M?t khách hàng Windows XP không th? đăng nh?p vào m?t tên mi?n Windows NT 4.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318266 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n tham gia m?t d?a trên Windows XP khách hàng đ?n m?t mi?n Windows NT 4.0 d?a trên, khách hàng có th? không th? đăng nh?p vào vùng. B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows không th? n?i đ?n mi?n ho?c là v? tên mi?n đi?u khi?n là xu?ng ho?c b?ng cách khác không có s?n ho?c v? trương m?c máy tính c?a b?n không t?m th?y.
T? ch?c s? ki?n ID 5723 c?ng có th? đư?c ghi vào b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n khi máy s? d?ng c? g?ng đ? đăng nh?p:
Thi?t l?p phiên làm vi?c t? máy tính ComputerName không xác th?c. Tên tài kho?n tham chi?u trong cơ s? d? li?u b?o m?t ComputerName. L?i sau x?y ra: truy c?p b? t? ch?i.
B?n c?ng có th? th?y các m?c sau đây trong xem s? ki?n trên các khách hàng:
S? ki?n ngu?n: NETLOGON
ID s? ki?n: 3227
Mô t?:
Thi?t l?p phiên làm vi?c đ? ki?m soát mi?n Windows NT ho?c Windows 2000 \\Server tên mi?n Domainname th?t b?i v? \\Server không h? tr? kí ho?c niêm phong phiên Netlogon. Ho?c nâng c?p b? đi?u khi?n vùng ho?c thi?t l?p các m?c nh?p registry RequireSignOrSeal trên máy này đ?n 0.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra v? d?a trên Windows XP khách hàng c? g?ng đăng nh?p ho?c đóng d?u kênh b?o m?t. Windows XP Professional th?c hi?n đi?u này theo m?c đ?nh. Tuy nhiên, Windows NT 4.0 không đư?c c?u h?nh đ? làm đi?u này theo m?c đ?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. N?u b?n đang s? d?ng Classic view trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Chính sách b?o m?t c?c b?.

    N?u b?n đang s? d?ng xem theo th? lo?i trong b?ng đi?u khi?n, b?m Hi?u su?t và b?o tr?, b?m Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Chính sách b?o m?t c?c b?.
  3. Theo các Đ?a phương Local tùy ch?n nút, nh?p đúp vào các Thành viên tên mi?n: thư m?t m? hóa ho?c đăng kênh b?o m?t d? li?u (luôn luôn) chính sách đ? m? nó.
  4. Nh?p vào B? vô hi?u hoá, sau đó b?m Ok.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
183859 Toàn v?n ki?m tra v? an toàn kênh v?i b? đi?u khi?n vùng

Thu?c tính

ID c?a bài: 318266 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB318266 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318266

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com