Identifikator ?lanka: 320081 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje za?to mo?da ne?ete mo?i da izbri?ete datoteku ili fasciklu na volumenu sa sistemom datoteka NTFS i na?ine na koje mo?ete da re?ite ovaj problem kada nastaje usled razli?itih uzroka.

DODATNE INFORMACIJE

Napomena NTFS interno tretira fascikle kao poseban tip datoteke. Zbog toga re? ?datoteka? u ovom ?lanku ozna?ava datoteku ili fasciklu.

1. uzrok: Datoteka koristi ACL

Datoteku mo?da ne?ete mo?i da izbri?ete ako ona koristi spisak za kontrolu pristupa (ACL). Da biste re?ili ovaj problem, promenite dozvole za datoteku. Mo?da ?ete morati da preuzmete vlasni?tvo nad datotekama da biste mogli da promenite dozvole.

Administratori imaju podrazumevanu mogu?nost da preuzmu vlasni?tvo nad bilo kojom datotekom ?ak i ako im dozvole za datoteku nisu izri?ito dodeljene. Vlasnici datoteka imaju podrazumevanu mogu?nost da promene dozvole za datoteku ?ak i ako im dozvole za datoteku nisu izri?ito dodeljene. Zbog toga ?ete mo?da morati da preuzmete vlasni?tvo nad datotekom, da date sebi dozvole za brisanje datoteke, a zatim da izbri?ete datoteku.

Ne mo?ete da koristite odre?ene bezbednosne alatke da biste prikazali ili izmenili dozvole zato ?to datoteka nema kanonski ACL

Da biste re?ili ovaj problem, koristite drugu alatku (na primer, noviju verziju alatke Cacls.exe).

Stavke kontrole pristupa (ACE) u ACL-u imaju odre?en po?eljni redosled u zavisnosti od tipa. Na primer, ACE stavke koje zabranjuju pristup naj?e??e se nalaze pre ACE stavki koje dozvoljavaju pristup. Me?utim, ni?ta ne spre?ava program da zapi?e ACL koji ima ACE stavke u bilo kojem proizvoljnom redosledu. U nekim starijim verzijama operativnog sistema Windows dolazilo je do problema kada Microsoft Windows poku?a da pro?ita te ?nekanonske? ACL stavke. Ponekad ne mo?ete ispravno da izmenite ACL stavke pomo?u grafi?kog bezbednosnog ure?iva?a aplikacije Microsoft Windows Explorer. Ovaj problem je ispravljen u novijim verzijama operativnog sistema Windows. Ako imate ovaj problem, koristite najnoviju verziju alatke Cacls.exe. ?ak i ako ne mo?ete direktno da prika?ete ili uredite ACL, mo?ete da upi?ete novi ACL koji vam dozvoljava da dobijete pristup datoteci.

2. uzrok: Datoteka se koristi

Mo?da ne?ete mo?i da izbri?ete datoteku ako se datoteka koristi. Da biste re?ili ovaj problem, utvrdite koji proces ima otvoren identifikator objekta, a zatim ga zatvorite.

U zavisnosti od na?ina na koji je otvorena (na primer, ako je otvorena za isklju?ivi umesto deljenog pristupa), mo?da ne?ete mo?i da izbri?ete datoteku koja se koristi. Mo?ete da koristite razli?ite alatke koje ?e vam pomo?i da utvrdite koji su procesi imaju otvorene identifikatore objekta za datoteke kad god ?elite. Za vi?e informacija o alatkama koje poma?u da se utvrde procesi koji imaju otvorene identifikatore objekta za datoteke kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
242131 Prikazivanje spiska procesa zbog kojih su datoteke otvorene (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
172710 Kori??enje OH alatke u programu Windows NT 4.0 Resource Kit (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Simptomi ovog problema mogu biti razli?iti. Mo?da ?ete mo?i da koristite komandu Izbri?i da biste izbrisali datoteku, ali datoteka ne?e biti zaista izbrisana dok proces zbog kojeg je datoteka otvorena ne oslobodi datoteku. Pored toga, mo?da ne?ete mo?i da pristupite dijalogu Bezbednost za datoteku koja ?eka na brisanje. Da biste re?ili ovaj problem, utvrdite koji proces ima otvoren identifikator objekta, a zatim ga zatvorite.

