Mô t? c?a các đi?m và h?n ch? in chính sách thi?t l?p trong Windows Server 2003 và Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319939 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, b?n có th? s? d?ng đi?m và Ch?c năng in đ? in trên máy in chia s? đư?c lưu tr? trên máy vi tính đó đang ch?y Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Windows XP, và Windows Server 2003. N?u b?n s? d?ng các ch?c năng đi?m và in đ? k?t n?i t?i máy in đư?c chia s?, tr?nh đi?u khi?n in cho r?ng máy in đư?c chia s? t? đ?ng t?i v? máy tr?m c?a b?n. Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng các đi?m và h?n ch? in thi?t l?p chính sách.

Chú ý Đó là có th? cho ngư?i s? d?ng đ?c h?i đ? nhúng virus hay khác m? đ?c h?i vào m?t tr?nh đi?u khi?n in. N?u b?n nh?n đư?c m?t ngư?i lái xe b? hư h?ng t? m?t chia s? máy in, máy tính c?a b?n có th? đư?c th?a hi?p.

THÔNG TIN THÊM

Windows Server 2003 và Windows XP Service Pack 1 (SP1) bao g?m các thi?t l?p chính sách đi?m và h?n ch? in. N?u b?n là m?t qu?n tr? viên, b?n có th? s? d?ng thi?t đ?t chính sách này đ? ki?m soát các máy ch? mà ngư?i dùng có th? k?t n?i đ?n cho in ?n. Thi?t đ?t chính sách này không ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng Ai là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?. Ngoài ra, thi?t đ?t chính sách này không ?nh hư?ng đ?n ngư?i s? d?ng có s? d?ng các đi?m và Ch?c năng in ?n v?i máy in chia s? đư?c lưu tr? b?i máy tính ch?y ho?c Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 ?n b?n th? hai, ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me) (nh?ng t?ng không th? cung tr?nh đi?u khi?n). Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ? t?o k?t n?i.

Đi?m và in Chính sách h?n ch? n?m ? v? trí sau trong đ?i tư?ng chính sách nhóm Biên tập viên:
User Configuration Templates\Control Panel\Printers
B?n có th? c?u h?nh các đi?m và in nh?ng h?n ch? chính sách nhóm cài đ?t trong b?t k? các cách sau:
 • N?u b?n đ?t các thi?t l?p chính sách Được kích hoạt và b?n ch?n nh?ng Ngư?i dùng có th? ch? đi?m và in đ? máy trong r?ng c?a h? h?p ki?m tra, ngư?i dùng có th? s? d?ng đi?m và in ch?c năng đ? ch?n ch? nh?ng máy tính có tài kho?n máy tính đang ho?t đ?ng trong r?ng tương t? như ngư?i s? d?ng.

  Chú ý Cross-r?ng ?y thác các m?i quan h? không đư?c h? tr? b?i chính sách này thi?t l?p. Đi?u này do đó, r?ng thi?t đ?t chính sách này có th? có hi?u qu? đ? chia s? máy in trong Windows NT 4.0 và môi trư?ng sau này.
 • N?u b?n đ?t các thi?t l?p chính sách Được kích hoạt và b?n ch?n nh?ng Ngư?i dùng có th? ch? đi?m và in đ? các máy ch? h?p ki?m tra, ngư?i dùng có th? s? d?ng đi?m và in ch?c năng đ? ch?n ch? là các máy ch? đư?c li?t kê. Khi b?n thêm các máy ch? vào danh sách này, b?n ph?i s? d?ng tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n c?a h? (FQDNs) và s? d?ng m?t Semi-Colon (;) đ? phân cách các FQDNs. Ngoài ra, b?n không th? đ?t b?t k? không gian gi?a các FQDNs và d?u ch?m ph?y);). Ví dụ:
  server1.domain1.Microsoft.com; server2.domain1.microsoft.com
  Đ? xác đ?nh v? trí FQDN c?a h? ph?c v?, b?m các Tên máy tính tab trong thu?c tính h? th?ng.
 • N?u b?n thi?t l?p chính sách đ? Được kích hoạt và b?n ch?n c? hai các Ngư?i dùng có th? ch? đi?m và in đ? máy trong r?ng c?a h? h?p ki?m và các Ngư?i dùng có th? ch? Đi?m và in đ? các máy ch? h?p ki?m tra, ngư?i dùng có th? s? d?ng đi?m và in ch?c năng ch?n b?t k? máy ch? trong r?ng c?a h?, và b?t k? máy ch? đó m?t cách r? ràng đư?c li?t kê. B?n có th? dùng c?u h?nh này c?p ngư?i dùng kh? năng s? d?ng các ch?c năng đi?m và in ch?n b?t k? máy ch? trong r?ng và các máy ch? c? th? bên ngoài các r?ng c?a h?.
 • N?u b?n thi?t l?p chính sách đ? B? vô hi?u hoá, ngư?i dùng có th? s? d?ng các ch?c năng đi?m và in đ? ch?n b?t k? chia s? máy in, h? có quy?n truy c?p vào.
 • Theo m?c đ?nh, thi?t l?p chính sách này không đư?c c?u h?nh. N?u b?n không ph?i c?u h?nh các thi?t đ?t chính sách này, ngư?i dùng không th? t?i v? đi?m và in tr?nh đi?u khi?n t? máy tính đang không ? trong r?ng Active Directory c?a h?. K?t qu? c?a không c?u h?nh các thi?t l?p là gi?ng như t?o đi?u ki?n cho các chính sách và thi?t l?p nó đ? Ngư?i dùng có th? ch? đi?m và in cho máy t?i r?ng c?a h?.
 • Chính sách c?ng có th? đư?c thi?t l?p theo sau registry subkey:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint


  Giá tr?: InForest
  Type: REG_DWORD
  D? li?u: 0 hay 1
  Thi?t đ?t c?a 0 vô hi?u hóa m?c này. Thi?t đ?t 1 h?n ch? truy nh?p máy in đ? máy in trong r?ng.

  Giá tr?: nh?p b? gi?i h?n
  Type: REG_DWORD
  D? li?u: 0 hay 1
  Thi?t đ?t c?a 0 vô hi?u hóa m?c này. Thi?t đ?t 1 h?n ch? t?t c? máy in.

  Giá tr?: TrustedServers
  Type: REG_DWORD
  D? li?u: 0 hay 1
  Thi?t đ?t c?a 0 vô hi?u hóa m?c này. Thi?t đ?t 1 cho phép máy in t? máy ch? trong danh sách máy ch?.

  Giá tr?: ServerList
  Lo?i: String
  Dữ liệu: Tin c?y danh sách máy ch? đư?c phân tách b?ng d?u ch?m ph?y
N?u b?n c? g?ng k?t n?i t?i máy in đư?c chia s? đang ch?y trên m?t máy tính cài đ?t chính sách này không cho phép b?n truy c?p, Windows c? t?m và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thích h?p và các t?p tin Driver.cab trên các c?a b?n máy tính c?c b?. N?u Windows không t?m th?y tr?nh đi?u khi?n thích h?p, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau, trong đó ch? ra r?ng m?t thi?t l?p chính sách ngăn hành đ?ng này:
M?t chính sách có hi?u l?c trên máy tính c?a b?n mà ngăn c?n b?n k?t n?i vào hàng ch? in này. Vui l?ng liên h? c?a b?n qu?n tr? h? th?ng.
Chú ý Thông đi?p này c?ng x?y ra khi b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n in OEM n?u khu v?c đ?o ngư?c tra c?u cho h? ph?c v? in là không làm vi?c m?t cách chính xác, và n?u khách hàng không th? gi?i quy?t đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? in đ? tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN). Nếu NSLOOKUP<ip_address_of_printserver></ip_address_of_printserver> b? ch? huy không gi?i quy?t tên h? ph?c v?, khách hàng không th? gi?i quy?t đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? in đ? FQDN.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
323445Làm th? nào đ? t?o ra m?t khu v?c m?i trên h? ph?c v? DNS trong Windows Server 2003
Tương t?, n?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính mà không ph?i là m?t thành viên m?t tên mi?n, máy tính là không ph? thu?c vào b?t c? các c?u h?nh thi?t đ?t chính sách này. B?n nh?n đư?c dư?i đây thông tin thư:
B?n đang đ?nh k?t n?i t?i máy in trên - SERVERNAME-, mà s? t? đ?ng cài đ?t tr?nh đi?u khi?n in trên máy c?a b?n. Tr?nh đi?u khi?n máy in có th? ch?a vi-rút ho?c k?ch b?n mà có th? gây h?i cho máy tính c?a b?n. Đi?u quan tr?ng là ph?i tin ch?c r?ng máy tính chia s? máy in này là đáng tin c?y. B?n có mu?n ti?p t?c?
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314073Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? v? in ?n m?ng trong Windows XP
N?u b?n là m?t ngư?i s? d?ng đi?n tho?i di đ?ng và b?n đi du l?ch v?i máy tính xách tay c?a b?n máy tính, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ho?c đ?t chính sách này B? vô hi?u hoá ho?c là b?n yêu c?u qu?n tr? c?a b?n đ? cung c?p cho b?n quy?n qu?n tr? trên máy tính c?a b?n đ? cho b?n có th? k?t n?i t?i máy in chia s? trong khi b?n đang đi du l?ch.

Thi?t đ?t chính sách sau đây có liên quan đ?n đi?m và In thi?t đ?t chính sách h?n ch?:
 • Thi?t l?p chính sách: thêm máy tr?m cho tên mi?n
  Đ?a đi?m: Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Policies Policies\User Chuy?n như?ng quy?n
 • Thi?t l?p chính sách: ngăn ch?n ngư?i dùng t? cài đ?t máy in Trình điều khiển
  Đ?a đi?m: Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Tùy ch?n Local Policies

Thu?c tính

ID c?a bài: 319939 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbprint kbmt KB319939 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319939

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com