Làm th? nào đ? t?o ra b?ng n?i dung m?c mà không có m?t s? trang trong Microsoft Office Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319821 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách t?o b?ng n?i dung m?c có ch?a không có s? trang, mà không ?nh hư?ng đ?n cách đánh s? ph?n c?n l?i c?a b?n b?ng n?i dung.

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? t?o m?t b?ng n?i dung trong Microsoft Word. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? t?o m?t b?ng n?i dung, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
212346WD: Làm th? nào đ? t?o m?t b?ng c?a n?i dung và ch? m?c v?i m? s? l?nh v?c trong Word 2000 và Word 2002
Bài vi?t này mô t? cách thêm b?ng n?i dung m?c có ch?a không có s? trang, tương t? như ví d? sau. B?n có th? mu?n s? d?ng phương pháp này đ? ngăn ch?n nhi?u b?ng n?i dung m?c t? xu?t hi?n v?i cùng m?t s? trang.
  Baseball............................................................1
   Origins and Early History
   Development of Baseball Leagues
   Professional Baseball Government
  Current Major and Minor Leagues.....................................2
   American League..................................................2
   National League..................................................3
				
LƯU ?: Theo m?c đ?nh trong Microsoft Word, b?n gi? CTRL và sau đó b?m các b?ng m?c l?c đ? di chuy?n đ?n trang đó trong tài li?u. Hành đ?ng này ho?t đ?ng cách tương t?, b?t k? có hay không các m?c nh?p TOC có m?t trang s?.
Làm th? nào đ? t?o m?t m?c nh?p TOC v?i không có s? trang

 1. T?o tài li?u Word và b?ng n?i dung c?a b?n là cách b?n thư?ng làm.
 2. Đ?t đi?m chèn vào đ?u c?a văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong b?ng n?i dung mà không có m?t s? trang, và sau đó ch?n văn b?n.
 3. Trong Word 2003 và năm 2002, nh?p vào B?n sao trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn. Trong Word 2007, nh?p vào B?n sao trên các Trang ch? nhóm.
 4. Đ?t chèn tr? vào cu?i c?a văn b?n mà b?n đư?c ch?n và sao chép trong bư?c 2 và 3.
 5. Trong Word 2003 và năm 2002, nh?p vào L?nh v?c trên các Chèn tr?nh đơn. Trong Word 2007, nh?p vào Ph?n nhanh chóng trong các Chèn nhóm, và sau đó nh?p vào L?nh v?c.
 6. Trong các L?nh v?c h?p tho?i, ch?n TC trong các L?nh v?c tên h?p.
 7. Đ?t đi?m chèn vào các Nhaäp vaên baûnh?p, dư?i Thu?c tính trư?ng.
 8. Đ? chèn văn b?n sao chép c?a b?n vào các Văn b?n nh?p c?nh h?p, nh?n SHIFT + INSERT ho?c nh?n CTRL + V.
 9. Dư?i L?nh v?c tùy ch?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ch?n các Phác th?o c?p ki?m tra h?p.
  2. Trong các Phác th?o c?p h?p văn b?n, lo?i m?c đ? th?t l? b?n mu?n cho các văn b?n trong b?ng n?i dung. Cho Ví d?, n?u b?n mu?n văn b?n xu?t hi?n dư?i d?ng văn b?n tên, lo?i 2.

   LƯU ?: N?u b?n đ? l?i các Phác th?o c?p h?p văn b?n tr?ng, văn b?n xu?t hi?n trái liên k?t trong b?ng n?i dung c?a b?n.
  3. Ch?n các Ngăn ch?n s? trangh?p ki?m.
  4. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng L?nh v?c h?p tho?i.
 10. L?a ch?n c?a b?n hi?n t?i b?ng n?i dung.
 11. Trong Word 2003 và Word 2002, đi?m đ?n Tham kh?o trên các Chèn tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Ch? s? và b?ng. Trong Word 2007, nh?p vào B?ng n?i dung trong tài li?u tham kh?o nhóm và sau đó nh?p vào Chèn b?ng n?i dung.
 12. Trên các B?ng n?i dung tab, b?m vào Tùy ch?n.
 13. Trong các B?ng n?i dung tùy ch?n h?p tho?i h?p, ch?n các B?ng m?c l?nh v?c h?p ki?m.
 14. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng B?ng n?i dung tùy ch?n h?p tho?i h?p.
 15. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Ch? s? và b?ng h?p tho?i h?p.
 16. Đ? thay th? c?a b?n hi?n t?i b?ng n?i dung, nh?p vào Ok trong thông báo sau:
  B?n có mu?n thay th? m?c l?c, đ? ch?n?

