Làm th? nào đ?: Qu?n l? Trương m?c máy tính trong Active Directory Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320187 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trương m?c máy tính là trương m?c đư?c t?o ra b?i m?t ngư?i qu?n tr? vùng. Trương m?c máy tính nh?n d?ng duy nh?t máy tính trên tên mi?n. Trương m?c máy tính Windows kh?p v?i tên máy tính tham gia các tên mi?n. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? qu?n l? Trương m?c máy tính trong Active Directory.

Làm th? nào đ? qu?n l? Trương m?c máy tính

Thêm trương m?c máy tính

Đ? th?c hi?n các th? t?c này, b?n ph?i là thành viên c?a nhóm các nhà khai thác tài kho?n, nhóm qu?n tr? viên tên mi?n ho?c nhóm qu?n tr? viên Enterprise Active Directory, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t hay nh?t th?c hành, h?y xem xét vi?c s? d?ng Ch?y như đ? th?c hi?n các th? t?c này.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Máy vi tính dư?i nút tên mi?n, ho?c b?m các container mà b?n mu?n thêm máy tính.
 3. Nh?p chu?t ph?i Máy vi tính ho?c container mà b?n mu?n thêm máy tính, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Máy tính.
 4. G? tên máy tính.QUAN TR?NG: Các thi?t l?p chính sách tên mi?n m?c đ?nh cho phép ch? có thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên tên mi?n đ? thêm m?t tài kho?n máy tính cho m?t tên mi?n. Nh?p vào Thay đổi đ? ch? đ?nh m?t ngư?i dùng khác ho?c nhóm mà có th? thêm máy tính này vào mi?n.

  GHI CHÚ:
  • Đ? xem ho?c thay đ?i tên máy tính đ?y đ? c?a m?t máy tính và tên mi?n mà m?t máy tính thu?c v?, nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi trên máy tính, b?m Thu?c tính, sau đó b?m các Đ?nh danh m?ng tab.
  • Có hai cách b? sung đ? cho m?t quy?n ngư?i dùng ho?c nhóm đ? thêm m?t máy tính đ? các tên mi?n: s? d?ng m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? c?p quy?n thêm máy tính ngư?i s? d?ng, ho?c cho các đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n cho phép h? đ? t?o ra các đ?i tư?ng c?a máy tính, c?p ngư?i dùng hay nhóm quy?n t?o máy tính đ?i tư?ng.
  • N?u máy tính đang dùng trương m?c mà b?n đang t?o ch?y m?t phiên b?n Windows trư?c đó hơn 2000, nh?n vào đây đ? ch?n các Ch? đ?nh tài kho?n máy tính này như m?t máy tính 2000 pre-Windows h?p ki?m.
  • Các Ch? đ?nh tài kho?n máy tính này như m?t máy tính 2000 pre-Windows h?p ki?m gán m?t m?t kh?u mà d?a trên tên máy tính m?i. N?u b?n không ch?n h?p ki?m này, b?n đư?c gán m?t m?t kh?u ng?u nhiên.
  • N?u b?n đ?nh s? d?ng máy tính v?i các tài kho?n m?i đư?c thành l?p như m?t máy tính sao lưu cho b? ki?m soát mi?n, h?y nh?p vào Ch? đ?nh tài kho?n máy tính này là đi?u khi?n vùng sao lưu.
Thêm trương m?c máy tính b?ng cách s? d?ng m?t l?nh, g? sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER
máy tính dsadd ComputerDN
nơi ComputerDN tên phân bi?t c?a máy tính b?n mu?n thêm. Tên phân bi?t ch? đ?nh v? trí thư m?c. Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, m?t d?u nh?c l?nh, g? máy tính dsadd /?.

LƯU ?: Đ? s?a đ?i các thu?c tính c?a trương m?c máy tính, s? d?ng l?nh máy tính dsmod.

Thêm trương m?c máy tính cho m?t nhóm

Đ? th?c hi?n các th? t?c này, b?n ph?i là thành viên c?a nhóm các nhà khai thác tài kho?n, nhóm qu?n tr? viên tên mi?n ho?c nhóm qu?n tr? viên Enterprise Active Directory, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t hay nh?t th?c hành, h?y xem xét vi?c s? d?ng Ch?y như đ? th?c hi?n các th? t?c này.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, dư?i tên mi?n nút b?m Máy vi tính, ho?c b?m vào thư m?c trong đó máy tính có v? trí.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các Thành viên c?a tab, b?m vào Thêm.
 5. B?m vào nhóm mà b?n mu?n thêm máy tính và sau đó nh?p vào Thêm.
  Ho?c, đ? thêm máy tính nhi?u hơn m?t nhóm, b?m phím CTRL và nh?p vào các nhóm mà b?n mu?n thêm máy tính và sau đó nh?p vào Thêm.GHI CHÚ:
  • Thêm m?t máy tính cho m?t nhóm cho phép b?n đ? c?p quy?n truy c?p cho t?t c? tài kho?n máy tính trong nhóm đó và đ? l?c thi?t đ?t chính sách nhóm trên t?t c? các tài kho?n trong nhóm đó.
  • Đ? thêm m?t máy tính cho m?t nhóm, b?n c?ng có th? kéo máy tính đ? m?t nhóm c? th?.
Đ? thêm m?t tài kho?n máy tính cho m?t nhóm b?ng cách s? d?ng m?t l?nh, g? sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER
dsmod nhóm GroupDN -addmbr ComputerDN
nơi ComputerDN tên máy tính b?n mu?n thêm, phân bi?t (tên phân bi?t ch? đ?nh v? trí thư m?c), và GroupDN ch? đ?nh tên phân bi?t c?a nhóm đ?i tư?ng mà b?n mu?n thêm đ?i tư?ng máy tính. Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, m?t d?u nh?c l?nh, g? dsmod nhóm /?.

