Raksta ID: 317371 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izmantot att?l?s beidz??anas r?ku (Shutdown.exe), lai lok?li vai att?li beidz?tu un restart?tu datoru, kur? darbojas sist?ma Windows 2000 vai Windows NT 4.0.

R?ks Shurdown.exe ir pieejams sist?m? Microsoft Windows 2000 Resource Kit. T?da lok?la vai att?la datora beidz??anai un restart??anai, kur? darbojas sist?ma Windows 2000 vai Windows NT 4.0, var izmantot komandrindas r?ku. Ja v?laties iepl?not datora beidz??anu un resart??anu noteikt? laik?, izmantojiet r?ku Shutdown.exe kop? ar komandu at vai uzdevumu pl?no?anas r?ku.

R?ka Shutdown.exe apraksts

R?ks Shutdown.exe izmanto ??du sintaksi:
shutdown \\datora nosaukums /l /a /r /t:xx "msg" /y /c
Izmantojot r?ku Shutdown.exe, varat lietot ??dus sl?d?us:
 • \\datora nosaukums: lietojiet ?o sl?dzi, lai nor?d?tu beidz?jamo att?lo datoru. Ja izlaid?sit ?o parametru, tiks izmantots lok?l? datora nosaukums.
 • /l (iev?rojiet ? ?is ir mazais burts ?l?): lietojiet ?o sl?dzi, lai beidz?tu lok?lo datoru.
 • /a: lietojiet ?o sl?dzi, lai p?rtrauktu beidz??anas darb?bu. To var veikt tikai taimauta laik?. Ja lietosit ?o sl?dzi, visi p?r?jie parametri tiks ignor?ti.
 • /r: lietojiet ?o sl?dzi, lai restart?tu datoru, nevis piln?b? to beidz?tu.
 • /t:xx: lietojiet ?o sl?dzi, lai noteiktu laiku (sekund?s), p?c kura dators tiks beidz?ts. Noklus?juma laiks ir 20 sekundes.
 • "msg": lietojiet ?o sl?dzi, lai noteiktu, k?ds zi?ojums tiks r?d?ts beidz??anas laik?. Maksim?lais rakstz?mju skaits ?aj? zi?ojum? var b?t 127 rakstz?mes.
 • /y: lietojiet ?o sl?dzi, lai uz visiem jaut?jumiem datora displej? noteiktu atbildi ?j??.
 • /c: lietojiet ?o sl?dzi, lai aizv?rtu visas darbojo??s programmas. Ja lietosit ?o sl?dzi, sist?ma Windows liks aizv?rt visas darbojo??s programmas. Jebk?du, iesp?jams, izmain?tu datu saglab??anas iesp?ja tiks ignor?ta. Tas var izrais?t iepriek? nesaglab?tu datu zaud??anu ikvien? programm?.

Piem?ri

 • Lai beidz?tu lok?lo datoru p?c div?m min?t?m un r?d?tu zi?ojumu ?Dators tiek beidz?ts?, izmantojiet t?l?k nor?d?to pake?faila rindu vai ierakstiet to komandu uzvedn? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  shutdown /l /t:120 "Dators tiek beidz?ts" /y /c
  Lai atceltu beidz??anas darb?bu, ierakstiet komandu uzvedn? ??du rindu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • Lai beidz?tu un restart?tu att?lu datoru, kura nosaukums ir ?Atbalsts?, izmantojiet ??du pake?faila rindu vai ierakstiet to komandu uzvedn? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  shutdown \\atbalsts /r
 • Lai iepl?notu lok?l? datora beidz??anu un restart??anu plkst. 22:00, komandu uzvedn? ierakstiet ??du rindu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • Lai iepl?notu lok?l? datora beidz??anu un restart??anu katru darbdienu plkst. 18:00, komandu uzvedn? ierakstiet ??du rindu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

Probl?mu nov?r?ana

Izmantojot r?ku Shutdown.exe, lai beidz?tu datoru, nor?d?tais dators, iesp?jams, netiks beidz?ts. ??da probl?ma rodas tad, ja uz darbvirsmas par?d?s dialoglodzi?? Unlock Computer (Dators aizsl?gts) vai ja dators ir aizsl?gts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst ?o probl?mu, noklik??iniet uz rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
307635 Ja displej? tiek par?d?ts dialoglodzi?? Dators aizsl?gts, att?li beidz?jot datoru, tiek izpild?ta atteik?an?s (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
288180 Funkcija ExitWindowsEx(), iesp?jams, neizpild?s lietot?ja atteik?anos vai datora beidz??anu, ja dators ir aizsl?gts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par r?ku Shutdown.exe, komandu uzvedn? ierakstiet shutdown /? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows 2000 izmantot komandu AT (Kad), lai iepl?notu uzdevumus, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
313565 K? izmantot komandu AT (Kad), lai iepl?notu uzdevumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows 2000 izmantot uzdevumu pl?not?ju, lai iepl?notu uzdevumu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
300160 K? sist?m? Windows 2000 iepl?not servera procesu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 2000 Resource Kit, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 317371 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 2. novembris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com