Đăng nh?p ch?m tr? x?y ra hơn m?t k?t n?i ch?m n?u cơ h?i khóa không đư?c c?p cho các t?p tin chính sách trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319440 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Windows, đăng nh?p đáng k? s? ch?m tr? có th? x?y ra khi khách hàng đăng nh?p. V?n đ? này x?y ra n?u h?u h?t ho?c t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Nhi?u đ?ng th?i đang đăng nh?p.
 • Các khách hàng đang chia s? m?t trong nh?ng chính sách l?n t?p tin ho?c m?t vài chính sách l?n t?p tin.
 • Các khách hàng đang s? d?ng k?t n?i băng thông th?p (ch?m).
 • Các khách hàng có th? truy c?p đ?n vài b? đi?u khi?n vùng.
 • Các khách hàng đ? phát hi?n liên k?t ch?m đư?c t?t cho chính sách t?i xu?ng, ho?c Registry.pol t?p tin đang đư?c l?y do c?a m?t b?n C?p Nh?t.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u khách hàng không th? s? d?ng cơ h?i khóa khi khách hàng t?i v? các chính sách. Gi?m hi?u su?t này gây ra m?t s? ch?m tr? trong t?i các chính sách đó là đáng chú ? hơn khi truy c?p vào b? ki?m soát mi?n x?y ra hơn m?t k?t n?i băng thông th?p.

GI?I PHÁP

Đ?i v?i Windows Vista và h? đi?u hành m?i hơn, b?n c?n ph?i đ?t này nh?p registry đ? t?n d?ng l?i th? c?a vi?c đ?c sách c?i ti?n c?a s? đăng k?.POL:

Registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
M?c: BufferPolicyReads
Lo?i: DWORD
Giá tr?: 1

Thông tin gói d?ch v? Windows Server 2003

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Thông tin hotfix Windows Server 2003

Hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này thay th? b?i m?t hotfix. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các hotfix m?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
930597M?t s? thi?t đ?t chính sách d?a trên s? đăng k? đ? b? m?t và thông báo l?i đư?c ghi l?i trong nh?t k? ?ng d?ng trên máy tính ch?y trên Windows XP ho?c trên máy tính ch?y trên Windows Vista
Các hotfix thêm và đ?t giá tr? quan tr?ng sau đây đăng k? đ? đăng k?:
Registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
M?c: BufferPolicyReads
Lo?i: DWORD
Giá tr?: 1
Chú ý T?p tin đ?c s? ch? buffered khi các m?c nh?p registry BufferPolicyReads t?n t?i và đư?c thi?t l?p đ? 1.

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t trên x 86 và Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Windows Server 2003 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Windows Server 2003, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Userenv.dll5.2.3790.2749790,52818 Tháng b?y, 200613: 38x86
Windows Server 2003, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Userenv.dll5.2.3790.27491,565,69618 Tháng b?y, 200601: 32IA-64SP1SP1QFE
Wuserenv.dll5.2.3790.2749790,52818 Tháng b?y, 200601: 32x86SP1WOW
Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Userenv.dll5.2.3790.27491,070,59218 Tháng b?y, 200601: 30x64SP1SP1QFE
Wuserenv.dll5.2.3790.2749790,52818 Tháng b?y, 200601: 30x86SP1WOW

Thông tin hotfix Windows XP

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, gói này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo Windows XP có ch?a hotfix này.

Để khắc phục sự cố này ngay lập tức, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.
Các hotfix thêm và đ?t giá tr? quan tr?ng sau đây đăng k? đ? đăng k?:
Registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
M?c: BufferPolicyReads
Lo?i: DWORD
Giá tr?: 1
Chú ý T?p tin đ?c s? ch? buffered khi các m?c nh?p registry BufferPolicyReads t?n t?i và đư?c thi?t l?p đ? 1.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows XP Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t trên máy tính.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Windows XP Service Pack 2 (SP2), nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Userenv.dll5.1.2600.2913724,99222 Tháng năm, 200612: 14x86

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, t?t c? các khách hàng c?n ph?i t?i các t?p tin chính sách m?t cách nhanh chóng đ? các khách hàng khác không đư?c ng?ng l?i t? vi?c s? d?ng cơ h?i khóa. Đ? làm như v?y, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây.

Thêm b? đi?u khi?n vùng t?i đ?a phương

Khi b?n làm đi?u này, khách hàng không c?n ph?i k?t n?i qua m?t liên k?t ch?m.

Phân ph?i t?i tr?ng v?i b? đi?u khi?n tên mi?n b? sung

N?u nó không ph?i là th?c t? đ? đ?t b? ki?m soát mi?n trong cùng m?t trang web như là khách hàng, b?n có th? thêm b? ki?m soát mi?n đ?n trang web chính mà khách hàng k?t n?i cung c?p cân b?ng t?i t?t hơn. Phương pháp này làm tăng cơ h?i c?a khách hàng có th? truy nh?p t?p chính sách b?ng cách s? d?ng cơ h?i khóa.

