Cach khi phuc tai liu Word a mt

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 316951 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Tai liu Microsoft Word co th bi mt trong nhng tinh hung nht inh. Vi du, tai liu co th bi mt nu xay ra li buc Word phai ong, nu ngt in khi ban ang chinh sa, hay nu ban ong tai liu ma cha lu lai nhng thay i. Bai vit nay giai thich cac bc ban co th dung khi phuc lai tai liu a mt.

Ch ? M?t s? ti li?u ? m?t c th? khng khi ph?c ?c.

Thng tin thm

S? d?ng cc phng php sau y theo th? t? tr?nh by sao cho ph h?p v?i t?nh hu?ng c?a b?n.

Phng php 1: T?m ki?m ti li?u g?c

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Cc b?c dnh cho Windows 8.1 ho?c Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Nh?n vo phm logo Windows +E ? m? Windows Explorer.
 2. Trong h?p T?m ki?m trn PC Ny, nh?p tn ti li?u, r?i nh?n ENTER.
 3. N?u ti li?u Word ?c li?t k, b?m p ? m? ti li?u. N?u b?n khng th?y ti li?u Word m b?n ang t?m ki?m, h?y i t?i b?c 4.
 4. Trong h?p T?m ki?m trn PC Ny, nh?p *.docx r?i nh?n ENTER.
 5. N?u danh sch k?t qu? khng ch?a ti li?u Word m b?n ang t?m ki?m, h?y ti?p t?c t?i Phng php 2.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc b?c dnh cho Windows Vista ho?c Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , go tn tai liu trong Bt u Tim kim, ri bm ENTER.
 2. Nu danh sach Tp co cha tai liu, bm up vao tai liu m di dang Word.

  Nu danh sach Tp khng co tai liu o, hay n bc 3.
 3. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , go *.doc trong Bt u Tim kim, ri bm ENTER.

  Chu y i vi tai liu Microsoft Office Word 2007 hoc Word 2010, go *.docx.
 4. Nu danh sach Tp khng co tp o, tip tuc n Phng phap 2.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc b?c dnh cho Microsoft Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Bm Bt u, bm Tim kim, ri bm Danh cho Tp hoc Cp.
 2. Trong Tim kim tp hoc cp, go tn tp.
 3. Trong Tim trong, bm May tinh cua Ti.
 4. Bm Tim Ngay. Nu Kt qua Tim kim khng cha tp, thc hin cac bc sau tim kim tt ca tai liu Word.

 5. Trong Tim kim tp hoc cp, go *.doc. i vi tai liu Microsoft Office Word 2007 hoc Word 2010, go *.docx.
 6. Bm Tim Ngay.
 7. N?u h?p K?t qu? T?m ki?mkhng ch?a t?p c?n t?m, h?y ti?p t?c t?i Phng php 2.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: Kh?i ?ng l?i Word ? t?m ki?m ti li?u ?c ph?c h?i

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. K?t thc t?t c? ti?n tr?nh lin quan ?n Word:
  1. Nh?n Ctrl+Alt+Esc ? m?h?p tho?i Tr?nh qu?n l? Tc v?.
  2. Trn tab Tin trinh, bm vao bt ky phin ban Winword.exe hay Microsoft Word nao, ri bm Kt thuc Tin trinh. Lp lai bc nay cho n khi ban thoat khoi tt ca phin ban cua Winword.exe va Word.
   Ch ?N?u y l l?n ?u tin b?n s? d?ng Tr?nh qu?n l? Tc v? trong Windows 8.1 ho?c Windows 8, h?y b?mChi ti?t khc ? xem t?t c? ti?n tr?nh.
  3. ng h?p tho?i Tr?nh qu?n l? Tc v? Windows.
 2. Kh?i ?ng l?i Word, r?i xem t?p b? m?t c ?c hi?n th? trong ngn tc v? Ph?c h?i Ti li?u khng. Theo m?c ?nh, Word t?m ki?m cc t?p T? Ph?c h?i m?i l?n kh?i ?ng.
 3. B?m p l?n l?t vo cc t?p T? Ph?c h?i. N?u b?n t?m th?y t?p Word b? m?t, h?y lu t?p ngay l?p t?c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 3: T?m ki?m cc t?p T? Ph?c h?i

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u ngn Ph?c h?i khng m?, h?y t?m ki?m cc t?p T? Ph?c h?i theo cch th? cng (cc t?p .asd). ? lm vi?c ny, h?y th?c hi?n theo cc b?c sau sao cho ph h?p v?i phin b?n Word m b?n ang ch?y.