Xóa b? trương m?c máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Máy vi tính dư?i nút tên mi?n, ho?c b?m vào thư m?c trong đó máy tính có v? trí.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào Xóa b?.

T?m th?y trương m?c máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. N?u b?n mu?n t?m ki?m toàn b? tên mi?n, b?m chu?t ph?i vào nút tên mi?n, cây giao di?n đi?u khi?n và b?m T?m.
  Ho?c, n?u b?n bi?t đơn v? t? ch?c các máy tính đang ?, b?m chu?t ph?i vào các đơn v? t? ch?c trong giao di?n đi?u khi?n cây và b?m T?m.
 3. Trong T?m, b?m Máy vi tính.
 4. Trong Tên, g? tên c?a máy tính b?n mu?n t?m.
 5. Đ? t?m ch? b? đi?u khi?n vùng, b?m Đi?u khi?n vùng trong Vai tr?.
  Ho?c, đ? t?m ch? máy tr?m và máy ch? (không ph?i là đi?u khi?n vùng), nh?p vào Máy tr?m và máy ch? trong Vai tr?.
 6. Nh?p vào T?m th?y bây gi?.LƯU ?: Click vào các Nâng cao tab cho tùy ch?n t?m ki?m m?nh hơn.

Qu?n l? máy tính t? xa

LƯU ?: Đ? th?c hi?n tác v? này, b?n không ph?i có hành chính ?y nhi?m. V? v?y, như là m?t th?c hành t?t nh?t an ninh, xem xét vi?c th?c hi?n nhi?m v? này như là m?t ngư?i s? d?ng mà không có hành chính ?y nhi?m.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Máy vi tính dư?i nút tên mi?n, ho?c b?m vào thư m?c trong đó máy tính có v? trí.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào Qu?n l?.

  Qu?n l? máy tính b?t đ?u. T? qu?n l? máy tính, b?n có th? qu?n tr? máy tính t? xa. B?n ph?i có thông tin đăng nh?p qu?n tr? trên máy tính đ?a phương đ? xem m?t s? thông tin ho?c đ? s?a đ?i các thu?c tính c?a máy tính b?ng cách s? d?ng qu?n l? máy tính.LƯU ?:

S?a đ?i thu?c tính trương m?c máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Máy vi tính dư?i nút tên mi?n, ho?c b?m vào thư m?c trong đó máy tính có v? trí.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

Di chuy?n trương m?c máy tính

Đ? th?c hi?n các th? t?c này, b?n ph?i là thành viên c?a nhóm các nhà khai thác tài kho?n, nhóm qu?n tr? viên tên mi?n ho?c nhóm qu?n tr? viên Enterprise Active Directory, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t hay nh?t th?c hành, h?y xem xét vi?c s? d?ng Ch?y như đ? th?c hi?n các th? t?c này.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Máy vi tính dư?i nút tên mi?n, ho?c b?m vào thư m?c trong đó máy tính có v? trí.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào Di chuy?n.
 4. Trong các Di chuy?n h?p tho?i h?p, b?m vào nút tên mi?n.
 5. B?m vào c?p mà b?n mu?n di chuy?n máy tính, và sau đó nh?p vào Ok.GHI CHÚ:
  • Các thành viên c?a nhóm các nhà khai thác tài kho?n có th? di chuy?n tài kho?n máy tính cho các đơn v? t? ch?c, nhưng không ph?i m?c đ?nh container như Builtin ho?c máy tính. Tuy nhiên, các nhà khai thác tài kho?n không th? di chuy?n tài kho?n máy tính vào b? ki?m soát mi?n đơn v? t? ch?c nhưng có th? di chuy?n tài kho?n máy tính t? các đơn v? t? ch?c b? đi?u khi?n vùng.
  • Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính không th? di chuy?n tài kho?n máy tính gi?a các tên mi?n. Đ? di chuy?n trương m?c máy tính gi?a tên mi?n s? d?ng Movetree, m?t trong các thư m?c ho?t đ?ng h? tr? công c?.

