ID c?a bi: 318380 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

T?i sao ti nh?n ?c cc thng bo l?i ny trn trang web?

Khi b?n duy?t Internet, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i n?u x?y ra s? c? v?i trang web ang gh thm. S c nay co th tam thi. V? v?y, b?n c th? mu?n th? s? d?ng trang web sau. N?u s? c? v?n ti?p di?n th? b?n c th? th? lin h? v?i qu?n tr? vin c?a trang web ? yu c?u h? kh?c ph?c s? c?.

Bi vi?t ny nh?m m?c ch gip qu?n tr? vin trang web hi?u ? ngh?a c?a cc thng bo l?i ny v thu th?p thng tin v? cch kh?c ph?c s? c?.

Ng?i dng t?i nh: Bi vi?t ny dnh ring cho cc ?i l? h? tr? v chuyn gia CNTT. N?u b?n ang t?m ki?m thm thng tin v? thng bo l?i trang web, h?y truy c?p trang web Windows sau:

Nh?n tr? gip v?i thng bo l?i trang web (l?i HTTP)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Khi khch truy c?p trang web c? g?ng truy c?p vo n?i dung trn my ch? ang ch?y Dich vu Thng tin Internet cua Microsoft (IIS) 5.0 v 6.0 qua HTTP ho?c Giao th?c Truy?n T?p (FTP), IIS tr? v? m? s? cho bi?t li?u l?n th? c thnh cng hay khng. Ma trang thai nay c ghi trong nht ky cua IIS va cung co th c hin thi trong trinh duyt Web hoc may khach FTP. Ma trang thai cung co th cho bit ly do chinh xac tai sao mt yu cu khng thanh cng.

Qu?n tr? vin IIS c th? ty ch?nh thng bo l?i ?c hi?n th? cho ng?i dng trong tr?nh duy?t web c?a h? khi yu c?u khng thnh cng. ? bi?t thm thng tin v? cch t?o thng bo l?i HTTP ty ch?nh trong IIS, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i t?i bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
814869 Thng bo l?i ty ch?nh trong IIS 6.0
302570 Cach cu hinh vic gi thng bao li tuy chinh cho Web site cua ban trong IIS

Thng tin thm

V? tr T?p Nh?t k?

Theo m?c ?nh, IIS lu tr? t?p nh?t k? c?a m?nh trong cc v? tr sau:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Th m?c ny ch?a cc th m?c ring bi?t cho t?ng v? tr FTP v World Wide Web (WWW). Theo m?c ?nh, nh?t k? ?c t?o hng ngy trong th m?c v ?c ?t tn b?ng cch s? d?ng ngy (v d?: exYYMMDD.log). ? bi?t thm thng tin v? cch thi?t l?p nh?t k?, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
313437 Cach bt ghi nht ky trong Dich vu Thng tin Internet (IIS)

HTTP

1xx - Thng tin

Cac ma trang thai nay chi ra phan hi tam thi. May khach phai c chun bi nhn mt hoc nhiu phan hi 1xx trc khi nhn c phan hi thng xuyn.
 • 100 Tip tuc.
 • 101 Thay i giao thc.
2xx - Thnh cng

Lp ma trang thai nay cho bit may chu a chp nhn thanh cng yu cu cua may khach.
 • 200 - OK. Yu cu cua may khach a thanh cng.
 • 201 a tao.
 • 202 a chp nhn.
 • 203 Thng tin cha c xac inh.
 • 204 Khng co ni dung.
 • 205 Thit lp lai ni dung.
 • 206 Mt phn ni dung.
 • 207 Nhiu trang thai (WebDay).
3xx - Chuy?n h?ng

Trinh duyt cua may khach phai thc hin thm hanh ng hoan thanh yu cu nay. Vi du: trinh duyt co th phai yu cu mt trang khac trn may chu hoc lp lai yu cu bng cach s dung may chu proxy.
 • 301 a di chuyn C inh
 • 302 a di chuyn i tng.
 • 304 Cha sa i.
 • 307 Chuyn hng tam thi.
4xx - L?i My khch

