Làm th? nào đ? s? d?ng công c? t? ch?c s? ki?n truy v?n Script (Eventquery.pl) trong Microsoft Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317381 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng công c? t? ch?c s? ki?n truy v?n Script (Eventquery.pl file) đ? hi?n th? các s? ki?n t? xem s? ki?n Nh?t k? c?a máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000.

M?t s? ki?n là b?t k? s? ki?n quan tr?ng trong h? th?ng, ho?c trong m?t chương tr?nh, mà yêu c?u ngư?i dùng đư?c thông báo ho?c yêu c?u m?t m?c đư?c th?c hi?n cho m?t đăng nh?p. S? ki?n h? sơ d?ch v? s? k? s? ?ng d?ng, an ninh và h? th?ng đăng nh?p Event Viewer. Ngoài ra, các s? ki?n đư?c vi?t đ? d?ch v? thư m?c và d?ch v? nhân b?n t?p nh?t k? trên b? đi?u khi?n vùng, và Nh?t k? máy ch? DNS trên máy ch? h? th?ng tên mi?n (DNS).

B?ng cách s? d?ng tr?nh xem s? ki?n, b?n có th? l?y đư?c thông tin v? ph?n c?ng, ph?n m?m và các thành ph?n h? th?ng c?a b?n, và b?n có th? theo d?i các s? ki?n b?o m?t trên máy tính đ?a phương ho?c t? xa. B?n ghi s? ki?n có th? giúp b?n xác đ?nh và ch?n đoán là ngu?n g?c c?a v?n đ? hi?n nay h? th?ng và giúp b?n d? đoán v?n đ? h? th?ng ti?m năng.

Yêu c?u h? th?ng cho Eventquery.pl

Các công c? t? ch?c s? ki?n truy v?n k?ch b?n có s?n trong Microsoft Windows 2000 Resource Kit b? sung 1. Công c? này k?ch b?n ch?y trên máy tính ngu?n và ho?t đ?ng trên m?t máy tính m?c tiêu (trong đó có th? là cùng m?t máy tính như máy tính ngu?n). Trư?c khi b?n có th? s? d?ng công c? này đ? truy v?n vào b?n ghi s? ki?n c?a các đ?a phương ho?c máy tính t? xa, các yêu c?u sau đây ph?i đư?c đáp ?ng:

Ngu?n máy tính

 • Máy tính đang ch?y Windows 2000 Professional ho?c Windows 2000 Server.
 • ActiveState ActivePerl xây d?ng 521 đư?c cài đ?t. Chương tr?nh này có s?n trong Windows 2000 Resource Kit.

  Máy tính c?ng ph?i đư?c c?u h?nh đúng đ? ch?y các script Perl đư?c bao g?m trong Windows 2000 Resource Kit b? sung 1. Các phân h? nhà cung c?p Resource Kit WMI, Wmi.pm, ph?i trong cácThư m?c cài đ?t Perl\Site\Lib\W2rk thư m?c. Chương tr?nh tài nguyên Kit cài đ?t thư?ng t?o ra thư m?c W2rk và sao các t?p tin Wmi.pm vào thư m?c này.

  N?u thi?t l?p không t? đ?ng t?o ra thư m?c W2rk, b?n có th? t? t?o ra nó và c?u h?nh môi trư?ng trong đó đ? ch?y Eventquery.p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các Khắc phục sự cố ph?n sau này trong bài vi?t này.
 • B?n ph?i đăng nh?p như là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? xem các s? ki?n đăng nh?p an ninh.

Máy tính m?c tiêu

 • Máy tính đang ch?y Windows 2000 Professional ho?c Windows 2000 Server

T?ng quan v? Eventquery.pl

Eventquery.pl s? d?ng cú pháp sau:
eventquery.pl Các [ Các...] | * [ -s Máy tính [ -u Domain\User -p M?t kh?u]] [-ph?m vi n|-n | B?t đ?u-End][-đ?nh d?ng b?ng|danh sách | CSV] [-v][-l?c "FieldOperatorValue" [-l?c "FieldOperatorValue"...]]
Các thông s? mà b?n có th? s? d?ng v?i Eventquery.pl là như sau:
 • Các [ Các...]| *: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh các b?n ghi s? ki?n mà b?n mu?n t?m ki?m. N?u b?n mu?n t?m ki?m các b?n ghi s? ki?n hai hay nhi?u, riêng m?i đăng nh?p v?i m?t không gian. N?u b?n mu?n t?m t?t c? các b?n ghi s? ki?n, s? d?ng k? t? đ?i di?n k? t? (*). N?u tên s? ki?n đăng nh?p ch?a m?t không gian, kèm theo tên v?i d?u ngo?c kép (").
 • -s Máy tính: S? d?ng tham s? này đ? ch? r? tên ho?c đ?a ch? IP c?a máy tính t? xa. N?u b?n b? qua các tham s? này, đ?a phương máy tính đư?c ch? đ?nh.
  • -u Domain\User: S? d?ng tham s? này đ? ch? đ?nh tài kho?n ngư?i dùng đó đ? ch?y Eventquery.pl. N?u b?n b? qua các tham s? này, Eventquery.pl s? d?ng các quy?n c?a ngư?i dùng hi?n đăng nh?p-trên. N?u b?n s? d?ng tham s? này, b?n ph?i c?ng s? d?ng các -p tham s? cung c?p m?t kh?u c?a ngư?i dùng.
  • -p M?t kh?u: S? d?ng tham s? này đ? ch? r? m?t kh?u c?a trương m?c ngư?i dùng đư?c ch? đ?nh b?i các -u tham s?. Các -p tham s? đư?c yêu c?u n?u b?n s? d?ng các -u tham s?.
  LƯU ?: C? hai các -p-u tham s? có s?n ch? khi b?n s? d?ng các -s tham s?.

