Ja sist?ma Windows nav atjaunin?ta un saknes map? ir p?r?k daudz failu, iesp?jams, ka sist?mu Windows nevar start?t un tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Tr?kst NTLDR?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 320397 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja s?kn??anas s?juma saknes map?, kas izmanto NTFS failu sist?mu, ir nokop?ts p?r?k daudz failu, n?kamaj? datora restart??anas reiz? var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
NTLDR is missing
Press CTRL+ALT+DEL to restart (Tr?kst NTLDR. Nospiediet CTRL+ALT+DEL, lai restart?tu).
No?emot no saknes mapes failus, pamatfailu tabulas (master file table ? MFT) iedal??anas r?d?t?js nesamazin?s l?dz s?kotn?jam izm?ram.

Piez?me. Ja lietojat sist?mu Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2) vai Microsoft Windows 2000 ar 4. servisa pakotni (SP4), ?? t?ma uz jums neattiecas. L?dz?gas t?mas skatiet sada?? ?Papildinform?cija?.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja MFT saknes mape ir p?r?k fragment?ta. Ja MFT saknes map? ir daudz failu, pamatfailu tabula var tikt fragment?ta tik ?oti, ka izveidojas papildu iedal??anas r?d?t?js. T? k? faili iedal??anas r?d?t?j? tiek ierakst?ti alfab?tisk? sec?b?, NTLDR fails var tikt ievietots otraj? iedal??anas r?d?t?j?. ??d? gad?jum? tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir aprakst?ts sada?? ?Simptomi?.

Faili parasti netiek ierakst?ti saknes map?. ??ds st?voklis var rasties, ja programma saknes map? past?v?gi izveido un no?em pagaidu failus vai daudzi faili tiek nokop?ti saknes map? k??das d??.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Sazinieties ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju un ieg?stiet util?tu Bcupdate2.exe. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sazin?ties ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
 2. Datora start??anai izveidojiet s?kn??anas disku. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot s?kn??anas disku datoram, kur? darbojas sist?ma Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  305595 S?kn?jamas disketes izveido?ana NTFS un FAT nodal?jumam sist?m? Windows XP
 3. Lai no programmat?ras atjaunin?juma izv?rstu util?tu Bcupdate2.exe, komandu uzvedn? izpildiet ??du komandu:

  Izv?rst diska_burts:\bcupdate2.ex_ diska_burts:\bcupdate2.exe.
 4. Lai atjaunin?tu NTFS s?kn??anas sektora s?kn??anas kodu, komandu uzvedn? izpildiet ??du komandu:

  Bcupdate2.exe C: /F.

  Piez?me. Tiek atbalst?ti citi komandrindas parametri:
  /q ? klusais re??ms (j?b?t iek?autam /y),
  /y ? neapstiprin?t,
  /f ? s?jum?, kas tiek izmantots, ieviest atjaunin?jumu un
  /t ? tikai p?rbaud?t iepriek??jo s?kn??anas kodu.
 5. Ja tiek pied?v?ts atjaunin?t s?jumu, nospiediet Y. Kad ?? util?ta ir veiksm?gi palaista, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  S?kn??anas kods ir veiksm?gi atjaunin?ts.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v raksta s?kum? min?tajos Microsoft produktos.
?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows XP 2. servisa pakotn?.
?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows 2000 4. servisa pakotn?. Lai uzzin?tu papildinform?ciju, k? ieg?t jaun?k?s servisa pakotnes, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni
Piez?me. Instal?jot sist?mas Windows XP servisa pakotni vai Windows 2000 servisa pakotni, past?vo?? s?juma probl?mas netiks atrisin?tas. Lai atjaunin?tu s?kn??anas kodu, util?ta j?palai? atsevi??i. Servisa pakotne ierakst?s pareizo s?kn??anas kodu tikai jaunajos s?jumos.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par saist?tu t?mu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
318728 K??das zi?ojuma probl?mas ?Tr?kst NTLDR? nov?r?ana sist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
886215 K??das zi?ojums ?Tr?kst NTLDR, nospiediet jebkuru tausti?u, lai restart?tu? var tikt par?d?ts, jauninot datoru, kur? darbojas sist?ma Windows 98, uz sist?mu Windows 2000 Professional (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
816793 K??das zi?ojuma probl?mas ?Tr?kst NTLDR? nov?r?ana sist?m? Windows Server 2003 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
842009 K??das zi?ojums ?Tr?kst NTLDR? tiek par?d?ts, sist?m? Windows Server 2003 m??inot palaist automatiz?to sist?mas atkop?anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
883275 Nevar start?t datoru p?c at?auju modific??anas sist?m? Windows Server 2003, Windows XP vai Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
315261 Nevar start?t datoru p?c izmai?u veik?anas akt?vaj? nodal?jum?, izmantojot disku p?rvald?bas r?ku (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
812492 K??das zi?ojums, start?jot datoru, kad tiek izmantots ar sist?mu nesaist?ts disks (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
228004 Iesp?jams, ka p?c akt?v? nodal?juma mai?as sist?mu vairs nevar s?kn?t. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 320397 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 9.4
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000sp3fix KB320397

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com