Xay ra li va co ve nh la li cua may khach. Vi du: may khach co th yu cu mt trang khng tn tai hoc may khach khng th cung cp thng tin xac thc hp l.
 • 400 Yu cu bi li.
 • 401 Truy c?p bi t chi. IIS xac inh nhiu li 401 khac nhau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li. Cac ma li cu th nay c hin thi trong trinh duyt nhng khng c hin thi trong nht ky IIS:
  • 401.1 ng nhp khng thanh cng.
  • 401.2 ng nhp khng thanh cng do cu hinh cua may chu.
  • 401.3 Khng c phep do ACL trn tai nguyn.
  • 401.4 Cp phep khng thanh cng do b loc.
  • 401.5 Cp phep khng thanh cng do ng dung ISAPI/CGI.
  • 401.7 Truy c?p bi t chi bi chinh sach cp phep URL trn may chu Web. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
 • 403 Bi cm. IIS xac inh nhiu li 403 khac nhau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li:
  • 403.1 Truy c?p thc thi bi cm.
  • 403.2 Truy c?p oc bi cm.
  • 403.3 Truy c?p ghi bi cm.
  • 403.4 Yu cu SSL.
  • 403.5 Yu cu SSL 128.
  • 403.6 ia chi IP bi t chi.
  • 403.7 Yu cu chng chi may khach.
  • 403.8 Truy c?p trang web bi t chi.
  • 403.9 Qua nhiu ngi dung.
  • 403.10 Cu hinh khng hp l.
  • 403.11 Thay i mt khu.
  • 403.12 Anh xa bi t chi Truy c?p.
  • 403.13 Chng chi cua may khach bi huy.
  • 403.14 Danh sach th muc bi t chi.
  • 403.15 Giy phep Truy c?p cua May khach a vt qua.
  • 403.16 - Ch?ng ch? my khch khng h?p l? khng ?c tin c?y.
  • 403.17 - Ch?ng ch? my khch ? h?t h?n ho?c khng h?p l?.
  • 403.18 Khng th thc thi URL c yu cu trong nhom ng dung hin tai. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
  • 403.19 Khng th thc thi cac CGI cho may khach trong nhom ng dung nay. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
  • 403.20 ng nhp Passport khng thanh cng. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
 • 404 Khng tim thy.
  • 404.0 - (Khng co) Khng tim thy tp hoc th muc.
  • 404.1 Web site khng th Truy c?p c trn cng yu cu.
  • 404.2 Chinh sach khoa tin ich m rng dich vu web chn yu cu nay.
  • 404.3 Chinh sach anh xa MIME chn yu cu nay.
 • 405 ng t HTTP dung Truy c?p vao trang nay khng c phep (phng phap khng c phep).
 • 406 Trinh duyt cua may khach khng chp nhn loai MIME cua trang c yu cu.
 • 407 Yu cu xac thc proxy.
 • 412 iu kin trc bi li.
 • 413 Yu cu qua ln.
 • 414 - URI yu cu qua dai.
 • 415 Loai phng tin khng c h tr.
 • 416 Pham vi yu cu khng thoa man.
 • 417 Thc thi khng thanh cng.
 • 423 Li khoa.
5xx - L?i My ch?

May chu khng th hoan thanh yu cu vi gp phai li.
 • 500 Li ni b may chu.
  • 500.12 ng dung ang bn khi ng lai trn may chu Web.
  • 500.13 May chu web qua bn.
  • 500.15 Yu cu trc tip i vi Global.asa khng c phep.
  • 500.16 Uy nhim cp phep UNC khng chinh xac. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
  • 500.18 Khng th m c lu tr cp phep URL. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
  • 500.19 - D liu cho tp nay khng c cu hinh ung cach trong siu d liu.
  • 500.100 - Li ASP ni b.
 • 501 Gia tri cua tiu chi inh mt cu hinh khng c trin khai.
 • 502 May chu web nhn c phan hi khng hp l khi hoat ng di dang cng vao hoc proxy.
  • 502.1 Ht thi gian ng dung CGI.
  • 502.2 Li ng dung CGI.
 • 503 Dich vu khng kha dung. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
 • 504 Ht thi gian trn cng vao.
 • 505 Phin ban HTTP khng c h tr.

