Ja, izmantojot p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer, rodas atk?rtota probl?ma, ?? p?rl?kprogramma, iesp?jams, b?s j?labo vai atk?rtoti j?instal?, lai nov?rstu probl?mu. Lai gan tas var ??ist sare???ti, ?aj? rakst? ir nor?d?tas vistie??k?s un ?rt?k?s metodes, k? veikt ?o uzdevumu.

Internet Explorer labo?ana

Varat atiestat?t programmas iestat?jumus, lai labotu p?rl?kprogrammu Internet Explorer. Attiec?g?s darb?bas skatiet rakst? P?rl?kprogrammas Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana.

Internet Explorer atk?rtota instal??ana

Internet Explorer atinstal??ana oper?t?jsist?m?s Windows 8.1 un Windows 8

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
T? k? Internet Explorer oper?t?jsist?m? Windows 8.1 un Windows 8 ir Windows l?dzeklis, to nevar atinstal?t. Tom?r to var izsl?gt. Lai to izdar?tu, izpildiet lapas Internet Explorer instal??ana un atinstal??ana sada?? ?Internet Explorer izsl?g?ana? min?tos nor?d?jumus.

Izsl?dzot Internet Explorer un p?c tam restart?jot datoru, Internet Explorer tiks no?emts no j?su datora.

Lai dator? atk?rtoti instal?tu Windows l?dzekli Internet Explorer, varat to atkal iesl?gt.

Turkl?t j?s varat izmantot sist?mas failu p?rbaud??anas r?ku, lai labotu sist?mas failus, kuru tr?kst vai kuri ir boj?ti, t? p?rbaudot atbilsto?os sist?mas failus pirms Internet Explorer atk?rtotas instal??anas.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Internet Explorer atk?rtota instal??ana oper?t?jsist?m?s Windows 7, Windows Vista un Windows XP

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
1. darb?ba. Izmantot?s Internet Explorer versijas lejupiel?de
Atveriet k?du no t?l?k nor?d?taj?m Microsoft t?mek?a vietn?m atbilsto?i izmantotajai Internet Explorer versijai. (Pal?dz?t noteikt, kuru Internet Explorer versiju lietoju)
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Lejupiel?des lapaPiem?rojam? oper?t?jsist?ma
Lejupiel?d?t Internet Explorer 11
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Lejupiel?d?t Internet Explorer 10
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Lejupiel?d?t Internet Explorer 9
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Lejupiel?d?t Internet Explorer 8
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
Lejupiel?d?t Internet Explorer 7
 • Windows XP
 • Windows Server 2003

2. darb?ba. Izmantot?s Internet Explorer versijas atinstal??ana
Noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s saites, lai uzzin?tu, k? atinstal?t programmu Internet Explorer.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VersijaSaite uz inform?ciju
Internet Explorer 11Internet Explorer 11 atinstal??ana oper?t?jsist?m? Windows 7
Internet Explorer 10Internet Explorer 10 atinstal??ana oper?t?jsist?m? Windows 7
Internet Explorer 9P?rl?kprogrammas Internet Explorer 9 atinstal??ana
Internet Explorer 8P?rl?kprogrammas Internet Explorer 8 atinstal??ana
Internet Explorer 7P?rl?kprogrammas Internet Explorer 7 atinstal??ana

3. darb?ba. Lejupiel?d?t?s Internet Explorer versijas instal??ana
Padoms. P?c Internet Explorer atk?rtotas instal??anas palaidiet Windows atjaunin??anu, lai piem?rotu visus pieejamos Internet Explorer atjaunin?jumus.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Par ?o rakstu

Raksta ID: 318378
P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts
Attiecas uz:: Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.