Làm th? nào đ? s? d?ng Kerberos xác th?c trong SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319723 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng Kerberos xác th?c v?i Microsoft SQL Server 2000. SQL Server 2000 h? tr? ch?c năng này như là m?t ph?n c?a m?t đi?n h?nh Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows Server 2003 Active Directory mi?n cài đ?t. V?i Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) và Windows Server 2003, b?n có th? b?t Kerberos xác th?c trên các c?m máy ch?.

Đ? bi?t thêm v? đi?u này thêm vào ch?c năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
235529Kerberos h? tr? trên Windows 2000 d?a trên máy ch? c?m

Lưu ? B?n ch? có th? s? d?ng ch?c năng này n?u b?n đang ch?y Windows 2000 SP3 ho?c Windows Server 2003.

SQL Server 2000 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?ng s? d?ng ch?c năng này. Khi đ?t tên m?ng tài nguyên máy ch? SQL tuøy thuoäc vaøo là trong m?t c?m sao d?a trên Windows 2000, b?n có th? s? d?ng Kerberos xác th?c trên các ngu?n tài nguyên sau khi b?n nâng c?p các máy tính đ? Windows 2000 SP3 ho?c cho Windows Server 2003. Đ? cài đ?t SQL Server chuy?n đ?i d? ph?ng clustering, b?n ph?i có Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition ho?c Developer Edition đư?c cài đ?t.

Lưu ? Các khái ni?m và các cu?c th?o lu?n trong bài vi?t này áp d?ng cho SQL Server 2000 c?ng áp d?ng cho SQL Server 2005. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này trong SQL Server 2005, xem các ch? đ? sau trong SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n:
 • Làm th? nào đ?: kích ho?t tính năng xác th?c Kerberos bao g?m SQL Server máy ch? ?o trên các c?m máy ch?
 • Đăng k? d?ch v? g?c tên
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?m b?o r?ng b?n đang s? d?ng Kerberos xác th?c trong SQL Server 2005, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
909801Làm th? nào đ? đ?m b?o r?ng b?n đang s? d?ng Kerberos xác th?c khi b?n t?o m?t k?t n?i t? xa đ?n m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005

THÔNG TIN THÊM

SQL Server có th? s? d?ng Kerberos xác th?c cho máy ch? các c?m. B?n có th? s? d?ng Kerberos xác th?c v?i các máy tính riêng r? mà đang ch?y SQL Server, ho?c v?i trư?ng h?p c?a SQL Server đang ch?y trên m?t máy ch? ?o.

K?t n?i t?i m?t máy ch? đang ch?y Microsoft D?ch v? thông tin Internet và làm cho m?t k?t n?i Kerberos v?i SQL Server 2000

Ph?n này mô t? cách k?t n?i v?i m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Internet Information Services (IIS) đ? k?t n?i Kerberos đ? m?t máy ch? đang ch?y SQL Server.

Lưu ?
Trư?c khi b?n th?c hi?n th? t?c thi?t l?p, t?i v? Kerbtray và SetSPN ti?n ích.

Đ? t?i v? các ti?n ích Kerbtray, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4e3a58be-29f6-49f6-85be-e866af8e7a88 & displaylang = en
V?i Kerbtray.exe, b?n có th? d? dàng xác minh ho?c lo?i b? (ho?c c? hai) Kerberos vé t? b?t k? k?t h?p các máy tính đang đư?c s? d?ng.

Đ? t?i v? ti?n ích SetSPN, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 5fd831fd-ab77-46a3-9cfe-ff01d29e5c46 & displaylang = en


Th? t?c sau đây cung c?p m?t ví d? v? m?t thi?t l?p Th? t? mà b?n s? d?ng Kerberos xác th?c thông qua m?t trang IIS đ? truy c?p vào m?t máy ch? đang ch?y SQL Server.