Cac ma trang thai HTTP cua IIS va nguyn nhn cua chung

 • 200 Thanh cng. Ma trang thai nay chi ra rng IIS a x ly yu cu thanh cng.
 • 206 Mt phn ni dung. Ma nay chi ra rng tp a c tai xung mt phn. iu nay co th cho phep tip tuc ban tai xung bi gian oan hoc chia ban tai xung thanh nhiu lung ng thi.
 • 207 Nhiu Trang thai (WebDAV). Ma nay xut hin trc thng bao XML co th cha mt vai ma phan hi ring, tuy vao s lng yu cu con c a ra.
 • 301 - a di chuyn C inh. Ma nay va tt ca cac yu cu trong tng lai phai c dn hng ti URI a cho.
 • 302 a tim thy. Ma nay thng biu thi di dang a di chuyn i tng i vi xac thc da trn biu mu. Tai nguyn c yu cu nm tam thi trong mt URI khac. Vi i khi chuyn hng co th thay i nn may khach phai tip tuc s dung URI Yu cu nay cho cac yu cu trong tng lai. Phan hi nay chi co th lu c trong b nh cache nu c trng tiu Kim soat B nh Cache hoc Ht han chi ra.
 • 304 Cha Sa i. May khach yu cu tai liu a co trong b nh cache cua may khach va tai liu nay cha c sa i t khi c lu vao b nh cache. My khch s? d?ng b?n sao ti li?u trong b? nh? cache thay v? t?i xu?ng t? my ch?.
 • 401.1 va 401.2 ng nhp khng thanh cng. N lc ng nhp khng thanh cng do tn ngi dung hoc mt khu khng hp l hoc do xay ra s c vi cu hinh cua h thng.
 • 401.3 Khng c phep do ACL trn tai nguyn. Ma nay cho bit s c xay ra vi cac quyn NTFS. L?i ny c th? x?y ra ngay c? khi cc quy?n ?i v?i t?p b?n ang c? g?ng truy c?p l ng. V d?: b?n s? th?y l?i ny n?u ti kho?n IUSR khng c quy?n truy c?p vo th m?c C:\Winnt\System32\Inetsrv. ? bi?t thm thng tin v? cch kh?c ph?c s? c? ny, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  271071 Cach t cac quyn NTFS bt buc va cac quyn cua ngi dung cho may chu Web IIS 5.0
  812614 Cac quyn mc inh va quyn cua ngi dung cho IIS 6.0
 • 403 Bi cm. Ban co th nhn c ma trang thai 403 chung nay nu Web site khng co b tai liu mc inh va trang web khng c t thanh cho phep Duyt Th muc. ? bi?t thm thng tin v? cch kh?c ph?c s? c? ny, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  320051 Cach cu hinh tai liu mc inh trong Dich vu Thng tin Internet
 • 403.1 Truy c?p thc thi bi cm. Di y la hai nguyn nhn ph bin cho thng bao li nay:
  • Ban khng co u cac quyn Thc thi. V d?: b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i ny n?u b?n c? g?ng truy c?p vo trang ASP trong th m?c c cc quy?n ?c ?t thnh Khng c ho?c b?n c? g?ng th?c thi m? l?nh CGI trong th m?c c cc quy?n Ch? M? l?nh. ? s?a ?i cc quy?n Th?c thi, h?y b?m chu?t ph?i vo th m?c trong B?ng i?u khi?n Qu?n l? c?a Microsoft (MMC), b?m vo Thu?c tnh, b?m vo tab Th m?c v ?m b?o r?ng ci ?t Quy?n Th?c thi l ph h?p v?i n?i dung m b?n ang c? g?ng truy c?p.
  • nh x? m? l?nh cho lo?i t?p m b?n ang c? g?ng th?c thi cha ?c thi?t l?p ? nh?n d?ng ?ng t? b?n ang s? d?ng (v d?: GET ho?c POST). ? xc minh i?u ny, h?y b?m chu?t ph?i vo th m?c trong B?ng i?u khi?n Qu?n l? c?a Microsoft, b?m vo Thu?c tnh, b?m vo tab Th m?c, b?m vo C?u h?nh v xc minh r?ng nh x? m? l?nh cho lo?i t?p ph h?p ? ?c thi?t l?p ? c?p php cho ?ng t? m b?n ang s? d?ng.
