Làm th? nào đ? lưu các b?n ghi đư?c g?i b?i ngư?i đ?i di?n cho m?t ngư?i qu?n l? c?p thư đ? g?i trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317865 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n ghi uch như tin nh?n và ngh? h?p đư?c g?i b?i m?t đ?i bi?u, đ?i di?n c?a m?t ngư?i qu?n l?, m?t b?n sao c?a m?i m?c đư?c lưu trong các đ?i bi?u c?a c?p thư đ? g?i. Hành vi này là do thi?t k?. Bài vi?t này mô t? cách lưu thư đ? g?i vào c?p kho?n m?c đ? g?i c?a ngư?i qu?n l? thay v? ngư?i đ?p c?p thư đ? g?i.

THÔNG TIN THÊM

Phương pháp 1:


Đ?i v?i Outlook 2003 m?t hotfix đư?c phát tri?n đ? th?c hi?n ch?c năng này v?i gi?i h?n thay đ?i yêu c?u trên máy manager và đ?i bi?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các hotfix, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
953804Thư đi?n t? không xu?t hi?n trong h?p thư c?a ngư?i dùng n?u thư e-mail đư?c g?i trên danh ngh?a c?a ngư?i s? d?ng b?i m?t đ?i bi?u trong Outlook 2003

Phương pháp 2:


Lưu thư đ? g?i vào thư m?c m?c đ? g?i c?a ngư?i qu?n l? và không ph?i ngư?i đ?p c?p thư đ? g?i, ngư?i đ?p ph?i đăng nh?p như các ngư?i qu?n l?. Đi?u này có th? không ch?p nh?n đư?c v? công b?o m?t hay lo ng?i an ninh. B?i thi?t k?, m?c đư?c g?i b?i m?t đ?i bi?u không th? xu?t hi?n t?i c?a ngư?i khác đ? g?i Thư m?c.

M?t gi?i pháp là dành cho ngư?i qu?n l? đ? c?p quy?n truy c?p đ? C?p thư đ? g?i đ?n các đ?i bi?u. Ngư?i đ?p có th? sau đó di chuy?n ho?c sao chép các các t? riêng c?a h? c?p thư đ? g?i vào c?p kho?n m?c đ? g?i c?a ngư?i qu?n l? sau khi h? m? h?p thư c?a ngư?i qu?n l? như m?t h?p thư b? sung. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. Trong các Danh sách thư m?c, b?m chu?t ph?i vào các Kho?n m?c đ? g?i thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Trên các Cấp phép tab, b?m vào Thêm.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các đ?i bi?u trong danh sách đ?a ch?, h?y nh?p vào Thêm, sau đó b?m Ok.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n tên v?a đư?c thêm vào, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n m?c đ? s? cho phép thích h?p. Lưu ? r?ng các Tác gi? không ch?nh s?a tùy ch?n là s? cho phép t?i thi?u đ? thi?t l?p.
 5. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok. L?p l?i các bư?c trư?c đó cho c?p g?c Outlook Today thư m?c.

  Ngư?i đ?p bây gi? có th? sao chép ho?c di chuy?n kho?n m?c đ? g?i c?a ngư?i qu?n l? Thư m?c.
Đ? m? tr?nh qu?n l? c?p thư đ? g?i, ngư?i đ?p c?n thêm thư m?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n cho phiên b?n c?a b?n Microsoft Outlook.

Outlook 2007

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t đ?t trương m?c.
 2. B?m đúp vào tài kho?n Exchange, và sau đó nh?p vào Cài đ?t thêm.
 3. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Thêm theo các H?p thư keá tieáp.
 4. Lo?i thư đi?n t? bí danh c?a ngư?i qu?n l?, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Áp d?ng, b?m Ok, b?m Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.

  Thư m?c m?c đ? g?i c?a ngư?i qu?n l? bây gi? đư?c li?t kê trong danh sách thư m?c dư?i H?p thư-nhà qu?n l? tên>.

Outlook 2002 và Outlook 2003

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Các tài kho?n e-mail.
 2. Ch?n Xem ho?c thay đ?i hi?n t?i e-mail tài kho?n, sau đó b?m Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Máy ch? Microsoft Exchange, sau đó b?m Thay đổi.
 4. Trong các Các tài kho?n e-mail h?p tho?i h?p, b?m vào Cài đ?t thêm .
 5. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Thêm theo các H?p thư keá tieáp.
 6. G? tên e-mail c?a ngư?i qu?n l? và b?m Ok.
 7. Nh?p vào Áp d?ng, b?m Ok, b?m Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc. Thư m?c m?c đ? g?i c?a ngư?i qu?n l? bây gi? đư?c li?t kê trong danh sách thư m?c dư?i H?p thư-nhà qu?n l? tên>.

Outlook 98 và Outlook 2000

LƯU ?: Outlook ph?i đư?c cài đ?t trong ch? đ? công ty hay nhóm làm vi?c (CW).
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào D?ch v?.
 2. Nh?n vào đây đ? Máy ch? Microsoft Exchange, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Thêm trong các H?p thư keá tieáp.
 4. G? tên e-mail c?a ngư?i qu?n l? và b?m Ok.
 5. Nh?p vào Áp d?ng, b?m Ok, sau đó b?m Ok. Nhà qu?n l? 'c?p' thư đ? g?i s? đư?c li?t kê trong thư m?c Danh sách dư?i H?p thư-nhà qu?n l? tên>.
Đ? thêm thông tin v? đ?i bi?u và đi?u kho?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291626Làm th? nào đ? qu?n l? nhi?u tài kho?n h?p thư Exchange
196996 OL2000: (CW) làm th? nào đ? qu?n l? nhi?u tài kho?n h?p thư Exchange
289993 OL2002: Yêu c?u cu?c h?p tư nhân không đư?c g?i đ?n đ?i bi?u m?c dù đ?i bi?u có th? nh?n th?y m?t hàng tư nhân
299590 OL2002: Thông báo l?i: "B?n không th? lên l?ch m?t cu?c h?p v?i <resource name="">v? b?n không có quy?n thích h?p" </resource>

Thu?c tính

ID c?a bài: 317865 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB317865 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317865

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com