Bư?c 1: Đ?t c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n

Trên b? ki?m soát mi?n, trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào máy tính mà b?n mu?n thi?t l?p cho phái đoàn (máy ch? d?ch v? IIS), và sau đó b?m đ? ch?n Tin tư?ng này máy tính cho đoàn đ?i bi?u. N?u máy tính đang ch?y SQL Server nh?ng g? dư?ng như là máy tính cu?i cùng liên l?c nhưng máy tính đó có m?t liên k?t h? ph?c v?, nó ph?i c?ng đư?c c?p đoàn đ?i bi?u c?p phép. N?u nó không ph?i là cu?i cùng máy tính trong chu?i, t?t c? các máy tính đư?c trung gian ph?i tin tư?ng cho đoàn đ?i bi?u.
 2. C?p đoàn phép d?ch v? SQL Server trương m?c ngư?i dùng c?a tài kho?n tên mi?n. B?n ph?i có trương m?c ngư?i dùng vùng cho nhóm SQL Server cài đ?t (bư?c này là không c?n thi?t cho máy tính ch?y SQL Server đang dùng m?t trương m?c h? th?ng c?c b?):
  1. Trong các Ngư?i dùng thư m?c, nh?p chu?t ph?i vào các trương m?c ngư?i dùng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Ngư?i dùng tài kho?n h?p tho?i thu?c tính, b?m các Tài kho?n tab.
  3. Dư?i Tu? ch?n tài kho?n, nh?n vào đây đ? ch?n các Tài kho?n đư?c tin c?y cho đoàn đ?i bi?u h?p ki?m. Đ?m b?o mà các Tài kho?n nh?y c?m và không th? đư?c đư?c ?y quy?n ki?m tra h?p s? b? xóa cho trương m?c này.

   Lưu ? 'Tài kho?n là đáng tin c?y cho đoàn' quy?n đư?c yêu c?u cho tài kho?n d?ch v? SQL Server ch? khi b?n ?y thác thông tin đăng nh?p t? máy ch? SQL m?c tiêu đ?n m?t máy ch? SQL t? xa như trong m?t k?ch b?n đôi hop như phân ph?i truy v?n (liên k?t v?i máy ch? truy v?n) mà s? d?ng xác th?c c?a Windows.
  Lưu ? Các bư?c này ch? áp d?ng cho Windows 2000 Server. N?u b?n đang s? d?ng Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
  http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/bef202b0-c8e9-4999-9af7-f56b991a4fd41033.mspx
 3. S? d?ng ti?n ích Kerbtray.exe đ? xác minh r?ng Kerberos vé đ? nh?n đư?c t? các b? đi?u khi?n vùng và máy ch? lưu tr?:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Kerbtray trong thông báo khu v?c, và sau đó nh?p vào d?n s?ch các vé.
  2. Đ?i cho bi?u tư?ng màu xanh lá cây c?a Kerbtray thay đ?i t? màu xanh lá cây vàng. Ngay khi đi?u này x?y ra, m? m?t c?a s? d?u nh?c l?nh và ch?y đi?u này l?nh:
   net phiên * / d
   Đi?u này s? th? các bu?i thuy?t tr?nh hi?n có, và ép bu?c m?t phiên h?p m?i đ?n đư?c thành l?p và m?t vé Kerberos đ? nh?n đư?c.