 • 403.2 Truy c?p oc bi cm. Xc minh r?ng b?n ? thi?t l?p IIS ? c?p Quy?n truy c?p ?c cho th m?c. Ngoi ra, n?u ang s? d?ng ti li?u m?c ?nh th? b?n h?y xc minh r?ng ti li?u t?n t?i. ? bi?t thm thng tin v? cch kh?c ph?c s? c? ny, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  247677 Thng bao Li: 403.2 Bi cm: Truy c?p oc Bi cm
 • 403.3 Truy nhp ghi bi cm. Xac minh rng cac quyn IIS va quyn NTFS c thit lp cp quyn Truy c?p Ghi vao th muc nay.? bi?t thm thng tin v? cch kh?c ph?c s? c? ny, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  248072 Thng bao Li: 403.3 Bi cm: Truy c?p Ghi Bi cm
 • 403.4 Yu cu SSL. Tt tuy chon Yu cu knh bao mt hoc s dung HTTPS thay cho HTTP Truy c?p vao trang.
 • 403.5 Yu cu SSL 128. T?t ty ch?n Yu c?u m? ha 128 bit ho?c s? d?ng tr?nh duy?t h? tr? m? ha 128 bit ? truy c?p trang.
 • 403.6 ia chi IP bi t chi. Ban a cu hinh may chu t chi Truy c?p vao ia chi IP hin tai cua minh. ? bi?t thm thng tin v? cch kh?c ph?c s? c? ny, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  248043 Thng bao Li: 403.6 Bi cm: ia chi IP Bi t chi
 • 403.7 Yu cu chng chi may khach. B?n ? c?u h?nh my ch? yu c?u ch?ng ch? ?i v?i xc th?c my khch, tuy nhin b?n cha ci ?t ch?ng ch? my khch h?p l?.
  186812 PRB: Thng bao Li: 403.7 Bi cm: Yu cu Chng chi May khach
 • 403.8 Truy c?p trang web bi t chi. Ban a thit lp han ch tn min cho min ban ang s dung Truy c?p vao may chu.? bi?t thm thng tin v? cch kh?c ph?c s? c? ny, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  248032 Thng bao Li: B? c?m: Truy c?p Trang web Bi t chi 403.8
 • 403.9 Qua nhiu ngi dung. S ngi dung c kt ni vi may chu vt qua gii han kt ni ma ban a t. ? bi?t thm thng tin v? cch thay ?i gi?i h?n ny, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  248074 Thng bao Li: Truy c?p Bi cm: Qua Nhiu Ngi dung c kt ni 403.9
  CHU Y: Microsoft Windows 2000 Professional va Windows XP Professional se t ng ap dung gii han kt ni 10 trn IIS. B?n khng th? thay ?i gii han ny.
 • 403.12 Anh xa bi t chi Truy c?p. Trang ban mun Truy c?p yu cu chng chi may khach. Tuy nhin, ID ngi dung c anh xa ti chng chi may khach a bi t chi Truy c?p vao tp. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  248075 Li: HTTP 403.12 Truy c?p Bi cm: Anh xa Bi t chi Truy c?p
 • 404 Khng tim thy. Li nay co th xay ra nu tp ban ang c Truy c?p a bi di chuyn hoc bi xoa. Li nay cung co th xay ra nu ban c Truy c?p vao tp co phn m rng tn tp bi han ch sau khi ban cai t cng cu URLScan. Ban se thy dong ch Bi URLScan t chi" trong tp nht ky w3svc sau khi ban cai t cng cu URLScan. Trong trng hp nay, ban se thy dong ch "Bi URLScan t chi" trong muc tp nht ky cho yu cu o. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:

  248033 Cch qu?n tr? vin h? th?ng c th? kh?c ph?c thng bo l?i "HTTP 404 - Khng t?m th?y t?p" trn my ch? ang ch?y IIS
  • 404.1 Khng th Truy c?p Web Site trn cng yu cu. Li nay chi ra rng Web site ban ang c Truy c?p co ia chi IP khng chp nhn cac yu cu i vi cng a ra yu cu nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
   248034 Li IIS: 404.1 Khng T?m th?y Trang Web
  • 404.2 Chinh sach khoa chn yu cu nay. Trong IIS 6.0, thng bao nay chi ra rng yu cu a bi cm trong danh sach Tin ich m rng Dich vu Web. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
   328419 Cach thm va xoa cac tp Tin ich M rng Dich vu Web trong IIS 6
   328505 Cach lit k cac tp co Tin ich m rng va Tin ich m rng May chu Web trong IIS 6.0
   328360 Cach bt va tt cac tin ich m rng ISAPI va cac ng dung CGI trong IIS 6.0
  • 404.3 - Chinh sach Anh xa MIME chn yu cu nay. S c nay se xay ra nu cac iu kin sau la ung:
   1. Anh xa trinh x ly cho phn m rng tn tp c yu cu khng c cu hinh.
   2. Loai MIME thich hp khng c cu hinh cho Web site hoc cho ng dung.
 • 405 Phng phap khng c phep. Li nay co th xay ra khi may khach gi yu cu HTTP cho may chu ang chay IIS va yu cu nay cha ng t HTTP ma may chu khng nhn dang c. giai quyt vn nay, hay am bao rng yu cu cua may khach s dung ng t HTTP tng thich vi HTTP rfc. Xem phn "Tham khao" bit thng tin v HTTP rfc.
 • 500 Li ni b may chu. Ban se thy thng bao li nay cho nhiu li thuc v may chu. Cac nht ky trinh xem s kin cua ban co th co thm thng tin v ly do xay ra li nay. Ngoai ra, ban co th tt cac thng bao li HTTP thn thin nhn c m ta chi tit v li. ? bi?t thm thng tin v? cch t?t thng bo l?i HTTP thn thi?n, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  294807 CCH TH?C: T?t Tnh nng 'Hi?n th? Thng bo L?i HTTP Thn thi?n' c?a Internet Explorer 5 ? Pha My ch?
 • 500.12 Khi ng lai ng dung. Thng bao nay chi ra rng ban a c tai trang ASP trong khi IIS ang khi ng lai ng dung. Thng bao nay se bin mt khi ban lam mi trang. Nu ban lam mi trang va thng bao nay lai xut hin thi co th do phn mm chng vi rut ang quet tp Global.asa cua ban. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  248013 Thng bao Li: L?i HTTP 500-12 Kh?i ?ng l?i ?ng d?ng
 • 500-100.ASP Li ASP. B?n nh?n ?c thng bo l?i ny khi c? g?ng t?i trang ASP c l?i trong m?. ? c thng tin c? th? hn v? l?i, h?y t?t thng bo l?i HTTP thn thi?n. Theo m?c ?nh, l?i ny ch? ?c b?t trn trang Web m?c ?nh. ? bi?t thm thng tin v? cch xem l?i ny trn cc trang web khng ph?i l m?c ?nh, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  261200 Thng bao li HTTP 500 hin thi thay cho thng bao li ASP t 500-100.asp
 • 502 Cng vao bi li. Ban nhn c thng bao li nay khi ban c chay tp lnh CGI khng tra v b tiu HTTP hp l. giai quyt vn nay, ban phai g li ng dung CGI xac inh ly do ng dung chuyn thng tin HTTP khng hp l ti IIS.
 • 503 Dich vu Khng kha dung. Bt u trong IIS 6, thanh phn Http.sys ch loi gy ra trang thai HTTP 503. ? bi?t thm thng tin v? cch xc ?nh v kh?c ph?c l?i HTTP 503, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  820729 Ghi nh?t k? l?i trong HTTP API
 • 500.19. Ban nhn c li nay khi siu d liu XML cha thng tin cu hinh khng hp l i vi loai ni dung ban ang c Truy c?p. giai quyt vn nay, hay xoa hoc sa cu hinh khng hp l. S c nay thng chi ra s c trong khoa siu d liu ScriptMap.