3. uzrok: O?te?enje sistema datoteka spre?ava pristup datoteci

Datoteku mo?da ne?ete mo?i da izbri?ete ako je sistem datoteka o?te?en. Da biste re?ili ovaj problem, na volumenu diska pokrenite uslu?ni program Chkdsk da biste ispravili gre?ke.

Neispravni sektori na disku, drugi neispravan hardver ili softverske gre?ke mogu da o?tete sistem datoteka i da dovedu do problema sa datotekama. Uobi?ajene operacije mogu biti neuspe?ne na razli?ite na?ine. Kada sistem datoteka otkrije o?te?enje, on evidentira doga?aj u evidenciji doga?aja i naj?e??e dobijate poruku u kojoj se od vas tra?i da pokrenete Chkdsk. U zavisnosti od prirode o?te?enja, Chkdsk ?e mo?da mo?i ili ne?e mo?i da spase podatke datoteke. Me?utim, uslu?ni program Chkdsk vra?a sistem datoteka u interno dosledno stanje. Za dodatne informacije o kori??enju uslu?nog programa Chkdsk kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
176646 Poruka o gre?ci: Datoteka ili direktorijum su o?te?eni... (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
187941 Obja?njenje uslu?nog programa CHKDSK i parametara New /C i /I (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

4. uzrok: Datoteke se nalaze na putanjama koje su dublje od MAX_PATH znakova

Datoteku mo?da ne?ete mo?i da otvorite, ure?ujete ili izbri?ete ako postoje problemi sa putanjom datoteke.

1. re?enje: Kori??enje automatski generisanog 8.3 imena za pristup datoteci

Da biste re?ili ovaj problem, mo?da ?ete ?eleti da koristite automatski generisano 8.3 ime da biste pristupili datoteci. Ovo mo?e biti najjednostavnije re?enje ako je putanja datoteke duboka zato ?to su imena fascikli preduga?ka. Ako je i 8.3 putanja preduga?ka ili ako su na volumenu onemogu?ena 8.3 imena, pre?ite na 2. re?enje. Za dodatne informacije o onemogu?avanju 8.3 imena datoteka na NTFS volumenima kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
121007 Onemogu?avanje kreiranja 8.3 imena na NTFS particijama (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

2. re?enje: Preimenovanje ili preme?tanje duboke fascikle

Preimenujte fasciklu tako da vi?e ne postoje ciljne datoteke koje su dublje od MAX_PATH. Ako ?elite to da uradite, po?nite od osnovne fascikle (ili nekog drugog odgovaraju?eg mesta), a zatim preimenujte fascikle tako da imaju kra?a imena. Ako ovaj korak ne re?i problem (na primer, ako je datoteka na dubini ve?oj od 128 fascikli), pre?ite na 4. re?enje.

3. re?enje: Mapiranje disk jedinice na fasciklu u strukturi putanje

Mapirajte disk jedinicu na fasciklu u okviru strukture putanje ciljne datoteke ili fascikle. Ovaj metod skra?uje virtuelnu putanju.

Na primer, zamislite da imate putanju sa slede?om strukturom:
\\Ime servera\Ime potfascikle 1\Ime potfascikle 2\Ime potfascikle 3\Ime potfascikle 4\...
U ovoj putanji ukupno ima vi?e od 255 znakova. Da biste skratili ovu putanju na 73 znakova, mapirajte disk jedinicu na Ime potfascikle 4.

4. re?enje: Kori??enje deljenog mre?nog resursa koji se nalazi na istoj dubini kao fascikla

Ako vam 1, 2. i 3. re?enje ne odgovaraju ili ne re?e problem, kreirajte deljeni mre?ni resurs koji se nalazi na najve?oj mogu?oj dubini u stablu fascikli, a zatim preimenujte fascikle tako ?to ?ete pristupiti deljenom resursu.