Bư?c 2: C?u h?nh máy ch? d?ch v? IIS

 1. Thay th? m?c đ?nh trang Web Wwwroot t?p v?i m?u d?n t?p tin. Đ? t?o ra các m?u d?n t?p tin, s? d?ng m? đư?c cung c?p trong ph?n "ASP th? nghi?m k?ch b?n cho SQL Server d? li?u truy".
 2. Thêm t?p vào c?p Wwwroot. Đ? làm như v?y, h?y s? d?ng các m?u m? trong ph?n "ASP th? nghi?m k?ch b?n cho SQL Server Data truy". Lưu t?p như Default.asp.
 3. Re-Configure các máy ch? Web s? d?ng tích h?p Windows Xác th?c:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? Web m?c đ?nh, và sau đó b?m các B?o m?t thư m?c.
  2. Trong thư m?c b?o m?t, làm cho nh?ng thay đ?i chính xác, và sau đó nh?p vào Xoá Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p.
  3. T? m?t d?u nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh này:
   cscript C:\Inetpub\Adminscripts\adsutil.vbs nh?n đư?c W3SVC/NTAuthenticationProviders
   N?u Đàm phán Kích ho?t, sau đây là tr? l?i:
    NTAuthenticationProviders : (STRING) Negotiate,NTLM
   Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   215383Làm th? nào đ? c?u h?nh IIS h? tr? c? giao th?c Kerberos và giao th?c NTLM cho m?ng xác th?c
  Ghi chú
  • B?n ph?i cài đ?t Microsoft Data Access (MDAC) 2.6, ho?c m?i hơn, trên máy ch? d?ch v? IIS. Đ? làm như v?y (và làm cho các công c? có s?n cho th? nghi?m), cài đ?t SQL Server 2000 khách hàng công c? đ? các máy ch? Web. Đ? cài đ?t ch? MDAC 2.6, ho?c sau đó (không có cài đ?t các công c? máy khách), truy c?p Microsoft Web site sau:
   http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Data/aa937730.aspx
  • IIS là m?t h? th?ng Trung c?p ph? bi?n. Tuy nhiên, IIS không ph?i là h? th?ng ch? trung c?p. N?u IIS không ph?i là h? th?ng Trung c?p trong môi trư?ng c?a b?n, h?y làm theo các bư?c thích h?p cho h? th?ng Trung c?p c?a b?n.
 4. Xác minh r?ng các
  HKLM\SW\MS\MSSQLSERVER\Client\DSQUERY
  giá tr? là hi?n di?n trong s? đăng k?. N?u giá tr? không đư?c hi?n th?, thêm nó như
  DSQUERY:Reg_SZ:DBNETLIB
  .
 5. S? d?ng ti?n ích Kerbtray.exe đ? xác minh r?ng Kerberos vé đ? nh?n đư?c t? các b? đi?u khi?n vùng và máy ch? lưu tr?:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Kerbtray ? vùng thông báo, sau đó b?m d?n s?ch các vé.
  2. Đ?i cho bi?u tư?ng màu xanh lá cây c?a Kerbtray thay đ?i t? màu xanh lá cây vàng. Ngay khi đi?u này x?y ra, m? m?t c?a s? d?u nh?c l?nh và ch?y đi?u này l?nh:
   net phiên * / d
   Đi?u này s? th? các bu?i thuy?t tr?nh hi?n có, và ép bu?c m?t phiên h?p m?i đ?n đư?c thành l?p và m?t vé Kerberos đ? nh?n đư?c.

Bư?c 3: Đ?t c?u h?nh d?ch v? SQL Server đ? t?o ra SPNs t? đ?ng

Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n ph?i c?p thi?t đ?t đi?u khi?n truy c?p sau cho tài kho?n d?ch v? SQL Server trong d?ch v? thư m?c Active directory:
 • Đ?c thu?c tính servicePrincipalName
 • Ghi thu?c tính servicePrincipalName
C?nh báo
 • N?u b?n s? d?ng ch?nh s?a Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI)-theo, các ti?n ích LDP ho?c khách hàng LDAP 3 và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, v?n đ? nghiêm tr?ng x?y ra. Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này, b?n có th? ph?i cài đ?t l?i Microsoft Exchange 2000 Server ho?c Microsoft Exchange Server 2003. Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server ho?c Microsoft Windows Server 2003 và sau đó cài đ?t l?i Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003. Chúng tôi không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.
 • B?n ph?i đăng nh?p như m?t qu?n tr? viên tên mi?n. Ngoài ra, b?n ph?i yêu c?u ngư?i qu?n tr? vùng c?a b?n đ? c?p quy?n truy c?p thích h?p và quy?n c?a ngư?i dùng thích h?p cho tài kho?n kh?i ch?y SQL Server.
Đ? c?u h?nh d?ch v? SQL Server đ? t?o ra SPNs t? đ?ng khi d?ch v? SQL Server b?t đ?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc, sau đó b?m Ok.