FTP

1xx - Ph?n h?i Xc nh?n Ban ?u

Cac ma trang thai nay chi ra rng hanh ng a bt u thanh cng nhng may khach mong i phan hi khac trc khi no tip tuc lnh mi.
 • 110 Phan hi anh du khi ng lai.
 • 120 Dich vu sn sang trong nnn phut.
 • 125 Kt ni d liu a m; bt u truyn d liu.
 • 150 Trang thai tp tt; sp m kt ni d liu.
2xx - Ph?n h?i Hon t?t Yu c?u

Mt hanh ng a hoan thanh thanh cng. My khch c th? cho php b?n th?c thi l?nh m?i.
 • 200 Lnh tt.
 • 202 Lnh khng c thc hin, v ich tai trang web nay.
 • 211 Trang thai h thng hoc phan hi tr giup h thng.
 • 212 Trang thai th muc.
 • 213 Trang thai tp.
 • 214 Thng bao tr giup.
 • 215 Loai h thng NAME, trong o NAME la tn chinh thc cua h thng t danh sach trong tai liu S a gan.
 • 220 Dich vu sn sang cho ngi dung mi.
 • 221 Dich vu ong kt ni kim soat. ng xut nu phu hp.
 • 225 M kt ni d liu; khng co qua trinh truyn d liu nao ang din ra.
 • 226 ong kt ni d liu. Hanh ng yu cu i vi tp a thanh cng (vi du: truyn tp hoc huy tp).
 • 227 Nhp ch thu ng (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 Ngi dung a ng nhp, tip tuc.
 • 250 Hanh ng yu cu i vi tp tt, a hoan thanh.
 • 257 "PATHNAME" a c tao.
3xx - Ph?n h?i Ch?p nh?n nhng c?n thm thng tin

L?nh ? thnh cng nhng my ch? c?n thm thng tin t? my khch ? hon t?t vi?c x? l? yu c?u.
 • 331 Tn ngi dung tt, cn mt khu.
 • 332 Cn tai khoan ng nhp.
 • 350 Thao tc v?i t?p ?c yu c?u ang ch? x? l? thm thng tin.
4xx - Ph?n h?i Yu c?u khng ?c ch?p nh?n c th? g?i yu c?u l?i sau

L?nh khng thnh cng tuy nhin l?i ny l t?m th?i. Nu may khach th lai lnh, lnh nay co th thanh cng.
 • 421 Dich vu khng kha dung, ong kt ni kim soat. y c th? l ph?n h?i v?i b?t k? l?nh no n?u d?ch v? bi?t r?ng d?ch v? ph?i t?t.
 • 425 Khng th m kt ni d liu.
 • 426 a ong kt ni; huy truyn d liu.
 • 450 Hanh ng yu cu i vi tp khng c thc hin. T?p khng s?n c (v d?: t?p b?n).
 • 451 Hanh ng yu cu bi huy: L?i c?c b? trong qu tr?nh x? l?.
 • 452 Hanh ng yu cu khng c thc hin. Dung l?ng lu tr? trong h? th?ng khng ?.
5xx - Ph?n h?i Khng ch?p nh?n Yu c?u

L?nh khng thnh cng v l?i ny l v?nh vi?n. Nu may khach th lai lnh, no se nhn c li tng t.
 • 500 Li cu phap, lnh khng c nhn dang. L?i ny c th? bao g?m cc l?i ch?ng h?n nh d?ng l?nh qu di.
 • 501 Li cu phap tham s hoc i s.
 • 502 Lnh khng c thc hin.
 • 503 Trinh t lnh bi li.
 • 504 Lnh khng c thc hin cho tham s o.
 • 530 Khng ng nhp c.
 • 532 Cn tai khoan lu tr tp.
 • 550 Hanh ng yu cu khng c thc hin. T?p khng s?n c (v d?: khng t?m th?y t?p, khng c quy?n truy c?p).
 • 551 Hanh ng yu cu bi huy: Loai trang khng xac inh.
 • 552 Hanh ng yu cu i vi tp bi huy. V?t qu c?p pht b? nh? (cho th m?c ho?c t?p d? li?u hi?n c).
 • 553 Hanh ng yu cu khng c thc hin. Tn t?p khng ?c php.

