Làm th? nào đ?: T?m th?y c?u ph?n Web Office (OWC) l?p tr?nh tài li?u và m?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319793
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cho th?y nh?ng cách khác nhau mà b?n có th? truy c?p tài li?u hư?ng d?n cho Microsoft Office Web thành ph?n (OWC). Bài vi?t c?ng bao g?m các thông tin v? tài nguyên b? sung cho l?p tr?nh OWC.

B?ng cách s? d?ng văn ph?ng Web thành ph?n tham kh?o


B?ng dư?i đây cho th?y các t?p tin tr? giúp đư?c cài đ?t b?i Office Web c?u ph?n. Đ? m? nh?ng t?p tin tr? giúp, đ?nh v? nhaán thư m?c trong Windows Explorer, và sau đó nh?p đúp vào t?p tin mà b?n mu?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thành ph?n tênOffice c?u ph?n Web 9,0Office XP Web c?u ph?nOffice 2003 Web Các thành ph?nMô t?
B?ng x?p h?ngMSOWCDCH.chmOWCDCH10.chmOWCDCH11.chmB?ng x?p h?ng thành ph?n thi?t k?-th?i gian tham kh?o
PivotTableMSOWCDPL.chmOWCDPL10.chmOWCDPL11.chmPivotTable thành ph?n thi?t k?-th?i gian tham kh?o
B?ng tínhMSOWCDSS.chmOWCDSS10.chmOWCDSS11.chmB?ng tính thành ph?n thi?t k?-th?i gian tham kh?o
B?ng tínhMSOWCFUN.chmOWCFUN10.chmOWCFUN11.chmB?ng tính thành ph?n ch?c năng đư?c xây d?ng trong tài li?u tham kh?o
DataSource, bi?u đ?, PivotTable và B?ng tínhMSOWCVBA.chmOWCVBA10.chmOWCVBA11.chmL?p tr?nh tài li?u tham kh?o cho t?t c? các thành ph?n


LƯU ?: Theo m?c đ?nh, các t?p tin tr? giúp cho Office Web thành ph?n 9,0 là cài đ?t trong %SystemDrive%\Program Files\Microsoft Office\Office\1033 thư m?c. Theo m?c đ?nh, t?p tin tr? giúp cho Office XP c?u ph?n Web đư?c cài đ?t trong %SystemDrive%\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10\1033 thư m?c. Theo m?c đ?nh, t?p tin tr? giúp cho Office 2003 Web Các thành ph?n đ? đư?c cài đ?t trong %SystemDrive%:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033 thư m?c.

S? d?ng tr? giúp Context-Sensitive trong Microsoft Visual Basic 6.0

Các bư?c sau đây cho b?n th?y làm th? nào đ? có đư?c th?i gian thi?t k? giúp cho Office Web c?u ph?n.
 1. Trong Microsoft Visual Basic 6.0, b?m chu?t ph?i vào h?p công c?, và sau ñoù choïn Các thành ph?n.
 2. Ch?n Microsoft Office c?u ph?n Web 9,0, Microsoft Office XP Web c?u ph?n, ho?cMicrosoft Office Web c?u ph?n 11,0, sau đó b?m Ok.
 3. Ch?n m?t thành ph?n Web t? h?p công c?, và sau đó rút ra nó trên m?t bi?u m?u.
 4. Đ? đư?c giúp đ? th?i gian thi?t k? cho các đi?u khi?n, b?m Tr? giúp trên thanh công c? c?a s? ki?m soát. B?n c?ng có th? b?m phím F1 trong khi các ki?m soát đ? t?p trung.
Các bư?c sau đây cho b?n th?y làm th? nào đ? có l?p tr?nh tr? giúp.
 1. M? c?a s?, ch?n phương pháp ho?c tài s?n v? mà b?n mu?n giúp đ?.
 2. B?m phím F1.
LƯU ?: V?i Microsoft Visual Studio.NET, b?n không th? truy nh?p Context-Sensitive giúp đ? b?ng cách nh?n F1. Đ? có đư?c tr? giúp th?i gian thi?t k? ho?c l?p tr?nh tr? giúp, b?m vào Tr? giúp trên thanh công c? c?a s? ki?m soát.

S? d?ng tr?nh duy?t đ?i tư?ng

B?n có th? s? d?ng các tr?nh duy?t đ?i tư?ng đ? xem các l?p h?c c?a m?t trang Web thành ph?n. B?n c?ng có th? xem các thu?c tính, các phương pháp, s? ki?n, và các h?ng s? có liên quan đ?n các đ?i tư?ng c?a m?i l?p. Sau đây bư?c cho b?n th?y làm th? nào đ? đư?c giúp đ? cho các l?p h?c, các phương pháp và các thu?c tính các thành ph?n trang Web.
 1. Trong Visual Basic 6.0, b?m chu?t ph?i vào h?p công c?, và sau đó ch?n Các thành ph?n.
 2. Ch?n các Microsoft Office c?u ph?n Web 9,0, các Microsoft Office XP Web c?u ph?n, ho?c cácMicrosoft Office Web c?u ph?n 11,0, sau đó b?m Ok.
 3. Ch?n m?t thành ph?n Web t? h?p công c?, và sau đó rút ra nó trên m?t bi?u m?u.
 4. B?m F2 đ? m? tr?nh duy?t đ?i tư?ng.
 5. H?y ch?n tên thư vi?n ki?u t? các D? án/thư vi?n danh sách. Tên thư vi?n văn ph?ng Web thành ph?n 9,0 là OWC. Tên thư vi?n Office XP c?u ph?n Web OWC10. Office 2003 c?u ph?n Web thư vi?n tên là OWC11. Đ?i tư?ng Tr?nh duy?t s? hi?n th? các l?p h?c có s?n trong các Các l?p h?c danh sách.
 6. Ch?n m?t l?p h?c, m?t phương pháp, ho?c m?t tài s?n.
 7. B?m phím F1 đ? đư?c giúp đ? v? kho?n m?c đ? ch?n.

Tài nguyên b? sung cho l?p tr?nh OWC

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
235885 HOWTO: S? d?ng các bi?u đ? thành ph?n Web v?i Visual Basic
235883 HOWTO: S? d?ng các thành ph?n Web b?ng tính v?i Visual Basic
235542 HOWTO: S? d?ng PivotTable Office Web thành ph?n v?i Visual Basic
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p Microsoft sau đây Các trang web:
Microsoft Office XP Web thành ph?n Toolpack
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa155751.aspx

Văn ph?ng Microsoft phát tri?n v?i Visual Studio
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa188489 (office.10) .aspx

Microsoft Office Web thành ph?n nhóm tin công c?ng
News:Microsoft.Public.Office.Developer.web.Components

Thu?c tính

ID c?a bài: 319793 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbofficewebchart kbofficewebpivot kbofficewebspread kbmt KB319793 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319793

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com