Thông báo l?i "chương tr?nh này đ? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng b?t h?p pháp và s? đư?c t?t" khi b?n kh?i đ?ng Visio 2002 Service Release 1 (SR-1)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320227
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u Microsoft Visio 2002 Service Release 1 (SR-1), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Chương tr?nh này có th?c hi?n m?t ho?t đ?ng b?t h?p pháp và s? đư?c t?t.

N?u v?n đ? v?n t?n t?i, h?y liên h? v?i nhà vi?t chương tr?nh.
Khi b?n b?m vào Thông tin chi ti?t (trên Microsoft Windows Millennium Edition, nh?n ALT + D), b?n nh?n đư?c thông báo sau:
VISIO gây ra m?t Trang không h?p l? do l?i trong GDIPLUS.DLL lúc 0167:00455af9.
LƯU ?: Đ?a ch? b? nh? th?c th? khác nhau.

NGUYÊN NHÂN

L?i này có th? x?y ra khi các đi?u ki?n sau đây s? th?t:
 • B?n đang ch?y Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows 98 Second Edition (SE) là h? th?ng đi?u hành c?a b?n.

  - và -
 • Windows đang s? d?ng Ole32.dll phiên b?n 4.71.3328.0, ngày tháng 29, 1999.

  - và -
 • Microsoft Visio 2002 SR-1 đ? đư?c cài đ?t ho?c áp d?ng như là m?t d?ch v? release (patch), s? d?ng Gdiplus.dll phiên b?n 3099.
LƯU ?: Microsoft Visio 2002 Service Release 1 (SR-1) là hi?n t?i phát hành c?a các s?n ph?m bán l?. Ngoài ra, Visio 2002 SR-1 c?ng là có s?n như là m?t b?n vá t?i v? b?n có th? áp d?ng cho ti?n tr?nh cài đ?t hi?n t?i c?a Microsoft Visio 2002.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

V?n đ? này s?a ch?a trong Visio 2002 Service Pack 2.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c các d?ch v? m?i nh?t gói cho Visio 2002. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
867749 Làm th? nào đ? có đư?c các Visio 2002 Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

M?t s?a ch?a đư?c h? tr? bây gi? là có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng nó ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Đ? gi?i quy?t này v?n đ? ngay l?p t?c, t?i v? s?a ch?a t? m?t trong Microsoft sau đây Văn ph?ng trung tâm t?i v? liên k?t:
http://Office.Microsoft.com/downloads/2002/Q320227.aspx
ho?c
http://Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 76BC8C30-9E1F-4 C 16-8855-9675184BA83F & displaylang = en
Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time   Version    Size   File name   
  ---------------------------------------------------------
  07-MAY-2002 15:05:33 5.0.2809.2400 987,392 Q320227.exe
				
Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, các t?p tin sau đây s? có các li?t kê thu?c tính ho?c sau này:
  Date     Time   Version    Size    File name  
  ------------------------------------------------------------
  19-APR-2002 11:48:05 5.1.3100.0   1,710,392 GdiPlus.dll  
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
V?n đ? này đ? l?n đ?u tiên đ? s?a ch?a trong Visio 2002 Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? Visio 2002 Service Release 1 (SR-1), nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310474Visio2002: Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t Visio 2002 Service Release 1
310463 Visio2002: Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong Visio 2002 Service Release 1
Đ? thêm thông tin v? m?t v?n đ? khác mà có th? gây ra m?t l?i trong GDIPlus.dll, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
309455L?i nghiêm tr?ng trong GDIPlus.dll khi b?n b?t đ?u Visio 2002 ho?c Visio 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 320227 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbdownload kbbug kberrmsg kbfix kbvisio2002presp2fix kbmt KB320227 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320227

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com