  Lưu ? Các Công c? ADSIEdit đư?c bao g?m trong công c? h? tr? c?a Windows. Đ? có đư?c công c? h? tr? c?a Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6EC50B78-8BE1-4E81-B3BE-4E7AC4F0912D&displaylang=en
 2. ? ch?nh s?a ADSI-theo, m? r?ng Tên mi?n [DomainName], m? r?ng DC = RootDomainName, m? r?ng CN = ngư?i dùng, b?m chu?t ph?i vào CN = AccountName , sau đó b?m Thu?c tính.

  Ghi chú
  • DomainName là m?t gi? ch? cho tên mi?n.
  • RootDomainName là m?t gi? ch? cho tên mi?n g?c.
  • AccountName là m?t gi? ch? cho tài kho?n mà b?n ch? đ?nh đ? b?t đ?u d?ch v? SQL Server.
  • N?u b?n ch? đ?nh tài kho?n h? th?ng c?c b? đ? b?t đ?u d?ch v? SQL Server, AccountName là m?t gi? ch? cho tài kho?n mà b?n dùng đ? đăng nh?p vào Microsoft Windows.
  • N?u b?n ch? đ?nh m?t trương m?c ngư?i dùng vùng đ? b?t đ?u d?ch v? SQL Server, AccountName là m?t gi? ch? cho trương m?c ngư?i dùng vùng.
 3. Trong các CN = AccountName Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các An ninh tab.
 4. Trên các An ninh tab, b?m vào Nâng cao.
 5. Trong các Thi?t đ?t b?o m?t chuyên sâu h?p tho?i, h?y ch?c ch?n r?ng T? đư?c li?t kê dư?i M?c c?p phép.

  N?u T? là không đư?c li?t kê, b?m Thêm, và sau đó thêm T?.
 6. Dư?i M?c c?p phép, b?m T?, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 7. Trong các M?c c?p phép h?p tho?i h?p, b?m vào các Thu?c tính tab.
 8. Trên các Thu?c tính tab, b?m vào Đ?i tư?ng này ch? trong các Áp d?ng lên danh sách, và sau đó b?m đ? ch?n h?p ki?m cho các quy?n sau đây dư?i C?p phép:
  • Đ?c thu?c tính servicePrincipalName
  • Ghi thu?c tính servicePrincipalName
 9. Nh?p vào Ok hai l?n.

  Lưu ? V? giúp đ? trong quá tr?nh này, liên h? v?i h? tr? s?n ph?m Active Directory và đ? c?p đ?n bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft này.

  Lưu ? S? d?ng công c? dsacls đ? xác đ?nh n?u tài kho?n t? có s? cho phép ghi thu?c tính ServicePrincipalName, s? d?ng các dsacls b? ch? huy. Sau đây là cú pháp:
  dsacls <distinguished_Name_of_service_account>
  N?u tài kho?n t? có s? cho phép ghi thu?c tính ServicePrincipalName, b?n nh?n th?y đ?u ra sau đây:
  Allow NT Authority\SELF SPECIAL ACCESS for Validated Write to Service principal name
  WRITE PROPERTY
  Các công c? dsacls là m?t ph?n c?a các công c? h? tr?.
 10. Trong các CN = AccountName Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Thu?c tính Editor.
 11. Dư?i Thu?c tính, b?m thu?c tính servicePrincipalName trong các Thu?c tính c?t, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 12. Trong các Đ?c chu?i Editor h?p tho?i h?p, lo?i b? d?ch v? nguyên t?c tên (SPNs) cho các phiên b?n c?a SQL Server s? d?ng trương m?c d?ch v? SQL Server này.

