WD2000: "WINWORD.exe đ? t?o ra l?i..." Sau khi b?n nh?n ALT + F4 đ? đóng Word và nhi?u tài li?u


297003 WD2000: T? d?ng đáp ?ng khi b?n đi?u hư?ng trong Internet Explorer n?u k? t? ti?ng Nh?t không xác đ?nh


299003 Trư?ng liên k?t v?i trư?ng m?u như hi?n th? ngu?n d? li?u "?????" khi b?n c?p nh?t nó trong Word 2000


302865 WD2000: "l?i! Không có b?ng n?i dung m?c t?m th?y"khi b?n xây d?ng m?t b?ng n?i dung


203859 WD2000: B?n m?u t?p tin có ch?a các khung không m? như d? ki?n


311741 WD2000: Không h?p l? trang l?i trong Winword.exe khi b?n c? g?ng đ? tài li?u Merge Mail Merge


Ngoài ra, các v?n đ? sau đ? S?a ch?a trong b?n c?p nh?t này, nhưng h? không đư?c di?n t? m?t cách riêng bi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:

WD2000: T? đi?m d?ng đáp ?ng khi b?n thay đ?i lo?i thư m?c đ?nh t? RTF đ? HTML v?i nh?ng thông đi?p m?

Khi b?n c? g?ng chuy?n ti?p thư đi?n t? sau khi b?n thay đ?i lo?i tin nh?n t? RTF sang HTML, b?n nh?n đư?c l?i sau thông báo:
Không đ? b? nh? đ? hoàn t?t thao tác. Font yêu c?u không th? đư?c hi?n th?.
WD2000: Khi b?n gi? nút chu?t trái vào m?t b?ng neo, Word gây s? d?ng CPU cho tăng t?i 100 %

Khi, b?n gi? nút chu?t trái cho hơn m?t vài giây, CPU s? d?ng tăng lên đ?n 100% trong m?t Microsoft Windows Terminal Server môi trư?ng.

WD2000: Macro ch?y b?t k? các thi?t đ?t b?o m?t

Macro trong m?t t? tài li?u có th? ch?y n?u các tài li?u thay đ?i ? c?p đ? nh? phân.

WD2000: T? đi?m d?ng đáp ?ng khi b?n ti?t ki?m m?t tài li?u Word v?i m?t ch?ng ch? sau khi b?n s?a đ?i các tài li?u

Word có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n lưu t?p. Đi?u này v?n đ? x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:

 • Các tài li?u đư?c d?a trên m?t m?u có ch?a tài li?u các bi?n.

  - và -

 • Các tài li?u đư?c d?a trên m?t m?u có ch?a m?t ch?ng ch? b?o m?t.

  - và -

 • M? v? mô mà s?a đ?i hi?n có tài li?u bi?n là ch?y.


WD2000: T? có th? ng?ng đáp ?ng khi l?a ch?n các h?p văn b?n b? h?y b?

Khi b?n có m?t h?p văn b?n đ? ch?n, và sau đó b?n b?m t? h?p văn b?n đ?n m?t b?ng, Word có th? ng?ng đáp ?ng.

WD2000: T? có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n m? và lưu các t?p tin

Khi b?n ng?u nhiên m? t?p tin và ti?t ki?m cho h?, t? có th? ng?ng đáp ?ng.

WD2000: S? d?ng đư?c hi?n th? và in không chính xác trong t? ti?ng Do Thái

S? d?ng có th? di chuy?n t? trái sang ph?i và superimpose m?nh trên văn b?n trong m?t tài li?u đư?c in trong Word.

WD2000: T? có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n ch?n m?t đ?i tư?ng trư?c khi nó hoàn toàn là v? l?i

Khi b?n ch?n m?t đ?i tư?ng v? không hoàn toàn l?i, Word có th? ng?ng đáp ?ng.

WD2000: T? có th? ng?ng đáp ?ng v?i m?t tài li?u Word trong m?t đi?u khi?n tr?nh duy?t Web

Word có th? ng?ng đáp ?ng theo nh?ng đi?u ki?n:
 1. B?n m? m?t tài li?u t? bên trong m?t tr?nh duy?t Web ki?m soát.
 2. B?n b?t đ?u và b? thu?c lá m?t trư?ng h?p riêng bi?t c?a Word.
 3. B?n b?m ho?c kéo kho?n m?c vào màn h?nh nh?t đ?nh c?a tài li?u Word đi?u khi?n tr?nh duy?t Web.


WD2000: T? có th? ng?ng đáp ?ng sau khi b?n thi?t l?p CommandbarControl

Khi b?n l?p tr?nh s?a đ?i tr?nh đơn trong Word và sau đó chuy?n gi?a các c?a s? giao di?n tài li?u đơn (SDI), t? có th? ng?ng đáp ?ng.

WD2000: M?t s? đ?nh d?ng d? li?u đư?c s? d?ng trong m?t Mail Merge có th? gây ra m?t l?i trang không h?p l?