Làm th? nào đ? thay đ?i m?t TOC m?c v?i không có s? trang

 • N?u b?n s? d?ng Word 2003 và năm 2002
  1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
  2. Trên các Xem tab, ch?n các T?t c? các h?p ki?m dư?i Nh?n hi?u đ?nh d?ng.
  3. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Tùy ch?n h?p tho?i.
  4. Bây gi? b?n th?y m?t l?nh v?c TC, tương t? như ví d? sau, bên c?nh đ? văn b?n xu?t hi?n trong b?ng n?i dung mà không có m?t s? trang c?a b?n:
   Ngu?n g?c và bu?i đ?u l?ch s?{ TC "Ngu?n g?c và bu?i đ?u l?ch s?" \n \l 2 }
  5. Ch?n trư?ng TC, bao g?m c? vi?c m? { khung và đóng } khung.
  6. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào L?nh v?c.
  7. Thông tin v? cách s? d?ng các L?nh v?c h?p tho?i cho m?t b?ng c?a m?c l?c có ch?a không có trang s?, xem bư?c 5 đ?n 9 c?a các Cách T?o m?t m?c nh?p TOC v?i không có s? trang ph?n này bài vi?t.
  8. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
  9. R? ràng các T?t c? các ki?m tra h?p, dư?i Nh?n hi?u đ?nh d?ng.
  10. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Tùy ch?n h?p tho?i.
  11. L?a ch?n c?a b?n hi?n t?i b?ng n?i dung.
  12. B?m phím F9 đ? c?p nh?t c?a b?n b?ng n?i dung.
  13. N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau, h?y ch?n C?p Nh?t toàn b? b?ng, sau đó b?m Ok.
   Word đang c?p nh?t các b?ng n?i dung. Ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:
 • N?u b?n s? d?ng Word 2007
  1. Nh?p vào Microsoft Office Button, và sau đó nh?p vào L?a ch?n t?.
  2. Trên các Hi?n th? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? t?t c? các nh?n hi?u đ?nh d?ng ki?m tra h?p và b?m Ok.

   Lưu ? Bên c?nh đ? văn b?n xu?t hi?n trong b?ng n?i dung, b?n th?y m?t l?nh v?c TC mà không có m?t s? trang. L?nh v?c TC là tương t? như ví d? sau:
   Ngu?n g?c và bu?i đ?u l?ch s?{ TC "Ngu?n g?c và bu?i đ?u l?ch s?" \n \l 2 }
  3. Ch?n trư?ng TC. H?y ch?c ch?n đ? bao g?m các khung m? và đóng khung.
  4. Trong các Chèn nhóm, h?y nh?p vào Ph?n nhanh chóng, sau đó b?m L?nh v?c.

   Lưu ? Thông tin v? cách s? d?ng các L?nh v?c h?p tho?i cho m?t b?ng c?a m?c l?c có ch?a không có trang s?, xem bư?c 5 đ?n 9 c?a các Cách T?o m?t m?c nh?p TOC v?i không có s? trang ph?n này bài vi?t.
  5. Nh?p vào Microsoft Office Button, và sau đó nh?p vào L?a ch?n t?.
  6. Trên các Hi?n th? tab, b?m vào đ? xóa các Hi?n th? t?t c? các nh?n hi?u đ?nh d?ng ki?m tra h?p và b?m Ok.
  7. Ch?n b?ng n?i dung, hi?n có.
  8. B?m phím F9 đ? c?p nh?t các b?ng n?i dung.
  9. N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau, h?y ch?n C?p Nh?t toàn b? b?ng, sau đó b?m Ok.
   Word đang c?p nh?t các b?ng n?i dung. Ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o ra m?t b?ng n?i dung mà không thay đ?i d?ng th?c c?a b?n văn b?n, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285050Làm th? nào đ? s? d?ng phác th?o các c?p đ? t?o ra m?t b?ng n?i dung (TOC) trong Word 2003 và Word 2002
Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng các Lead in nh?n m?nh tính năng đ? t?o m?t b?ng n?i dung, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285059Làm th? nào đ? t?o m?t b?ng n?i dung b?ng cách đánh d?u văn b?n trong Word 2003 và Word 2002

Thu?c tính

ID c?a bài: 319821 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB319821 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319821

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com