B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "System.Resources.MissingManifestResourceException" khi b?n truy c?p các t?p tin .resources c?a các h?nh th?c t?i th?i gian ch?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318603 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đang ch?y c?a b?n Visual Basic.NET ho?c năm 2005 Visual Basic, Visual C# .NET, ho?c Visual J#.NET Windows ?ng d?ng, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i ho?c tương t? như m?t khi b?n t?i m?t h?nh th?c:
M?t ngo?i l? unhandled c?a lo?i 'System.Resources.MissingManifestResourceException' di?n ra t?i mscorlib.dll

Thông tin thêm: không th? t?m th?y b?t k? ngu?n l?c thích h?p cho n?n văn hóa đ? ch? đ?nh (ho?c các n?n văn hóa trung l?p) trong các l?p ráp cho trư?c. Đ?m b?o r?ng "Form1.resources" m?t cách chính xác đ? đư?c nhúng vào ho?c liên k?t vào l?p ráp "myApplication".

baseName: Form1 locationInfo: WindowsApplication4.Form1 ngu?n t?p tin tên: Form1.resources Cynulliad: myApplication, phiên b?n = 1.0.781.33026, văn hóa = trung tính, PublicKeyToken = null
N?u b?n b?m vào Phá v? trong h?p tho?i l?i, và n?u b?n đang ch?y m? trong các môi trư?ng phát tri?n tích h?p (IDE), b?n phát hi?n ra r?ng m?t d?ng m? bên trong các InitializeComponent tuyên b? gây ra v?n đ? này. Ví d?, n?u b?n t?o các m?u t? ph?n "Thông tin thêm", l?i này x?y ra cùng v?i m?t ImageList ki?m soát. M?c dù các thông báo l?i có th? ch? đ?n m?t khác nhau ki?m soát, nh?n th?y r?ng tài nguyên.GetObject xu?t hi?n trên d?ng m? trong các thông báo l?i:
this.imageList1.ImageStream = ((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject("imageList1.ImageStream")));

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các H?nh th?c l?p không ph?i là l?p h?c đ?u tiên trong mô-đun m? c?a các h?nh th?c.

Chú ý Bài vi?t này tài li?u c? th? m?t trong nh?ng nguyên nhân c?a v?n đ? này. Có có th? t?nh hu?ng khác có th? d?n đ?n k?t qu? tương t?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, di chuy?n t?t c? các l?p h?c khác đ?nh ngh?a v? v?y mà h? xu?t hi?n sau khi các h?nh th?c l?p đ?nh ngh?a.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thay đ?i các Tên t?p tin tài nguyên tài s?n c?a các t?p tin .resx c?a d? án. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u Visual Studio.NET 2003 ho?c Visual Studio 2005.
 2. M? d? án có ch?a l?p m?u b?n đ?a hoá mà b?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng".
 3. Trong gi?i pháp Explorer, m? r?ng t?t c? các thư m?c.
 4. Nh?p chu?t ph?i Form1.resX, sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trong các Trang thu?c tính Form1.resX h?p tho?i h?p, m? r?ng C?u h?nh thu?c tính, sau đó b?m T?ng quát dư?i Qu?n l? tài nguyên.
 6. Thay đ?i các Tên t?p tin tài nguyên b?t đ?ng s?n t? $(IntDir) / <placeholder></placeholder> .Form1.Resources đ? $(IntDir)/ <placeholder> .<b00></b00></placeholder>MyForm .Resources, sau đó b?m Ok.