Tách ra m?t t?p tin duy nh?t chính sách thành nhi?u chính sách t?p tin

N?u t?p tin chính sách là l?n hơn nhi?u kilobyte, t?o ra m?t vài tác ph?m chính sách đ?c quy?n bao g?m ph?m vi tương t? c?a các chính sách. Đi?u này làm gi?m s? lư?ng th?i gian c?n đ? t?i các t?p tin chính sách có ho?c không có cơ h?i khóa có s?n. Nhi?u t?p tin c?ng làm tăng cơ h?i mà các khách hàng s? s? d?ng cơ h?i khóa truy c?p vào các t?p tin.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Khách hàng đư?c th?c hi?n b?i hành vi đăng nh?p ch?m này khi các t?p tin chính sách đang đư?c t?i xu?ng. Qu?n tr? viên có th? vô hi?u hoá liên k?t ch?m phát hi?n (b?ng cách s? d?ng chính sách Templates\System\Group qu?n tr? viên) đ? bu?c các chính sách t?i b?t k? c?a t?c đ? n?i k?t. M?i m?i ho?c ch?nh s?a các t?p tin chính sách gây ra các t?p tin Registry.pol đư?c t?i b?i các khách hàng t? xa, cho m?i thay đ?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n và hành vi m?c đ?nh c?a chính sách nhóm ti?n ích m? r?ng trên liên k?t ch?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
227369Hành vi m?c đ?nh chính sách nhóm ti?n ích m? r?ng v?i liên k?t ch?m
227260 Làm th? nào m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n cho h? sơ ngư?i dùng và chính sách nhóm
Theo m?c đ?nh, redirector n? l?c đ? có đư?c m?t cơ h?i khóa khi m?t t?p tin đư?c m? ra t? xa. Đi?u này cho phép redirector s? d?ng b? nh? đ?m đ?c-trư?c đ? c?i thi?n hi?u su?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? oplocks, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129202Gi?i thích v? cơ h?i khóa trên Windows NT
Trong trư?ng h?p nh?t đ?nh, máy ch? t?p tin có th? t? ch?i yêu c?u khóa cơ h?i. Đi?u này thư?ng x?y ra n?u các t?p tin b? khóa đ? s? d?ng đ?c quy?n/ghi. Ngoài ra, các d?ch v? máy ch? th?c hi?n ki?m tra sau đây đ? ngăn ch?n thi?t h?i d? li?u và đ? c?i thi?n s? ?n đ?nh:
 • Ki?m tra đ? xác đ?nh xem t?p là m?t t?p tin h? th?ng
 • Ki?m tra đ? xác đ?nh li?u liên k?t m?ng đư?c coi là đáng tin c?y
 • Ki?m tra đ? xác đ?nh li?u có tr?nh đi?u khi?n l?c đ? không hoàn thành công vi?c c?a h?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306981C?p II oplocks không đư?c c?p sau khi m?t t?p tin b? khoá
Nh?ng ngư?i s? d?ng truy c?p vào các t?p tin b?ng cách s? d?ng oplocks không c?n kinh nghi?m hành vi này b?i v? redirector th?c hi?n b? nh? đ?m đ?c-trư?c, và l?n đ?c t?p tin đư?c ph?c v? t? b? nh? cache redirector.

N?u redirector không m? các t?p tin t? xa b?ng cách s? d?ng cơ h?i khóa, Windows NT 4.0 SMB hay CIF 2,0 đ?c t? t? MSDN ti?u bang:
N?u m?t khách hàng gi? không có oplocks, t?t c? các yêu c?u khác hơn l?n đ?c ph?i đư?c g?i đ?n máy ch?. L?n đ?c có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng d? li?u đư?c lưu tr? ho?c đ?c-trư?c khi ph?m vi byte đ? b? khoá b?i khách hàng; N?u không h? quá ph?i đư?c g?i đ?n máy ch?.
Đi?u này gây ra l?n đ?c phương pháp t?i chính sách đ? truy c?p vào máy ch? b?ng cách s? d?ng m?ng cho m?i k? t? Unicode đư?c đ?c. N?u t?p tin chính sách l?n, và khi băng thông có s?n cho các khách hàng là th?p, ch?m tr? đáng k? x?y ra trong khi các chính sách t?i, và đi?u này t?o ra s? ch?m tr? đăng nh?p.