 • -ph?m vi n|-n |B?t đ?u-End: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh s? lư?ng các s? ki?n xu?t hi?n t? m?i s? ki?n đăng nh?p. N?u b?n b? qua các tham s? này, Eventquery.pl s? hi?n th? t?t c? các s? ki?n.
  • n: S? d?ng bi?n này ch? đ?nh m?i nh?t n các s? ki?n trong m?i log, s? xu?t hi?n trong th? t? gi?m d?n, nơi n là m?t s? nguyên l?n hơn 0 (s? không).
  • -n: S? d?ng bi?n này đ? xác đ?nh cu?i cùng (c? nh?t) n các s? ki?n trong m?i log, s? xu?t hi?n trong th? t? tăng d?n, nơi -n là m?t s? nguyên l?n hơn 0 (s? không).
  • B?t đ?u-End: S? d?ng bi?n này đ? xác đ?nh m?t lo?t các s? ki?n trong m?i log, nơi B?t đ?uK?t thúc là toàn th? con s? l?n hơn 0 (s? không).
 • -đ?nh d?ng b?ng|danh sách| CSV: S? d?ng tham s? này ch? đ?nh đ?nh d?ng đ?u ra. N?u b?n b? qua các tham s? này, Eventquery.pl s? d?ng đ?nh d?ng b?ng.
 • -v: S? d?ng tham s? này đ? thêm s? ki?n d? li?u và các mô t? ph?n đ? hi?n th?.
 • -l?c "FieldOperatorValue" [-l?c "FieldOperatorValue"...]: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh các tiêu chí cho các s? ki?n đư?c bao g?m trong hi?n th?. N?u b?n b? qua các tham s? này, t?t c? s? ki?n xu?t hi?n. S? d?ng m?t trư?ng h?p riêng bi?t c?a - b? l?c "FieldOperatorValue" Đ?i v?i m?i tiêu chí b?n mu?n ch? đ?nh, và tách bi?t m?i tham s? v?i m?t không gian.

  B?ng sau đây li?t kê các nhà khai thác và giá tr? cho m?i l?nh v?c đư?c s? d?ng v?i các -l?c tham s?. B?ng c?ng cung c?p m?t ví d? c?a m?i "FieldOperatorValue":
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
L?nh v?cNhà đi?u hànhGiá trịVí d?
Lo?i= !L?i | Thông tin | C?nh báo (h? th?ng và ?ng d?ng các b?n ghi) | SuccessAudit ho?c FailureAudit (s? ghi b?o m?t)"Lo?i = l?i"
DateTimeT?t c? các qu?c gia s? d?ng h?p l?Ngày t?i mm/dd/yy [yy] đ?nh d?ng ho?c Ngày:Giờ t?i mm/dd / [yy] yy:hh: [mm: [ss [am|pm]]] đ?nh d?ng"datetime > 02/08/2002:11:59: 59 PM"
Ngu?n= !Tên c?a các thành ph?n đăng s? ki?n này."ngu?n = b? đi?u khi?n d?ch v?"
Th? lo?i= !M?t phân lo?i s? ki?n h?p l?"th? lo?i = thay đ?i chính sách"
IDT?t c? các nhà khai thác h?p l?.Nh?n d?ng t? ch?c s? ki?n"ID! 88"
Máy tính= !Tên máy tính h?p l?."máy tính = server2"


Ví d?