Cc b?c dnh cho Word 2013

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Trn menu T?p, b?m M? r?i b?m Ti li?u G?n y.
 2. Cu?n xu?ng d?i cng c?a t?t c? ti li?u g?n y, r?i b?mPh?c h?i Ti li?u Cha lu.
 3. N?u b?n t?m th?y ti li?u Word m m?nh ang t?m ki?m, b?m p ? m? ti li?u.
 4. Lu ti li?u ngay l?p t?c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc b?c dnh cho Word 2010

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Trn menu Tp , bm Gn y.
 2. Bm Phuc hi Tai liu Cha lu.
 3. N?u b?n t?m th?y ti li?u Word m m?nh ang t?m ki?m, b?m p ? m? ti li?u.
 4. Lu ti li?u ngay l?p t?c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc b?c dnh cho Word 2007

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Bm Nut Microsoft Office, va sau o bm Tuy chon Word.
 2. Trong Ngn iu hng, bm Lu.
 3. Trong Vi tri tp T ng Phuc hi, ghi lai ng dn, ri bm Huy.
 4. ong Word.
 5. M cp ma ban a ghi lai trong bc 3.
 6. T?m ki?m cc t?p c tn k?t thc b?ng .asd (t?p T? Ph?c h?i).
 7. N?u b?n t?m th?y ti li?u Word m m?nh ang t?m ki?m, b?m p ? m? ti li?u.
 8. Lu ti li?u ngay l?p t?c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc b?c dnh cho Word 2003 v Word 2002

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Trn menuCng cu bm Tuy chon.
 2. Bm tab Vi tri Tp, bm up Tp T ng Phuc hi, ghi lai ng dn, bm Huy, ri bm ong.

  Chu y Trong hp thoai Sa i Vi tri, ban co th se phai bm mui tn xung trong danh sach Tn cp xem toan b ng dn ti tp T ng Phuc hi cua ban.
 3. ong Word.
 4. Xac inh vi tri cua tp T ng Phuc hi.
 5. T?m ki?m cc t?p c tn k?t thc b?ng .asd (t?p T? Ph?c h?i).
 6. N?u b?n t?m th?y ti li?u Word m m?nh ang t?m ki?m, b?m p ? m? ti li?u.
 7. Lu ti li?u ngay l?p t?c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?m ki?m cc t?p .asd trong t?t c? th m?c

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u b?n khng th? ?nh v? m?t t?p .asd (T? Khi ph?c) trong v? tr ?c ?nh danh trong danh sch tn Th m?c, h?y t?m ki?m m?i t?p .asd trong ton b? ? ?a c?a m?nh. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. H?y tham kh?o phng php 1 ? th?c hi?n t?m ki?m cc t?p *.asd.
 2. Cu?n qua cc t?p ? xem t?p b?n ang t?m ki?m.
 3. N?u b?n khng ch?c ch?n t?p no l t?p c?n t?m, h?y sao chp v lu t?t c? t?p .asd vo m?t v? tr.
 4. Khi ng Word.
 5. B?m T?p > M?.
 6. Duy?t t?i v? tr m b?n ? lu cc t?p .asd, b?m ? ch?n T?t c? T?p *.* b?i v? cc t?p .asd c th? khng ?c hi?n th?.
 7. B?m ? m? l?n l?t t?ng t?p .asd.
 8. N?u b?n t?m th?y t?p b? m?t, h?y lu t?p ngay l?p t?c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 4: T?m ki?m t?p sao lu Word

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Cc b?c dnh cho Word 2013

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Word 2013.
 2. B?m menu T?p, b?m M?, b?m My tnh, r?i b?m Duy?t.
 3. inh vi th m?c ma ban a lu tp bi m?t ln cui cung.
 4. Trong danh sach T?p lo?i (Tt ca tai liu Word), bm Tt ca Tp. T?p sao lu th?ng c tn "Sao lu c?a" r?i ?n tn c?a t?p b? m?t.
 5. B?m vo t?p sao lu r?i b?m M?.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc b?c dnh cho Word 2010

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Word 2010.
 2. Bm vao menu Tp , ri bm M.
 3. inh vi th m?c ma ban a lu tp bi m?t ln cui cung.
 4. Trong danh sach T?p lo?i (Tt ca tai liu Word), bm Tt ca Tp. T?p sao lu th?ng c tn "Sao lu c?a" r?i ?n tn c?a t?p b? m?t.
 5. B?m vo t?p sao lu r?i b?m M?.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc b?c dnh cho Word 2007