Sau khi b?n b?t h? tr? ngôn ng? Trung Qu?c, n?u b?n s? d?ng m?t ngu?n d? li?u mail merge có ch?a m?t s? b?y ch? s? ti?p theo là m?t K? t? Trung Qu?c, t? có th? ng?ng đáp ?ng.

WD2000: Đan M?ch Hyphenation trong m?t tài li?u có th? gây ra v?n đ? Pagination

S? d?ng c?a Đan M?ch hyphenation có th? d?n đ?n m?t trong hai m?t tích văn b?n ho?c l?p đi l?p l?i văn b?n trên m?t trang phá khi tài li?u đư?c in ho?c hi?n th? trong b? trí in ?n xem.

WD2000: S? d?ng có th? đư?c ch?ng trên văn b?n trong t? ti?ng Do Thái

Khi b?n s? d?ng s? d?ng trong phiên b?n ti?ng Do Thái c?a Word, s? d?ng có th? ch?ng trên văn b?n trong các tài li?u đư?c in.

WD2000: C?nh quan hư?ng không đư?c in chính xác khi quy mô thay đ?i

Khi b?n in m?t tài li?u phong c?nh đ? đư?c đ?y m?nh đ?n Kích thư?c (ví d?, c?nh quan thư [kích thư?c 8,5-by-11-inch trang] đ? c?nh quan t? báo [11-by-17-inch gi?y kích thư?c]), tài li?u s? đư?c in trên các b?n g?c gi?y kích thư?c thay v? c?a kích thư?c gi?y m?i.

WD2000: Đ?n thay đ?i khi b?n dán văn b?n t? PowerPoint vào Word

Khi b?n sao chép văn b?n t? PowerPoint 2000 có ch?a tùy viên đ?n (b?ng cách s? d?ng ho?c m? r?ng k? t? trong font, ho?c m?t đ? h?a đ?n) đ?n đư?c dán vào t? năm 2000 như là h?p ho?c câu h?i đánh d?u.

WD2000: Trư?ng h?p c?a Winword.exe là v?n c?n trong b? nh? sau khi b?n thoát kh?i t?

Khi b?n chèn m?t tài li?u Word ho?c m?t tài li?u RTF vào m?t tài li?u Word hi?n có, và sau đó b?n đóng tài li?u b?ng cách s? d?ng các Đóng nút)X) ? góc trên bên ph?i c?a c?a s? chương tr?nh, m?t th? hi?n c?a Word (Winword.exe) v?n c?n trong b? nh?.

LƯU ?: V?n đ? này ch? x?y ra khi b?n ch?y t? trên Microsoft Windows NT 4.0.

WD 2000: Ngh? ngơi chu?t trên m?t siêu liên k?t đ?n m?t tài li?u Word có th? gây ra t? đ? ng?ng đáp ?ng

Khi b?n ngh? ngơi thi?t b? con chu?t vào m?t liên k?t đ? m?t tài li?u Word, Word có th? ng?ng đáp ?ng, ho?c b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i thông báo r?ng b? nh? không th? đ?c.

WD2000: RestartNumberingAtSection không gi? l?i thi?t l?p giá tr?

Thu?c tính đ?i tư?ng ch? không có th? gi? l?i các giá tr? mà đư?c thi?t l?p m?t cách r? ràng trong Visual Basic for Applications (VBA) macro. V?n đ? x?y ra khi ph?m vi tính đang đ?c t? các đ?i tư?ng nh?t đ?nh, ch?ng h?n như các Thông tin đ?i tư?ng.

WD2000: "Liên t?c ng?t trang" đ? thay đ?i "Next Page" sau khi ch?y m?t v? mô

N?u b?n s? d?ng m?t v? mô thi?t l?p đ?nh hư?ng cho m?t ph?n v?i phong c?nh, các lo?i ngh? ph?n khác đ?t ng?t có th? thay đ?i. B?ng cách s? d?ng hư?ng d?n s? d?ng các bư?c đ? thay đ?i đ?nh hư?ng ph?n không s?n xu?t k?t qu? tương t?.

WD2000: Văn b?n đư?c in c?t ng?n khi m?t b?ng kéo dài m?t ng?t trang

Khi b?n in m?t tài li?u có ch?a m?t b?ng mà ngh? trên kh?p các trang, và b?n s? d?ng m?t Hewlett-Packard LaserJet 5SI ho?c m?t Hewlett-Packard LaserJet 8000, các t?p tin đư?c in có th? ch?a các k? t? c?t b?.

WD2000: Tài li?u v?i ?n các trang đư?c hi?n th? và in v?i nhi?u trang tr?ng

M?t tài li?u v?i các trang đư?c đánh d?u là ?n là hi?n th? và in v?i nhi?u hơn n?a tr?ng các trang khi b?n m? các tài li?u trong T? năm 2000. Khi b?n in t? Word 97 ho?c Word 2002, cùng m?t t?p tin đư?c in v?i các trang ít hơn. (Đây là hành vi mà b?n mu?n khi các trang đư?c đánh d?u là " ?n và các Hi?n th? văn b?n ?n tùy ch?n t?t.)