5. re?enje: Kori??enje alatke koja mo?e da premesti duboke putanje

Mnogi Windows programi o?ekuju da maksimalna du?ina putanje bude manja od 255 znakova. Zbog toga ovi programi dodeljuju dovoljno unutra?njeg prostora za skladi?tenje samo za rukovanje ovim tipi?nim putanjama. NTFS nema ovo ograni?enje i mo?e da ima mnogo du?e putanje.

Do ovog problema mo?e do?i ako kreirate deljeni resurs na mestu u strukturi fascikli koje se ve? nalazi prili?no duboko, a zatim kreirate duboku strukturu ispod tih ta?aka koriste?i deljeni resurs. Neke alatke koje rade lokalno u stablu fascikli mo?da ne?e mo?i da premeste ?itavo stablo, po?ev?i od korena. Alatke ?ete mo?da morati da koristite na poseban na?in da bi one mogle da premeste deljeni resurs. (Dokumentacija API-ja CreateFile opisuje metod za preme?tanje ?itavog stabla u ovom slu?aju.)

Datotekama naj?e??e mo?ete da upravljate pomo?u softvera kojim se kreiraju. Ako imate program koji mo?e da kreira datoteke koje su dublje od ograni?enja MAX_PATH, obi?no mo?ete da koristite isti program da biste izbrisali datoteke ili upravljali njima. Datoteke koje su kreirane u deljenom resursu obi?no mo?ete da izbri?ete kori??enjem istog deljenog resursa.

5. uzrok: Ime datoteke uklju?uje rezervisano ime u Win32 prostoru za ime

Ako ime datoteke uklju?uje rezervisano ime (na primer, ?lpt1?) u Win32 prostoru za ime, mo?da ne?ete mo?i da izbri?ete datoteku. Da biste re?ili ovaj problem, koristite program koji nije Win32 da biste preimenovali datoteku. Mo?ete da koristite alatku POSIX ili neku drugu alatku koja koristi odgovaraju?u unutra?nju sintaksu za kori??enje datoteke.

Pored toga, mo?da ?ete mo?i da koristite neke ugra?ene komande da biste zaobi?li tipi?ne provere Win32 rezervisanih imena ako koristite odre?enu sintaksu za navo?enje putanje datoteke. Na primer, ukoliko koristite komandu Del u operativnom sistemu Windows XP, mo?ete da izbri?ete datoteku sa imenom ?lpt1? ako navedete punu putanju datoteke kori??enjem slede?e posebne sintakse:
del \\?\c:\putanja_do_datoteke\lpt1
Za vi?e informacija o brisanju datoteka sa rezervisanim imenima u operativnim sistemima Windows NT i Windows 2000 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
120716 Uklanjanje datoteka sa rezervisanim imenima u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o brisanju datoteka sa rezervisanim imenima u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
315226 Uklanjanje datoteka sa rezervisanim imenima u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ako otvorite identifikator objekta za datoteku kori??enjem tipi?nog Win32 CreateFile mehanizma, odre?ena imena datoteka rezervisana su za stare DOS ure?aje. Radi kompatibilnosti sa prethodnim verzijama, ova imena datoteka nisu dozvoljena i ne mogu se kreirati pomo?u tipi?nih Win32 poziva datoteka. Me?utim, ovaj problem ne predstavlja ograni?enje NTFS-a.

Mo?da ?ete mo?i da koristite Win32 program da biste zaobi?li tipi?ne provere imena koje se izvr?avaju prilikom kreiranja (ili brisanja) datoteke kori??enjem iste tehnike koju koristite za preme?tanje fascikli koje su dublje od ograni?enja MAX_PATH. Pored toga, neke POSIX alatke ne podle?u tim proverama imena.