  Chú ý MyForm là m?t gi? ch? cho l?p tên c?a l?p m?u b?n b?n đ?a hoá.
 7. Nh?n CTRL + SHIFT + S đ? c?u các d? án. Nh?n CTRL + SHIFT + B đ? xây d?ng các gi?i pháp.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  824495Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "MissingManifestResourceException" khi b?n thêm m?t ngu?n tài nguyên đư?c liên k?t trong Visual Studio.NET 2003
 8. Nh?n F5 đ? ch?y các ?ng d?ng. Ch?y ?ng d?ng và Form1 h?nh th?c s? đư?c hi?n th?.
.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

M?t m?u m? module có th? ch?a nhi?u các l?p h?c. Khi các d? án đư?c xây d?ng, xây d?ng h? th?ng ph?i quy?t đ?nh l?p h?c nên s? d?ng đ? t?o t?p tin .resources. Thi?t k? c?a h? th?ng xây d?ng d? án ch? đ?nh các l?p h?c đ?u tiên trong m? module là các l?p h?c mà trên đó .resources t?p đư?c d?a. Các t?p tin .resources đư?c đ?t tên d?a l?p đó, không ph?i các tên c?a bi?u m?u. Trong h?u h?t trư?ng h?p, các tên mi?n hai là như nhau. Tuy nhiên, n?u các tên khác nhau, b?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c đ? c?p trong các "Tri?u ch?ng" ph?n.

Khi b?n t?i các h?nh th?c t?i th?i gian ch?y, các InitializeComponent phương pháp có th? nh?n đư?c các đ?i tư?ng t? các t?p tin .resources. InitializeComponent t?m ki?m cho các Form_Name.Resources t?p tin trong h?i đ?ng. B?i v? ban đ?u Form_Name.Resources t?p tin đư?c không bao gi? t?o ra ho?c liên k?t đ? qu?c h?i, c? g?ng l?y t?p tin .resources không thành công.

Các bước mô phỏng hành vi.

 1. T?o m?t ?ng d?ng Windows d? án trong Visual Basic.NET hay Visual Basic 2005, Visual C#.NET, ho?c Visual J#.NET. Form1 đư?c t?o ra theo m?c đ?nh.Chú ý Trong Visual Studio 2005, b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
  Các thành ph?n không th? đư?c thêm vào trong n?i đ?a hóa ch? đ?. Ch?n (m?c đ?nh) trong ngôn ng? b?t đ?ng s?n đ? tr? v? m?c đ?nh m?u và thêm các thành ph?n.
  Chú ý B?n ph?i thay đ?i m? trong Visual Basic 2005. Theo m?c đ?nh, Visual Basic t?o hai t?p tin cho d? án khi b?n t?o m?t d? án Windows Forms. N?u m?u đư?c đ?t theo tên Form1, hai t?p tin mà đ?i di?n cho các h?nh th?c đư?c đ?t tên Form1.vb và Form1.Designer.vb. B?n vi?t m? trong t?p tin Form1.vb. Các nhà thi?t k? các h?nh th?c Windows vi?t m? trong t?p tin Form1.Designer.vb. Các nhà thi?t k? các h?nh th?c Windows s? d?ng các t? khóa m?t ph?n đ? phân chia th?c hi?n Form1 thành hai t?p tin riêng bi?t. Hành vi này ngăn c?n các nhà thi?t k? t?o ra m? đư?c xen k? v?i m? c?a b?n.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?i ti?n m?i ngôn ng? Visual Basic 2005, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms379584 (vs.80) .aspx
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?p h?c ph?n và các nhà thi?t k? các h?nh th?c Windows, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms171843.aspx
 2. Thêm m?t ImageList ki?m soát đ? Form1.
 3. Thêm m?t t?p tin bi?u tư?ng cho các ImageList ki?m soát.
 4. Trong mô-đun m? Form1, thêm m? sau đây trư?c khi đ?nh ngh?a Form1: Visual Basic.NET:
  Public Class someClass
  End Class
  					
  Visual C#.NET và Visual J#.NET:
  public class someClass
  {
  }
  					
 5. Xây d?ng d? án. Chú ? r?ng các d? án xây d?ng thành công.
 6. Ch?y các d? án. Nh?n th?y r?ng b?n nh?n đư?c thông báo l?i đó đ? c?p đ?n trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Thu?c tính

ID c?a bài: 318603 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005applies kbvs2005swept kbprb kbmt KB318603 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318603

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com