Đ? xác đ?nh t?nh tr?ng này, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

B?n có th? ch?y công c? Filemon.exe c?a bên th? ba t? Sysinternals Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/Default.aspx
Đ?u ra t? công c? Filemon.exe là tương t? như:
H? th?ng: 8 FSCTL_REQUEST_BATCH_OPLOCK C:\WINNT\SYSVOL\domain\Policies\{Policy-GUID}\user\registry.pol OPLOCK không trao
H? th?ng: 8 FSCTL_REQUEST_OPLOCK_LEVEL_2 C:\WINNT\SYSVOL\domain\Policies\{Policy-GUID}\user\registry.pol OPLOCK không trao
H? th?ng: 8 FASTIO_QUERY_NETWORK_OPEN_INFO C:\WINNT\SYSVOL\domain\Policies\{Policy-GUID}\user\registry.pol thành công

Phương pháp 2

Microsoft m?ng d?u v?t màn h?nh hi?n th? m?c đ? Oplock = không có cho các ph?n ?ng máy ch? yêu c?u m? t?p:
SMB: R NT t?o và X, FID = 0x4009
+ SMB: M? tr?ng thái NT = 0x0, s? = h? th?ng, m?c đ? nghiêm tr?ng = thành công, Code = STATUS_WAIT_0 (0)
+ SMB: Tiêu đ?: PID = 0x00B8 TID = 0x0804 gi?a = 0x0841 UID = 0x1000
SMB: Command = C NT t?o và x
SMB: Word count = 42
SMB: Các tham s? t?
SMB: Ti?p theo bù đ?p = 0x0087
SMB: Word count = 42
SMB: Các tham s? t?
SMB: Oplock c?p = NONE
SMB: File ID (FID) = 16393 (0x4009)
SMB: Tên t?p = \mydom.com\Policies\{E3FDB1FB-0FA1-484E-8751-7009DD5287BD}\User\registry.pol
Các byte 2 tu?n t? đ?c vào t?p tin chính sách, làm cho nó m?t t?i ch?m n?u các t?p tin l?n:
107 26.234375 SMB C NT t?o n X, File = \mydom.com\Policies\{E3FDB1FB-0FA1-484E-8751-7009DD5287BD}\User\registry
108 26.234375 SMB R NT t?o n X, FID = 0x4009 161.123.162.142 161.123.110.40
109 26.296875 SMB C đ?c n X, FID = 0x4009, đ?c 0x4 lúc 0x00000000 161.123.110.40 161.123.162.142
110 26.296875 Đ?c SMB R n X, đ?c 0x4 161.123.162.142 161.123.110.40
111 26.343750 SMB C đ?c n X, FID = 0x4009, đ?c 0x4 lúc 0x00000004 161.123.110.40 161.123.162.142
112 26.343750 Đ?c SMB R n X, đ?c 0x4 161.123.162.142 161.123.110.40
113 26.406250 SMB C đ?c n X, FID = 0x4009, đ?c 0x2 lúc 0x00000008 161.123.110.40 161.123.162.142
114 26.406250 Đ?c SMB R n X, đ?c 0x2 161.123.162.142 161.123.110.40
115 26.453125 SMB C đ?c n X, FID = 0x4009, đ?c 0x2 lúc 0x0000000A 161.123.110.40 161.123.162.142

H? tr? k? thu?t cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft Windows

N?u ph?n c?ng c?a b?n đ?n v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows x 64 đ? đư?c cài đ?t, h?ng ch? t?o ph?n c?ng cung c?p h? tr? k? thu?t và h? tr? cho Windows x 64 edition. Trong trư?ng h?p này, h?ng ch? t?o ph?n c?ng h? tr? b?i v? m?t ?n b?n Windows x 64 đư?c bao g?m trong ph?n c?ng c?a b?n. H?ng ch? t?o ph?n c?ng có th? có tùy ch?nh Windows x 64 Phiên b?n cài đ?t b?ng cách s? d?ng các thành ph?n đ?c đáo. Các thành ph?n đ?c đáo có th? bao g?m tr?nh đi?u khi?n thi?t b? c? th? ho?c có th? bao g?m tùy ch?n thi?t đ?t đ? t?i đa hóa hi?u su?t c?a ph?n c?ng. Microsoft s? cung c?p h? tr? n? l?c h?p l? n?u b?n ph?i có tr? giúp k? thu?t v?i m?t c?a s? x 64 edition. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?c ti?p. H?ng ch? t?o t?t nh?t đ? đi?u ki?n đ? h? tr? các ph?n m?m mà nhà s?n xu?t c?a b?n cài đ?t trên ph?n c?ng. N?u b?n mua m?t ?n b?n Windows x 64 như m?t Windows Server 2003 x 64 edition riêng, liên h? v?i Microsoft h? tr? k? thu?t.

S?n ph?m thông tin v? Windows XP Professional x 64 Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Vietnam/Products/Windows/xp64/
S?n ph?m thông tin v? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx


Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 319440 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbenv kbnetwork kbprb kbmt KB319440 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319440

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com