Thng bao li "Cp nht phn mm cha hoan thanh" khi ban ghe thm Web site Windows Update

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 319585 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban ghe thm Web site Windows Update, ban co th nhn c thng bao li sau y:
Phn mm cp nht cha hoan thanh, phn mm Window Update khng cp nht thanh cng.

GI?I PHP

Windows Millennium Edition

Hin thi tp n

 1. Bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, sau o bm Tuy chon cp.
 2. Bm tabXem. Trong Tp va Cp n, bm Hin thi tp va cp n.
 3. Bm bo chon hp kimn cac tp h iu hanh c bao v (Khuyn cao).
Chu y Tp va cp n se xut hin di dang m. Tp n la tp chng trinh hoc h thng thng khng c xoa hoc thay i.

Xoa Tp Internet Tam thi

 1. ong tt ca cac chng trinh va ca s Internet Explorer.
 2. Trong Panen iu khin, bm up Tuy chon Internet.
 3. Bm tabChung.
 4. Tp Internet Tam thi , bm Xoa Tp, sau o bm OK.
 5. ong Pa-nen iu khin. Khi ng lai nhng thay i hiu lc.

Xoa tp t Cp Windows Update

 1. man hinh Windows, bm up May tinh cua ti, bm up vao ia C, bm up cpTp Chng trinh , sau o bm up cpWindowsUpdate .
 2. Bm cpV4 , bm Chinh sa, bm ao Chon la, sau o nhn DELETE.

  Chu y Nu ban khng th tim thy cp V4 , bm Chinh sa, bm Chon tt sau o nhn DELETE. Bo qua bc 3 va 4.
 3. Bm up cpV4.
 4. Bm tp Iuhist.xml , bm Chinh sa, bm ao Chon la, sau o nhn DELETE.

Loai bo iu khin ActiveX Windows Update

 1. Bm Bt u, sau o bm Tim kim, va bm i vi Tp hoc Cp. Tim kim tp tn la Iuctl.dll va Iuengine.dll.
 2. Nu nhng tp nay c tim thy trong cp C:\Windows\System32\Dllcache, hay xoa chung.
 3. Nu nhng tp nay c tim thy bt ky cp nao khac, khng phai trong C:\Windows\System32, hay xoa chung.
 4. Sau khi ban xoa tt ca cac ban sao khac cua nhng tp nay, xoa chung khoi cp C:\Windows\System32.
 5. Ghe thm Web site Windows Update cai t cac ban mi cua iu khin ActiveX.

Windows 98

Hin thi tp n

 1. Bm Bt u, bm Thit t, sau o bm Tuy chon Cp.
 2. Bm tabXem.
 3. Trong Tp va cp n, bm Hin thi tp va cp n, sau o bm OK.

Xoa Tp Internet Tam thi

 1. ong tt ca cac chng trinh va cacca s Internet Explorer.
 2. Trong Pa-nen iu khin, bm up Tuy chon Internet.
 3. Bm tabChung.
 4. Trong Tp Internet Tam thi , bm Xoa Tp.
 5. Bm OK.
 6. ong Pa-nen iu khin. Khi ng lai nhng thay i hiu lc.

Xoa tp t Cp Windows Update

 1. man hinh Windows, bm up May tinh cua ti, bm up vao ia C, bm up cpTp Chng trinh , sau o bm up cpWindowsUpdate .
 2. Bm cpV4 , bm Chinh sa, bm ao Chon la, sau o nhn DELETE.

  Chu y Nu ban khng th tim thy cp V4 , bm Chinh sa, bm Chon tt sau o nhn DELETE. Bo qua bc 3 va 4.
 3. Bm up cpV4.
 4. Bm tp Iuhist.xml , bm Chinh sa, bm ao Chon la, sau o nhn DELETE.

Loai iu khin ActiveX Windows Update

 1. Bm Bt u, sau o bm Tim kim, va sau o bm i vi Tp hoc Cp. Tim kim tp tn la Iuctl.dll va Iuengine.dll.
 2. Xoa tt ca ban sao cua cac tp nay.
 3. Ghe thm Web site Windows Update cai t cac ban mi cua iu khin ActiveX.

THNG TIN THM

co thm thng tin v cach khc phuc s c lin quan n Windows Update, ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://v4.update.microsoft.com/troubleshoot/

Thu?c tnh

ID c?a bi: 319585 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Nm 2011 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Update
T? kha:
kbproductlink kbdownload kbprb kbwindowsupdate KB319585

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com