Đ?t l?i trương m?c máy tính

Đ? th?c hi?n các th? t?c này, b?n ph?i là thành viên c?a nhóm các nhà khai thác tài kho?n, nhóm qu?n tr? viên tên mi?n ho?c nhóm qu?n tr? viên Enterprise Active Directory, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t hay nh?t th?c hành, h?y xem xét vi?c s? d?ng Ch?y như đ? th?c hi?n các th? t?c này.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, dư?i tên mi?n nút b?m Máy vi tính, ho?c b?m vào thư m?c trong đó máy tính có v? trí.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào Đ?t l?i tài kho?n.LƯU ?: Đ?t l?i trương m?c máy tính ngh? r?ng máy tính k?t n?i vào vùng và yêu c?u nó đ? tái tham gia các tên mi?n.
Đ? thi?t l?p l?i trương m?c máy tính b?ng cách s? d?ng m?t d?ng l?nh, g? sau t?i d?u nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER
máy tính dsmod ComputerDN -thi?t l?p l?i
nơi ComputerDN ch? đ?nh tên phân bi?t c?a m?t ho?c nhi?u máy tính v?t mà b?n mu?n đ?t l?i. Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, m?t d?u nh?c l?nh, g? máy tính dsmod /? .

T?t trương m?c máy tính

Đ? th?c hi?n các th? t?c này, b?n ph?i là thành viên c?a nhóm các nhà khai thác tài kho?n, nhóm qu?n tr? viên tên mi?n ho?c nhóm qu?n tr? viên Enterprise Active Directory, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t th?c hành t?t nh?t an ninh, xem xét vi?c s? d?ng ch?y như đ? th?c hi?n các th? t?c này
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Máy vi tính dư?i nút tên mi?n, ho?c b?m vào thư m?c trong đó máy tính có v? trí.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào Vô hi?u hóa tài kho?n.LƯU ?: Turning t?t trương m?c máy tính ngh? r?ng máy tính k?t n?i v?i các tên mi?n và máy tính đó s? không th? xác th?c t?i vùng.
Đ? b?t t?t trương m?c máy tính b?ng cách s? d?ng m?t l?nh, g? sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER
máy tính dsmod ComputerDN -khuy?t t?t có
nơi ComputerDN ch? đ?nh tên phân bi?t c?a máy tính đ?i tư?ng mà b?n mu?n vô hi?u hoá. Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, m?t d?u nh?c l?nh, g? máy tính dsmod /? .

B?t trương m?c máy tính

Đ? th?c hi?n các th? t?c này, b?n ph?i là thành viên c?a nhóm các nhà khai thác tài kho?n, nhóm qu?n tr? viên tên mi?n ho?c nhóm qu?n tr? viên Enterprise Active Directory, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t hay nh?t th?c hành, h?y xem xét vi?c s? d?ng Ch?y như đ? th?c hi?n các th? t?c này
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Máy vi tính dư?i nút tên mi?n, ho?c b?m vào thư m?c trong đó máy tính có v? trí.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó nh?p vào Kích ho?t tài kho?n.
B?t trương m?c máy tính b?ng cách s? d?ng m?t l?nh, g? sau t?i d?u nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER
máy tính dsmod ComputerDN -vô hi?u hóa no
Nơi ComputerDN ch? đ?nh tên phân bi?t c?a máy tính đ?i tư?ng mà b?n mu?n vô hi?u hoá. Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, m?t d?u nh?c l?nh, g? máy tính dsmod /? .

Cho phép máy tính dùng m?t tên khác nhau DNS

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính, sau đó b?m K?t n?i t?i tên mi?n.
 3. Trong Miền, g? tên mi?n ho?c b?m Tr?nh duy?t đ? t?m tên mi?n mà b?n mu?n cho phép các máy tính s? d?ng tên DNS khác nhau, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p chu?t ph?i Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính, đi?m đ?n Xem, sau đó b?m Tính năng nâng cao.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. B?m vào các Bảo mật tab, b?m vào Thêm, b?m vào các T? nhóm, h?y nh?p vào Thêm, sau đó b?m Ok.
 7. Nh?p vào Nâng cao, b?m T?, sau đó b?m Xem/S?a.
 8. Trên các Thu?c tính tab, b?m vào Máy tínhCác đ?i tư?ng trong Áp d?ng lên.
 9. Dư?i Cấp phép, b?m Vi?t thư cho DNSHostName, sau đó b?m đ? ch?n các Cho phép h?p ki?m.Lưu ý: B?ng cách s?a đ?i an ninh m?c đ?nh b?ng cách này, đó là m?t cơ h?i m?t tính tham gia các l?a ch?n tên mi?n có th? đư?c v?n hành b?i m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i và có th? đ? qu?ng cáo riêng c?a m?nh dư?i m?t tên khác nhau thông qua các d?ch v? chính tên thu?c tính.

  Chú ý: Th? t?c này c?ng cho phép các máy tính có DNS máy ch? lưu tr? tên dài hơn 15 byte.

Thu?c tính

ID c?a bài: 320187 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB320187 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320187

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com