  C?nh báo B?n ch? nên xóa các SPNs cho các phiên b?n c?a SQL Server b?n hi?n đang làm vi?c trên. Các trư?ng khác h?p c?a SQL Server mà s? d?ng tài kho?n d?ch v? này s? có th? lo?i b? các SPNs có liên quan đ?n nh?ng trư?ng h?p sau khi b?n b?t đ?u nh?ng trư?ng h?p.
 13. H?y thoát kh?i ch?nh s?a ADSI-theo.
Sau khi b?n làm theo các bư?c sau, các v?n đ? SPN đư?c c?ng lo?i b? n?u b?n thay đ?i c?ng TCP/IP ho?c tên mi?n cho vi?c cài đ?t m?i c?a SQL Server 2005 ho?c cho trư?ng h?p hi?n t?i c?a SQL Server 2005.

Bư?c 4: C?u h?nh máy tính khách

 1. Đ?i v?i m?i khách hàng s? k?t n?i, h?y ki?m ch?ng r?ng Microsoft Internet Explorer đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng Windows xác th?c:
  1. Trong Internet Explorer, vào các Công c?tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n Internet.
  2. B?m vào các Nâng cao tab.
  3. Dư?i An ninh, nh?n vào đây đ? ch?n Cho phép xác th?c tích h?p Windows (yêu c?u kh?i đ?ng l?i), sau đó b?m Ok.

Bư?c 5: Ki?m tra các c?u h?nh

Cho m?i máy tính có liên quan đ?n:
 1. Đăng nh?p vào máy tính, và sau đó s? d?ng Kerbtray.exe đ? xác minh máy tính có th? có đư?c m?t vé Kerberos h?p l? t? tên mi?n b? đi?u khi?n.
 2. S? d?ng Kerbtray.exe đ? lo?i b? t?t c? các vé trên các máy tính.
 3. T?o ra và k?t n?i v?i các trang Web mà tr? v? SQL D? li?u máy ch?.

  Lưu ? Thay th? SQLSERVERNAME v?i tên g?i máy tính đang ch?y SQL Server:
  • N?u d? li?u đư?c tr? l?i, Trang này s? hi?n th? các ki?u xác th?c Đàm phán, và d? li?u SQL Server cho k?t qu? c?a các sp_helpdb th? t?c đư?c lưu tr? nên tr? v? danh sách c?a các cơ s? d? li?u trên h? ph?c v? này đang k?t n?i đ?n thông qua các.ASP trang.
  • N?u b?n có ki?m toán b?t trong SQL Server, trong các ?ng d?ng đăng nh?p b?n s? th?y r?ng các k?t n?i "tin c?y".

ASP th? nghi?m k?ch b?n đ? truy xu?t d? li?u SQL Server

Đây là m?t k?ch b?n th? nghi?m ASP cho d? li?u SQL Server. N?u b?n s? d?ng đi?u này m? m?u, đ?m b?o r?ng b?n thay th? SQLSERVERNAME v?i tên máy tính là ch?y SQL Server.
<%@ Language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
</HEAD>
<BODY>
<%="'auth_user' is" & request.servervariables("auth_user")%>
<P>
<%="'auth_type' is" & request.servervariables("auth_type")%>
<P>
Connections string is <B>" Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=pubs;Data Source=SQLSERVERNAME </B>
<P>
<%
	set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	cn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=pubs;Data Source=SQLSERVERNAME"
	rs.open "MASTER..sp_helpdb",cn
	Response.Write cstr(rs.Fields.Count) +"<BR>"
	while not rs.EOF
		Response.Write cstr(rs(0))+"<BR>"
		rs.MoveNext
	wend
	rs.Close
	cn.Close
	set rs = nothing ' Frees memory reserved by the recordset.
	set cn = nothing ' Frees memory reserved by the connection.
%>
</BODY>
</HTML>
					

Làm th? nào đ? t?p h?p m?t danh sách các nguyên t?c máy ch? Active Directory tên thông tin