Ma Trang thai FTP Thng gp va Nguyn nhn cua chung

 • 150 - FTP s dung hai cng: 21 ? g?i l?nh v 20 ? g?i d? li?u. M? tr?ng thi 150 cho bi?t r?ng my ch? chu?n b? m? m?t k?t n?i m?i trn c?ng 20 ? g?i m?t s? d? li?u.
 • 226 - L?nh m? k?t n?i d? li?u trn c?ng 20 ? th?c hi?n thao tc ch?ng h?n nh truy?n t?p. Thao tc ny ? hon t?t thnh cng v k?t n?i d? li?u ? ng.
 • 230 - M? tr?ng thi ny xu?t hi?n sau khi my khch g?i m?t kh?u chnh xc. No chi ra rng ngi dung a ng nhp thanh cng.
 • 331 - Ban se thy ma trang thai nay sau khi may khach gi tn ngi dung. M? tr?ng thi tng t? ny s? xu?t hi?n cho d tn ng?i dng ?c cung c?p c l ti kho?n h?p l? trn h? th?ng hay khng.
 • 426 - L?nh m? k?t n?i d? li?u ? th?c hi?n thao tc, tuy nhin thao tc ? b? h?y v k?t n?i d? li?u ? ng.
 • 530 - M? tr?ng thi ny cho bi?t r?ng ng?i dng khng th? ng nh?p v? k?t h?p m?t kh?u v tn ng?i dng khng h?p l?. N?u s? d?ng ti kho?n ng?i dng ? ng nh?p, c th? b?n ? nh sai tn ng?i dng hay m?t kh?u ho?c c th? b?n ? ch?n ch? cho php truy c?p ?n danh. N?u ng nh?p b?ng ti kho?n ?n danh, c th? b?n ? c?u h?nh IIS ? t? ch?i truy c?p ?n danh.
 • 550 - L?nh cha ?c th?c thi v? khng c t?p ?c ch? ?nh. V d?: m? tr?ng thi ny xu?t hi?n khi b?n c? g?ng NH?N t?p khng t?n t?i ho?c khi b?n c? g?ng ?T t?p vo th m?c b?n khng c quy?n truy nh?p Ghi.
Chu y Chung ti khuyn tt ca cac quan tri vin Web site nn nng cp ln phin ban Dich vu Thng tin Internet (IIS) 7.0 chay trn Windows Server 2008. IIS 7.0 giup tng ang k tinh bao mt cua c s ha tng Web. bit thm thng tin v cac chu lin quan n bao mt cua IIS, hay Truy c?p Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/dd450371(WS.10).aspx
bit thm thng tin v IIS 7.0, hay Truy c?p Web site sau cua Microsoft:
http://www.iis.net/

Tham kh?o

bit thm thng tin v inh nghia ma trang thai HTTP, hay Truy c?p Web site sau cua World Wide Web Consortium (W3C):

?nh ngh? M? Tr?ng thi
? bi?t thm thng tin v? ?nh ngh?a m? tr?ng thi FTP, h?y xem ph?n 4.2 ("Ph?n h?i FTP") t?i trang Web W3C sau:

Ch?c nng Truy?n T?phttp://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html
? bi?t thm thng tin v? cch t?o thng bo l?i HTTP ty ch?nh trong IIS6, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i t?i bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
814869 Thng bo l?i ty ch?nh trong IIS 6.0
? bi?t thm thng tin v? cch t?o thng bo l?i HTTP ty ch?nh trong IIS5, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i t?i bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:

302570 Cach cu hinh vic gi thng bao li ty chinh cho trang Web cua ban trong IIS
? bi?t thm thng tin v? cch t?t "Thng bo L?i HTTP Thn thi?n" trong Internet Explorer, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i t?i bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:

294807 Cach tt tinh nng "Hin thi Thng bao Li HTTP Thn thin" cua Internet Explorer 5.x va 6.x bn phia may chu
? bi?t thm thng tin v? m? tr?ng thi HTTP trong IIS 7.0, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? i ?n bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
943891 Ma trang thai HTTP trong IIS 7.0
Nu cac bai vit c lit k y khng giup ban khc phuc c s c hoc nu ban gp phai cac hin tng khac vi nhng s c c m ta trong bai vit nay, hay tim kim trong C s Kin thc Microsoft bit thm thng tin. t?m ki?m C s? Ki?n th?c Microsoft, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=vi-vn
Sau , nh?p vn b?n thng bo l?i m b?n nh?n ?c ho?c nh?p m t? s? c? vao tr?ng H tr Tim kim (KB).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 318380 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Chin 2014 - Xem xt l?i: 15.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? kha:
kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com