วิธีการใช้ฟังก์ชัน SHGetFileInfo เพื่อเรียกดูไอคอนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มใน Visual .NET c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319350 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีใช้นี้SHGetFileInfoฟังก์ชันการเรียกใช้ไอคอนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้ม

สร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows Forms

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ในการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกแสดงโครงการ c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของ windowsภายใต้แม่แบบ.
 4. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดGetIconSample.

ใช้ฟังก์ชัน SHGetFileInfo

 1. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในแฟ้ม Form1.cs เมื่อสิ้นสุดการการใช้ใบแจ้งยอด
  using System.Runtime.InteropServices;
  					
 2. เพิ่มรหัสต่อไปนี้หลังจากform1คลาสของGetIconSamplenamespace
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct SHFILEINFO 
  {
  	public IntPtr hIcon;
  	public IntPtr iIcon;
  	public uint dwAttributes;
  	[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 260)]
  	public string szDisplayName;
  	[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 80)]
  	public string szTypeName;
  };
  
  class Win32
  {
  	public const uint SHGFI_ICON = 0x100;
  	public const uint SHGFI_LARGEICON = 0x0; // 'Large icon
  	public const uint SHGFI_SMALLICON = 0x1; // 'Small icon
  		
  	[DllImport("shell32.dll")]
  	public static extern IntPtr SHGetFileInfo(string pszPath, uint dwFileAttributes, ref SHFILEINFO psfi, uint cbSizeFileInfo, uint uFlags);
  }
  					
 3. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในการform1คลาสหลังจากส่วนตัวใบแจ้งยอด:
  private int nIndex = 0;
  					
 4. เพิ่มคำlistViewตัวควบคุม คำปุ่มตัวควบคุม และเพิ่มimageListควบคุมไปยังแบบฟอร์ม ชื่อเริ่มต้นคือ listView1, button1 และ imageList1 ตามลำดับ
 5. ในหน้าต่างคุณสมบัติของbutton1ตั้งค่าปุ่มข้อความเลือกแฟ้มแล้ว เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ในการbutton1_clickเหตุการณ์:
  IntPtr hImgSmall; //the handle to the system image list
  IntPtr hImgLarge; //the handle to the system image list
  string fName; // 'the file name to get icon from
  SHFILEINFO shinfo = new SHFILEINFO();
    
  OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
  openFileDialog1.InitialDirectory = "c:\\temp\\";
  openFileDialog1.Filter = "All files (*.*)|*.*";
  openFileDialog1.FilterIndex = 2;
  openFileDialog1.RestoreDirectory = true ;
  
  listView1.SmallImageList = imageList1;
  listView1.LargeImageList = imageList1;
  			
  if(openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
  {
     fName = openFileDialog1.FileName;
     //Use this to get the small Icon
     hImgSmall = Win32.SHGetFileInfo(fName, 0, ref shinfo,(uint)Marshal.SizeOf(shinfo),Win32.SHGFI_ICON |Win32.SHGFI_SMALLICON);
  
    //Use this to get the large Icon
    //hImgLarge = SHGetFileInfo(fName, 0, 
    //	ref shinfo, (uint)Marshal.SizeOf(shinfo), 
    //	Win32.SHGFI_ICON | Win32.SHGFI_LARGEICON);
  
    //The icon is returned in the hIcon member of the shinfo struct
    System.Drawing.Icon myIcon = System.Drawing.Icon.FromHandle(shinfo.hIcon);
  				
    imageList1.Images.Add(myIcon);
  				
    //Add file name and icon to listview
    listView1.Items.Add(fName, nIndex++); 
  }
  					

เรียกใช้โครงการ

 1. การคอมไพล์โครงการ: บนการสร้างเมนู คลิกสร้างโซลูชัน.
 2. กดแป้น F5 เพื่อเรียกใช้โครงการ
 3. คลิกเลือกแฟ้มจากนั้น เลือกแฟ้มในนั้นOPENกล่องโต้ตอบ ชื่อของแฟ้มและไอคอนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มปรากฏขึ้นในการListViewตัวควบคุม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้รุ่น Microsoft Visual Basic .NET คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319340วิธีการใช้ฟังก์ชัน SHGetFileInfo เพื่อเรียกดูไอคอนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มใน Visual Basic .NET

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319350 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB319350 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319350

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com