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Word 2007.
 2. Bm Nut Microsoft Office ri bm M.
 3. ?nh v? th m?c ma ban a lu tp bi m?t ln cui cung.
 4. Trong danh sach T?p lo?i, bm Tt ca Tp. T?p sao lu th?ng c tn "Sao lu c?a" r?i ?n tn c?a t?p b? m?t.
 5. B?m vo t?p sao lu r?i b?m M?.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc b?c dnh cho Microsoft Word 2002 ho?c Microsoft Office Word 2003

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Word.
 2. Trn menu Tp, bm M.
 3. ?nh v? th m?c ma ban a lu tp bi m?t ln cui cung.
 4. Tr? chu?t vo m?i tn trong h?p T?p lo?i, b?m T?t c? T?p *.*. T?p sao lu th?ng c tn "Sao lu c?a" r?i ?n tn c?a t?p b? m?t.
 5. B?m vo t?p sao lu r?i b?m M?.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?m ki?m cc t?p .wbk trong t?t c? th m?c

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. H?y tham kh?o phng php 1 ? th?c hi?n t?m ki?m t?p *.wbk (t?p sao lu).
 2. Cu?n qua cc t?p ? xem t?p b?n ang t?m ki?m.
 3. N?u b?n khng ch?c ch?n t?p no l t?p c?n t?m, h?y sao chp v lu cc t?p .wbk vo m?t v? tr.
 4. Khi ng Word.
 5. B?m T?p > M?.
 6. ?nh v? r?i m? l?n l?t t?ng t?p .wbk.
 7. N?u b?n t?m th?y t?p b? m?t, h?y lu t?p ngay l?p t?c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 5: Tim kim tp tam thi

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. H?y tham kh?o phng php 1 ? th?c hi?n t?m ki?m t?p *.tmp (t?p t?m th?i).
 2. N?u b?n khng ch?c ch?n t?p no l t?p b? m?t, h?y lu t?t c? t?p .tmp vo m?t v? tr.
 3. Khi ng Word.
 4. B?m T?p > M?.
 5. Duy?t t?i v? tr m b?n ? lu cc t?p .tmp r?i b?m T?t c? T?p *.*. N?u b?n khng b?m T?t c? T?p *.*,cc t?p .tmp c th? khng ?c hi?n th?.
 6. M? l?n l?t t?ng t?p .tmp.
 7. N?u b?n t?m th?y t?p b? m?t, h?y lu t?p ngay l?p t?c.
bit thm thng tin v cach Word tao va s dung tp tam thi, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
211632 M ta cach Word tao tp tam thi
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 6: T?m ki?m t?p "~"

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?t s? tn t?p t?m th?i b?t ?u b?ng k t? d?u ng? (~). tim cac tp nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. H?y tham kh?o phng php 1 ? th?c hi?n t?m ki?m cho cc t?p ~*.* (t?p t?m th?i).
 2. H?y tham kh?o phng php 5 ? ki?m tra cc t?p t?m th?i.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 7: Ki?m tra Thng rc

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Trn mn h?nh n?n, m? Thng rc.
 2. N?u b?n t?m th?y ti li?u Word, b?m chu?t ph?i vo ti li?u r?i b?m Khi ph?c.
  Ch ? Ti li?u ?c tr? v? v? tr ban ?u c?a n. N?u b?n khng ch?c ch?n v? tr ti li?u th?c s? ?c khi ph?c, h?y tham kh?o phng php 1 ? th?c hi?n t?m ki?m ti li?u.
 3. Xc ?nh v? tr v b?m p vo ti li?u.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cch kh?c ph?c s? c? cc ti li?u b? h?ng

bit thm thng tin v cach khc phuc s c tai liu Word bi hong, bm vao s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
826864 Cach khc phuc s c cac tai liu Word bi hong
918429 Cach khc phuc s c cac tai liu bi hong trong Word 2007 va Word 2010

Tham kh?o

co thm thng tin v T ng Phuc hi, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
212273 Tai sao ban khng th phuc hi tai liu a mt
156574 Tinh nng T ng Phuc hi trong Word la gi?
211762 T ng lu cng vic hin tai (tai liu m)
107686 Cach thc Word tao va phuc hi cac tp T ng Phuc hi
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 316951 - L?n xem xt sau cng: 05 Thang Hai 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
T? kha:
kbhowto ocsso KB316951

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com