6. uzrok: Ime datoteke uklju?uje neva?e?e ime u Win32 prostoru za ime

Datoteku mo?da ne?ete mo?i da izbri?ete ako ime datoteke uklju?uje neva?e?e ime (na primer, ako ime datoteke sadr?i razmak ili ta?ku na kraju ili ako se ime datoteke sastoji samo od razmaka). Da biste re?ili ovaj problem, koristite alatku koja koristi odgovaraju?u unutra?nju sintaksu da biste izbrisali datoteku. Mo?ete da koristite sintaksu ?\\?\? sa nekim alatkama da biste radili sa tim datotekama, na primer:
del ?\\?\c:\putanja_do_datoteke_koja sadr?i razmak na kraju.txt ?
Uzrok ovog problema sli?an je 4. uzroku. Me?utim, ako koristite tipi?nu Win32 sintaksu za otvaranje datoteke ?ije ime sadr?i razmak ili ta?ku na kraju, razmaci ili ta?ke na kraju bi?e uklonjeni pre otvaranja datoteke. Zbog toga, ako u istoj fascikli imate dve datoteke sa imenima ?Datoteka.txt? i ?Datoteka.txt ? (obratite pa?nju na razmak iza imena datoteke), ako poku?ate da otvorite drugu datoteku kori??enjem standardnih Win32 poziva, umesto nje ?ete otvoriti prvu datoteku. Sli?no tome, ako imate datoteku ?ije je ime samo ? ? (znak za razmak) i poku?ate da je otvorite kori??enjem standardnih Win32 poziva, umesto nje otvori?ete nadre?enu fasciklu datoteke. U ovom slu?aju, ako poku?ate da promenite bezbednosne postavke ovih datoteka, to mo?da ne?ete mo?i da uradite ili mo?ete neo?ekivano promeniti postavke drugih datoteka. Ako do?e do ovakvog pona?anja, mo?da ?ete pomisliti da imate dozvolu za datoteku koja zapravo ima ograni?en ACL.

Kombinacije uzroka

Ponekad mo?e do?i do kombinacije ovih uzroka ?to mo?e u?initi proceduru brisanja datoteke slo?enijom. Na primer, ako se prijavite kao administrator ra?unara, mo?e do?i do kombinacije 1. uzroka (nemate dozvole za brisanje datoteke) i 5. uzroka (ime datoteke sadr?i znak na kraju zbog kojeg se pristup datoteci preusmerava na drugu ili nepostoje?u datoteku) i mo?da ne?ete mo?i da izbri?ete datoteku. Ako poku?ate da re?ite 1. uzrok tako ?to ?ete preuzeti vlasni?tvo nad datotekom i dodati dozvole, i dalje ne?ete mo?i da izbri?ete datoteku zato ?to ACL ure?iva? u korisni?kom interfejsu ne mo?e da pristupi odgovaraju?oj datoteci zbog 6. uzroka.

U ovom slu?aju mo?ete da koristite uslu?ni program Subinacl sa parametrom /onlyfile (ovaj uslu?ni program uklju?en je u Resource Kit) da biste promenili vlasni?tvo i dozvole za datoteku kojoj se u suprotnom ne mo?e pristupiti, na primer:
subinacl /onlyfile ?\\?\c:\putanja_do_problemati?ne_datoteke? /setowner=domen\administrator /grant=domen\administrator=F
Napomena Ova komanda se pi?e u jednom redu, ali je prelomljena radi lak?eg ?itanja.

Ovaj primer komandne linije menja datoteku C:\putanja_do_problemati?ne_datoteke ?ije ime sadr?i razmak na kraju tako da je nalog domen\administrator vlasnik datoteke i ovaj nalog ima punu kontrolu nad datotekom. Sada mo?ete da izbri?ete ovu datoteku pomo?u komande Del sa istom sintaksom ?\\?\?.

REFERENCE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
319368 Dobijate poruku o gre?ci ?Pristup nije dozvoljen? kada izbri?ete fascikle sa postavljene disk jedinice (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 320081 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 7.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
 • Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition
Klju?ne re?i: 
kbfilesystems kbinfo KB320081

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com