WD2000: Thi?t l?p tài s?n OnAction c?a m?t tr?nh đơn tùy ch?nh có th? gây ra m?t thông báo l?i không đ? b? nh?

N?u b?n ch?n m?t tr?nh đơn tùy ch?nh phím t?t có c?a nó OnAction b?t đ?ng s?n thi?t l?p đ? m?t Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Có không đ? b? nh? ho?c đ?a không gian. Đóng c?a s? ph? và lưu công vi?c c?a b?n.


WD2000: Thông báo l?i khi b?n ti?t ki?m m?t tài li?u m?i d?a trên m?t m?u ch? k?

Khi b?n lưu tài li?u m?i mà d?a trên m?t thư có ch? k? m?u có ch?a m?t v? mô, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i thông đi?p, và t? đó có th? ng?ng đáp ?ng.

WD2000: B?n b? nh?c tên ngư?i dùng và m?t kh?u khi b?n đóng m?t m?t kh?u b?o v? File

Khi b?n đóng m?t m?t kh?u b?o v? t?p tin, b?n có th? nh?c nh? m?t l?n n?a cho các thông tin mà b?n đ? s? d?ng đ? m? t?p.

WD2000: Dài đư?ng d?n đ?n m?t ngu?n d? li?u có th? gây ra các thông báo l?i

N?u b?n có m?t con đư?ng dài đ? m?t ngu?n d? li?u là k?t n?i b?ng trao đ?i d? li?u đ?ng (DDE) v?i m?t Word mail merge, b?n có th? nh?n m?t thông báo l?i.

WD2000: Thông báo l?i trong t? khi b?n m? m?t ph?n đính kèm thư đi?n t?

B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong t? dư?i các đi?u ki?n sau đây:
 1. T? là biên t?p thư đi?n t? c?a b?n.
 2. B?n m? m?t ph?n đính kèm thư đi?n t?.
 3. Ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n hi?n th? m?t thông báo.


WD2000: Đóng thư đi?n t? có th? gây ra m?t thông báo l?i

B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong t? dư?i các đi?u ki?n sau đây:
 1. T? là biên t?p thư đi?n t? c?a b?n.
 2. B?n có nhi?u e-mail thư m?.
 3. B?n đóng m?t tin nh?n.


WD2000: Văn b?n là thi?u ho?c l?p đi l?p l?i n?u b?n s? d?ng Hyphenation trong m?t tài li?u có ch?a văn b?n Đan M?ch

Khi b?n s? d?ng hyphenation (trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Ngôn ng?, sau đó b?m Hyphenation) trong m?t tài li?u Word có ch?a văn b?n đư?c đ?nh d?ng như Đan M?ch, văn b?n b? thi?u ho?c l?p đi l?p l?i trên m?t trang phá v? khi tài li?u s? đư?c hi?n th? ho?c khi b?n in tài li?u.

WD2000: các con s? tiêu c?c trong b?ng ch? là th?ng

N?u b?n thay đ?i kích thư?c m?t b?ng ho?c t? bào mà có tiêu c?c s? đi?n tho?i, s? âm không c?n có th? đư?c liên k?t v?i các vô các con s? trong b?ng ho?c t? bào.

WD2000: Thư đi?n t? HTML có th? ch?a các đ?i tư?ng ActiveX b? qua thi?t đ?t b?o m?t

Khi b?n s? d?ng Word như biên t?p thư đi?n t? c?a b?n và b?n tr? l?i đ?n ho?c chuy?n ti?p m?t Microsoft Outlook tin nh?n có ch?a m?t ActiveX ki?m soát, các k?ch b?n có th? đư?c ch?y.

Đ? thêm thông tin v? vi?c s? d?ng Word đ? so?n th?o thư đi?n t? tin nh?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
211966 WD2000: Làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft Word đ? so?n th?o thư đi?n t?


WD2000: T? t? đ?ng m? ASD t?p tin trong thư m?c TEMP v?i Macros đư?c kích ho?t

N?u b?n kh?i đ?ng l?i t? và t? đó phát hi?n m?t t?p tin ph?c h?i, Word s? t? đ?ng m? t?p tin v?i các macro đư?c kích ho?t, b?t k? c?a b?n thi?t đ?t b?o m?t trong Word.

WD2000: Th?ng kê d? đ?c cho các giá tr? khác nhau khi b?n s? d?ng m?t v? mô

Khi b?n s? d?ng m?t v? mô VBA đ? tr? v? d? đ?c th?ng kê cho m?t tài li?u Word, b?n có th? đư?c giá tr? khác nhau t? nh?ng ngư?i mà Word tr? v?. Cho phép t? đ? tr? v? th?ng kê d? đ?c t? đ?ng, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 2. Trên các Chính t? & ng? pháp tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Ch? cho d? đ?c th?ng kê h?p ki?m.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 320536 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbupdate kbdownload kboffice2000sp3fix kbmt KB320536 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320536

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com