Đ? t?p h?p m?t danh sách các tên thư m?c ho?t đ?ng h? ph?c v? chính (SPN) thông tin, g? l?nh sau vào m?t trong b? đi?u khi?n tên mi?n c?a b?n, nơi betaland là tên vùng NetBIOS và NewoutputUsers.txt là tên t?p tin đ?u ra mà b?n s? s? d?ng đ? c?ng k?t qu?. N?u b?n không s? d?ng m?t đư?ng d?n đ?y đ?, các t?p tin đư?c đ?t trong thư m?c hi?n t?i nơi mà b?n ch?y các d?ng l?nh. M?u này l?nh truy v?n toàn b? tên mi?n:
ldifde -d "CN = ngư?i dùng, DC =betaland"thu?c tính servicePrincipalName -l -F NewoutputUsers.txt
Cú pháp này t?o ra m?t t?p tin tên NewoutputUsers.txt có ch?a thông tin đó là tương t? như s?n lư?ng trong "tên mi?n c?p s?n lư?ng c?a NewouputUsers.txt"ph?n trong bài vi?t này.

S?n lư?ng này có th? đư?c áp đ?o khi b?n thu th?p nó cho m?t tên mi?n toàn b?. V? v?y, đ? gi?i h?n các thông tin thu th?p đư?c m?t tên ngư?i dùng c? th?, s? d?ng cú pháp sau đây, nơi Tên ngư?i dùng là tên ngư?i dùng và betaland là tên mi?n mà b?n đang câu:
ldifde -d "CN =Tên ngư?i dùngDC =betaland"thu?c tính servicePrincipalName -l -F NewoutputUsers.txt
Thu th?p các thông tin cho ngư?i dùng c? th? r?t nhi?u làm gi?m các d? li?u mà b?n ph?i t?m ki?m thông qua. N?u b?n thu th?p các thông tin cho m?t toàn b? tên mi?n, t?m ki?m cho tên ngư?i dùng c? th? c?a máy ch? trong câu h?i. Trong các đ?u ra m?u, b?n nh?n th?y:
 • M?c cho các máy ch? đó không c?n t?n t?i, nhưng mà không hoàn toàn lo?i b? t? Active Directory.
 • Ngư?i s? d?ng"Tên ngư?i dùng"có hi?u l?c SPN thông tin v? các máy ch? khác nhau mư?i.
Ngoài ra, b?n có th? dùng d?ch v? thư m?c đang ho?t đ?ng Giao di?n công c? (ADSI) đ? s?a kho?n m?c thư m?c ho?t đ?ng mà không ph?i là h?p l?.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, các ti?n ích LDP ho?c b?t k? khác LDAP Phiên b?n 3 khách hàng, và b?n không chính xác thay đ?i thu?c tính c?a các ho?t đ?ng Thư m?c các đ?i tư?ng, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory thu?c tính đ?i tư?ng có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

Tên mi?n c?p ra c?a NewouputUsers.txt

	dn: CN=User Name,CN=Users,DC=betaland
	changetype: add
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/CLUSTERDEFAULT.betaland:1257
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/INST3.betaland:3616
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/INST2.betaland:3490
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/SQLMAN.betaland:1433
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/VSS1.betaland:1433
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/INST1.betaland:2536
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/INST4.betaland:3967
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/SQLVIRTUAL1.betaland:1434
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/SQLVIRTUAL.betaland:1433
	servicePrincipalName: MSSQLSvc/SQLBUSTER.betaland:1315

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an ninh tài kho?n đoàn đ?i bi?u, xem ch? đ? "An ninh tài kho?n đoàn" trong SQL Server sách tr?c tuy?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262177Làm th? nào đ? cho phép ghi nh?t k? s? ki?n Kerberos
321708 Làm th? nào đ? s? d?ng công c? ch?n đoán m?ng (Netdiag.exe) trong Windows 2000
326985 Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? liên quan đ?n Kerberos trong IIS
244474 Làm th? nào đ? bu?c Kerberos s? d?ng TCP thay v? UDP trong Windows Server 2003, Windows XP, và trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 319723 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB319723 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319723

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com