 • Đ? hi?n th? t?t c? các s? ki?n vào Nh?t k? ?ng d?ng c?a máy tính đ?a phương ? đ?nh d?ng b?ng m?c đ?nh, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  eventquery.pl ?ng d?ng
 • Đ? hi?n th? chi ti?t c?a t?t c? các s? ki?n trong các b?n ghi h? th?ng và máy ch? DNS c?a máy tính đư?c đ?t tên Server8 trong danh sách các đ?nh d?ng, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  eventquery.pl h? th?ng "máy ch? dns" -s server8-đ?nh d?ng danh sách - v
 • Đ? ch?y Eventquery.pl b?ng cách s? d?ng tài kho?n qu?n tr? viên đ? hi?n th? các s? ki?n trong s? ghi b?o m?t c?a máy tính đư?c đ?t tên Server5 trong d?u ph?y phân cách đ?nh d?ng và chuy?n hư?ng đ?u ra vào m?t t?p tin tên Srv5_Sec.csv trên ? đ?a E, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  eventquery.pl an ninh -s server5 -u mydomain\administrator -p myPassword -đ?nh d?ng csv > e:\srv5_sec.csv
 • Đ? hi?n th? m?t h? sơ chi ti?t v? các s? ki?n trong t?t c? các s? ki?n Nh?t k? c?a máy tính đ?a phương đư?c ghi nh?n t? 8: 00 A.M đ?n 8: 20 sáng ngày 8 tháng 2 năm 2002, trong danh sách các đ?nh d?ng, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  eventquery.pl *-đ?nh d?ng danh sách - v-l?c "datetime > 02/08/2002:8: 00 sáng"-l?c "datetime<02></02>
 • Đ? t?m ki?m đăng nh?p h? th?ng cho trư?ng h?p c?a s? ki?n b?o v? t?p c?a Windows ID 64004 và sau đó hi?n th? các s? ki?n trong m?c đ?nh b?ng đ?nh d?ng, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER:
  h? th?ng eventquery.pl-l?c "ngu?n = b?o v? t?p c?a windows"-l?c "id = 64004" - v
 • Đ? hi?n th? các năm s? ki?n g?n đây nh?t t? Nh?t k? ?ng d?ng trên m?t máy tính đư?c đ?t tên Server8 trong đ?nh d?ng b?ng m?c đ?nh và chuy?n hư?ng đ?u ra vào t?p tin App_new.txt, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  eventquery.pl ?ng d?ng -s server8-n?m trong kho?ng 5 > app_new.txt
 • Đ? hi?n th? t?t c? các s? ki?n l?i (ngo?i tr? s? ki?n ID 100) mà đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng b?i m?t chương tr?nh tên là MyApp ? d?u ph?y phân cách đ?nh d?ng và chuy?n hư?ng đ?u ra vào t?p tin C:\Myapp\Errors.csv, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  eventquery.pl ?ng d?ng - l?c "lo?i = l?i"-l?c "ngu?n = myapp"-l?c "id! 100"-đ?nh d?ng csv > c:\myapp\errors.csv

Khắc phục sự cố

Khi b?n c? g?ng ch?y Eventquery.pl, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?I: Wmi.pm là c?n thi?t đ? ch?y script.
Sao chép Wmi.pm t? thư m?c tài nguyên Kit /Perl/site/lib/W2RK.
Hành vi này có th? x?y ra n?u máy tính không chính xác đư?c c?u h?nh đ? ch?y các script Perl đư?c bao g?m trong Windows 2000 Resource Kit b? sung 1. Đ? s? d?ng Eventquery.pl, thư m?c W2rk ph?i t?n t?i trong các Thư m?c cài đ?t Perl\Site\Lib thư m?c, và nó ph?i ch?a các t?p tin Wmi.pmi.

Đ? gi?i quy?t hành vi này, t? c?u h?nh môi trư?ng trong đó đ? ch?y các Perl Script:
 1. T?o m?t thư m?c có tên là W2rk trong các Thư m?c cài đ?t Perl\Site\Lib thư m?c.

  LƯU ?: M?c đ?nh Thư m?c cài đ?t Perl là ? đ?a: \Perl nơi ? đ?a là ? đ?a mà Windows đư?c cài đ?t.
 2. Sao chép các t?p tin Wmi.pmi t? c?p mà Windows 2000 Resource Kit đư?c cài đ?t (thông thư?ng, \Program Files\Resource Kit) vào W2rk thư m?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 1.
Khi b?n ch?y Eventquery.pl, b?n có th? nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u tin nh?n tương t? như sau trong c?a s? Command Prompt:
Thông báo: Không có 'EventLogName' đăng nh?p m?c đáp ?ng tiêu chí l?c.
Hành vi này có th? x?y ra n?u Eventquery.pl không t?m th?y b?t k? m?c s? ki?n đăng nh?p mà đáp ?ng các tiêu chí l?c đ? ch? đ?nh.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xem và qu?n l? các b?n ghi trong Event Viewer, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302542Ch?n đoán v?n đ? h? th?ng v?i xem s? ki?n trong Microsoft Windows 2000
315417 Làm th? nào đ? di chuy?n tr?nh xem s? ki?n đăng nh?p t?p tin vào v? trí khác trong Windows 2000 và Windows Server 2003
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
315410Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích t? ch?c s? ki?n đăng nh?p (Logevent.exe) đ? t?o ra và đăng nh?p tu? ch?nh các s? ki?n trong tr?nh xem s? ki?n trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000 Resource Kit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Windows 2000 Resource Kit, sách tr?c tuy?n và tài li?u tham kh?o
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 317381 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbhowto kbhowtomaster kbmt KB317381 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317381

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com