"Windows cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? có th? không đư?c truy c?p" l?i tin thư thoại khi cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319624
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13, 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n nâng c?p lên Windows cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n 2.0, Windows cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? có th? không B?t đ?u, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows không th? truy nh?p đư?c. Đi?u này có th? x?y ra n?u b?n đang ch?y Windows trong ch? đ? an toàn, ho?c cài đ?t chuyên bi?t Windows không đư?c cài đ?t chuyên bi?t chính xác. Liên h? v?i nhân viên h? tr? c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.
Lưu ? Hành vi này không x?y ra trong các s?n ph?m sau:
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98

Nguyên nhân

Hành vi này có th? x?y ra khi m?t trong các đi?u ki?n sau đây:
 • Trong đi?u kho?n DCOM, xác th?c m?c m?c đ?nh đư?c thi?t l?p Không có, và m?c đ?nh M?o danh c?p đ? đư?c thi?t l?p đ? Chưa xác đ?nh ngư?i.
 • Trương m?c h? th?ng không có quy?n truy c?p đ?y đ? vào m?t m?c tin thư thoại ho?c ki?m nh?p phím Windows Installer c? g?ng đ? truy c?p. Đi?u này là dành riêng cho NTFS.

Gi?i pháp

Tùy thu?c vào v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c t?t c? các phương pháp sau đây:
 • Phương pháp 1: Unregister và ki?m nh?p l?i Windows Installer.
 • Phương pháp 2: Xác minh quy?n DCOM.
 • Phương pháp 3: Cho phép toàn quy?n ki?m soát Trương m?c h? th?ng.
 • Phương pháp 4: Xác minh quy?n ki?m nh?p.
 • Cách 5: S?a ch?a khóa b?o m?t b? h?ng cho b?n ghi d?ch v? MsiServer.

Trư?c khi b?n b?t đ?u: xác minh r?ng các gói b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t chuyên bi?t

N?u b?n đang s? d?ng Windows 2000, đ?m b?o r?ng SP 2 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
N?u b?n đang s? d?ng Windows NT 4.0, đ?m b?o r?ng SP 6 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

N?u b?n không cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? thích h?p, các bư?c trong ph?n "Thông tin thêm" c?a bài vi?t này có th? không làm vi?c như mong đ?i.

Thông tin thêm

Phương pháp 1: Unregister và ki?m nh?p l?i Windows Installer

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i MSIEXEC / UNREGISTER, và sau đó nh?p vào OK. Ngay c? khi b?n làm đi?u này m?t cách chính xác, nó có th? trông gi?ng như không có g? x?y ra.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i MSIEXEC REGSERVER, và sau đó nh?p vào OK. Ngay c? khi b?n làm đi?u này m?t cách chính xác, nó có th? trông gi?ng như không có g? x?y ra, ho?c b?n có th? m?t th?i gian ng?n th?y m?t đ?ng h? cát. Sau khi b?n ch?y l?nh này, chi?n d?ch đư?c hoàn t?t.
 3. C? g?ng c?a b?n ?ng d?ng d?a trên cài đ?t chuyên bi?t Windows l?i.

Phương pháp 2: Xác minh quy?n DCOM

Phương pháp này liên quan đ?n vi?c thay đ?i m?c DCOM m?c đ?nh m?o danh đ? xác đ?nh, lo?i b? các t?p tin Msisip.dll, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i SP 3 cho Windows 2000.

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i dcomcnfg, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các Thu?c tính m?c đ?nh tab:
  1. Trong các Xác th?c m?c m?c đ?nh danh sách, b?m vào K?t n?i.
  2. Trong các M?o danh m?c m?c đ?nh danh sách, b?m vào Xác đ?nh, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i thám hi?m /select, %windir%\system32\msisip.dll, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Đ?i tên các t?p tin Msisip.dll như Msisip.Old.
 5. Cài xác lập lại Windows 2000 Service Pack 3.

Phương pháp 3: Cho phép toàn quy?n ki?m soát Trương m?c h? th?ng

 1. Kh?i đ?ng Window Explorer, b?m chu?t ph?i vào ? c?ng c?a máy tính g?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các An ninh tab, và sau đó b?m vào Thêm.
 3. Trong hộp thoại ch?n ngư?i dùng, máy tính, ho?c nhóm , h?y nh?p vào trương m?c h? th?ng, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Dư?i Cho phép, b?m đ? ch?n các Toàn quy?n ki?m soát ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào m?c tin thư thoại t?m th?i và sau đó xác nh?n r?ng trương m?c h? th?ng có toàn quy?n ki?m soát.

Phương pháp 4: Xác minh quy?n ki?m nh?p

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, sau đó g? Regedt32.
 2. Đ?i v?i m?i c?a phát ban ki?m nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ch?n t? ong.
  2. Đ?i v?i Windows XP, trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào mức cấp phép.

   Cho Windows 2000 và Windows NT 4, trên các An ninh tr?nh đơn, nh?p vào mức cấp phép.
 3. Xác minh r?ng trương m?c h? th?ng đ? đư?c thêm vào và nó có toàn quy?n ki?m soát. N?u không, thêm trương m?c h? th?ng v?i toàn quy?n ki?m soát.

Cách 5: S?a ch?a khóa b?o m?t b? h?ng cho b?n ghi d?ch v? MsiServer

 1. B?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng Windows 2000.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit.exe, và sau đó đ?i tên phím sau đây đ? Old_Security:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer\Security
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính (b?n ph?i làm đi?u này).
 4. Ch?y Instmsiw.exe cài đ?t chuyên bi?t 2.0 m?t l?n n?a; Đi?u này s?a ch?a khóa b?o m?t b? h?ng cho b?n ghi d?ch v? MSI.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t thông báo l?i mà b?n có th? nh?n đư?c khi b?n thêm ho?c xoá m?t chương tr?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315346 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? thêm ho?c xoá m?t chương tr?nh trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003: "D?ch v? cài đ?t chuyên bi?t Windows có th? không th? truy c?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 319624 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbpubtypekc kbprb kbmt KB319624 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 319624

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com